RSS

keresztény címkéhez tartozó bejegyzések

Dicséretes őszinteség :-)

Egy amerikai baptista gyülekezet táblája: "Az értelem a hit legnagyobb ellensége"

 
51 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 28. szerda hüvelyk Fundik, Humor, Protestáns

 

Címkék: , , , , , , , , ,

Újabb gyerek halt meg a Followers of Christ gyülekezetben

Ez az az őrült fundi gyülekezet az amerikai Oregon államban, amelyik elutasítja az orvosi kezelést mondván, hogy az kishitűséget jelentene Isten gyógyító erejével szemben. Ennek eredményeképpen már számos gyerek meghalt a gyülekezetben, de úgy tűnik ők még mindig makacsul ragaszkodnak hitelveikhez.

A napokban Dale és Shannon Hickman áll majd bíróság elé, amiért hagyták meghalni újszülött kisfiukat, Davidet Isten csodájára várva, ahelyett, hogy orvost hívtak volna. David koraszülött volt és fejletlen tüdejét bakteriális fertőzés érte, minek következtében kilenc órával a születése után meghalt.

A szülésnél nem volt jelen orvos, csak más asszonyok a gyülekezetből, akikről nem tudni, hogy rendelkeztek-e egyáltalán képesítéssel arra, hogy szülést vezessenek le.

Forrás: http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/10246402/parents-faith-killed-baby-court-told/

 
722 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 20. kedd hüvelyk Fundik, Hírek, Protestáns

 

Címkék: , , , , , , ,

“Félrevezette a nyilvánosságot a katolikus püspökség”

“Valótlan állításokkal próbálta eltitkolni az egyik vezetőjét érintő negatív információkat a Pécsi Egyházmegye. A pécsi Egyházfórum tavaly ősszel írta meg, hogy egy vatikáni vizsgálat miatt szexuális visszaélések gyanújával mentették fel a püspökség gazdasági igazgatója. A több hivatalban lévő főpapot is érintő ügyben az egyházmegye sajtóközleményben tagadta, hogy volt ilyen vizsgálat. Szerdán Wolf Gyula bírósági tárgyalásán kiderült, mégis volt vizsgálat.”

Részletek: http://index.hu/belfold/2011/09/15/felrevezette_a_nyilvanossagot_a_katolikus_puspokseg/

 
2 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 16. péntek hüvelyk Hírek, Katolikus, Magyarország

 

Címkék: , , , ,

Jézus családfája

Hogy a Bibliában számos ellentmondás található az nem újdonság azok számára, akik fundamentalista keresztény szemellenző nélkül olvassák. Az egyik ilyen ellentmondás Jézus Krisztus származását érinti. Az Újszövetség két helyen írja le Jézus leszármazását: Máté és Lukács evangéliumának az elején.

Máté evangéliumában (1:2-16)

“Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;
Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;
Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;
Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;
Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;
Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;
Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.
A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;
Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;
Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;
Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, a kitől született Jézus, a ki Krisztusnak neveztetik.”

Lukács evangélumában (3:23-38):

„Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,
Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,
Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,
Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,
Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,
Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,
Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,
Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,
Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,
Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,
Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé.
Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré,
Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,
Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé,
Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,
Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.”

Érdemes összehasonlítani a kettőt pontról pontra! Sok-sok különbség – mindkettő nem lehet igaz. Tehát aki szerint a Biblia Isten tévedhetetlen szava, az már itt gondban van.

Nem ez az egyetlen különbség a két családfa között, de egy lényeges eltérés például, hogy Máté Salamontól származtatja Jézust Dávid fiai közül, Lukács pedig Nátántól. A zsidók szerint egyébként a Messiásnak Salamontól kell származnia.

De nem ez az egyetlen probléma keresztény szempontból a fenti idézetekkel. Kevésbé nyilvánvaló módon, de egy ennél sokkal súlyosabb kérdést is felvetnek a fenti családfák: lehet-e Jézus a Messiás? A zsidó válasz erre egyértelműen az, hogy nem. Lássuk miért!

Az Ószövetség szerint a Messiás Júda, illetve Dávid király leszármazottja lesz. Ezt mind Máté, mind Lukács tudta, így aztán mindkettejük családfájában szépen ott is van ez a két név. Eddig rendben. Azonban a fenti két családfa József családfája. Márpedig a keresztény állítás szerint Jézus szűztől született, tehát József nem volt az apja. Így aztán nem tölthette be azt a Dávid királynak tett ószövetségi ígéretet miszerint tőle fog származni a Messiás. A zsidó Messiás nem isten, nem is „félisten”, hanem egy hús-vér ember, akinek hús-vér apja és anyja van.

A kereszténységnek az a doktrínája, hogy a Messiás szűztől születik egy tévedésen, mondhatni fordítási hibán alapul, az Ézsaiás 7:14 félreértelmezéséből, amely Károlinál is – tévesen – így hangzik: „Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek”.

Attól eltekintve, hogy Mária Jézusnak nevezte el fiát és nem Immánuelnek (bár később persze a keresztények ráragasztották Jézusra az Immánuel nevet is, hogy „beteljesedjék” ez a prófécia), az eredeti szó itt „almah”, amely fiatal asszonyt jelent héberül. Ahol az Ige kifejezetten szüzet akar mondani, ott a „betulah” főnevet használja. (Lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Isaiah_7:14#Meaning_of_.E2.80.9Calmah.E2.80.99.E2.80.9D )

Tehát a kereszténység azon állítása, hogy a Messiásnak szűztől kell születni valójában egy tévedésen alapul. A zsidók nem feltétlenül ilyen Messiást várnak. Ha viszont a keresztények ragaszkodnak hozzá, hogy Jézus valóban szűztől született, akkor nem származhat Dávid házából. A keresztények ezt a problémát két módon próbálják megoldani. Az egyik az, hogy azt állítják József örökbe fogadta Jézust és ezzel örökítette rá a családfáját is. Ezzel csak az a probléma, hogy nincs ilyen gyakorlat a zsidó hagyományban. Sőt, például egy pap, ha örökbe fogad, nem örökítheti át az örökbefogadott gyermekre a papságát – pap csak vér szerinti lévita lehet!

A másik keresztény „megoldás” az, hogy azt mondják Jézust Márián keresztül lehet visszavezetni Dávidig. Azonban egyrészt nincs arra semmilyen bizonyíték, hogy Mária Dávid leszármazottja lett volna (a Biblia csak József családfáját mutatja be, az övét nem), másrészt, ha még az is lett volna: a törzsi leszármazást apai ágon tartják számon, nem anyain.

A legeslegnagyobb probléma azonban az, hogy a fenti családfák egyenesen kizárják azt, hogy Jézus legyen a Messiás! A Máté 1:11 Jekóniástól származtatja Jézust, akit az Ószövetségben Isten így átkoz meg:

„Ezt mondja az Úr: Írjátok fel ezt a férfiút, mint gyermektelent, mint olyan embert, a kinek nem lesz jó előmenetele az ő idejében; mert senkinek, a ki az ő magvából a Dávid székében ül, nem lesz jó állapotja, és nem uralkodik többé Júdában.”

(Jer. 22:30)

Lukács családfájában ugyan nem szerepel Jekóniás, viszont szerepel Saláthiel, aki Jekóniás fia volt, illetve az ő fia Zorobábel, tehát ugyanott tartunk.

Az Ószövetségben bemutatott Messiás egy Dávid székében ülő király, aki uralkodik Júdában és Izraelben és az egész világra békét hoz. Jekóniástól semmiképpen nem származhat, hiszen őt és uralkodásra törő leszármazottait Isten megátkozta!

A zsidó álláspontot Jézusról lásd például:
http://www.aish.com/jw/s/48892792.html
http://www.messiahtruth.com/response.html

 
30 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 14. szerda hüvelyk Biblia, Zsidó

 

Címkék: , , , ,

Marjoe

Ebben a bejegyzésben már említettem Marjoe-t, aki pünkösdi-karizmatikus prédikátor volt egészen addig, amíg 1972-ben le nem leplezte magát egy dokumentumfilmben. Szolgálata alatt tapasztalható volt mindaz, amit ma a karizmatikusok a felkent szolgálat jeleként tartanak számon: az emberek földre estek, “nyelveken” szóltak, “meggyógyultak”. Csakhogy Marjoe sosem hitt Istenben. Elmondása szerint az ún. pünkösdi-karizmatikus élmények nem mások, mint szuggerálás, hipnózis, érzelmi manipuláció, ámítás és önámítás.

A korábbi bejegyzésembe betettem egy rövid összefoglalót a Marjoe című dokumentumfilmből, de most megtaláltam a teljes filmet.

 
5 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 5. hétfő hüvelyk Karizmatikus, Protestáns

 

Címkék: , , , , ,

Isten változhatatlan szava?

Egyik – minden bizonnyal protestáns – olvasóm a héten azt mondta a katolikusok meghamisították a Bibliát, mert kihagyták a második parancsolatot és az utolsót vették ketté, hogy meglegyen a tíz. Nem vagyok vagy voltam katolikus, nem tudom így van-e, vagy ez csupán egy protestáns városi legenda, mindenesetre a MEK-en fent lévő katolikus Bibliában nincs így – ott van benne a faragott képre vonatkozó parancsolat is:

„Ne csinálj magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt.”

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/vallas/katbibl/html/

De nem ezzel akarok most foglalkozni, hanem azzal, hogy ez a protestáns olvasó nyilván meg van győződve arról, hogy a Biblia, amit ő olvas (Károli?) az teljes mértékben autentikus, hiteles és hamisítatlan. De tényleg az?

Eltekintve attól a ténytől, hogy már a különféle fordítások is rengeteg értelmezésbeli különbséghez vezethetnek – és vezetnek is világszerte az egyes keresztény felekezetek között -, a Biblia egyáltalán nem Istennek az a megmásíthatatlan szava, aminek sok keresztény hiszi. A Biblia a történelem során mondhatni evolúción 😛 ment keresztül.

A jeruzsálemi Héber Egyetem egy bibliakutató csoportja 53 éve dolgozik azon, hogy kiadja végre az Ószövetség autentikus változatát. Merthogy amiket jelenleg forgatunk azok nem azok…

Kutatásaik kimutatták, hogy az Ószövetség szövegei az idők során változtak: itt egy utólagos betoldás, ott egy utólagos módosítás. „Amit csinálunk az mindenkit érdekelhet, akit érdekel a Biblia.” – mondta Michael Segal, a csoport vezetője.

A Biblia Projekt – amint a csoport munkája ismert „a héber Biblia legátfogóbb kritikai kiadása, ami csak létezik jelenleg” – mondta David Marcus bibliakutató a New York-i zsidó teológiai szemináriumtól, aki nem vesz részt ennek a csoportnak a munkájában.

Annak ellenére, hogy a komoly bibliakutatók fontosnak ítélik meg munkájukat, a projekt relatíve ismeretlen a nagyközönség számára, ami talán nem véletlen a projekt egyesek vallásos érzékenységét sértő természetét figyelembe véve. (Noha a rajta dolgozó tudósok nagy része maguk is ortodox zsidók.)

Ez a munka annyira aprólékos, hogy a több, mint 50 év alatt a héber Biblia 24 könyvéből (a keresztények néhány könyvet másképp számolnak, náluk ezért jön ki ez a szám 39-re) hármat tudtak kiadni. A negyedik várhatóan jövőre készül el.

A munka lényege, hogy a csoport összehasonlít különféle ősi kópiákat és számba veszi bennük a különbségeket, hibákat, szándékos változtatásokat, utólagos hamisításokat, betoldásokat – azaz a „mutációkat” :P, amelyek aztán részévé váltak a ma ismert „Szentírásnak”. Például elemzik a holt-tengeri tekercseket, különféle Egyiptomból származó papiruszra vetett görög fordításokat, egy 1525-ben Velencében nyomtatott Bibliát, héber pergamen könyveket, a szamaritánus tórát, és különféle arámi és latin nyelvű tekercseket, valamint az 1100 éves Aleppo Kódexet, amely a jelenleg ismert legrégebbi teljes héber Biblia.

Egy táblázat a falon éppen Malakiás könyvének egyetlen egyszerű bekezdésében bekövetkezett változásokat ábrázolta. A szakasz mai verziójában az áll, hogy Isten megbünteti azokat, akik hamisan esküsznek (Malakiás 3:5), ám 5. századi rabbinikus írások szerint az eredeti szöveg hosszabb volt és úgy szólt, hogy az Úr megbünteti azokat, „akik hamisan esküsznek az én nevemben”.

Egy másik példa szerint Mózes ötödik könyvében egy szakasz úgy szól mai verzióban, hogy Isten parancsolatokat ad „nektek”, míg eredetiben „nekünk” állt itt.

Más változások sokkal jelentősebbek. Jeremiás könyve ma egy hetedével hosszabb, mint amilyen hosszú volt a holt-tengeri tekercsekben. Néhány verset úgy tűnik, utólag adtak hozzá – beleértve a Templom kincseinek babiloniak általi elrablására majd visszavitelére vonatkozó próféciákat is…

Forrás: http://www.dawn.com/2011/08/12/in-jerusalem-scholars-trace-bibles-evolution.html

 
15 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 3. szombat hüvelyk Biblia, Hírek, Katolikus, Protestáns, Tudomány, Zsidó

 

Címkék: , , , , , , , ,

“Gumibottal verték szét a pápaellenes tüntetőket Madridban”

Forrás: http://www.origo.hu/nagyvilag/20110819-gumibottal-vertek-szet-a-papaellenes-tuntetoket-madridban.html

“A szerdai után csütörtökön újabb tüntetés tört ki Madrid központjában, ahol mintegy száz rohamrendőr gumibotokkal ütötte a pápaellenes tüntetőket. Egy 30 éves tüntető azt mondta, hogy ötször-hatszor megütötték. A demonstrálók azt kifogásolták, hogy XVI. Benedek látogatására az adófizetők pénzéből költ az állam.

A spanyol rendőrség gumibotokkal feloszlatott csütörtök este Madrid központjában egy újabb pápaellenes tüntetést – jelentette egy újságíró a helyszínről. Körülbelül száz rohamrendőr és húsz rendőrségi furgon már korábban körbevette a Puerta del Sol teret, mert ott – az előző estéhez hasonlóan – ismét összegyűltek tüntetők, ezúttal mintegy százötvenen.

A rendőrök kordont vontak a demonstrálók és a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó résztvevői között, és felszólították a tüntetőket, hogy oszoljanak szét, de ők együtt elindultak a térről egy utcán. Ekkor a rendőrök elkezdtek ütni több demonstrálót, akik közül néhányan a földre estek. Egy 30 éves tüntető azt mondta, hogy ötször-hatszor megütötték.

Már szerdán is, a pápa spanyolországi útjának előestéjén az állam és az egyház teljes szétválasztásának több ezer híve tüntetett Madridban. Azt kifogásolták, hogy XVI. Benedek látogatására az adófizetők pénzéből költ az állam. A rendőrség feloszlatta a demonstrációt, miután a központi Puerta del Sol téren több incidens is történt, amikor a tüntetők találkoztak több, a Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón részt vevő fiatallal.”

 
11 hozzászólás

Szerző: be 2011. augusztus 19. péntek hüvelyk Hírek, Katolikus, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , , , ,