RSS

katolikus címkéhez tartozó bejegyzések

Meslier abbé testamentuma

Warlord mutatta ezt a könyvet, amely ingyenesen letölthető a MEK honlapjáról is: http://mek.oszk.hu/06200/06258/

Még nem olvastam végig, de amit olvastam belőle az nagyon tetszik. Jean Meslier 1664 és 1729 között élt. Francia abbé, vagyis katolikus világi pap volt. Belül azonban – halála után megtalált és kiadott írásai szerint – eljutott oda, hogy nincs Isten. Néhány részlet a könyvből, amely ezzel kapcsolatos elmélkedéseit tartalmazza. Meslier abbé testamentuma az első kifejezetten ateista műnek tekinthető.

Minden vallás eredete

Tudatlanság és félelem: íme a vallás két pillére. A bizonytalanság, amelyben az ember saját istenét illetően él, pontosan az az ok, amely őt a vallásához kapcsolja. Az ember fél a sötétben, fizikailag és morálisan egyaránt. Félelme megszokottá lesz, és szükségletté változik; úgy érzi, hogy ha semmitől sem kell félnie, akkor hiányzik neki valami.

A babona eredete

Hogyan sikerülhetett értelmes lényeket meggyőzni arról, hogy a legmegfoghatatlanabb dolog a leglényegesebb a számukra? Úgy, hogy alaposan megfélemlítették őket; ha pedig valaki fél, az nem gondolkozik; úgy, hogy bizonytalanná tették őket saját értelmük felől; ha pedig valakinek zavart az agya, az mindent elhisz, és többé semmit sem vizsgál meg.

A vallás a csodálatos dolgok segítségével szédíti el a tudatlanságot

Ha a vallás világos volna, jóval kisebb vonzóerőt gyakorolna a tudatlanokra. Ezeknek szükségük van a sötétségre, a titokzatosságokra, a félelmekre, a mesékre, a csodákra, a hihetetlen dolgokra, amelyek állandóan foglalkoztatják az agyukat. A regényes históriák, a tündérmesék, a kísértet- és boszorkánytörténetek sokkal kedvesebbek a közönséges lelkek számára, mint az igaz események.

Folytatás

Vallás dolgában az emberek nagyra nőtt gyerekek. Minél képtelenebb és csodás elemekkel telítettebb egy vallás, annál nagyobb a hatalma rajtuk; a vakbuzgó, azt hiszi, kötelessége, hogy ne szabjon határt hiszékenységének: minél inkább felfoghatatlanok a hallottak, annál istenibbnek tekinti őket; minél hihetetlenebbek, annál inkább érdemnek képzeli elfogadásukat.

Sohasem lett volna vallás, ha nem lettek volna ostoba és barbár századok

A vallási nézetek rendszerint azokból az időkből erednek, amikor a vad nemzetek még a gyermekség állapotában éltek. A vallásalapítók mindig ezekhez a durva, tudatlan és ostoba emberekhez fordultak, hogy isteneket, kultuszokat, mitológiákat, csodás és rettenetes meséket adjanak nekik. Ezek az atyák által kritikátlanul elfogadott agyrémek azután, több-kevesebb változással, átszálltak civilizáltabb gyermekeikre, akik gyakran nem gondolkodnak többet atyáiknál.

Isten léte nincs bebizonyítva

Minden emberi tudás az idők folyamán többé-kevésbé felvilágosodott és tökéletesedett. Miféle végzetszerűség okozza, hogy az istenről szóló tudomány sohasem tudott felvilágosodni? Ebben a dologban a legcivilizáltabb nemzetek és a legmélyebb gondolkodók is ugyanott tartanak, ahol a legvadabb nemzetek és a legtudatlanabb tuskók; sőt, ha közelebbről megnézzük, azt tapasztaljuk, hogy az istenről szóló tudomány, az álmodozás és a szőrszálhasogatás következtében, egyre inkább zavarossá válik. Eleddig minden vallás csak azon alapul, amit a logikában úgy neveznek, hogy petitio principii (bizonyítás olyasmivel, ami maga is bizonyításra szorul), alaptalanul feltételez valamit, azután ezekkel a feltételezésekkel bizonyít.

Valaminek a szellemi természete nem más, mint agyrém

A vad, amikor szellemről beszél, legalább valamilyen értelmet kapcsol e szóhoz; a szélhez, a mozgó levegőhöz, a szellőhöz hasonló közeget ért rajta, amely láthatatlanul hozza létre az észlelt okozatokat. Az apróságokon való rágódás miatt a modern teológus éppoly kevéssé érti saját magát, mint bárki más. Kérdezzétek meg tőle, mit ért szellemen? Azt válaszolja, hogy az egy ismeretlen szubsztancia, amely teljesen egyszerű, amelynek nincs kiterjedése, s amelynek semmi köze sincs az anyaghoz. De hát akad-e olyan jóhiszemű halandó, akinek bármilyen halvány fogalma van egy ilyen szubsztanciáról? A szellem szó, a mai teológia tolvajnyelvén, jelent-e mást, mint az eszmék, gondolatok hiányát? A spiritualitás megint csak olyan eszme, amely mögött nincs kézzelfogható valóság.

A balítéletek eredete

Az emberi agy, főleg a gyermeké, lágy viasz, amely befogad minden hatást, amelyet gyakorolnak rá: a nevelés készen ad neki csaknem minden véleményt, olyan korban, amikor még képtelen önmaga ítéletet alkotni. Azt hisszük, a természettől kaptuk, vagy születésünkkor magunkkal hoztuk e világra azokat a helyes vagy helytelen nézeteket, amelyeket még mint kicsiny gyermekeknek a fejünkbe vertek: s ez a meggyőződés tévedéseink egyik legbővízűbb forrása.

A természet csodái természetes okokból fakadnak

Mi sem meglepőbb, mint ama tudálékos teológusoknak logikája, akik, ahelyett hogy bevallanák a természeti mozgató erőkkel kapcsolatos tudatlanságukat, a természeten kívül, vagyis a képzelet régióiban keresnek egy jóval ismeretlenebb mozgató erőt a természetnél, amelyről legalább némi fogalmat alkothatnak maguknak. Azzal, hogy istent tartják a látott jelenségek szerzőjének, vajon nem titkos, rejtett okkal magyarázzák ezeket a jelenségeket? Mi az isten?
Mi a szellem? Olyan okok ezek, amelyekről semmit sem tudunk. Tudósok! tanulmányozzátok a természetet és annak törvényeit, és ha sikerül kibogoznotok a természetes okok hatását, ne folyamodjatok természetfölötti okokhoz, amelyek egyáltalán nem teremtenek világosságot a fejetekben, hanem csak egyre jobban megzavarnak benneteket, olyannyira, hogy önmagatokat sem értitek meg.

Folytatás

A természet, mondjátok, teljességgel megmagyarázhatatlan valamiféle isten nélkül; vagyis annak megmagyarázásához, amihez vajmi keveset értetek, egy olyan okra van szükségetek, amelyről a leghalványabb fogalmatok sincs. Úgy akarjátok elűzni a sötétséget, hogy megkettőzitek a homályt. Úgy hisztek kibogozni egy csomót, hogy megsokszorozzátok. Ti lelkes természettudósok, ha be akarjátok bizonyítani nekünk isten létét, tanulmányozzátok a botanikai kézikönyveket; gondosan, a legtüzetesebben vizsgáljátok az emberi test részeit; szárnyaljatok a magasba, és szemléljétek a csillagok forradalmát; azután térjetek vissza a földre, és csodáljátok a vizek áradását; lelkesedjetek a pillangók, a rovarok, a polipok, a szervezett atomok láttán, amelyekben istenetek nagyságát vélitek felfedezni; de mindezek a dolgok nem fogják bebizonyítani ennek az istennek a létét; csak azt, hogy nincs meg a szükséges tudástok az anyag mérhetetlen változatosságának és azoknak az okozatoknak a megértéséhez, amelyeket a világegyetemben foglalt végtelenül sokrétű kombinációk hívnak életre. Mindez azt igazolja, hogy nem tudjátok, mi is az a természet; hogy fogalmatok sincs erőiről, mikor azt hiszitek,
hogy képtelen megalkotni a formák és az élőlények tömegét, amelynek szemetek, még ha mikroszkóp segítségét veszi is igénybe, csak töredék részét pillanthatja meg; végül mindez azt bizonyítja, hogy nem tudván megismerni a megismerhető mozgató erőket, a dolog könnyebbik végét fogjátok meg, s egy olyan mozgató erőt jelző szóhoz folyamodtok, amelyről sohasem alkothattok valóságos, igazi fogalmat.

Képtelenség azt mondani, hogy az emberi nem a világmindenség kialakulásának tárgya és célja

A saját érdemeitől megittasult ember azt képzeli, hogy istene a világmindenség létrehozásakor csakis az emberi nemben látta a teremtés tárgyát és célját. Min alapszik ez az olyannyira hízelgő vélemény? Mint mondják, azon, hogy egyedül az ember van felruházva olyan értelemmel, amely révén megismerheti az istenséget, s hozzá méltó tiszteletben részesítheti. Azt bizonygatják, hogy isten csakis a maga dicsőségére teremtette a világot, s az emberi nemnek ebben a tervben az a szerepe, hogy csodálja és dicsőítse művéért istent. De ha mindezt észbe vesszük, vajon nem kell-e megállapítanunk, hogy isten nyilvánvalóan eltévesztette a célját?
1. Az ember számára, szerintetek is, mindig teljességgel lehetetlen lesz, hogy megismerje istenét, s a legtökéletesebben megismerhetetlen lesz annak isteni lényege. 2. Valamely lény számára, amelyhez nincs hasonlatos, semmit sem jelenthet a dicsőség; dicsőség csak abból származhatik, ha saját kiválóságát másokéval hasonlítja össze. 3. Ha isten, természeténél fogva, végtelenül boldog, ha önmagában telik gyönyörűsége, akkor mi szüksége lehet gyenge teremtményeinek tiszteletadására? 4. Istennek, minden műve ellenére, nincs része a dicsőségben; ellenkezőleg: a világ minden vallása úgy állítja elénk, mint akit állandóan sérelem ér; valamennyinek az a célja, hogy a bűnös, hálátlan és lázadó embert kibékítse haragvó istenével.

Nem, a világot nem valamely értelmes lény kormányozza

A józan ész logikája arra tanít bennünket, hogy valamely okot nem lehet és nem is szabad másból megítélni, mint a következményéből. Egy bizonyos okot csak akkor lehet állandóan jónak tartani, ha állandóan jó, hasznos, kellemes okozatot hoz létre. Az az ok, amely jót és
rosszat egyaránt előidéz, az részben jó, részben pedig rossz ok. De a teológia logikája mindezt romba dönti. Szerinte a természeti jelenségek, vagy azok az okozatok, amelyeket e világban tapasztalunk, egy végtelenül jó ok létét bizonyítják; ez az ok pedig nem más, mint az isten. S bár e világ tele van rosszal, bár igen gyakran zűrzavar uralkodik benne, s bár az emberek unos-untalan szenvednek a rájuk nehezedő sorstól, mégis azt kell tartanunk, hogy ezek a következmények egy jóságos és változhatatlan októl származnak; s ezt igen sok ember elhiszi, vagy úgy tesz, mintha elhinné!
Mindaz, ami a világban végbemegy, a legvilágosabban bizonyítja, hogy a világot egyáltalán nem értelmes lény kormányozza. Valamely lény értelméről csak azoknak az eszközöknek az egyezéséből alkothatunk ítéletet, amelyeket felhasznál, hogy elérje kitűzött célját. Isten célja, azt mondják, nemünk boldogsága; mindazonáltal ugyanaz a szükségszerűség határozza meg a sorsát mindazoknak az érző lényeknek, akik nem születnek egyébre, mint arra, hogy sokat szenvedjenek, keveset élvezzenek és meghaljanak. Az emberek pohara örömmel és keserűséggel van telve; a jó mellett mindenütt ott van a rossz; a rendet kiszorítja helyéből a rendetlenség; a születést a romlás kíséri nyomon. Ha pedig azt mondjátok nekem, hogy isten homályba burkolja terveit, és hogy kedvteléseit lehetetlen kifürkészni, akkor ez a válaszom: ebben az esetben lehetetlen ítéletet alkotnom az isteni értelemről.

 
18 hozzászólás

Szerző: be 2011. augusztus 4. csütörtök hüvelyk Ateizmus/Agnoszticizmus, Katolikus, Vallásfilozófia

 

Címkék: , , , , ,

“A Vatikán visszahívja az apostoli nunciust Írországból”

“Enda Kenny kormányfő július 20-án azzal vádolta meg a katolikus egyházat és különösen a Szentszéket, hogy akadályozta a vizsgálatot, miután napvilágra került egy jelentés 19 papnak 1996 és 2009 között a dél-írországi Cloyne egyházmegyében elkövetett pedofil cselekedeteiről. A jelentés azzal a következtetéssel zárult, hogy az ír katolikus hatóságok válasza “nem volt megfelelő és helyénvaló”. “Írországban most először fordult elő, hogy egy gyermekekkel szembeni nemi visszaélésekről szóló jelentés feltárja a Szentszék kísérletét egy szuverén és demokratikus köztársaságban zajló vizsgálat akadályozására, ami csupán három évvel és nem három évtizeddel ezelőtt történt” – mondta a miniszterelnök. “Gyermekek megerőszakolásának és kínzásának az ügyét alábecsülték vagy +kezelték+, hogy megkíméljék az intézményt, annak hatalmát és jó hírét” – folytatta a kormányfő, úgy vélekedve, hogy a dokumentum megmutatta “a mai Vatikán kultúráját uraló működési zavart, kapcsolatvesztést (a valósággal), elitizmust és nárcizmust”. E kijelentések másnapján a Vatikán arról biztosította az ír kormányt, hogy “megfelelő időben” válaszolni fog, ugyanakkor “objektivitásra” szólított fel. A válasz még nem érkezett meg.”

(c) mti Magyar Távirati Iroda Zrt.

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ifNuZL83tZs1N93F1vqib-Pgbf3Q?docId=20110725%3AMTI%3AK0050

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2011. július 27. szerda hüvelyk Hírek, Katolikus

 

Címkék: , , , , ,

Részletek az oslói ámokfutó könyvéből

Ezt a könyvet állítólag az oslói ámokfutó írta: http://www.kevinislaughter.com/wp-content/uploads/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf

Jó vaskos, több, mint 1500 oldal. Főleg politikai nézeteit fejtegeti, amelyek legelsősorban az iszlám-, bevándorló-, valamint a “kulturális marxizmus” ellenesség körül forognak -, de a kereszténységhez való viszonyából is megtudunk egyet s mást.

Részletek:

“3.139 Különbséget tenni a kulturális kereszténység és a vallásos kereszténység között – megreformálni az öngyilkosságba rohanó Egyházunkat

Az úgynevezett agnosztikusok és ateisták többsége Európában kulturális, konzervatív keresztény, anélkül, hogy tudná. Tehát mi a különbség a kulturális keresztények és a vallásos keresztények között?

Ha személyes kapcsolatod van Jézus Krisztussal és Istennel akkor vallásos keresztény vagy. Nekem és sok más embernek nem feltétlenül van személyes kapcsolata Jézus Krisztussal és Istennel. Azonban hiszünk a kereszténységben, mint egy kulturális, szociális, identitásbeli és morális platformban. Ez kereszténnyé tesz bennünket.

A keresztények többsége, különösen a liberális, humanista keresztények, ellenzik az önvédelem doktrínáját. Én úgy hiszem, hogy az önvédelem központi része a kereszténységnek, amint azt ezen könyv egy másik része dokumentálja. A modern, pacifista kereszténység többek között a jelenlegi rezsimek és azok az Egyházra gyakorolt szándékos befolyásának az eredménye. Kasztrálták és impotenssé, irrelevánssá tették az Egyházat, amelyet azzal újíthatunk meg, ha bevezetjük saját reformjainkat. De a pragmatizmus lesz az alapja annak az iránynak, amibe megyünk. Egy erős egyház (bizonyos területeken) létfontosságú az európai országok egysége szempontjából. Létfontosságú, hogy fenntartsuk, sőt erősítsük az Egyházat és az európai kereszténységet általánosságban (azzal, hogy bizonyos területeken nagyobb politikai befolyást adunk neki), ha a társadalom morális, kulturális és szociális aspektusairól van szó. Még monopol helyzetet is garantálni kellene neki bizonyos területeken, hogy erősítse az európai kohéziót/egységet. Ez nem jelenti azt, hogy továbbra is meg fogjuk engedni az Egyház feminista-liberális, humanista frakcióinak, hogy propagálják pacifista-humanista (öngyilkos) nézeteiket/önvédelem ellenes doktrínáikat. Az Egyháznak anti-pacifistának kell lennie abban a tekintetben, hogy aktívan prédikálja az önvédelmet, sőt támogatja a megelőző csapásokat, mint olyan mechanizmust, amely egyrészt őrködik a muszlim dominálta területek keresztény kisebbségei felett vagy éppen magán Európán.

Biztosítanunk kell, hogy a kereszténységnek egy fenntartható és tradicionális verzióját propagálják. Ez azt is magában fogja foglalni, hogy lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy az egyház liberális vezetőit megakadályozzuk abban, hogy öngyilkosságot kövessenek el. Biztosítanunk kell, hogy az európai egyházak olyan értékeket propagáljanak, amelyek fenntarthatóak és amelyek hosszú távon fognak hozzájárulni a keresztény európai értékek megőrzéséhez. Az európai kereszténység és a kereszt lesz a szimbólum, amely alatt minden kulturális konzervatív egyesülhet közös védelmünk érdekében. Annak az összes európait egyesítő szimbólumként kell szolgálnia, még akkor is, ha agnosztikusok és ateisták.

A pacifista/öngyilkos keresztényeket nem szabad soha többé hagyni, hogy dominálják az egyházat, ezért személy szerint úgy hiszem, hogy az európai protestáns Egyháznak ismét reformálnia kell és katolikussá válnia (északi országok, az Egyesült Királyság, Németország, Benelux stb.). A becsülethez kapcsolódó kulturális és egyházi aspektusok újra bevezetésének kell céljaink alapjának lennie, amikor megreformáljuk az Egyházat. Remélem, hogy a jövő nacionalista vezetése a nyugat-európai országokban egyet fog érteni. A legkevesebb, hogy támogatnunk kell a konzervatív, anti-pacifista kulturális keresztény vezetőket és biztosítani, hogy képesek legyenek befolyásolni az európai egyházakat. Azonban világos lehatárolásokat kell tenni. Az Egyháznak nem szabad semmilyen korlátot szabnia a tudománnyal, kutatással és fejlődéssel kapcsolatos ügyekben. Európa továbbra is a kutatás és fejlesztés világközpontja minden területen, amelyet egy kiszámítható és „változtathatatlan” kulturális keret foglal magában. Ez ismét csak jelentősen meg fogja erősíteni az európai és társadalmi kohéziót és ezért hozzájárul az olyan fenntartható társadalmakhoz, ahol a harmónia, fejlődés, szabadság és az emberiség előmenetele az alapvető civilizációs pillérek.”

(1307. oldal)

Az 1324. oldalon kezdődik “A harc keresztény igazolása” című fejezet. Csak egy részlet belőle:

„Ha teljesen aláveted magadat az Atyaistennek és teljesen Isten kedve szerint jársz és kimaradsz mindenféle súlyos bűnből és ellene elkövetett vétségből – akkor a következő dolog, amit teljesen fel kell fognod az, hogy Isten most fel fog kenni téged a hatalmával, ha arra kényszerülsz, hogy háborúba menj az ellenségeddel szemben.

A Biblia azt mondja nekünk, hogy mind Jézus Krisztus jó harcosai vagyunk. Akár szembe akarunk ezzel nézni, akár nem, háborús övezetben élünk az Ádámra és Évára kirótt átok következtében, amely még mindig teljesen működik ezen a Földön. Bármelyikünket bármikor érheti emberi vagy démoni támadás. A napi hírek ezt minden kétséget kizáróan bizonyítják.

Minden kereszténynek most személyes döntést kell hoznia erről. Választhatod azt, hogy megtanulsz felemelkedni Urad és Megváltód hatalmában és megtanulhatod hogyan legyél az Úr igazi harcosa, vagy továbbra is homokba dughatod a fejedet és elnyomó elnyomó után továbbra is lever téged. A választás a tiéd.

A következő versek megmutatják, hogy Isten fel tud kenni téged a hatalmával, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembetalálhatod magad – de először hajlandónak kell lenned belépni ebbe a kenetbe, és aztán hajlandónak kell lenned arra, hogy megragadd az ellenséged fejét mielőtt Isten rád árasztja a kenetét, hogy képes legyél legyőzni azt az ellenséget.

Tanulmányozd ezeket a verseket nagyon figyelmesen – mert meg fogják mutatni azt a hihetetlen természetfeletti erőt, amelyet Isten rajtad keresztül működtethet, ha hajlandó vagy belépni a kenetébe és abban járni.

„Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.” (Ézsaiás 54:17)

„… ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekeszik.” (Dániel 11:32)

„Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.” (1. Korinthus 4:40)

„Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is.” (2. Korinthus 12:12)

„Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat.” (Zsolt. 144:1)

„Az Isten, a ki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi útamat: Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.” (Zsolt. 18:33-37)

Isten fel tud kenni téged természetfölötti erejével, hogy legyőzz bármilyen ellenséget, akivel szembekerülhetsz – de csak ha hajlandó vagy belelépni [a kenetébe] és nem félsz attól, hogy közvetlenül szembenézz bármilyen viharfelhővel, amely készen áll arra, hogy szembemenjen veled.

Vedd észre, hogy az első vers elmondja neked, hogy tiéd lehet Isten hatalma és tekintélye ahhoz, hogy eltipord az ellenség „minden” erejét – nem csak az ereje bizonyos részeit. Ez azt jelenti, hogy Isten kenete és ereje benned működhet és teljesen győzedelmesen kerülhetsz ki bármilyen ellened menő ellenség ellen vívott csatából.”

(1330. oldal, kiemelések Anders Behring Breiviktől)”

Az 1500 oldalas tiráda egy másik részében (1341. oldal) ismert ateistákat és szabadgondolkodókat bírál, úgy, mint Richard Dawkinst, Thomas Paine-t, Voltaire-t, Nietzsche-t (mondjuk jellemző inkonzisztenciájára, hogy egy másik helyen brilliánsnak nevezi a német filozófust).

Ez a rész pedig úgy tűnik közvetlenül a mészárlás (lelki) előkészületeiről szól:

Nincsenek ateisták a lövészárokban

„Nem fogom tettetni, hogy nagyon vallásos ember vagyok, mert ez hazugság lenne. Mindig nagyon pragmatikus voltam és befolyásolt a szekuláris környezetem. A múltban emlékszem, hogy azt gondoltam:

„A vallás a gyengék mankója. Mi értelme van egy magasabb erőben hinni, ha bízhatsz magadban?! Szánalmas.”

Talán ez igaz sok esetben. A vallás valóban mankó sok gyenge embernek és sokan azon öncélból lesznek vallásosak, hogy mentális erőt merítsenek belőle (hogy gyenge érzelmi állapotukat táplálják, például betegségben, halálban, szegénységben stb.). Mivel nem vagyok képmutató, kimondom, hogy nekem is ez a tervem. Azonban még nem éreztem szükségét annak, hogy kérjem Isten erejét. Még… De biztos vagyok abban, hogy Istenhez fogok imádkozni, amint rohanok keresztül a városon, ropogó fegyverrel, a rendszer 100 fegyveres védőjével a nyomomban azzal a szándékkal, hogy megállítsanak és/vagy megöljenek engem. Tudom, hogy 80%+ esélyem van arra, hogy meghalok a bevetés alatt, mivel nem áll szándékomban feladni magam nekik amíg el nem végeztem mind a három fő célt ÉS a bónusz küldetést. Amikor indulok (feltéve, hogy nem kapnak el előtte) 70% esély van rá, hogy elvégzem az első célt, 40% a másodikra, 20% a harmadikra és kevesebb, mint 5% esély van arra, hogy képes leszek elvégezni a bónusz küldetést. Valószínű, hogy Istenhez fogok imádkozni erőért ennek a műveletnek egy pontján, amint a legtöbb ember tenné ebben a helyzetben.

Nem tudom elképzelni milyen lesz a művelet során a lelkiállapotom. Egy szteroid ciklus és ennek tetejében egy efedrin löket, amely fokozni fogja az agresszivitásomat, a fizikai teljesítményemet és a mentális koncentrációmat legalább 50-60%-kal, de lehet, hogy 100 %-kal. Ennek tetejében maximális hangerőre fogom tekerni az iPod-omat, mint a félelem elnyomásának eszközét, ha szükséges. Lehet, hogy Clint Manselltől a Lux Aeternát fogom folyamatosan játszani, mivel az egy hihetetlenül erős dal. Ezen tényezők kombinációja (hozzáadva az intenzív tréninget, szimulációt, felsőbbrendű fegyverzetet) gyakorlatilag egy nagyon erősen koncentráló, halálos erővé tesz, egy egyszemélyes hadsereggé. Jelenleg nem félek a haláltól, de nagyon aggódom, hogy félni fogok a küldetés napján. Tartok tőle, hogy a küldetés során érzett potenciális félelem le fog bénítani vagy „összecsinálom magam” miatta, hogy úgy mondjam. Elvileg ez nem fog megtörténni, mivel mentálisan nagyon fegyelmezetté váltam és sok-sok óra tréningen és szimuláción mentem keresztül. Mindazonáltal lehetetlen megfelelően szimulálni egy mártír hadműveletet, így még mindig aggódom egy kicsit amiatt, hogy milyen lesz akkor a mentális állapotom.

Ha az ima egy további mentális lökést/megnyugvást fog adni, akkor az a pragmatikus dolog. Azt hiszem majd megtudom. Ha van Isten, akkor a mennyországba fogok kerülni, mint az Egyház minden más mártírja a múltban.

Ezért gyakorlom a vallást és mindenki másnak is ezt kellene tennie, feltéve, hogy az mentális erőt ad neked. Nem szégyen imádkozni percekkel a halálod előtt. Nagyon ajánlom, hogy a művelet előtt keress fel egy templomot és vegyél Úrvacsorát. Amint tudjuk ez a rituálé Jézus Krisztus utolsó vacsoráját jelképezi a tanítványaival mielőtt letartóztatták és végül megfeszítették. Rendezz el minden dolgot, ami esetleg közted és Isten között lehet, kérd a megbocsátását a múltbeli bűneidért. Végül kérd meg, hogy készüljön fel az Egyház egy mártírjának a fogadására. Egy kemény ateista azt gondolhatja, hogy ez ostobaság, de hidd el nekem, amikor azt mondom: nagyon fogsz örülni, hogy megtetted mindezeket, amikor rájössz, hogy meghalhatsz miután elindítottad a műveletedet.

Lehet, hogy most sokan tagadják Istent. De amikor szembenéznek a halállal, amikor betegek vagy balesetet szenvednek, vagy szembenéznek egy fegyver csövével, akkor megváltozik a véleményük. Akkor könyörögni fognak Istenhez. Nincsenek ateisták a lövészárokban.

„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy;”

Dávid király

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

Názáreti Jézus

Extrém stressz és félelem idején, mint amikor háborúban vagy mártír műveletben veszünk részt, minden ember hisz vagy reménykedik egy magasabb erőben. A pragmatikus vagy racionális emberek, akik kemény ateisták vegyék figyelembe a következőt: lehet, hogy pragmatikus dolog hinni a túlvilágban, mivel az sokkal hatékonyabb harcossá tud tenni téged. Minél kevésbé fél egy ember, annál hatékonyabb lesz, mint katona. Egy olyan ember, aki azt hiszi, hogy a halál örökre szól valószínűleg sokkal félősebb lesz, mint egy olyan, aki hisz a túlvilágban. És amint tudjuk a félelem méreg a csatában és zavarhoz és tétovázáshoz fog vezetni. Egy szellemileg magabiztos ember, aki nem fél attól ami vár rá sokkal kevésbé fog félni a haláltól és ezért sokkal magabiztosabban és professzionálisabban fog cselekedni a háborúban. Mint ilyen (és pragmatikus nézőpontból) a vallás a háború szükségszerű kelléke, mártír műveletekben pedig egyenesen SZÜKSÉGSZERŰ.

Az emberek nagytöbbsége hajlamos arra, hogy isteni hatalmat keressen, amikor extrém fenyegetettséggel néz szembe. Ezért szükségszerű és erősen ajánlom, hogy minden Justiciar Lovag (még keresztény agnosztikus és keresztény ateista fivéreink és nővéreink is) keressenek fel egy templomot a művelet előtt, hogy feloldozást nyerjenek és kérjék Istent, hogy töltse be lelkünket és acélfegyvereinket a szellemi védelem és magabiztosság fegyverével.

„[Egy Templomos Lovag] igazán félelem nélküli Lovag, és minden oldalról magabiztos, mivel lelkét a hit fegyverei védik, éppen úgy, ahogy a testét az acélpáncél. Így kétszeresen fel van fegyverezve és nem kell félnie sem démonoktól, sem embertől.” (Bernard de Clairvaux, c. 1135, De Laude Novae Militae—In Praise of the New Knighthood)”

(1344. oldal)

Breivik pragmatikus hitéről az jut eszembe, hogy ezért ösztönzik vagy egyenesen tüzelik a gyakran hadat viselő országok – legyen az az USA vagy egy muszlim ország – a katonák, és általában az emberek, vallásosságát…

Breivik nemcsak az iszlámot és a kulturális marxizmust tekinti ellenségének, de a feminizmust is. Úgy tűnik szerinte a nők csak arra jók, hogy szüljenek. Tervei a nők számára:

“1. Korlátozni a születésszabályozó tabletták terjesztését (fogamzásgátló tabletták): akadályozni és meggátolni a fogamzásgátló tabletták liberális terjesztését vagy az azzal egyenértékű megelőző módszerekét. A cél az, hogy sokkal nehezebb legyen beszerezni őket. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor csökkentené a nők jogait.

2. Megreformálni a szex nevelést: megreformálni a jelenlegi szexuális nevelést az iskolai intézményeinkben. Ez magában foglalhatja a szex nevelés korlátozását vagy legalábbis egy későbbi életkorra való kitolását és akadályozná az alkalmi szexet. A szexet csak a házasság keretein belül kellene bátorítani. Önmagában ez 0,1 ponttal növelné a termékenységi rátát.

3. Illegálissá tenni az abortuszt: az abortusz tiltásának újbóli bevezetése hozzávetőlegesen 0,1-0,2 ponttal növelné a termékenységi rátát, ugyanakkor megfosztaná a nőket alapvető jogoktól.

4. Nők és oktatás: ellenezni, hogy a nők általánosságban teljes munkaidős karrierre törekedjenek. Ugyan ez magában fog foglalni bizonyos szexista és diszkriminatív politikákat, de növelné a termékenységi rátát 0,1-0,2 ponttal.

A társadalomnak/médiának nem szabadna arra ösztönöznie a nőket, hogy bachelor diplománál magasabb képesítést szerezzenek, de nem szabad megakadályozni őket a master vagy PhD diploma szerzésében. A férfiakat ugyanakkor nyilvánvalóan arra kell ösztönözni, hogy magasabb képesítést szerezzenek – bachelor-t, master-t vagy PhD-t.”

(1181. oldal)

Most már csak azt nem értem, hogy az ilyennek mi a fene baja van az iszlámmal?

Olvasgatva Breivik könyvét, úgy nevezném ezt a fickót, hogy egy fundamentalista KULTURÁLIS keresztény – a kulturálison van a hangsúly. Nem tűnik túl fundamentalistának a kereszténység spirituális oldalát illetően, tehát nem olyan értelemben fundi, mint mondjuk az amerikai evangéliumi keresztények, de nagyon is fundamentalista a kulturális kereszténységében – a kereszténység társadalmi, politikai szerepét, szerepvállalását illetően, amelynek az erősítését tartja kívánatosnak. Ő maga is azt írja:

“Tehát nem kell, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel vagy Jézussal ahhoz, hogy küzdj a keresztény kulturális örökségünkért.

[…]

A PCCTS, Templomos Lovagok ezért nem egy vallási szervezet, hanem inkább egy keresztény “kulturális” katonai rend.”

(1361-1362. oldal)

 
 

Címkék: , , , , , , ,

Richard Dawkins interjúja George Coyne-nal

Toronyőr adta ezt a linket egy interjúhoz, amit Richard Dawkins készített George Coyne katolikus pappal. Igazán érdekes beszélgetés és üdítő, hogy ilyen keresztények is vannak, de feltételezem, hogy Coyne atya valószínűleg kisebbségben van a véleményével a teljes kereszténységen belül.

Azok alapján, amiket elmondott én az ő istenképét inkább deizmusnak érzem, mintsem bibliainak – bár azt mondta, hogy hisz bizonyos keresztény doktrínákban, így pl. a szeplőtelen fogantatásban vagy Jézus feltámadásában. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy ezekben csak azért hisz, mert ebbe a hagyományba született bele. Ha egy muszlim országba született volna, akkor most más dolgokban hinne. Az pedig kissé New Age-es vonal, hogy úgy véli Isten minden vallásban kifejezi magát.

Nagyon érdekesnek tartom, hogy tudományos kérdésekben mintha a katolikus egyház némileg felvilágosultabb lenne, mint a legtöbb protestáns felekezet. Persze ahogy Coyne is elmondta, a katolikus egyház nem egy homogén szervezet, nyilvánvalóan ott is vannak kreacionisták is. Ugyanakkor a katolikus egyház legalább szabad választást ad a híveinek ebben a kérdésben és elismeri a tudományos eredményeket. Hogy hogyan oldja meg a teológiai problémákat, amiket mindez felvet az érdekes kérdés. Coyne atya itt elismerte, hogy bizonyos dolgok mellett nem tud, nem lehet racionálisan érvelni – hit kérdése. Tényleg üdítő látni ezt az őszinteséget.

 

Címkék: , , , , , , ,

“Több pénz kapnak az egyházak, de elszámolni nem kell vele”

Forrás: http://index.hu/belfold/2011/07/12/tobb_penz_kapnak_az_egyhazak_de_elszamolni_nem_kell_vele/

“A gazdasági tárca tiltakozása ellenére 2010 karácsonyán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes asztalhoz ült Erdő Péter bíborossal, és 5,3 milliárd forinttal megtoldotta a katolikus egyháznak fizetett állami járadék összegét. Miközben az állam minden fronton igyekszik nyirbálni a költségvetés kiadásait, az egyházi célú támogatások az idén becslések szerint 15-20 milliárddal is növekedhetnek. Az egyházaknak ráadásul most már törvényadta joga, hogy a hitéleti bevételeket elszámolási kötelezettség nélkül költsék el saját belátásuk szerint.

[…]

Az Index forrásai szerint az általános megszorító politika ellenére ebben az évben az egyházak mintegy 15-20 milliárd forintos bevétel-növekedést könyvelhetnek el a korábban megszokott állami folyósítású pénzösszegekhez képest.

Ez a növekedés pedig jó alap lesz az őszi finanszírozási szabályok kidolgozásához, hiszen az egyházak – különösen a katolikus egyház – biztosra vehetik, hogy az Orbán-kormány idején megadott újabb milliárdok beépülnek majd abba a rendszerbe, amit a készülőben lévő törvény határoz meg.

A kompenzáció kompenzációjának a kompenzációja

A legnagyobb előnyökkel természetesen a KDNP által támogatott katolikus egyház számolhat. Az új irányba tett első lépés tavaly december 27-én történt meg, amikor Semjén Zsolt nemcsak a gazdasági tárca, különösen Naszvadi György államháztartásért felelős államtitkár tiltakozása ellenére olyan megállapodást kötött Erdő Péter bíborossal, ami még a protestáns egyházakban is megrökönyödést váltott ki.

A protestáns értelmezés szerint ugyanis a kereszténydemokrata miniszterelnök-helyettes a kompenzáció kompenzációjának kompenzációjaként adott 5,3 milliárd forintos járadékemelést a katolikusoknak. A hivatalos indoklás szerint az elmaradt kifizetések mellett megígért járadék-kiegészítést azért kapta a katolikus egyház, mert az első Orbán-kormány idején a protestáns egyházak is részesültek ingatlanjáradékban. Az viszont már nem szerepelt az indoklásban, hogy a protestánsokkal egy évtizede kötött megállapodás éppen a katolikusoknak már megadott keret kompenzációjaként jött létre.

[…]

Érdekesség, hogy a hétfőn elfogadott egyházi törvény kimondja, hogy „az egyházak hitéleti célú bevételeit és azok felhasználását állami szerv nem ellenőrizheti”.”

 
9 hozzászólás

Szerző: be 2011. július 14. csütörtök hüvelyk Hírek, Katolikus, Magyarország, Protestáns, Szekularizáció

 

Címkék: , , , , , , , , , ,

“Egyházi fenntartásba kerül több mint 80 óvoda és iskola”

Forrás: http://www.hirado.hu/Hirek/2011/07/04/02/Egyhazi_fenntartasba_kerul_tobb_mint_80_ovoda_es.aspx

Szeptembertől mintegy 25 százalékkal növekszik az egyházi fenntartású intézmények száma.

Az új tanévtől várhatóan 82 önkormányzati óvoda és iskola kerül át egyházi fenntartásba, vagyis szeptembertől mintegy 25 százalékkal növekszik az egyházi fenntartású intézmények száma – írta hétfői számában a Magyar Nemzet az oktatási államtitkárság adataira hivatkozva.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közoktatásért felelős helyettes államtitkárságáról levélben keresték meg az iskolafenntartó egyházakat, és a válaszok alapján előzetes összesítést készítettek arról, hogy szeptembertől hány, az előző tanévben még önkormányzati fenntartásban működő óvoda és iskola kerül át egyházi fenntartásba.

A lap rendelkezésére bocsátott adatok szerint a legtöbb, 53 óvodát és iskolát a katolikus egyház veszi át. A reformátusok tizenkettőt, a baptisták hatot, az evangélikusok és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség ötöt-ötöt.

A Népszabadság a Pedagógusok Szakszervezetére hivatkozva ugyancsak hétfőn arról írt, hogy szeptembertől 88 önkormányzat mond le az iskolájáról, hogy a fenntartói jogokat egyházi kézbe adja.”

Szép új világ… 😦

 
 

Címkék: , , , , , , , , , , , ,

Egy francia nő beperelte az Opus Dei-t

Egy francia nő beperelte a titokzatos katolikus szervezetet, az Opus Dei-t. Catherine T. 1985-ben, 14 évesen iratkozott be egy olyan iskolába, amelyről csak később derült ki számára, hogy az Opus Dei tartja fenn. Azt állítja, hogy rákényszerítették engedelmességi, szegénységi és szüzességi fogadalmak letételére és gyakorlatilag fizetés nélkül dolgoztatták házi szolgálóként.

„Kineveztek mellém egy ’oktatót’, aki gyakorlatilag egyfajta lelkiismereti felügyelő volt. Beléptem a rendszerbe… Tilos volt még a szüleidnek is beszélni róla.” – mondta Catherine az AFP-nek. Azt mondja napi 14 órát dolgoztatták a hét minden napján. Ugyan hivatalosan fizettek neki valamennyit, de azt rögtön vissza is vették fizetségként a szállásért, amit kapott tőlük. Az Opus Dei emberei mindenhová elkísérték, még az orvoshoz is. Amikor az Opus Dei orvosához ment és az nyugtatót írt fel neki, akkor az sokszor eszméletlenséget okozott.

Catherine mindössze 39 kilót nyomott, amikor 2001-ben a szülei végre megszabadították a csoporttól.

Az Opus Dei egy közleményben azt mondta, hogy „semmi nincs, amiért bűnösnek kellene érezni magunkat”. Azt állítják, hogy Catherine T. megfelelő fizetést kapott a munkájáért. Hogy kinek van igaza, azt bíróság fogja eldönteni.

Forrás: http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/world/9743371/french-woman-sues-opus-dei-claims-brainwashing/

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. július 4. hétfő hüvelyk Hírek, Katolikus

 

Címkék: , , , , , ,