RSS

csillagászat címkéhez tartozó bejegyzések

Bibliai kozmológia

Hányan vannak manapság, akik síkra szállnak amellett, hogy a Föld lapos, hogy áll és nem mozog vagy, hogy a Nap kering a Föld körül, nem pedig fordítva? Nevetséges, rég megdőlt elképzelések, biztos nincs már olyan, aki ebben hisz – gondolhatnánk. Azonban, mint tudjuk a Bibliából is, a hit csodákra képes ;), s ebben az esetben is bebizonyosodik, hogy ha valaki valamiben hinni akar, az képes arra, hogy elméjéből kizárjon minden tényt és racionális érvet, amely ez ellen a hit ellen szól! A keresztény és muszlim kreacionisták nagy része bizonyára jót nevet velünk együtt azokon a szerencsétlen bolondokon, akik ma is ragaszkodnak a geocentrikus világképhez, vagy ahhoz, hogy a Föld lapos. Pedig éppenséggel ők sem csinálnak mást, csak éppen egy más tudományterületen…

Az alábbi rajzok egy 1893-as kiadványból származnak. Azaz alig több, mint 100 évvel ezelőtt még kísértetiesen hasonló „érvek” hangzottak el amellett, hogy a Föld helyes térképe így néz ki, mint manapság a bibliai teremtéstörténet mellett!

Felül azt írják, hogy “Négyszáz passzus van a Bibliában, amely elítéli a “földgömb elméletet” (amely “csak egy elmélet”, igaz? 😉 ) vagy a “repülő Földet” és nincs semmi, amely alátámasztaná azt. Az alábbi a Világ bibliai térképe”.

A jó keresztények még gúnyrajzokat is készítettek erről az abszurd ötletről, hogy a Föld mozgásban van.

Felirat: “Ezek az emberek 65 000 mérföld per órás sebességgel repülnek a bolygóval a Nap körül és 1042 mérföld per órával a Föld középpontja körül (az agyukban). Gondolj csak bele ebbe a sebességbe!”

Vicces, igaz? De ne hidd, hogy nincsenek még ma is, akik hasonló nézeteket vallanak, akármilyen hihetetlenül hangozzék is ez! Hadd mutassam be a Flat Earth Society-t (Lapos Föld Társaság): http://theflatearthsociety.org/cms/index.php

A fórumuk több, mint 25 ezer tagot számlál: http://www.theflatearthsociety.org/forum/

Érdemes böngészgetni! 😀

Ez mutatja, hogy mennyi ember van, aki hittel képes felülírni magában a józan észt! Ezért nem hiszek én sem a kereszténység, sem a kreacionizmus/ID gyors halálában, akkor sem, ha a tények ellenük szólnak. Ráadásul az, hogy evolúció révén fejlődtünk-e ki sokkal sarkalatosabb kérdés a kereszténység számára, mint az, hogy milyen a Föld (lásd ezt a bejegyzést), de azért a lapos Föld hívők, geocentristák stb. is bibliai alapokból indulnak ki általában, amint azt ez a hír is mutatja: http://www.chicagotribune.com/news/local/ct-met-galileo-was-wrong-20110704,0,1142889.story

A fenti cikkben a Chicaco Tribune 2011. július 4-én arról számol be, hogy egy kis csoport konzervatív római katolikus amellett érvel, hogy Galileo Galileinek nem volt igaza: igenis a Nap kering a Föld körül és nem fordítva!

Robert Sungenis, a mozgalom vezetője azt mondja: „A heliocentrizmus veszélyes, ha az igaz rendszerként állítják be, amikor pedig hamis rendszer. A hamis információk hamis ötletekhez vezetnek, azok pedig törvénytelen és erkölcstelen cselekedetekhez – ezért ilyen ma a világ állapota… Galileo előtt az egyház irányította a világot, a kormányok és az akadémia pedig alá voltak neki rendelve.”

Aha, szóval innen fúj a szél!

Peter Garnavich asztrofizika professzor megjegyezte a csoportról: „Néhány ember szeretné visszapörgetni a világot az 1950-es évekbe, amik jobb időknek tűnnek. Ezek az emberek azonban az 1250-es évekbe akarják visszavinni a világot. Nem igazán értem.”

Sungenisék – mondanom sem kell – a bibliai teremtéstörténetben is hisznek, szerintük mind azt, mind a geocentrizmust „tudományos bizonyítékok” támasztják alá. Mindazonáltal nem tudományos bizonyítékot, hanem bibliait idéz a geocentrizmus mellett – Józsué könyvének 10:12-14 fejezetét:

„Akkor szóla Józsué az Úrnak azon a napon, a melyen odavetette az Úr az Emoreust Izráel fiai elé; ezt mondotta vala pedig Izráel szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, és hold az Ajalon völgyében!

És megálla a nap, és vesztegle a hold is, a míg bosszút álla a nép az ő ellenségein. Avagy nincsen-é ez megírva a Jásár könyvében? És megálla a nap az égnek közepén és nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.

És nem volt olyan nap, mint ez, sem annakelőtte, sem annakutána, hogy ember szavának engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik vala Izráelért.”

Kissé ironikus dolog, hogy a cikkben a Kreacionista Múzeumot létrehozó és Noé bárkáját ismét megépíteni szándékozó Ken Ham osztja a bölcsességet Sungeniséknek: „Nagy különbség van a bolygók, a Naprendszer és az Univerzum eredetének kutatása között és aközött, hogy jelenleg hogy mozognak és viszonyulnak egymáshoz. A Biblia se nem geocentrista, se nem heliocentrista. Nem ad kifejezett információt a Naprendszerről.”

Azért az imént idézett rész a Jozsué könyvéből rávilágít, hogy a Biblia nem úgy képzeli el, hogy a Föld kering a Nap körül, hiszen akkor azt írta volna, hogy Isten megállította a Földet, nem pedig azt, hogy megállította a Napot és a holdat. De Hamnek gondolom elég megbirkóznia a kreacionizmusba vetett hit kihívásaival, nem kívánja még a bibliai kozmológiából eredő nehézségeket is a nyakába venni. 😉 Mindjárt bemutatom, hogy hogyan is néz ki ez a kozmológia.

Sungenis érvelése kísértetiesen emlékeztet a kreacionista érvelések természetére. Szerinte a heliocentrikus világkép csak azért nyert teret az elmúlt évszázadok során, mert a tudományban domináns a szekuláris tudósok jelenléte. De a keresztény tudósok szerinte megmutatták, hogy „a tudomány nélkülöz minden tudományos alapot vagy jó bizonyítékot” („a tudomány nélkülöz minden tudományos alapot” 😀 – tényleg így van leírva a cikkben, bár ezt a mondatot nem közvetlenül idézik Sungenistől, csak közvetetten tulajdonítja neki a cikk írója).

Egy másik geocentrista katolikus, Pat Jones ezzel indokolta a heliocentrikus világkép széleskörű elfogadottságát: „Keresztény értelemben véve bukott természetünk miatt mindig a legkisebb ellenállás felé tartunk – megyünk az árral.”

Értem. Tehát csak ez. Nem pedig bizonyítékok. Hiszen azok nincsenek is, amint megtudtuk. Ugyanúgy, ahogy az evolúció mellet sincsenek, amint azt a kreacionistáktól tudjuk. 😉

Ha netán azt akarnád válaszolni ezeknek az embereknek, hogy „de hát az ember már járt a világűrben, láttuk a Földet kívülről”, ne is fáraszd magad! Szerintük mindez csak egy világméretű összeesküvés, a NASA és a kormányok hazugsága, valójában sosem jártunk az űrben. Kíváncsian várom a geocentristák és lapos Föld hívők mikor követik azt a kreacionista taktikát, amely az övékhez hasonló „hitnek” próbálja beállítani a tudományos konszenzust. És azon az alapon, amelyen a kreacionisták és ID hívők követelik a teremtéstörténet oktatását a természettudományos órákon, végül is a lapos Föld hívők és geocentristák is helyet követelhetnének maguknak a földrajz órákon…

Tisztában vagyok azzal, hogy a legtöbb mai keresztény Ken Hammel együtt azt fogja mondani, hogy a Biblia nem írja, hogy a Föld lapos és azt sem, hogy a Nap kering körülötte. Ennyire explicit módon nem, de az imént idézett Jozsué versből és más igehelyekből kaphatunk némi fogalmat a bibliai kozmológiai világképről. És ez bizony ellentmond mai ismereteinknek.

A Biblia szerint a Föld áll és nincs mozgásban! Tehát ez eleve kizárja azt, hogy a Föld keringjen a Nap körül és forogjon a saját tengelye körül! Ez leginkább a Zsoltárok 104:5-ben válik szembetűnővé:

„Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké.”

De más igehelyek is alátámasztani látszanak az álló Föld képét:

„Rettegjen az egész föld az ő orczájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék.” (1. Krónika 16:30)

„Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel; felöltözött az Úr: hatalmat övezett magára; megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon.” (Zsolt. 93:1)

„Mondjátok a népek között: Az Úr uralkodik; megerősítette a földet, hogy meg ne induljon; ő ítéli meg a népeket igazsággal.” (Zsolt. 96:10)

Mózes 1. könyvében a teremtéstörténet sem azt látszik alátámasztani, amit ma ismerünk a világról. A bibliai teremtéstörténet külön bejegyzést érdemel, így nem megyek bele most annak részletes elemzésébe, csak arra szorítkozom, ami érinti jelen témánkat.

„És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket, a mennyezet felett való vizektől. És úgy lőn. És nevezé Isten a mennyezetet égnek: és lőn este, és lőn reggel, második nap.” (I. Móz. 1:6-8)

„És monda Isten: Legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválaszszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak és esztendőknek. És legyenek világítókul az ég mennyezetén hogy világítsanak a földre. És úgy lőn. Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat. És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre; És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó. És lőn este és lőn reggel, negyedik nap. (I. Móz. 1:14-19)

Tehát a bibliai világkép szerint egy mennyezet választja el az afelett lévő vizeket (esőt) és az alatta lévőket (tengerek, folyók, tavak) és Isten erre a mennyezetre helyezte fel a Napot, a Holdat és a csillagokat. Mondanom sem kell, hogy a valóság teljesen máshogy fest.

Ezt a mennyezetet a bibliai korban valamiféle kifeszített, szilárdnak dolognak képzelték el. A Jób 37:17 konkrétan ki is jelenti, hogy az ég szilárd.

„Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?” (Jób 37:17)

Ézsaiás már egy kárpithoz vagy sátorhoz hasonlítja, de itt is egy kifeszített, szilárd dologra utal a hasonlat:

„Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;” (Ézsaiás 40:22)

A Biblia máshol is úgy utal az égboltra, mint egy kézműves mestermunkájára.

„A ki egymaga feszítette ki az egeket, és a tenger hullámain tapos.” (Jób 9:8)

„Hiszen kezem veté e föld alapját, és jobbom terjeszté ki az egeket, ha én szólítom őket, mind itt állnak.” (Ézsaiás 48:13)

A Biblia tehát úgy képzeli el az eget, mint egy kifeszített, szilárd halmazállapotú, hatalmas kupolát vagy sátrat. Az eredeti héberben sokszor a „raqiya” szót használják az égboltra, ami szó szerint azt jelenti, hogy „kikalapált”. Ebből is arra következtethetünk, hogy valamiféle Isten által kovácsolt, „kikalapált” dolognak képzelték el.

A kupola mellett, úgy tűnik, hogy ami a Föld felszínét illeti, az a Bibliában bizony lapos.

Például Dániel 4:7-8 ezt írja:

„Az én fejem látásai az én ágyamban ezek voltak: Látám, hogy ímé, egy fa álla a föld közepette, és annak magassága rendkivüli volt. Nagy volt a fa és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható.”

Ez csak akkor lehetséges, ha a Föld lapos. Akárcsak a Máté 4:8-ban vagy a Jelenések 1:7-ben leírt jelenetek:

„Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét.” (Máté 4:8)

„Ímé eljő a felhőkkel; és minden szem meglátja őt, még a kik őt által szegezték is; és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.”

Elismerem, hogy itt a keresztények hivatkozhatnak arra, hogy a fenti három igeszakasz mind metaforaként értendő, hiszen Dániel és János álmot látott, a Máté 4:8-ban pedig a Sátán akár valamiféle „telepatikus úton” is megmutathatta Jézusnak a világ országait. (Keresztényként legalábbis én így képzeltem el ezt a jelenetet.) Mindazonáltal ha választani kell, hogy a Biblia versei mire utalnak a Föld formáját illetően, akkor bizony a lapos a válasz és nem pedig a közel gömbölyű.

Ebből az is következik, hogy a Biblia kicsinek képzeli a Napot, a Holdat és a csillagokat, hiszen másképp nem férnének fel az égboltra. Erre utal a Zsoltárok 19:5-7 is:

„Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.”

Jób könyvének 38:4-6-ban az Úr azt mondja:

„Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat! Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-é; avagy ki húzta el felette a mérő zsinórt? Mire bocsátották le oszlopait, avagy ki vetette fel szegeletkövét;”

Tehát a Földnek alapja, szegletköve és oszlopai vannak. Sőt, szélei is, amint azt a 38:12-13-ból megtudjuk:

„Parancsoltál-é a reggelnek, a mióta megvagy? Kimutattad-é a hajnalnak a helyét? Hogy belefogózzék a földnek széleibe, és lerázassanak a gonoszok róla.”

A Jelenések könyve is megerősíti, hogy a Földnek négy szeglete van:

„Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élőfára.” (Jel. 7:1)

A tengernek forrása van a Jób 38:16 szerint:

„Eljutottál-é a tenger forrásáig, bejártad-é a mélységnek fenekét?”

A hónak és jégesőnek pedig tárháza a Jób 38:22-23 alapján:

„Eljutottál-é a hónak tárházához; vagy a jégesőnek tárházát láttad-é? A mit fentartottam a szükség idejére, a harcz és háború napjára?”

A csillagképek szálakkal, kötelekkel vannak összekötve:

„Összekötheted-é a fiastyúk szálait; a kaszáscsillag köteleit megoldhatod-é?” (38:31)

A Földnek határai vannak, a szélnek tárháza:

„Egy szavával vizek zúgását szerez az égben, és felhőket visz fel a föld határairól, villámokat készít az esőhöz, és kihozza a szelet az ő tárházaiból.” (Jer. 51:16)

A csillagok le is tudnak esni az égről:

„És megnöve mind az ég seregéig; és a földre vete némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtapodá.” (Dániel 8:10)

„Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.” (Máté 24:29)

„És az ég csillagai a földre hullának, miképen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodék, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik; és minden hegy és sziget helyéből elmozdíttaték.” (Jel. 6:13-14)

A Biblia több helyen hivatkozik az „ég csatornáira” (I. Móz. 7:11, I. Móz. 8:2, Ézsaiás 24:18, Malakiás 3:10).

Az eget egy torony építésével el lehet érni:

„És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai. És monda az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.” (I. Mózes 11:4-7)

Ellátogatott nemrég ide egy keresztény, aki pár verssel igyekezett a Biblia tudományos helytállóságát alátámasztani. A versek arra vonatkoztak, hogy a Biblia előre megmondta, hogy a Föld „kerek” és hogy honnan tudták ezt akkor az emberek?

Az egyik ilyen vers a korábban már idézett Ézsaiás 40:22

„Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;”

Nos, ha a kereket összekeverjük a gömbölyűvel, akkor érdemes lenne visszamenni az általános iskolába geometria órára. Úgy emlékszem keresztény látogatónk ezt a verset is idézte a Biblia tudományos éleslátásának igazolására:

„Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé.” (Jób 26:7)

Ezt a verset a keresztények arra szokták igazolásul idézni, hogy lám, a Biblia megmondta, hogy a Föld „a semmi felett lebeg”. Nos, itt valójában azt állítja a Biblia, hogy a Föld fel van függesztve. Természetesen, mint oly sokszor ebben is ellentmondást tapasztalunk az egyes bibliai könyvek között. Míg itt egy a „semmiség fölé” felfüggesztett Föld képét látjuk, addig a számos más helyen oszlopokon nyugvó Földről beszél a Biblia. Míg Jób “föld kerekséget” említ, addig más bibliai helyek a Föld négy szegletére hivatkoznak.

A korábbiak tükrében ezek a versek elég halovány „bizonyítékok” a Biblia kozmológiai korrektsége mellett. Pláne, hogy ugyanebben a fejezetben pár verssel később ezt is olvassuk:

„Ő szab határt a víz színe fölé – a világosságnak és setétségnek elvégződéséig. Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitől.” (Jób 26:10-11)

Énok könyve

Énok könyve (vagy Énok 1. könyve) nincs benne a Bibliában – a zsidók és a keresztények nagy-nagy szerencséjére. Ugyanis ez a ie. 300-100 körülről származó könyv az, amely a legrészletesebben és legkonkrétabban fejti ki a zsidó-keresztény kozmológiát. Mondanom sem kell, hogy a könyvben ábrázolt világ köszönőviszonyban sincs mai ismereteinkkel. Ha ez a könyv is benne lenne a Bibliában, akkor ma nemcsak evolúció biológusoknak nem lenne nyugtuk a keresztényektől, de a csillagászoknak és a geográfusoknak sem…

De a keresztények szerencséjére Énok könyvét csak 1773-ban fedezték fel újra, amikor megtalálták egy teljes példányát Etiópiában, majd később részleteket belőle a holt-tengeri tekercsek között is. Így aztán nincs benne a kánonban.

Ugyan mit jövök én egy olyan könyvvel, ami benne sincs a Bibliában? Hiszen bizonyára pont azért nem került bele – mondhatja a keresztény – mert nem Istentől ihletett. Nos, erről más volt magának az Újszövetségnek a véleménye, ugyanis az Újszövetség hivatkozik rá, s teszi ezt támogatóan, egyetértően. Tehát az újszövetségi őskeresztények elfogadták Énok könyvét! Az, hogy mi került bele a kánonba és mi nem és milyen alapokon egy másik kérdés és szintén megér egy misét – majd egy más alkalommal -, most legyen az elég, hogy az Énok könyvére Júdás levelének 14-15. verse így hivatkozik:

„Ezekről is prófétált pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.”

(Júdás 14-15)

A fenti vers minden bizonnyal Énok könyvének 1:9 versére utal, amely így szól:

„Íme! Eljött az Úr tízezernyi szentjével, ítéletet végrehajtani mindenek fölött, és elpusztítani az istenteleneket, megfeddni minden élõt az istentelen munkájukért, melyeket istentelenül elkövettek ellene, és minden súlyos beszédért, melyeket az istentelen bûnösök ellene szóltak.”

Énok könyvéből részleteket magyarul itt olvashattok: http://www.freeweb.hu/enok/Enok1.html

A bibliakutató E. Isaac azt írja Énok könyvéről:

„Kevés kétség van afelől, hogy az 1. Énok befolyásolta az újtestamentumi doktrínák kiformálódását a Messiás természetéről, az Ember Fiáról, a messiási királyságról, a démonológiáról, a jövőről, a feltámadásról, az utolsó ítéletről, az egész eszkatológiai színházról és a szimbolizmusról. Nem csoda tehát, hogy a könyvet sok apostoli és egyház atya nagy becsben tartotta.”

Persze Énok könyvét valójában minden bizonnyal nem az “Ádámtól fogva hetedik” Énok írta, akiről az 1. Mózes 5:21-24 ír, hanem csak valaki, aki annak mondta magát. A bibliakutatók többsége szerint kb. ie. 300-100 között keletkezhetett és valószínűleg több szerző jegyzi. Nem ritka dolog az ilyesfajta hamisítás a kánonba bekerült könyvek körében sem.

Lássuk mi volt ennek az Újszövetség által elfogadott Énok könyvének a kozmológiai tanítása! A könyvben Énokot az arkangyalok elviszik a “Föld széléig” és Énok ezen utazásokról számol be.

18. fejezet:

„Láttam a szelek tárhelyét: Láttam, hogyan látta Õ el azokkal az egész teremtést és a föld szilárd alapjait. És láttam a föld szegletkövét: Láttam a négy szelet, amely [a földet és a] menny boltozatát tarja. És láttam, ahogy a szelek feszítik az égboltot, és megállapodnak a föld és menny között: ezek a mennyek oszlopai. Láttam a mennyek szeleit, amelyek körbeforgatják a napot és a csillagokat a pályáikon.
Láttam a földi szeleket, amint a felhõket viszik; Láttam az angyalok ösvényét: Láttam a föld végénél honnan kezdõdik a menny boltozata. És továbbmenve láttam egy helyet, amely ég éjjel és nappal, ahol hét csodás kövekbõl álló hegy áll, három kelet felé, három pedig dél felé feküdve. Azok, amelyek kelet felé néztek, azok közül egy színes kõböl volt, és egy gyöngybõl, és egy jácintból, és a dél felõl állók pedig vörös kõbõl. De a középsõ felnyúlt a mennybe, mint az Isten trónja, alabástromból, és a csúcsa a trónusnak zafírból volt.
És lángoló tüzet láttam. És ezek mögött a hegyek mögött az a terület fekszik, ahol a nagy földnek a vége van: ott váltak a mennyek teljessé. És egy mély mélységet láttam, ahonnan mennyei tûzoszlopok törtek fel, és ahová tûzoszlopok zuhantak alá, s megmérhetetlen volt a mélységük és magasságuk is. És amögött a mélység mögött egy helyet láttam, ahol nem volt felül égbolt, és nem volt szilárd föld alul: nem volt ott víz, nem voltak madarak sem, hanem kietlen és rettenetes hely volt az. Láttam ott hét csillagot, amelyek olyanok voltak mint hatalmas égõ hegyek, és kérdeztem azok felõl. Az angyal pedig azt mondta: ‘Ez a hely a menny és a föld vége: ez a csillagoknak, a mennyei seregeknek a börtöne. És a csillagok, amelyek a tûzben forognak, ezek azok, amelyek áthágták az Úr parancsolatát felemelkedésük kezdetén, mert nem jöttek fel a nekik megszabott idõben.
És harcolt velük, és megkötözte õket addig, amíg bûnük beteljesül, (igen, még) tízezer esztendeig.”

Tulajdonképpen ezen elképzelések közül sokkal találkozunk a kanonizált könyvekben is, amint fentebb bemutattam – Énok legfeljebb alaposabban kifejti és összefoglalja őket: a szeleknek tárhelye van, a Földnek szilárd alapja, szegletköve, a mennyboltozat valamiféle szilárd tárgy, amit a szelek tartanak, illetve feszítenek, a mennyeknek oszlopai vannak, a menny boltozata a föld végénél kezdődik, Isten trónja egy hegyen van, a hegyek mögött egy terület fekszik, ahol a “nagy földnek a vége van”, a csillagok pedig személyek, hiszen bűneik vannak…

21. fejezet:

“Innen, tovább mentem egy másik helyre, ami még káoszban volt. Itt, rettenetes dolgokat láttam: Nem láttam ott sem mennyeket felülrõl, sem megszilárdult földet, hanem az a hely káoszban volt és rettenetes hely az. Láttam azon a helyen a mennyek hét csillagát együtt megkötve, mint nagy hegyeket, amelyek a tûzben égnek. Ekkor megkérdeztem: “Milyen bûnök miatt vannak õk megkötve, és milyen oknál fogva lettek ide vetve?” Uriel, egyike a szentséges angyaloknak, aki velem volt, válaszolt: ‘Énok, miért kérdezel, és miért vagy buzgó az igazat megtudni? Ezek a mennyek csillagai közül valók, azok, akik az Úr parancsolatait megszegték és itt megköttettek tízezer évre, amíg a bûnükért kijáró idõ betöltõdik.’
Innen egy másik helyre mentem, ami az elõzõnél is rettenetesebb volt, és ahol szörnyû dolgot láttam: ott hatalmas tûz égett és lángolt és a hely egy szakadék volt, egészen a mélység legaljáig, megtelve leereszkedõ tûzoszlopokkal: melyeknek sem méretét, sem erejét nem tudtam felmérni, és azt sem, hogy honnan eredtek.
Megszólaltam, és mondtam: ‘Milyen félelmetes ez a hely, még látni is szörnyû!’ Ekkor Uriel válaszolt nekem, egyike a szentséges angyaloknak aki velem volt, és mondta: ‘Énok, miért van benned félelem és rettegés?’ Én válaszoltam neki: ‘Mert félelmetes ez a hely, és a kínok látványától.’ Õ pedig mondta nekem: ‘Ez a hely az angyalok börtöne, és itt lesznek fogvatartva örökké.’”

23. fejezet:

“És onnan (elindulva) egy másik helyre mentem, nyugati irányba, a föld legtávolabbi végére. És ott, egy szüntelenül égõ tüzet láttam, melynek ereje nem lankad sem éjjel sem nappal, hanem állandóan égett. És én megkérdeztem, így szólvánán, “Mi ez a meg nem szûnõ (dolog) ?” Akkor, Ráguel, egyike a szent angyaloknak, aki velem volt, válaszolt nekem, mondván, “Ez (a dolog) amit itt láttál az (a tûz) útvonala, és az a tûz, amely a nyugat irányába ég, azok a mennyei égitestek.”

24-25. fejezet:

“Onnan a föld egy másik területére mentem, ahol egy éjjel-nappal égõ tûzhegységet mutatott nekem. És amögé kerülve láttam hét csodálatos hegyet, amelyek mind különböztek egymástól, és azok kövei fönségesek és szépek voltak, teljességgel pazar, ragyogó látványúak és világos külsejûek: három kelet felõl, egymásbaérve, és három dél felõl, egymásbaérve, mély szakadékokkal, amelyek egymásba értek. És a hetedik hegy ezek között állt, s magasabb volt a többinél, Magasságában egy trónusra hasonlított: és illatos fák vették körül a trónt. Azok közt volt egy fa, amilyet soha nem szagoltam még, nem is volt belõle több, vagy ahhoz hasonló: illata minden illatott felülmúlt, és levelei, virágai és ágai nem száradnak el sohasem; a gyümölcse szépséges, és hasonlított a gyümölcs a pálmafa datolyáira. Akkor azt mondtam: “Milyen szépséges ez a fa, illatos és levelei tetszetõsek, és virágainak megjelenése pompás.” Akkor Mikháel, egyike a szent és méltóságos angyaloknak, aki vezetõjük, és aki velem volt, válaszolt nekem.

És ezt mondta nekem: ‘Énok, miért kérdezel engem a fák illatáról, és miért kívánod megismerni az igazságot?’ Én pedig válaszoltam: ‘Mindent meg szeretnék tudni, különösen errõl a fáról.’ Erre így válaszolt: ‘Ez a magas hegy amit láttál, amelynek csúcsa olyan, mintha Isten trónusa lenne, ez az Õ trónja, ahová majd leül a Szent Hatalmasság, a Dicsõség Ura, az Örök Király, akkor, amikor eljön a földet meglátogatni az Õ jóságában. És az illatos fát illetõen, halandó ember nem érintheti ezt meg a nagy ítélet idejéig, amikor bosszút áll mindenen és véghezvisz [mindent] mindörökké. Akkor megadatik majd az igazaknak és a szenteknek. A gyümölcse a választottak eledele lesz: a szentélybe lesz átültetve, az Úrnak, az Örök Királynak templomába. Akkor örömmel vigadnak majd, boldogok lesznek, És be fognak majd lépni a szentélybe, És az illata átitatja majd csontjaikat, És hosszú életet élnek majd a földön, Amilyet õsatyáik éltek: És azokban a napokban nem lesz többé bánat vagy vész,
Sem kínok sem csapások nem érik már õket.’ Ezek után áldottam a Dicsõség Istenét, az Örök Királyt, aki eltervezte ezen dolgokat az igazakért, és véghezvitte mindezt és megígérte nekik.”

26. fejezet – a Földnek közepe van, és Énok szemmel láthatóan nem a Föld magjára gondol itt 😉 :

“És onnan a föld közepére mentem, ahol egy áldott helyet láttam, és ott lombos fák voltak teljes virágzásban. És ott láttam egy szent hegyet, és a hegy aljánál, keleti irányban egy patak áramlott dél irányába. És kelet felõl egy ennél magasabb hegyet láttam, és köztük egy keskeny és mély szakadék volt: Abban egy patak is folyt a hegy aljában. És kelet felõl egy másik hegy volt, alacsonyabb, mint az elõzõ és kisebb is, és egy mély, száraz szakadék volt közöttük: és egy másik mély és száraz szakadék volt a három hegy tetõfokain. És mindegyik szakadék mély és keskeny volt, kemény sziklákból (állt), és nem voltak fák azokban. És csodálkoztam a sziklákon, és álmélkodtam a szakadékon, igen nagy csodálkozással.”

32. fejezet – az Édenkert egy fizikailag továbbra is létező hely:

“És ezek után, ahogy észak felé néztem a hegyeken túl, hét hegyet láttam, tele a legfinomabb nárdussal és illatos fákkal és fahéjjal és fûszerekkel. És ekkor felmentem ezen hegyek ormára, messze a föld keleti felén, és átsuhantam az Erythraea-i tenger fölött, és messze elhagytam azt, és elsuhantam Zotiel angyal mellett. És eljutottam az Igazságosság Kertjébe, és voltak ott fák számosan, nagyon hatalmasak, gyönyörûségesek és pompásak és fenségesek, és ott állt a tudás fája, melynek szent gyümölcsét ették és nagy bölcsességet tanultak abból. Ez olyan magas volt, mint az erdei fenyõk, és levelei olyanok mint a karob fáé és gyümölcsei olyanok, mint a szõlõfürtök, gyönyörûségesek: és az illata mint a messzire illatozó fáké. Akkor azt mondtam: “Milyen gyönyörûséges eme fa, és mily szemet gyönyörködtetõ a látványa!” Akkor Raphael a szent angyal, aki velem volt, válaszolt nekem szólván: “Ez a bölcsesség fája, melyrõl a te régi atyád és a te koros anyád, akik elõtted éltek, ettek és megismerték a bölcsességet és szemeik megnyíltak, és felismerték, hogy mezítelenek, és kiûzettek a kertbõl.”

33. fejezet – a Föld végein nyugodnak a mennyek, amelyekbe ajtón lehet bemenni, ezeken az ajtókon járkálnak ki-be a csillagok:

“És onnan továbbmentem a föld végei felé és hatalmas vadállatokat láttam, mindegyik különbözött a másiktól; és (láttam) madarakat, melyek úgyszintén különböztek megjelenésükben és szépségükben és hangjukban. És az állatoktól keletre láttam a földnek végeit, melyen a mennyek nyugodtak, és a mennyek ajtaját nyitva. És láttam ahogy a mennynek csillagai elõsorjáztak, és megszámláltam a kapukat amelyeken keresztül haladtak, és leírtam minden kijáratot az egyes csillagok szerint, számukat és neveiket, feladatukat és pozicióikat, az idejüket és hónapjaikat, ahogy Uriel, a szent angyal aki velem volt, megmutatta nekem. Mindent megmutatott nekem és mindent leírt nekem: neveiket is felírta nekem, és törvényüket és rendjeiket.”

34. fejezet – a szelek is ajtókon járnak ki-be:

“Onnan továbbmentem észak felé, a földnek végei felé, és láttam ott egy hatalmas és pompás eszközt az egész föld végeinél. És láttam itt három nyitott ajtót a mennyben: mindegyiken keresztül északi szelek áramlottak: amikor ezek fújnak, hideget és jeget és fagyot és havat és párát és esõt hoznak. És amikor az egyik bejáraton keresztül fújtak, az jót hozott, de a másik két kapun keresztül fújva erõszakosság és nyomorúság jött a földre, és erõszakkal fújtak.”

35. fejezet – nemcsak keleten, de nyugaton is a mennybe vezető három kapu várja az utazót:

“És onnan nyugati irányba mentem, a föld végeire, és ott a mennyek három kapuját láttam, olyanokat, amelyeket keleten is láttam, ugyanannyi számban, ugyanannyi kijárattal.”

36. fejezet – a menny déli kapuin át jön a harmat, az eső és a szél, a keleti “kicsiny” kapukon a csillagok:

“És onnan délre mentem a földnek végeire, és láttam ott három nyitott kapuját a mennynek: s onnan jött a harmat, az esõ és a szél. És onnan kelet felé mentem az egek végei felé, és láttam itt a mennynek három keleti kapuját nyitva és kicsiny kapukat felettük. Ezeken a kicsiny kapukon át a menny csillagai jöttek és futották útjukat nyugat felé azon az ösvényen, melyet mutattak nekik. És ahányszor csak láttam ezt, mindig áldottam a Dicsõség Urát, és folyamatosan áldottam a Dicsõség Urát, aki nagyszerû és dicsõséges csodákat munkál, hogy bemutassa az Õ munkájának nagyszerûségét az angyaloknak és a szellemeknek és az embereknek, hogy dícsérhessék az Õ munkáit és minden teremtményét: hogy láthassák az Õ hatalmának munkáit, és dicsérhessék az Õ kezeinek nagyszerû munkáit, és áldják Õt örökké.”

44. fejezet – egy bónusz a csillagok és a villámok kapcsolatáról 😉 :

“És láttam egy más jelenséget, ezt a villámokkal kapcsolatban láttam: mégpedig azt, hogy némelyek a csillagok közül villámokká változtak, s nem tudtak megválni ettõl az új formájuktól.”

Az Énok könyvéhez fent megadott link csak részleteket tartalmaz a könyvből, nem a teljeset, ezért az alábbit én fordítottam angolról. Ebben a napfelkeltét és napnyugtát magyarázza az író:

„Ez a világítótestek első parancsolata: a nap egy világítótest, akinek a bejárata a mennybolt egy nyílása, amely keletre helyezkedik el és a kijárata egy másik nyílás a mennyboltozaton, nyugat felé. Hat nyílást láttam, amelyeken át a nap felkel és hatot, amelyeken át lenyugszik. A hold is ugyanezeken a nyílásokon át kel fel és nyugszik le és a csillagok vezetik őket, azokkal együtt, akiket vezetnek, hat [nyílás] van a keleti és hat a nyugati mennybolton. Mindegyik állandó rendben helyezkedik el, egyik a másik után. Sok ablak van ezeknek a nyílásoknak mind a jobb, mind a bal oldalán. Először azon megy ki a nagy fény, akinek neve a nap; kereksége olyan, mint az ég kereksége és teljes fénnyel és hővel. A hintót, amin felszáll, a fújó szél vezeti. A nap lenyugszik az égen (nyugaton) és visszatér észak-keletre, hogy keletre menjen, úgy vezérlik, hogy elérje a keleti kaput és ragyogjon az ég arcában.” (1. Énok 72:2-5)

A fentiek alapján valahogy így lehet elképzelni Énok könyvének Földjét:

Kép © 1992 by Robert Schadewald

Források:

http://www.lhup.edu/~dsimanek/febible.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Enoch
http://www.freeweb.hu/enok/Enok1.html
http://www.chicagotribune.com/news/local/ct-met-galileo-was-wrong-20110704,0,1142889.story

 
93 hozzászólás

Szerző: be 2011. augusztus 6. szombat hüvelyk Biblia, Tudomány

 

Címkék: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Veszélyben a James Webb űrtávcső!

A James Webb űrtűvcső lenne a mára legendássá vált Hubble űrtávcső utódja, de most úgy tűnik veszélyben van a program az amerikai költségvetési nyirbálások miatt. 😦

“Az amerikai csillagászok felzúdultak azon javasolt kongresszusi költségvetési nyirbálások ellen, melyek révén törölnék a Hubble utódjának szánt ambiciózus, ám igen drága űrteleszkópot.

A Költségkijelölési Bizottság – mely a NASA javasolt, 2012-es büdzséjét felügyeli – múlt héten olyan törvényjavaslatot nyújtott be , mely törölné a James Webb Űrteleszkópot (JWST) azon szélesebb körű nyirbálások miatt, amelyek az ügynökség költségvetését a 2008-as évet megelőző szintre csökkentenék.

Debra Elmegreen, az Amerikai Csillagászati Társaság elnöke szerint a JWST azon alapokat fekteti majd le, melyek segítségével jobban megismerhetik, hogyan épült fel a korai univerzum. „Megvan benne a potenciál, hogy a csillagászatot még jobban átformálja, mint ahogy azt a Hubble Űrteleszkóp tette, és az elkövetkező évtizedekben több ezer csillagászt láthat el adatokkal. Nem hagyhatjuk magára.”

A 6,5 milliárd dolláros James Webb Űrteleszkópot, a NASA egyik korábbi vezetője után nevezték el. A készülék infravörös obszervatórium, melyet úgy terveztek, hogy messzebb pillantson vissza az univerzum történetében, mint eddig lehetséges volt. Az újgenerációs teleszkóp a 20 éves Hubble utódja, és a mélyűri jelenségeket kutatja majd a távoli galaxisoktól a közeli bolygókig és csillagokig.

A július hatodikán javasolt törvény szerint a NASA 16,8 milliárd dollárt kapna, ami 1,6 milliárddal kevesebb a tavalyinál, és 1,9 milliárddal az Obama elnök által 2012-re kért összegnél. A javaslat így törölné a JWST-t, mely a bizottság szerint túlságosan költséges, és a menedzselése sem éppen megfelelő. A teleszkóp fejlesztése akadályokba ütközött, többek között költségvetési problémákba és a kilövési dátumot érintő késlekedésekbe. 2010-ben egy bizottsági vizsgálat azt mutatta ki, hogy a projekt 1,5 milliárd dollárral haladta meg tervezett költségeit, a szakemberek a problémák gyökerének a rossz gazdálkodást jelölték meg. A legutóbbi újraszabott büdzsé és technológiai terv becslései szerint a teleszkóp 2018-ban elindulhatna.

A javaslatot követően a NASA helyettes vezetője azon értékeket hangsúlyozta ki, melyeket a Webb teleszkóp jelentene az űrügynökségnek és a tudományos közösségnek, valamint kitért a NASA elkötelezettségére, hogy még az évtizedben felbocsássa a készüléket. Lori Garver szerint a JWST tökéletes példája annak, ahogy az űrügynökség az ismeretlenbe veti magát, és újabb magasságokba tör. Elmondása szerint ez egy teljesen új program volt, amihez technológiákat is fejlesztettek.

A JWST törlésének ötletét mind a törvényhozók, mind a kutatók kritizálták azzal érvelve, hogy a döntés szűklátókörű. Barbara Mikulski szenátor közleményében kihangsúlyozta, hogy a Webb teleszkóp inspirálni fogja Amerika következő generációit, ami új ötletekhez, végül új munkahelyekhez vezethet. A szenátor szerint a kormánynak harcolnia kell a teleszkópért.

Az Amerikai Csillagászati Társaság közleményében a szervezet tagjai kifejtették, a JWST nagyon fontos ahhoz, hogy a csillagászok jobban megismerjék a csillagok és bolygók legkorábbi formációit, és a teleszkóp működése fényt vet majd az univerzum komplex rejtélyeire is. Azt is kihangsúlyozták, ahogy a Hubble Űrteleszkóp esetén – melyet hihetetlen sikernek könyvel el a közvélemény, a kutatók és a törvényhozók is – a legkorszerűbb teleszkópok fejlesztése váratlan költségek és késlekedése rizikójával jár.

A JWST törlése nemcsak számos NASA-központ programját érintené, hanem valószínűleg nagy csapást jelentene a Northrop Grummanra is, mely a NASA-val kötött szerződés alapján a teleszkóp fejlesztője. A cég szóvivője szerint, a költségvetési vita a Kongresszusban általában komplex és dinamikus. Elmondta, nem próbálják megjósolni a folyamat kimenetelét, illetve annak kihatását a cégre, de nyomon követik a vitát. Szavai szerint, a teleszkóp hardverének több mint 75 százaléka készen van, már tesztelésen és a végső simításokon esik át.”

Forrás: http://www.hirado.hu/Hirek/2011/07/12/15/A_csillagaszok_osszefogtak_a_Webb_teleszkop_megmenteseert.aspx

 
3 hozzászólás

Szerző: be 2011. július 29. péntek hüvelyk Hírek, Tudomány

 

Címkék: , , , , , , ,

Haldoklik a Betelgeuse

Forrás: http://www.origo.hu/tudomany/vilagur/komment/20110628-betelgeuse-es-porburok-hatalmas-felho-ovezi-a-voros-szuperorias.html?cmnt_page=1

Írta: Kereszturi Ákos

“A Plútó naptávolságánál tízszer nagyobb kiterjedésű porfelhőt azonosítottak az Univerzum egyik legnagyobb méretű csillaga, a Betelgeuse körül. A vörös szuperóriás égitest élete végéhez közeledve vetette le magáról az anyagot, amelyet minden korábbinál pontosabban sikerült feltérképezni.

A Jupiter pályájáig terjedne a felszíne, ha a Nap helyére raknánk a Betelgeuse nevű óriáscsillagot. A Földtől 640 fényévnyire lévő, élete végén járó óriási égitest idővel szupernóvaként végezheti. Ezúttal a csillagot környező térrészről készült egyik új felvételt mutatjuk be, amely látványosan demonstrálja, az égitest már jó ideje instabil állapotban van, és sok anyagot lökött le magáról.

A Betelgeuse környezete. A látómező átmérője 5,6 ívperc, azaz szögméretét tekintve közel 5-ször kisebb a telehold átmérőjénél. A kép nagyméretű változatának letöltése (ESO, Pierre Kervella, LESIA, Observatoire de Paris)

A képet az Európai Déli Obszervatórium (ESO) VLT-rendszerével rögzítették. A csillag helyzetét a kép közepén látható piros karika jelzi, míg a fotó legnagyobb részét a csillagot övező anyagfelhő tölti ki – ez közel 400-szoros Nap-Föld távolságig követhető. Ez az anyag tehát messze a Kuiper-övben húzódna, ha Naprendszerünkbe helyeznénk.

A Betelgeuse átmérője közel ezerszerese a Napénak, energiakibocsátása pedig mintegy százezerszeresen haladja meg csillagunkét. A Betelgeuséhoz hasonló vörös szuperóriás csillagokból közel 10 ezer év alatt a Napunkéval megegyező mennyiségű gázanyag is eltávozhat. Az égitestnél megfigyelt szabálytalan anyagkiáramlás egyik lehetséges oka, hogy a csillag a sarkvidéke környékén több gázt veszít, mint felszínének egyéb részén, talán a forgásával kapcsolatos folyamatok révén. A másik elképzelés, hogy a felszínen hatalmas áramlási (konvekciós) cellák befolyásolják az anyagkiáramlást.

A nagyfelbontású megfigyelések alapján az égitest felszínén – a korábbi feltételezéseknek megfelelően – hatalmas áramlási cellák találhatók, amelyek mérete nagyságrendileg a csillag átmérőjéhez közeli. Ezek belsejében intenzív emelkedő, illetve süllyedő mozgás jellemző. Elképzelhető tehát, hogy a fent említett anyagkibocsátást is a “bugyborékoló” felszín hozza létre.”

A Betelgeuse az egyik kedvenc csillagom. Egyrészt mert könnyen megtalálható, másrészt mert oly közel áll a szupernóvává váláshoz. Bár tudjuk, hogy a “közel” csillagászati értelemben mit jelent, de azért titkon reménykedem benne, hogy hátha még az én életemben lesz részünk egy szabad szemmel is látható, viszonylag közeli csillag szupernóva robbanásának látványában. Bizonyára lenyűgöző lenne! Közben pedig ne feledjük: mi is a csillagok, korábban felrobbant napok anyagából vagyunk – talán egy olyanéból, mint a Betelgeuse – és egyszer majd a csillagokba is térünk vissza!

 
3 hozzászólás

Szerző: be 2011. június 30. csütörtök hüvelyk Hírek, Tudomány

 

Címkék: , , , , ,