RSS

Bart Ehrman: “Írnokok, akik megváltoztatták az Írást és olvasók, akik erről nem tudnak”

09 Sze

Bart Ehrman bibliakutató és Újszövetség szakértő egy előadása. Összesen 10 részes, én csak az első részt linkelem be, a többi onnan megtalálható:

Sajnos csak angolul van fent, a lényeget megpróbálom összefoglalni.

Ehrman evangéliumi keresztényként kezdte, de ő is úgy járt, mint sokan mások, hogy minél jobban megismerte a Bibliát, illetve történelmi hátterét, annál jobban apadt a hite. Először csak liberális kereszténnyé, majd agnosztikussá vált (http://en.wikipedia.org/wiki/Bart_D._Ehrman).

A Moody Biblia Intézetben, a Wheaton Főiskolán és a Princeton Egyetem teológiai szemináriumán szerzett diplomát. Jelenleg a Chapel Hillben található Észak-Karolinai Egyetem vallási tanulmányok professzora.

Ezen előadásában arról beszél, hogy a Biblia – pontosabban az Újszövetség – hogyan nyerte el mai formáját, milyen változásokon ment keresztül az 1. századhoz képest.

Elmondja, hogy egyik újszövetségi könyvből sem áll rendelkezésünkre az eredeti! Amink van azok másolatok – másolatok, amelyek sokszor és sok helyen különböznek egymástól. A legtöbb esetben csupán kicsi dolgokban, de néhány esetben egészen nagy és lényegbe vágó dolgokban! Ha a Biblia Isten szava, akkor Isten miért nem gondoskodott arról, hogy ezek a szavak eredeti formájukban jussanak el az utókorhoz? – teszi fel a kérdést. Nehéz eldönteni, interpretálni, hogy mit is akar Isten mondani nekünk, ha még az eredeti szavai sem állnak pontosan a rendelkezésünkre. (Sokszor ugyebár mi is egy adott szó jelentésének nüanszain vitatkozunk és sokszor egy-egy ilyen nüanszon múlnak az egyes irányzatok, felekezetek teológiai különbségei, amikor még azt sem lehet tudni, hogy az a szó eredetiben egyáltalán benne volt-e abban a könyvben és ha igen, hogy…)

Az Újtestamentum könyveit mind görög nyelven írták, görögül beszélő, író keresztények. Az ókorban természetesen még nem álltak az emberek rendelkezésére nyomdák és fénymásoló berendezések, így egy adott könyv terjesztésének egyetlen módja a kézi másolás volt. Az ókori népesség körülbelül 90 százaléka analfabéta volt, s a kevés írástudó között is voltak magabiztosabbak és kevésbé magabiztosak. Akárhogyan is, amikor kézzel másolunk le valamit, akkor ott van a hibázás lehetősége. Aztán a hibás verziót lemásolja valaki, hozzácsapja a saját hibáit, amit aztán megint lemásol valaki stb. Olyan is előfordult, hogy valaki észrevett egy hibát és azt kijavította – de egyáltalán nem biztos, hogy jól.

Ez az egész folyamat ahhoz vezet, hogy számtalan különféle verzió létezik egy adott újszövetségi könyvből. Az eredeti viszont egyik újszövetségi könyvből sem áll rendelkezésünkre. Márk evangéliumából például az első rendelkezésünkre álló példány a 200-as évekre datálható – csaknem 150 évvel az utánra, hogy az eredetit megírták (Márk időrendben az első evangélium a négy közül, amit megírtak.)

Jelenleg az Újszövetség több, mint 5700 kópiája áll rendelkezésünkre csak görög nyelven, amelyen eredetileg írták. Nem 5700 teljes Újszövetséget kell elképzelni – néhány kópia csak apró töredék, mások hosszabb részletek és vannak teljesek. És aztán persze jöttek a különféle fordítások is.

A kópiák összehasonlításából az derült ki, hogy alig van két teljesen egyforma kópia, mindegyikben vannak hibák, különbségek…

A jelenleg rendelkezésünkre álló legeslegelső Újszövetség-maradvány egy bankkártya méretű papiruszdarab, aminek mindkét oldalán van írás. Az egyik oldalán János evangéliumának 18. részéből áll az a részlet, amikor Pilátus megkérdi: „Micsoda az igazság?” (János 18:38). Ezt a kis töredéket általában a második század első felére datálják (100-150). Ez azt jelenti, hogy kb. 30-40 évvel azután írták, hogy János evangéliumának első, eredeti példányát megírták. János evangéliumának rendelkezésünkre álló első teljes példánya a 200-as évekre datálható. A legtöbb újszövetségi könyv első kópiái azonban nem ennyire régiek – a harmadik századból származnak. Bőséges választék kópiákból azonban csak a 7-9. századtól kezd rendelkezésünkre állni, amikor a kolostorokban a szerzetesek elkezdték másolgatni a könyveket.

A középkorban nem tekintették problémának azt a tényt, hogy az egyes kópiák eltérnek egymástól. Az első, aki rámutatott, hogy ez bizony probléma egy oxfordi bibliakutató, bizonyos John Mill volt az 1700-as években, alig több, mint 300 évvel ezelőtt. Akkorra már létezett a nyomtatás és el kellett dönteni, hogy melyik verzió lesz az, amit kinyomtatnak. Mill évtizedeket töltött száz különféle verzió összehasonlításával – ő harmincezer helyet számlált össze, ahol az egyes kéziratok különböztek egymástól, még úgy is, hogy nem minden különbséget jelölt meg, csak azokat, amiket jelentősnek gondolt. Ma már 5700 kópiát ismerünk. Ezek között annyi a különbség, hogy még a mai számítógépes technológiával sem sikerült őket összeszámolni…

Hozzá kell tenni, hogy a különbségek túlnyomó többsége jelentéktelen, azonban vannak kifejezetten jelentősek is.

És a véletlen hibákon túl annak szándékos módosítások is. Például a (magyar Károli Gáspár Bibliában) Márk 1:2 így hangzik: „A mint meg van írva a prófétáknál: Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted”.

A legkorábbi kéziratokban azonban „a prófétáknál” helyett Ézsaiás próféta van. Ennek okán egyéként a különféle angol verziókban hol „próféták” (pl. King James) vannak, hol „Ézsaiás próféta” (pl. New International Version) szerepel ebben a szakaszban. A dolognak az az oka, hogy valamelyik másoló valamikor észrevette, hogy a Márkban idézett rész nem Ézsaiás prófétánál található, így kijavította. Csakhogy a legkorábbi rendelkezésre álló kópiákban a téves Ézsaiás próféta szerepel, így valószínű, hogy az eredeti Márk evangéliumban is az szerepelt! Ez csupán egy példa arra, amikor másolók önkényesen is belenyúltak a szövegbe és aztán ez az önkényes javítás részévé vált a ma ismert „Szentírásnak”.

Egy másik példa, amit Ehrman hoz Lukács evangéliumának 2:48 része, ami Károlinál így hangzik: „És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.”

Itt Mária beszél a 12 éves Jézushoz. Néhány kópiában azonban megváltoztatták az „atyád” szót, hiszen Jézus szűztől született és Isten volt az atyja, nem József. Így vagy úgy módosították a másolók ezt a szakaszt néhány verzióban, hogy „József és én”, vagy „mi”.

Egy harmadik példa Máté evangéliuma 24:36, amely Károlinál így hangzik: „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.”

Itt azonban a korábbi kéziratokban szerepelt az is, hogy „a Fiú sem” – azaz Jézus sem tudja visszajövetelének óráját, csak az Atya. Úgy tűnik azonban, hogy voltak, akik nem voltak kibékülve azzal, hogy Jézus valamit ne tudjon, így egyszerűen törölték „a Fiú sem” kitételt. Károli nyilván egy ilyen verzió alapján dolgozott, hiszen az ő Bibliájában sincs ott „a Fiú sem”.

Ezek talán apró eltéréseknek tűnnek (bár alkalmasint bizonyos teológiai vitákban akár bírhatnak jelentősséggel is), de vannak egészen nagy és jelentős módosítások is az eredeti szövegekhez képest.

A Biblia talán legismertebb – és legszimpatikusabb – sztorija a házasságtörő nő története, akinek Jézus megkegyelmez azt mondván „A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ”. Ezt a történetet gyakran idézik, amikor Jézus kegyelmességét, bölcsességét – és az Újszövetség Ószövetségtől való különbözőségét szeretnék hangsúlyozni.

Csakhogy ezt a történetet az eredeti Írások nem tartalmazták! Valóban bölcs ember találhatta ki ezt az „az vesse rád az első követ…” szöveget, de ez a bölcs ember nem Jézus volt!

A történetet csak János evangéliuma tartalmazza (8:3-11). János evangéliumának számos korai verziója áll rendelkezésünkre, a fenti történet azonban egyikben sincs benne. Az csupán a későbbi évszázadokban bukkan fel – először a 10. században említik! Az eredeti görög szöveg stílusa is eltér az evangélium többi részének stílusától. Úgyhogy teljesen egyértelmű, hogy későbbi betoldásról van szó.

Egy másik példa meglehetősen nagy változásra Márk evangéliuma. Az eredeti verzió befejeződik Márk 16:8-nál! Tehát az asszonyok elmentek Jézus sírjához, a kő el volt görgetve a sír bejáratától, látnak egy ifjút ott ülni fehér ruhában, aki azt mondja nekik: „A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.” Erre az asszonyok „kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.”

És kész. Ennyi! Itt befejeződik Márk evangéliuma. Nem tudjuk meg, hogy a tanítványok tényleg találkoztak-e Jézussal! Ezért aztán a későbbi másolók hozzátettek még 12 verset az evangéliumhoz! Ezt is onnan tudjuk, hogy a legkorábbi verziókban nem szerepel ez a rész, a szöveg stílusa eltér stb.

Egy kevésbé egyértelmű – a bibliakutatók között is vitatott – változás a Márk 1:40-41, amely így hangzik: „És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.”

Néhány változatban nem az szerepel, hogy könyörületességre indult Jézus, hanem az, hogy haragra gerjedt. Vita van a kutatók között abban, hogy melyik az eredeti. Természetesen inkább a „könyörületre indult” tűnik értelmesnek a szövegkörnyezetben, mindazonáltal úgy tűnik inkább a „haragra gerjedt” volt az eredeti, de ez egy vitatott kérdés.

Arról is beszél, hogy érdemes az evangéliumokat egymással párhuzamosan olvasni – akkor látszik igazán mennyi közöttük a különbség, sőt ellentmondás. Ezt az egyes evangéliumok keresztre feszítés és a feltámadás történetei közötti különbségeken, ellentmondásokon keresztül mutatja be.

A kérdések-válaszok közül nem érintem mindet, csak az érdekesebbeket.

Az egyik kérdező egy második századi keresztény filozófusról, Marcionról kérdi Ehrmant. Marcion úgy vélte – Pál apostol tanításaiból levezetve -, hogy az ószövetségi és az újszövetségi Isten két különböző Isten. Az ószövetségi teremtette meg ugyan a világot, de az újszövetségi, aki Jézust küldte egy magasabb szinten álló Isten, akinek az a célja, hogy megmentse az embereket az ószövetségi Isten kegyetlenségétől. Noha ez a tanítás ma nem elfogadott fővonalas keresztény irány, abban az időben sok követője volt és Marcion számos teológiai vitát megnyert. Ő volt az első, aki azt javasolta készítsenek egy újszövetségi kánont. A saját kánonja csupán Lukács evangéliumából és Pál apostol néhány leveléből állt. (http://www.kislexikon.hu/marcion.html)

Egy másik kérdező kérdésére adott válaszából kiderül, hogy az 1. János 5:7 nem volt benne a korai kópiákban. Ez így hangzik: „Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy.” Ez a szakasz csak a későbbi latin verziókban bukkant fel. Mindez a Szentháromság megítélése szempontjából lényeges, hiszen explicit módon itt mondja ki a Biblia egyedül, hogy az Atya, az Ige (azaz Jézus) és a Szent Lélek egy.

A Szentháromsággal kapcsolatban az is problémás a kereszténység számára, hogy ilyesmit nem említ az Ószövetség. Próbálkoztak ugyan a keresztény teológusok azzal, hogy beleinterpretálják a Szentháromságot ószövetségi szövegekbe, de ezek nagyon nyögvenyelős magyarázatok. Erről is szó esik az egyik kérdésre adott válaszban.

Egy kérdező arra mutat rá, hogy az első századi Palesztinában arámi nyelven beszéltek az emberek, az Újszövetség könyvei azonban görögül készültek. Tehát már rögtön ott, még mielőtt először lejegyezték őket át kellett esniük egy fordításon. S mint tudjuk a fordítások önmagukban is elegendők ahhoz, hogy sokszor más értelmet nyerjenek bizonyos dolgok.

A nyelvvel kapcsolatban újabb érdekességek buknak ki. János 3:3-5: „Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”

Amikor itt Jézus újjászületésről beszél, akkor az evangélium egy olyan görög szót használ, amelynek két értelme van: az egyik az, hogy „másodszor” (születik), a másik az, hogy „fentről” (születik). Nikodémus ezért érti félre, amit Jézus mond! Jézus abban az értelemben használja ezt a szót, hogy „fentről”, azaz Istentől születni, míg Nikodémus úgy érti „másodszor” születni és ezért kérdez vissza, hogy hogy mehet be az anyja méhébe. Ez a félreértés csak akkor történhetett volna meg Jézus és Nikodémus között, ha görögül beszélgetnek, mivel ez a kettős értelme a szónak csak a görögben van meg! Azonban Jézus idejében nem görögül beszéltek Palesztinában, hanem arámiul. Így aztán nagyon valószínű, hogy ez a párbeszéd sosem történt meg Jézus és Nikodémus között, hanem a későbbi görög nyelven író keresztény írnokok invenciója.

A nyelvvel kapcsolatban még egy dolog, ami Ehrmannak nem ezen, hanem egy másik előadásában hangzott el, de ezen is érdemes elgondolkodni. Jézus tanítványai egyszerű halászok, munkásemberek voltak, akik nem voltak iskolázottak. Maga a Biblia is említi, hogy Péter és János írástudatlanok voltak!

„Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala.” (Ap.csel. 4:13)

Ezeknek az embereknek az anyanyelve arámi volt. Az Újszövetség könyveit azonban ékes görög nyelven írták egyértelműen képzett, írástudó emberek. Tehát akkor ki is írta valójában a tanítványoktól származtatott leveleket? Péter és János leveleit?

Természetesen lehet azzal érvelni, hogy időközben, felnőtt fejjel megtanultak profin mind írni, mind görögül (vagy a Szentlélek megadta nekik ajándékul 😀 ), vagy azzal, hogy diktáltak. Mindenesetre azért érdemes ezt a dolgot is észben tartanunk…

 
188 hozzászólás

Szerző: be 2011. szeptember 9. péntek hüvelyk Biblia, Tudomány

 

Címkék: , , , ,

188 responses to “Bart Ehrman: “Írnokok, akik megváltoztatták az Írást és olvasók, akik erről nem tudnak”

 1. Warlord

  2011. szeptember 9. péntek at 09:26

  “Ehrman evangéliumi keresztényként kezdte, de ő is úgy járt, mint sokan mások, hogy minél jobban megismerte a Bibliát, illetve történelmi hátterét, annál jobban apadt a hite. Először csak liberális kereszténnyé, majd agnosztikussá vált (…) A Moody Biblia Intézetben, a Wheaton Főiskolán és a Princeton Egyetem teológiai szemináriumán szerzett diplomát. Jelenleg a Chapel Hillben található Észak-Karolinai Egyetem vallási tanulmányok professzora.”

  Vagyis erről az emberről aztán már igazán nem állíthatja egyetlen keresztény sem,hogy nem tud eleget,vagy hogy tudása csak felületes lehet,és lám,mégis így döntött.

  Sajnos a kérdésről egyébként az a meglátásom,hogy nagyon sok keresztény az ilyesfajta írásokkal kapcsolatos problémákat elintézi annyival,hogy “de a központi tanítás azonos,mindezek a hibák azt nem befolyásolják” vagy “az írók is csak emberek voltak,akik itt-ott tévedhettek,de a fő mondanivalóját ma is bárki megértheti az írásoknak,ha a Szentlélek által olvassa” stb.-stb.
  Vagyis az itt felhozott teljesen jogos érvek,nem hinném,hogy sok keresztény hitét ingatná meg,vagy ösztönözné komolyabb elgondolkodásra!

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 9. péntek at 10:55

   Bármi derül ki a Bibliáról, Jézusról, mindig lehet találni egy utolsó szalmaszálat, amibe bele lehet kapaszkodni annak, aki minden áron hinni akar.

   Állítom, hogy még akkor is lennének keresztények, ha már abban sem hinnének igazán, hogy Jézus létezett! Akkor is mondhatnák azt, hogy nem is az a lényeg, hogy konkrétan ki volt, az volt-e akinek a Biblia leírja, vagy hogy minden bibliai történet szóról-szóra igaz-e, hanem a kereszténység “központi tanítása”. Aztán mindenki megalkotja saját magának, hogy szerinte mi is ez a központi tanítás, ha a Bibliában már nem lehet bízni. Biztos az lenne a válasz, hogy a szeretet, de hát ehhez meg nem kell a kereszténység.

   A fundiknak viszont alapvető problémákat jelentenek ezek a tények. Meg szerintem a reformátusoknak is a Sola Scriptura miatt. Ha az Írás tele van hibákkal, hamisításokkal akkor hogy lehet azt Isten szavának tekinteni, hogy lehet iránytűként használni? Majd a Szent Szellem megmutatja. Persze, mint eddig is, minden felekezetnek és minden embernek mást mutat…

    
   • pudling

    2012. szeptember 23. vasárnap at 13:46

    Nem lehetséges, hogy arám nyelven is az Újjászületés szó, kifejezés (palingenézis –

    “újjászületés“, a görög palin, „újra, ismét“, és a génézis „keletkezés,teremtés, születés)

    értelmezhető úgy, hogy valaki meg kell szülessen újból, ahogy nikodémus is értelmeyte, hogy

    “bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor”?

    “Amikor itt Jézus újjászületésről beszél, akkor az evangélium egy olyan görög szót

    használ, amelynek két értelme van: az egyik az, hogy „másodszor” (születik), a másik az,

    hogy „fentről” (születik).” – tényleg a palingenézis jelentheti azt, hogy “fentről”

    születni, mert mint tanítást hallottam, már, hogy az újjászületés FENTRŐL születést

    jelent…?!

    Nagyszerű, ha valóban bizonyítható, hogy ez a “találka” Jézus és Nikodámus között sosem

    jött létre ebben a formában, ezzel a párbeszéddel.

     
  • Hankó Levente

   2013. július 19. péntek at 11:48

   MInden vélemény számít.. remélem is 🙂
   Nos csak röviden, mert az előttem szóló azt preüdikálta, hogy a “keresztyének” az ilyen írásokat elintézik azzal, hogy a központi tanítás, meg hogy mindenki tévedhet.. meg hogy nem késztet minket komoly gondolkodásra az amit olvastunk…. stb… olvassa végig mindenki az előttem szólót…

   Ezzel szemben én meg azt állítom, hogy általában – sajnos – akik ateistának mondják magukat (kérdéses hogy egyáltalán létezik e ilyen ember a földön, vagy akár az egész univerzumban.. igen én az univerzumra is gondolok néha, arra a több milliárd galaxisra, a vörös eltolódásra, a nagy bumm háttérsugárzására .. stb… és mégis hiszek Krisztusban.. ez van)
   Szóval
   Tehát komoly elgondolkodásomat nem ez a cikk indította, de ebben a cikkben is, és sok más helyen (nem ő az egyetlen “komoly” ember, akik ismeri mind ateista, vagy agnosztikus oldalt is ismeri, és az evangéliumi oldalt is (bár az irány a változásban furcsa – furcsa, nem egyedülálló! – mert maga a tény hogy evangéliumi volt, és aztán lett az ami, felveti a kérdést, hogy tényleg evangéliumi volt e…
   No de visszatérve a gondolkodásra, csak néhány észrevétel.
   1. Említi, hogy a régebbi, korábbi kópiában Ézsaiás van, a későbbiben meg “csak” próféta. És eleve azt feltételezi, hogy azt a korábbit, ami régebbi volta okán “hitelesebb” lenne módosították, – a buta keresztények rájöttek pár év múlva, hogy hoppá, itt hibát ejtettek az “elődök” (mindenki????) és mi belenyúlunk, és “kijavítjuk. Biztos hogy így történt? Valóban az, hogy EGY régebbi irat a MÁSIK későbbi iratnak volt az alapja? Nem lehet, hogy a RÉGEBBI irattal együtt, sok olyan irat is volt párhuzamosan amiről még másoltak? ÉS azokon helyesen volt (hozzáteszem az egyikből sem maradt fenn olyan sok a II. III. századból) csak hát mind elveszett. Tehát az hogy egy irat a “legrégebbi” még nem feltételezi azt, hogy az az irat volt az egyetlen, és hogy CSAK HELYTELEN iratok voltak a kortársai. Ez ostobaság, vagy szándékos hangsúlyeltolás. Mindenesetre semmiképpen nem döntő fegyvertény egy “hitelességi” kérdésben.
   2. Hogy írtak az apostolok, ha írástudatlanok voltak?
   Ez most komoly? Tényleg ennyire annyira akarja valaki, hogy nagyon, és, de most igazán, aztán most már tényleg higgye el mindenki hogy ez hülyeség mert…..
   Na jó, elismerem vannak hasonlóan erőszakos és műveletlen keresztyének is, akik szintén ennyire akarják, hogy … stb.
   No de ha egy kis kortörténetti ismeretet (csak kicsit!) párosítunk némi bibliaismerettel, akkor ez a rejtély megoldódik. Egyik levelében Pál így ír: “Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel!”(Gal. 6,11) A cikk említi hogy csak kevesen tudtak írni. Pál (Saul) ugye ezen kevesek egyike volt, képzett teológus, szinte rabbi(talán az is volt) Kérdés: ha tudott írni, akkor miért volt szüksége arra, hogy levele végén ezeket írja: saját kezemmel írok… nagy betűkkel…! Nos a válasz egyszerű: a legtöbb tekintélyes ember abban a korban, és később is, szinte soha nem írt saját kezűleg, hanem írnoknak diktált. És bár az apostolok nem minden esetben voltak gazdagok, de rendkivül tekintélyesek voltak a saját közösségeikben. Megtisztelő volt egy egy ilyen nagy vezető írnokának lenni. Ebben a levélben – ahogy talán mindegyikben – az apostol diktál, és a végén a nagyobb hitelesség kedvéért ír egy mondatott – mint egy aláírást tesz – és hogy nyomatékosítsa, hogy ezt Ő írta, oda is írja.
   Nos ennyi. A többi mindenki gondolja utána.
   3. Az újjászületés, vagy újraszületés elsősorban nem a görögöknek okozott gondot. A hellén kultúra jobban ismerte, és akceptálta ezt. Azt feltételezni, hogy ennek a “Nikodémus félrehallásnak” a görög szóelemzéshez lenne csak köze, elég merész kijelentés. Ismerfe és ismertetve (ismertetve, teljesen nem csak részletekben) a kor gondolkodás és eszmevilágát, sokkal jobban hihető. hogy ez a beszélgetés egy zsidó farizeusi gondolatkörben, eszmeiségben zajlott, akiknek az újraszületés más kontextusban jelenik meg, mint egy görögnek, hellenista embernek. Az, hogy ez egy görögül beszélő zsidó gyökerű keresztény agyszüleménye lenne csupán.. csak azt kérdezem: miért?
   Ja: és ha arámul beszéltek, akkor egy másik kifejezéssel, egy arámmal ami pontosan a “születést” írja le, ami szinte felfoghatatlan egy öreg farizeusnak, nem lehetne ugyanígy félreérteni?
   És én ezt mint gondolkodó laikus, nem professzor kérdezem.
   Remélem nem sértettem meg senkit. Az t itt felvetett kérdések nem újak, nem egetrendetőek, de az a feltételezés, hogy egy “hívő” ember nem foglalkozik ezekkel engem megmozdított.
   Foglalkozik, ahogy én is. De eddig nem győztek meg.
   Végezetül Pált idézem, mert ahogy ő is én is az Új szövetség szolgái vagyunk, “nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.”

   Ja Lélek, Szentháromság… hát ezt tényleg nehéz eset, ebben legalább annyira hinni kell, mint az evolúcióban…
   De ha valaki jártas egy kicsit a bibliában, akkor olvassa el az első Korinthusi levél 10. fejezetének első négy versét. Korai levele Pálnak, nemrég olvastam. Ebben is egyértelműen mondja, hogy aki a zsidókkal ment a pusztában az Krisztus volt.. nos ez minimum “szent kettősség” 🙂 a Lélek problémája pedig … hosszú lenne és unalmas. Inkább próbálja ki mindenki! 🙂
   Mindenkinek szép napot!

   L

   (Őszintén remélem, hogy aki nem hisz Krisztusban, annak is lesz majd egy utolsó szalmaszála.. )

    
   • warlord71

    2015. május 27. szerda at 08:21

    Tényleg vannak emberek,akik “gondolkodásuk” közepette azt feltételezik,hogy a témával behatóan foglalkozó tudósok elsiklanak ilyen alapvetö dolgok felett???
    Ehhez tényleg keresztyénnek kell lenni! 😄

    De az utolsó,zárójeles mondatnál nem is nagyon kell több,hogy a keresztyénségröl véleményt formálhassunk…

     
   • warlord71

    2015. május 29. péntek at 18:58

    No…de akkor nézzük részletesen! 😊

    „Minden vélemény számít.. remélem is”

    Számít,csak legfeljebb nem mindegyik egyformán hasznos…

    „Nos csak röviden, mert az előttem szóló azt preüdikálta, hogy a “keresztyének” az ilyen írásokat elintézik azzal, hogy a központi tanítás, meg hogy mindenki tévedhet.. meg hogy nem késztet minket komoly gondolkodásra az amit olvastunk…. stb… olvassa végig mindenki az előttem szólót…”

    Tulajdonképp ezért is reagálok a hozzászólásra,hiszen itt nyilván rólam van szó,aminek egy kicsit örülök is,mert ezek szerint egy kereszténynek csak megpiszkálta a csörét,amit írtam! 😃
    Egyben meg kell állapítanom azt is,hogy ez a hozzászólás is igazolja,hogy bizony úgy lett,ahogyan én azt sejtettem…
    Ugyanis én nem elsösorban arra gondoltam,hogy ezen nem kezd el gondolkodni egyetlen keresztyén sem,- talán a megfogalmazásom nem épp a legszerencsésebbre sikeredett -,hanem hogy a hitének,nézeteinek a megváltoztatására nem fogja öket vezetni mindez! Nagy különbség,vissza lehet olvasni az eredeti hozzászólásomban.”Komolyabb elgondolkodás” alatt legalábbis ezt értettem,vagyis hogy mintegy arról nem fognak elgondolkodni,hogy talán tényleg abban lehet valami hiba,amit ök hisznek,azt simán lehetségesnek tartom,hogy arról már annál inkább fognak gondolkodni,hogy hogyan lehet nyilvánvaló ellentmondásokat kimagyarázni – lásd,itt az élö példa!

    „Ezzel szemben én meg azt állítom, hogy általában – sajnos – akik ateistának mondják magukat (kérdéses hogy egyáltalán létezik e ilyen ember a földön, vagy akár az egész univerzumban.. igen én az univerzumra is gondolok néha, arra a több milliárd galaxisra, a vörös eltolódásra, a nagy bumm háttérsugárzására .. stb… és mégis hiszek Krisztusban.. ez van)”

    Ez itt mindenesetre kicsit zavarosnak tünik,mintha a mondat eleje elveszett volna és a zárójel után a mondóka átcsapott valami egészen másba,hogy ti. olyan mint ateista,szerinte az egész Univerzumban nem létezik.
    Mindenestre meglehetösen groteszknek hat,hogy valaki azok után még mindig a kereszténység Krisztusában hisz,minekutána saját maga tesz bizonyságot az Univerzumról való ismereteiröl,hiszen a megismerhetö Univerzum eléggé kétségessé teszi a keresztények istenképét.Na de mindegy is,hiszen megszokhattuk már a következetlenséget a keresztény gondolkodásmódban…

    „…mert maga a tény hogy evangéliumi volt, és aztán lett az ami, felveti a kérdést, hogy tényleg evangéliumi volt e…”

    No lám,megint a jól ismert „nem igazi skót” esete!Biztos csak „nem volt igazi keresztyén”…
    Azonban ha megnézzük közelebbröl a dolgot,nem tagadható,hogy Ehrman azért valószínüleg ici-picivel több ismerettel rendelkezhet a bibliai iratok keletkezését,elemzését illetöen,mint az átlag keresztyén.Nem mellesleg Ateistanapló is írta,hogy nem akart „szakítani” a hittel,azonban valószínüleg ö is a megismert tények elött hajtott fejet – hozzáteszem,szerintem helyesen!

    „No de visszatérve a gondolkodásra, csak néhány észrevétel.”

    No akkor vegyük most ezeket is sorra és gondolkodjunk mégtovább! 😉

    (Az egyszerüség és átláthatóság kedvéért az egyes számozott pontokhoz tartozó szövegeket nem idézném…)

    1.)
    Elöször is,önmagában véve az,hogy nincsenek meg olyan iratok,ahol megegyezne mindkét kérdéses szöveg,már eleve annak ad inkább esélyt,amit Ehrmann állít.
    Másrészt,természetesen lehet,hogy a spanyolviaszt feltaláló keresztény által vázoltak bizonyulnak igaznak,vagyis hogy azok az iratok,amelyekböl idéz a késöbbi,Ézsaiást említö író,mára már egyszerüen eltüntek,azonban mindaddig,amíg erre nem mutatkozik legalább valamilyen utalás mondjuk bárhol máshol,a buzgó keresztényeknek meg kell békülniük vele,hogy ez csak egy lehetöség,amire azonban nem utal semmi sem.
    Harmadsorban számos más olyan hely ismeretes az Újszövetségben,ahol direkte „prófétai beteljesedést” igyekszik egy-egy ószövetségi idézettel igazolni valamelyik szerzö,amelyek hasonlóan nem stimmelnek,mint az itt felhozott példa!(Pl. vö. Mt. 26:31-et az ott hivatkozott Zak 13:4-gyel!)
    Az ilyen csúsztatásoknak se szeri,se száma!Most akkor kérdem én,minden ilyen esetben „eltüntek” az eredetileg „helyes” idézeteket tartalmazó szövegek?Mert akkor ezt minden ilyen esetben fel kéne tételeznie a buzgó hívönek!Vagy inkább csupán arról van szó,hogy a keresztények „Jézus-koncepcióját” igyekeztek az Ószövetségre valahogyan ráeröltetni,ráhúzni,mindenesetre azok alapján,amik a rendelkezésünkre állnak,ez tünik esélyesebbnek!

    2.)
    Nos,ezen valóban nem kell sokat lovagolni,Pál leveleinél valószínüleg tényleg nem áll fönn,hogy ne ö írta – vagy diktálta – volna azokat,de a mi esetünkben nem is ö a releváns,hiszen éppen arról szól a történet,hogy a mai,egyedül isteni kinyilatkoztatásként hirdetett és elfogadott kereszténység nem más,mint egyike azon irányzatoknak,amely mellett egykoron sok más is létezett egyidejüleg,csak épp ez az,ami fönnmaradt,köszönhetöen a kereszténység ezen verziójának késöbbi államvallássá tételének.Természetesen más esetekben is diktálhatott mondjuk egy-egy apostol,bár a szövegek meglehetösen bonyolult volta nem éppen arról tanúskodik,hogy írástudatlan lett volna egy-egy szerzö.Meglehetösen nevetségesnek hat mondjuk Péter,vagy János leveleit olvasva írástudatlan szerzöt feltételezni és elképzelni,ahogy eme nem épp egyszerü szöveget diktálja.Én inkább tartanám azt valószínübbnek,hogy egy-egy késöbbi – már a „páli emlökön” felnevelkedett – tanítványi kör foglalta írásba a kérdéses apostolok tanításait,I. Péter 5:12. utalhat akár erre is.
    Persze a másik verzió,hogy „írástudatlan” alatt itt a rabbinátus által „az írások magyarázataiban nem jártas”-nak nyilvánított valakit kell értenünk…
    A lényeg,hogy Ehrman-nak így is jó eséllyel lehet igaza,miszerint ezeket az iratokat annál jóval késöbb írták,mint amikor a címzükben szereplö egyházatyák éltek!
    Nem mellesleg a diktálás,mint lehetöség szerepel a cikkben is,nem lett volna baj,ha a mindenáron kritizálni igyekvö keresztyén ezt nem hagyja figyelmen kívül!

    3.)
    „.. csak azt kérdezem: miért?”

    Nos,ez nagyon egyszerü,Jézust meg kellett feletetni a páli tanításokból adódó képnek,mint az tudható,pont a János-Evangélium az,amely a 4 közül a legkésöbbi,jó eséllyel terjedhetett el addigra már szélesebb körben is a pauliánus-kereszténység (amelyikkel mi is nap,mint nap találkozhatunk – hozzáteszem sajnos!)

    „Ja: és ha arámul beszéltek, akkor egy másik kifejezéssel, egy arámmal ami pontosan a “születést” írja le, ami szinte felfoghatatlan egy öreg farizeusnak, nem lehetne ugyanígy félreérteni?”
    És én ezt mint gondolkodó laikus, nem professzor kérdezem.
    Remélem nem sértettem meg senkit. Az itt felvetett kérdések nem újak, nem egetrendetőek, de az a feltételezés, hogy egy “hívő” ember nem foglalkozik ezekkel engem megmozdított.
    Foglalkozik, ahogy én is. De eddig nem győztek meg.”

    Eddig talán nem,de ha folytatod a gondolkodást,meg a foglalkozást,talán késöbb majd még igen,mint ahogy Ehrman-t,vagy engem is meggyöztek,nem mintha én fölérhetnék vele! 
    De összességében itt is az látszik,hogy a leginkább kézenfekvö magyarázat helyett keressünk egy kevésbé egyértelmüt,vagy alátámaszthatót,mindegy,csak valahogy magyarázzuk meg,az építmény ugye nem dölhet össze,viszont a félreértés a leginkább akkor válik érthetövé,ha elfogadjuk az Ehrman-féle verziót,vagyis hogy a szöveget már eleve görögül írták!

    „Végezetül Pált idézem, mert ahogy ő is én is az Új szövetség szolgái vagyunk, “nem betűé, hanem Léleké, mert a betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.”

    Ez felettébb sajnálatos,azonban remélhetöleg idövel egyre kevesebb szolgája lesz annak az Újszövetségnek és egy olyan Léleknek,amelyik a többség, – „a világ” – számára csak kárhoztatást hirdet,magát pedig önigazolja,mondván övé az „egyetlen igaz hit”.

    „Ja Lélek, Szentháromság… hát ezt tényleg nehéz eset, ebben legalább annyira hinni kell, mint az evolúcióban…”

    No nem egészen! 😉 Aki egy kicsit is utánajár a dolgoknak,az hamar rájöhet,hogy hit nem az evolúcióhoz kell,hanem az ilyen Szentháromság és a hozzá hasonló dogmákhoz,mivel mindaz,amiböl az evolúcióra következtethetünk,ellenörizhetö,míg hittételek mellett csak annyi szól,hogy egyszer valakik leírtak valamit!

    „De ha valaki jártas egy kicsit a bibliában, akkor olvassa el az első Korinthusi levél 10. fejezetének első négy versét. Korai levele Pálnak, nemrég olvastam. Ebben is egyértelműen mondja, hogy aki a zsidókkal ment a pusztában az Krisztus volt.. nos ez minimum “szent kettősség”

    Ha valaki jártas egy kicsit a bibliában,akkor miután elolvasta az idézett részeket,az azt is fogja tudni,hogy itt már egy Újszövetség korabeli visszautalásról van csupán szó,nem pedig az Ószövetségi rész állítja,hogy a köszikla Krisztus volt.Ha így lenne,a dolog valóban perdöntö lehetne,így viszont csak annyi állítható,hogy Pál – vagy az adott szerzö – mit hitt.Enyhénszólva csúsztatás itt „minimum szent kettösségröl” beszélni!

    „(Őszintén remélem, hogy aki nem hisz Krisztusban, annak is lesz majd egy utolsó szalmaszála.. )”

    Na ez egy nagyon érdekes mondat,ami nagyon sokat elárul nekünk a keresztény szellemiségröl,amit az elöbbi,rövid hozzászólásomban ki is emeltem,csak akkor nem volt több idöm kielemezni…
    Ugyanis itt az a döntö,hogy annak,aki nem hisz Krisztusban,annak ezek szerint szalmaszál kell.Mindenki levonhatja maga a következtetést egy olyan istenségröl,amelyiknél ha valaki nem hitt benne, akkor már ”szalmaszálra” van szüksége,hiszen akkor ez az Isten a hite alapján ítél meg mindenkit.Könyörgöm!Azért higgyünk ebben az Istenben,mert így lesz nekünk fasza,mert akkor majd „megkegyelmez,”ellenkezö esetben meg talán lesz egy szalmaszálunk???
    Kérem,döntse el mindenki maga,hogy kíván-e olyan Istent szolgálni,amelyikröl tudnia kell,hogy ha mégsem szolgálná,akkor már csak szalmaszálakba kapaszkodhat!!!
    És egy épeszü,józanul gondolkodó,jóérzésü ember számára ennek már önmagában véve akkor is elégségesnek kéne lennie a kereszténység elutasítására,ha történetesen mégis az ilyen „gondolkodó” keresztyének állításai jönnének be,komoly kutatókéval szemben…

     
 2. Warlord

  2011. szeptember 9. péntek at 10:02

  Talán valamelyest kapcsolódik a témához:

  Avatara Satyavati előadása – “Ami a Bibliából kimaradt” címmel:

  [audio src="http://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimaradt.mp3" /]

  (Bár kétségtelen,hogy a gonoszticizmus szemszögéből tárgyalja a dolgokat és sokmindennel lehetne vitatkozni,de mindenképp sok érdekesség hangzik el benne)

   
 3. Avatar

  2011. szeptember 9. péntek at 13:23

  Péter 1. levelének a végén explicit szerepel, hogy nem maga írta a levelet:

  1Pét 5.12
  Szilvánusz által, akit hű testvérnek tartok, röviden írtam nektek, hogy buzdítsalak titeket és bizonyítsam, hogy ez az Isten kegyelme. Ebben tartsatok ki.

  Ennek lehetett oka, hogy Péter nem volt írástudó, vagy csak nem ért rá az írással bíbelődni, volt neki “személyi titkára”. Akinek van tapasztalata a hivatalos levelezésekkel, az pontosan tudja, hogy számos esetben nem az írja meg a levelet, akinek a neve az aláírásnál szerepel, hanem valamelyik beosztottja a főnök általános instrukciói alapján.

  Ha már Péter levelénél tartunk:
  1Pét 5.13
  Köszöntelek titeket, akik Babilonban, mint ti, kiválasztottak, fiammal, Márkkal együtt.
  (ez a katolikus verzió elég nehezen érthető, így a Károli féle fordítást is megadom)
  Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam.

  A katolikus interpretáció szerint Babilon itt valójában Rómát jelenti, míg az Asszír Keleti Egyház értelmezésében Péter (akit ők Shimun Keapa, azaz Simon Kéfás néven ismernek) az igazi Babilónia területén térítő keresztények meglátogatásakor írta meg levelét.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_Church_of_the_East

   
 4. gabor34

  2011. szeptember 9. péntek at 14:58

  Az ókori iratok közül a Biblia töredékei maradt fent a legteljesebben. A görög változatok kb 6000 ókori töredékben, de más nyelveken 24 ezer másolat maradt fenn, mivel igen korán lefordították latinra, örményre koptra, szírre és más nyelvekre. Egyetlen más ókori irat sem maradt meg ilyen bőséggel, és ami fontos olyan közel a keletkezés időpontjához. A második leggyakoribb ókori könyv Homérosz Iliásza 600 töredékben maradt ránk, a legkorábbi rész az írástól számított 1000 évvel későbbi! Vagy pl Tacitus Annalesének legkorábbi része 700 évvel az írás utánról származik, és most csak a legközelebbieket említettem. Az Újszövetség legkorábbi könyvei Jézus halála után 15-20 évvel íródtak, és már az első század végéről maradtak ránk töredékek, 200 körülről teljes könyvek, 350-es évekből pedig teljes Bibliák a Codex Sinaiticusban.

  De ha nem lenne görög eredeti szöveg, az igen korai más nyelvű másolatokból, és az egyházatyák korai prédikációikból a teljes Újszövetséget reprodukálni lehet. Ez a Római birodalom területén, mindenfelé megmaradt olyan mennyiségű irat amit nem lehet eltitkolni. A Biblia amúgy sem egy könyv, amit írnokok Jézust követve lejegyeztek, Jézus meg aláírt. Ezek levelek, leírások, több fajta műfajú írások amiket a hithirdetés nehézségei miatt írtak le. Akkoriban a hithirdetés alapvetően szóban történet, és az írás igen drága mulatság volt, és kevesek kiváltsága.

  A ma Újszövetségként kiadott könyv, sok részből különböző időpontokban keletkezett és igen alaposan figyeltek a továbbadására. Tudósok ma tüzetesen átvizsgálták a szövegváltozatokat, és azt találták, hogy az eredeti írások 99,5%-a egyezik a mai szövegekkel, és bármennyire is igyekeznek egyesek az ellenkezőjét erőltetni Jézus alapvető tanításai nem sérültek: Isten szeret minket, Jézus Isten fia, aki szeretetből halt meg értünk, a Szentháromság tana, a kegyelemről szóló tanok.

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 9. péntek at 15:09

   “Tudósok ma tüzetesen átvizsgálták a szövegváltozatokat, és azt találták, hogy az eredeti írások 99,5%-a egyezik a mai szövegekkel, és bármennyire is igyekeznek egyesek az ellenkezőjét erőltetni “

   Ha meg sincsenek az eredeti írások, akkor honnan tudják, hogy 99,5%-os az egyezőség a mai Újszövetséggel? És pontosan melyikkel? Mert számos változat létezik ma is…

   Egyébként abban igazad van, hogy az Ehrman által felvetett problémák vonatkoznak minden ókori írásra, nemcsak a Bibliára. Ezt ő maga is említi. De a legtöbb ókori írást nem próbálják Isten változhatatlan szavaként feltűntetni előttünk. Ez a bazi nagy különbség!

   És ugye ugyanez érinti az Ószövetséget is: https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/09/03/isten-valtozhatatlan-szava/

    
  • Warlord

   2011. szeptember 9. péntek at 15:25

   Egy szöveg hitelességét,vagy valóságtartalmát az nem határozza meg,hogy hány másolat készült belőle,vagy maradt fenn az idők során,vagy hogy a tárgyalt eseményhez képest időben mennyire közel keletkeztek!

    
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 9. péntek at 15:29

    No igen, az, hogy az Iliász a második leggyakoribb ókori könyv az nem jelenti azt, hogy a benne foglaltak igazak… És szerencsére azt senki nem is akarja lenyomni a torkunkon, mint örök igazságot.

     
  • Ricsi

   2011. szeptember 10. szombat at 07:39

   Ugye hivonek tetszik lenni? Meghozza a hitben hivonek, ha jol latom.

   “Tudósok ma tüzetesen átvizsgálták a szövegváltozatokat, és azt találták, hogy az eredeti írások 99,5%-a egyezik a mai szövegekkel” – ez buzlik, mint a haromnapos pelenka. Tudod, ez nem az az oldal, ahol bemondasra megesznek mindent, mint a gyuliben.

   Elvesztek az eredeti irasok, sot, meg az elso masolatok is nagyreszt, Ehrman epp errol beszel. Mirol hadovalsz akkor, mint eredeti iratokrol??

   Persze, hitben hinni mindenaron lehet. Intellektualisan felnott emberek azonban a tenyeket kedvelik, vallalva azt is, hogy az igazsag esetleg marhara nem nyujt komforterzetet.

    
 5. Avatar

  2011. szeptember 9. péntek at 17:04

  Pedig az Iliászban leírt Tróját régészeti feltárások is megtalálták, tehát az Iliász igaz, és Zeusztól kezdve az összes benne megemlített isten is létezik. 🙂

   
  • [kazmer]

   2011. szeptember 10. szombat at 11:42

   Pontosan melyik Tróját is találták meg? Úgy tudom legalább hét ásatási réteg van, azaz legalább hétszer lerombolták és eltemették a várost, és nem igazán biztosak benne, hogy az Iliászban leírt ostrom melyik rétegre vonatkozik.
   Az Odüsszeiában leírt Szküllát, Karübdiszt, a nimfa és a küklopsz szigetét, na meg Hádészt még mindíg keresi régészek lelkes kis csapata.

    
 6. Ricsi

  2011. szeptember 10. szombat at 07:50

  A masik nagy marhasagodat majdnem elfelejtettem … “Az ókori iratok közül a Biblia töredékei maradt fent a legteljesebben.”

  Hogyne. A Gilgames meg turo, mi?

  “Az ókori keleti költészet legfontosabb eposza. Mivel több változatban fennmaradt, a legteljesebb koraókori irodalmi mű. A töredékek kiegészítik, helyenként átfedik egymást, és kétség sincs az összetartozásukról.”

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Gilgames-eposz

  Mindezt idoszamitas elott 2200 koruli idokbol. En ugy emlekszem, mindez gimnaziumi tananyag …

  Legalabb mielott kateogorikusan kijelentesz valamit, nezz utana a dolognak, hogy ne csinalj magadbol total hulyet.

   
 7. krisztianerik

  2011. szeptember 10. szombat at 12:24

  Ahoz , hogy a keresztény megértsen bármit is , nem kell értelem , csupán hit::))
  Hit nélkül pedig lehetetlen istennek tetszeni:)))
  Vannak a tények és a hit , én inkább a tényeknek adok igazat , mint a láthatatlan istennek , aki képtelen volt megőrizni a beszédének a hitelességét . Természetesen a népirtásban jeleskedett de ebben elbukott a drága::)))
  A hit a nem látott dogokról való meggyözödés, na ez igaz ,a hit nem hisz a tényeknek , sem a valóságnak , csak egy álomvilágba repíti a tudatlan hívőket.
  Köszönjük álmodtunk már eleget , ideje volt felébrednünk.
  Felébredtünk és köszönjük jól vagyunk , ti csak álmodjatrok szépeket ::))))

   
 8. Sven

  2011. szeptember 12. hétfő at 12:00

  “Ha az Írás tele van hibákkal, hamisításokkal akkor hogy lehet azt Isten szavának tekinteni, hogy lehet iránytűként használni?”

  Hát úgy, hogy szép számmal akadnak olyan könyvek, amelyek a Biblia hitelességét vizsgálják. Az olyan adatok, hogy a szöveg 99,5%-a nem változott, onnan származnak. A módszer ugyanaz, mint amit Ehrman alkalmaz, csak a végeredmény más. Egy keresztény nem kérdőjelezi meg ezeknek a könyveknek a hitelességét. Ahogy egy ateista sem Ehrman szavainak hitelességét. Aki viszont olvas ezt is, azt is (ahogy teszi ezt az ilyen örök kíváncsi és kutató lélek, mint én), az előbb-utóbb (de inkább előbb) meghasonlik. Mert az nyilvánvaló, ugye, hogy nem lehet mindkettőnek igaza. Akkor honnan tudja az ember, mégis mi az igazság? Ki hiteles, és ki nem? Ha azt nézzük, kinek mi az érdeke, és az alapján próbálunk dönteni, akkor se tudhatjuk teljes bizonyossággal az igazságot, hiszen egy kereszténynek az az érdeke, hogy azt mutassa ki, hogy a Biblia nem sokat változott és hiteles, míg egy ateistának épp ellenkezőleg. Szóval ott vagyunk, ahol a part szakad…

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 27. kedd at 17:39

   Miért? Mert Ehrman írta? Mint a cikkben is írtam, Ehrman evangéliumi keresztényként kezdte, úgyhogy nem lepne meg, ha korai pályafutásából lennének olyan könyvek, amiket ma már legszívesebben letagadna. 😉

    
 9. atilla

  2011. október 5. szerda at 20:49

  Érdekes ez a post. Számos pontja tanulságos volt számomra. Bonyolult tudomány ez és sok-sok aspektusa van.
  Egy további adalék a témához.
  http://www.vigilia.hu/2007/6/kocsi.htm

   
  • K Ádám

   2011. október 26. szerda at 22:08

   Ez annyiból tudomány, hogy tudatos. annyiból viszont nem tudomány, hogy pontos, vagy helytálló lenne valamennyi pontján. A kritikák egy részénél vagy szimpla figyelmetlenségről, vagy tudatos megtévesztésről lehet szó. Ezeket itt ezen a topikon egy ateista sem észlelte, senkinek nem tűnt fel, hiszen feltehetőleg senki nem olvasott utána, nem ellenőrizte le az elmondottakat.
   Én igen, de engem nem ugyanazok a megfontolások motiválnak mint egy kereszténységellenes, vagy vallásellenes embert.

    
 10. K Ádám

  2011. október 26. szerda at 21:52

  A keresztények legalább annyira kritikusak a hitelességet, vagy a logikusságot illetően mint az ateisták, csak bennük van a hit tudatossága, és meggyőződése azaz egészen máshogy forgatják meg például ezt a kérdést is. Az elvük, hogy a Bibliának igaznak KELL lennie, mivel a személyes életükben az Istennel kapcsolatos élményeik is ezt erősítik bennük.

  Valószínűleg épp emiatt nem ülnek fel olyan megalapozatlan, és számukra nyilvánvalóan téves kritikáknak, mint amelyek fentebb olvashatóak.

  – Kezdjük mindjárt az elsővel, mely szerint Márk evangéliumát azért írta át egy másoló, mert ‘észrevette’ hogy nem Ézsaiásnál van megírva hogy: “Ímé én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti a te útadat előtted”

  Ahh. Egy ateista ilyenkor már tapsol, és ‘eszmél’. Egy hívő meg rákeres keresővel és:
  Ézsaiás 40:3
  Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek!
  Ézsaiás 57:14
  “És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az útat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról.”

  Szóval valóban. A mondat nem szó szerinti, pusztán tartalmi. EZ EGYÉBKÉNT pont azt erősíti a logikus olvasóban, hogy az író nem a Tóra felett gubbasztva írta meg az Újszövetség azon részét, hanem emlékezetből ragadott meg egy gondolatot belőle, azaz nem egy műtörténeten fáradozott, hanem élő emlékekbe fűzött be felmerülő írás emlékeket, amiket az eseményhez tudott kötni. Ha az írásos ismeretből szűlte volna meg az eseményt, elég műviesen szópontossággal toldotta volna be, nehogy kétség férjen hozzá. Azaz látható, hogy a ‘közlő’ szempontja nem a lexikális ismeret átadása, hanem a történet átadása volt!

  Itt jegyezném meg hogy: KÉT VALLÁS ‘szentírása’ nem emberi műként, hanem Isten természetfeletti ‘szavaként’ van prezentálva, ilyen a KORÁN, amit szó szerint küldött Isten, Gábriel álltal, és ilyen a Mormon könyve, amit nyomtatottan küldött. A Biblia nem ilyen. azt emberek írták, és mivel Isten nem ember, és nem elkötelezett egy anyanyelv felé, ezért értelemszerűen a ‘szavai’, sokkal inkább ‘igék’, cselekmények, események, mintsem kőbe zárt mondatok (csupán). Azaz nem egy isteni tollbamondásról van szó, mint a Koránnál például, hanem megélt élményekről, vagy aktualitásukban megnyert próféciák leírásairól, vagy ezekre való visszaemlékezésekről, mégpedig nem kinyilatkoztatás, hanem még eleven történelmi ismeret segítségével.

  – MÁSODIK ‘kritika’.
  “Mária beszél a 12 éves Jézushoz. Néhány kópiában azonban megváltoztatták az „atyád” szót, hiszen Jézus szűztől született és Isten volt az atyja, nem József. Így vagy úgy módosították a másolók ezt a szakaszt néhány verzióban, hogy „József és én”, vagy „mi”.”

  Nos. Ha megkeresünk egy Jehova Tanúi verziót, vagy valami hasonlót, akkor még masszívabb eltéréseket is találhatnánk. Az, hogy Károlinál ez helyesen szerepel, és hogy sokáig nem is készítettek itthon más fordítást, inkább csak frissítették a nyelvtani szerkezeteket, azt erősíti, hogy ezek azok a kivételek amik erősítik egy-egy fordítás hitelét, pontosságát.

  – “Egy harmadik példa Máté evangéliuma 24:36, amely Károlinál így hangzik: „Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.”

  Itt azonban a korábbi kéziratokban szerepelt az is, hogy „a Fiú sem” – azaz Jézus sem tudja visszajövetelének óráját, csak az Atya. Úgy tűnik azonban, hogy voltak, akik nem voltak kibékülve azzal, hogy Jézus valamit ne tudjon, így egyszerűen törölték „a Fiú sem” kitételt. Károli nyilván egy ilyen verzió alapján dolgozott, hiszen az ő Bibliájában sincs ott „a Fiú sem”.”

  Mk 13,32
  “Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.”

  Ez is Károli fordítás, azaz Károli valószínűleg nem ‘verziók’ szerint dolgozott, hanem legjobb tudása szerint a leghitelesebben akarta átadni azt amit más nyelven olvasott. Az ateista kritika, hogy ő megpróbált volna megfelelni egy verziónak ami nem tesz említést Jézus információs hiányosságáról teljesen értelmét veszti a Márk fordításában ahol viszont kitér erre!

  – 5.
  “A Biblia talán legismertebb – és legszimpatikusabb – sztorija a házasságtörő nő története, akinek Jézus megkegyelmez azt mondván „A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ”. Ezt a történetet gyakran idézik, amikor Jézus kegyelmességét, bölcsességét – és az Újszövetség Ószövetségtől való különbözőségét szeretnék hangsúlyozni.

  Csakhogy ezt a történetet az eredeti Írások nem tartalmazták! Valóban bölcs ember találhatta ki ezt az „az vesse rád az első követ…” szöveget, de ez a bölcs ember nem Jézus volt!”

  -“Elmondja, hogy egyik újszövetségi könyvből sem áll rendelkezésünkre az eredeti!”
  -“Jelenleg az Újszövetség több, mint 5700 kópiája áll rendelkezésünkre csak görög nyelven, amelyen eredetileg írták. Nem 5700 teljes Újszövetséget kell elképzelni – néhány kópia csak apró töredék, mások hosszabb részletek és vannak teljesek.”

  Jó. Akkor vagy az egyik állítás téves, vagy a másik. Vagy nincsenek ‘eredeti’ vagy eredeti TELJES írások, és akkor értelmetlen az észrevétel, vagy vannak és akkor jogos a felvetés.
  (Kezdjük ott, hogy mutasson rá bárki három régi leiratra ahol ez hiányzik, és nézzük meg, hogy mi minden hiányzik még azokból a leletekből..)

  6:
  “Egy másik példa meglehetősen nagy változásra Márk evangéliuma. Az eredeti verzió befejeződik Márk 16:8-nál! Tehát az asszonyok elmentek Jézus sírjához, a kő el volt görgetve a sír bejáratától, látnak egy ifjút ott ülni fehér ruhában, aki azt mondja nekik: „A Názáreti Jézust keresitek, a ki megfeszíttetett; föltámadott, nincsen itt; ímé a hely, a hová őt helyezék. De menjetek el, mondjátok meg az ő tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megyen Galileába; ott meglátjátok őt, a mint megmondotta néktek.” Erre az asszonyok „kijövén, elfutának a sírbolttól, mert félelem és álmélkodás fogta vala el őket; és senkinek semmit sem szólának, mert félnek vala.”

  És kész. Ennyi! Itt befejeződik Márk evangéliuma. Nem tudjuk meg, hogy a tanítványok tényleg találkoztak-e Jézussal! Ezért aztán a későbbi másolók hozzátettek még 12 verset az evangéliumhoz! Ezt is onnan tudjuk, hogy a legkorábbi verziókban nem szerepel ez a rész, a szöveg stílusa eltér stb.”

  Mennyire teljesek a legkorábbi verziók? Mi van a többi evangéliummal ahol viszont szerepel, hogy a tanítványok találkoztak Jézussal? (Vagy azokból is hiányzik..?)

  Utolsó:
  “Egy kevésbé egyértelmű – a bibliakutatók között is vitatott – változás a Márk 1:40-41, amely így hangzik: „És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg.”

  Néhány változatban nem az szerepel, hogy könyörületességre indult Jézus, hanem az, hogy haragra gerjedt. Vita van a kutatók között abban, hogy melyik az eredeti. Természetesen inkább a „könyörületre indult” tűnik értelmesnek a szövegkörnyezetben, mindazonáltal úgy tűnik inkább a „haragra gerjedt” volt az eredeti, de ez egy vitatott kérdés.”

  Persze. Az tűnik eredetinek annak a számára, aki Jézus jelentéktelenné, vagy ellenszenvessé tenni szeretné önmaga számára. Akiben ez nem indíték, az nyilván a többi tettéhez méri ezt az indulatot is, és az eredményhez, mely szerint meggyógyította őt. Számomra az indulatosság különösen jól érzékelteti azt a hozzáállást amit Jézus a nyomor, vagy kitaszítottság felé érzett, és ebből az indulatból fakadt a tette is amit tett ezzel a nyomorral, kitaszítottsággal. (Tetszik, hogy nem nyájaskodó kedvességnek írja le ezt az érzést az ige, ami miatt Jézus megcirógatta volna a leprást, hanem felfokozott állapotnak ami indulatot tükrözött a hozzáállásában.)

  ‘Extra slussz’:
  “Arról is beszél, hogy érdemes az evangéliumokat egymással párhuzamosan olvasni – akkor látszik igazán mennyi közöttük a különbség, sőt ellentmondás. Ezt az egyes evangéliumok keresztre feszítés és a feltámadás történetei közötti különbségeken, ellentmondásokon keresztül mutatja be.”

  -Valószínűleg épp oly átgondolt, és felépített ellentmondások ezek is, mint a fentebbiek.

  “A Szentháromsággal kapcsolatban az is problémás a kereszténység számára, hogy ilyesmit nem említ az Ószövetség. Próbálkoztak ugyan a keresztény teológusok azzal, hogy beleinterpretálják a Szentháromságot ószövetségi szövegekbe, de ezek nagyon nyögvenyelős magyarázatok. Erről is szó esik az egyik kérdésre adott válaszban.”

  A felszínen így van, de nem beszélhetünk abszolút hiányról. Jézus maga említette:
  “Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
  Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
  Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.”

  Továbbá láthatjuk hogy Ábrám a pusztában szintén találkozik az Úrral, aki az egyik volt a három angyal, vagy küldött közül, de csak kettő ment tovább, ő pedig az Úrral beszélgetve, hozzá imádkozva alkudozott Szodoma, és Gomora sorsa felől (Lót miatt főleg).

  40.Zsoltár 7-8
  “Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél; füleimet fölnyitottad; égőáldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál.
  Akkor azt mondtam: Ímé jövök; a könyvtekercsben írva van felőlem,”

  Ézsaiás 9/6
  “Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!”

  Isten Szelleméről pedig egy csomó szó esik a Tórában is, a prófétáknál is, egyszerűen az Úrnak lelkeként említi az író. Olyasmiként ami elválasztható, elszakítható Isten helyétől, a Mennytől. Ami leszállhat, elvonulhat. Mózesnél például a benne lévő lelket adta Isten a többi vezetőbe is, nyilván nem a saját emberi lelkét.

  ‘Summa-summárum’, ha valaki hívőként olvassa a Bibliát, és nem kacsintgat az ateizmus felé, nem próbálja meg semmissé tenni a Biblia hitelességét, nincs lelkiismereti ‘válságban’, és épp ezért nem szorul rá, hogy érvénytelenítse maga számára a Biblia igazságtartalmát, hogy a lelkiismereti feszültséget így szüntesse meg, szóval akinek nincs oka arra, hogy miért ne higyjen Istenben, vagy Istennek, vagy akár az embereknek akik róla beszélnek, annak valójában logikai oka sincs rá, mert hívőként épp úgy meg tudja keresni a félreértések okát, mint ateistaként. Sőt, hívőként meg is érti, hogy félreértésről van szó, ateistaként ezt elég ha ‘korrekt’ kritikaként, olvasás, gondolkodás nélkül elfogadja. Ez az egész inkább önkritika a szememben, mert bárkinek rá kellett volna látnia minderre amit én leírtam, ha valóban veszi a fáradtságot, és utánaolvas, rákeres, vagy magát a levezetést megvizsgálja az ellentmondásaiban.

   
  • ateistanaplo

   2011. november 25. péntek at 20:03

   @ K Ádám

   Ehrman célja ezeknek a hamisításoknak a bemutatásánál az volt, hogy rávilágítson, hogy vannak a Bibliában hamisítások. Azt, hogy milyen okkal történtek a hamisítások lehet éppen vitatni (és te ezt teszed, az okot vitatod, nem a tényt), de a tény az, hogy ott vannak ezek a hamisítások és különféle verziók és innentől kezdve megkérdőjeleződik a Biblia, mint Isten tévedhetetlen szava.

   “Ez is Károli fordítás, azaz Károli valószínűleg nem ‘verziók’ szerint dolgozott, hanem legjobb tudása szerint a leghitelesebben akarta átadni azt amit más nyelven olvasott. Az ateista kritika, hogy ő megpróbált volna megfelelni egy verziónak ami nem tesz említést Jézus információs hiányosságáról teljesen értelmét veszti a Márk fordításában ahol viszont kitér erre!”

   Ehrman nem Károlit kritizálta, hiszen valószínűleg ő nem ismeri Károli Bibliáját. Ő pusztán azt mondja, hogy bizonyos verziókból kihagyták “a Fiú sem” kitételt, míg másokban ott van. Hogy a Károli Bibliában sincs ott azt én tettem hozzá.

   “Jó. Akkor vagy az egyik állítás téves, vagy a másik. Vagy nincsenek ‘eredeti’ vagy eredeti TELJES írások, és akkor értelmetlen az észrevétel, vagy vannak és akkor jogos a felvetés.
   (Kezdjük ott, hogy mutasson rá bárki három régi leiratra ahol ez hiányzik, és nézzük meg, hogy mi minden hiányzik még azokból a leletekből..)”

   Az eredeti írásokat itt nyilván úgy érti, hogy a legkorábbi írások. Ez a történet csak sokkal későbbi verziókban jelent meg.

   “Mennyire teljesek a legkorábbi verziók? Mi van a többi evangéliummal ahol viszont szerepel, hogy a tanítványok találkoztak Jézussal? (Vagy azokból is hiányzik..?)”

   Azért érdekes a dolog, mert Márk volt a legkorábbi evangélium. A többi utána keletkezett.

   “A felszínen így van, de nem beszélhetünk abszolút hiányról. Jézus maga említette:
   “Miképen vélekedtek ti a Krisztus felől? kinek a fia? Mondának néki: A Dávidé.
   Monda nékik: Miképen hívja tehát őt Dávid lélekben Urának, ezt mondván:
   Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobb kezem felől, míglen vetem a te ellenségeidet a te lábaid alá zsámolyul.”

   Továbbá láthatjuk hogy Ábrám a pusztában szintén találkozik az Úrral, aki az egyik volt a három angyal, vagy küldött közül, de csak kettő ment tovább, ő pedig az Úrral beszélgetve, hozzá imádkozva alkudozott Szodoma, és Gomora sorsa felől (Lót miatt főleg).”

   Pontosan ezért nyögvenyelősek ezek a belemagyarázások. Lehet, hogy magadat meggyőzted velük, de ne várd, hogy ez másoknak is feltétlenül meggyőző lesz.

   ‘Summa-summárum’, ha valaki hívőként olvassa a Bibliát, és nem kacsintgat az ateizmus felé, nem próbálja meg semmissé tenni a Biblia hitelességét, nincs lelkiismereti ‘válságban’, és épp ezért nem szorul rá, hogy érvénytelenítse maga számára a Biblia igazságtartalmát, hogy a lelkiismereti feszültséget így szüntesse meg, szóval akinek nincs oka arra, hogy miért ne higyjen Istenben, vagy Istennek, vagy akár az embereknek akik róla beszélnek, annak valójában logikai oka sincs rá, mert hívőként épp úgy meg tudja keresni a félreértések okát, mint ateistaként. Sőt, hívőként meg is érti, hogy félreértésről van szó, ateistaként ezt elég ha ‘korrekt’ kritikaként, olvasás, gondolkodás nélkül elfogadja. Ez az egész inkább önkritika a szememben, mert bárkinek rá kellett volna látnia minderre amit én leírtam, ha valóban veszi a fáradtságot, és utánaolvas, rákeres, vagy magát a levezetést megvizsgálja az ellentmondásaiban.

   Amint a bejegyzésben is szerepel Ehrman keresztényként kezdte el kutatni a Bibliát. Nem volt válságban sem és nem akarata a “maga számára érvényteleníteni a Bibliát”. Sőt, amikor először rájött mennyire problémás is a “Szentírás”, akkor igyekezett ő is megcáfolni ezeket a problémákat, hogy fenntarsa a hitét. Amikor sok dolog fölött már nem tudott szemet húnyni, akkor evangéliumi keresztényből liberális keresztény lett, de még akkor sem akarta feladni a hitét. Ő ezt nem akarta, nem kereste, nem kényszerítette ki! Egyszerűen egy idő után képtelen volt figyelmen kívül hagyni a tényeket. Szóval nem lehet azzal vádolni, hogy nem próbált kifogásokat gyártani magának a problémák palástolására, a hite fenntartására, mint a többi keresztény teszi. Csak van olyan, akinek egy idő után ez nem megy. De hát valószínűleg tényleg csak nem vette a fáradtságot, hogy utána nézzen, ahogy te – ahogy mondod…

    
 11. warlord71

  2011. október 27. csütörtök at 21:26

   
 12. K Ádám

  2011. október 28. péntek at 22:42

  Az Ószövetség valóban aktuálpolitikai helyzetekre vetítette ki a szabadítóról szóló próféciáit, mintha valóban csak egy forradalmárról szólna aki emberi béklyókat tör össze egyetlen nép felett. Viszont, ha beírjuk a Károli fordításba a messiást a keresőben egyetlen igét kapunk az Ószövetségből, mely így hangzik:
  “Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben.
  A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.” (Dániel 9,25-26)

  Politikai eseménynek hangzik, gyanúsan rövid, pár napos időintervallumban betömörítve. Viszont ha kivetítjük Jézusra, mint állítólagos messiásra, ha nem is hatvankilenc héttel Jeruzsálem újraépítésének jövendölése után, de megtörtént a kivégzés, vagy ‘kiirtás’, és senki nem mondhatja, hogy Jeruzsálemet az ellenségei ezt követően pusztán azért rombolták le ‘ismét’, hogy ‘betöltsenek’ egy számukra valószínűleg jelentéktelen próféciát.

  Azok a zsidó hívők akik a messiást mint fizikai királyt, vagy mint politikai uralkodót várják egyrészt nincsenek tisztában a saját Tórájuk szellemiségével, vallásukban az áldozat képének szerepével és jelentőségével, másrészt nem olyan szabadításban reménykednek amely az ő nemzetük valamennyi volt, és leendő generációjának hasznára válhatna, vagy amelynek jelentősége az egész emberiséget érintené, hanem csak a fizikai, testi jóllétük abszolutizálására vágynak, ami vallási szemszögből éppenséggel semmiben sem több egy szimpla politikai aktivitásnál. Ez nem hit, ez akkor politika. Ha ők hívők, akkor valami olyasmiben kellene hinniük, ami egyébként fizikai síkon emberi erőkifejtésből nem valósulhatna meg. A cikk írója nem ilyen messiásról beszél, de ez nem jelenti azt, hogy ő látja jól az Ószövetség messiásképét, hisz az ő messiása bármilyen természetes személy lehetne, és akkor ez mennyiben képzi, képezheti a valódi hit témakörét?

   
  • warlord71

   2011. október 29. szombat at 22:32

   Itt megint az merül fel,hogy ezek szerint csak vajmi kevesen látják,láthatták úgy a dolgokat,amint azt maga Isten szándékozott volna láttatni…

    
 13. K Ádám

  2011. október 31. hétfő at 00:54

  Ez részben így van. (Relatíve kevesen) de szám szerint nem kevesen, sokan látták ezt így, és még többen láthatták volna, ha akartak volna hinni Istenben úgy ahogyan Ő kinyilatkoztatta magát. Az ószövetségben a bűn és a halál mint a bűn következménye, valamint az engesztelés mint a bűnbocsánat, és az örök élet feltétele az Ószövetségből már látható volt. Nem több, mint puszta emberi logika kellett volna hozzá, hogy bárki megértse, az embert az állat vére nem válthatja meg, mert nem az állatok hagyták el az Istent hanem az ember. Ez annyira evidens.
  Az, hogy a világ többségi része ezzel szemben nem látja szükségesnek azt hogy higgyen, azt hogy elfogadja Isten megoldását, vagy egyáltalán megoldást keressen a halállal szemben, vagy bűnként tekintsen a bűneire és meg akarjon szabadulni azoktól egy másik kérdés. Ez nem várható el mindenkitől. Aki viszont elfogadja magáról, hogy ő Isten teremtménye, a bibliai Isten teremtménye, és elfogadja Isten igazságát, az nyilván Isten kegyelmét is el fogja fogadni, és törekedni fog arra, hogy megfeleljen a hitének. Tehát az hogy kevesen látták a törvény és Jézus közti kapcsolatot nem jelenti azt, hogy nem láthatták volna. Egy másik kérdés, hogy miért nem akarták elfogadni? Miért nem akartak, vagy miért máshogy akartak üdvözülni, mint ahogyan azt Isten lehetővé tette?? Tényleg miért?

   
  • xingtao

   2011. október 31. hétfő at 17:06

   “Miért nem akartak, vagy miért máshogy akartak üdvözülni, mint ahogyan azt Isten lehetővé tette?? Tényleg miért?”

   Talán ugyanazért, amiért Te sem követed Buddha tanait /nem hiszel Ahura Mazdában / Visnuban/ Jupiterben/ a mongol helyszellemekben stb?

    
  • Warlord

   2012. február 8. szerda at 09:25

   “(Relatíve kevesen) de szám szerint nem kevesen, sokan látták ezt így, és még többen láthatták volna, ha akartak volna hinni Istenben úgy ahogyan Ő kinyilatkoztatta magát.”

   Azt Istennek is előre látnia kellett és számolnia kellett,hogy mégha “annyira evidens” is a kinyilatkoztatás és – elvileg – mindenki megérthetné és elfogadhatná,számtalan – nyilván a bűnre visszavezethető – okból sokak,többen,mint az elfogadók,fogják elutasítani!

   “Az, hogy a világ többségi része ezzel szemben nem látja szükségesnek azt hogy higgyen, azt hogy elfogadja Isten megoldását, vagy egyáltalán megoldást keressen a halállal szemben, vagy bűnként tekintsen a bűneire és meg akarjon szabadulni azoktól egy másik kérdés. Ez nem várható el mindenkitől.”

   Persze,hogy nem!Viszont akkor,ha Isten az ember örök sorsát mégis ezen kritériumok elfogadásához,vagy el nem fogadásához köti,szükségszerűen jelenti azt is,hogy számára nem az a fontos,hogy mindenki “elfogadó” legyen,és ezáltal az örökkévaló jó-ban is részesüljön,hanem legjobb esetben is csak annyi,hogy egyáltalán legyen,aki “elfogadó”-vá válik.
   A többi(a többség) sorsa viszont miután már egy “megérdemelt” büntetésként van aposztrofálva,ami csupán annak a következménye,hogy nem fogadott el valamit,ami nem is várható el mindenkitől és eleve nem is lehetett evvel számolni,inkább egy önkényúr,mint a legfőbb igazság képe rajzolható erről Istenről ki.
   És itt cinikusan lehet kezet törölve mondani,hogy “dehát előtted is ott volt a lehetőség!”

   “Aki viszont elfogadja magáról, hogy ő Isten teremtménye, a bibliai Isten teremtménye, és elfogadja Isten igazságát, az nyilván Isten kegyelmét is el fogja fogadni, és törekedni fog arra, hogy megfeleljen a hitének.”

   Ez éppen az előbbi okfejtésből következően akkor már nem szükségszerű,ha valaki meglátja az “isteni igazság” ezen oldalát is!

   “Tehát az hogy kevesen látták a törvény és Jézus közti kapcsolatot nem jelenti azt, hogy nem láthatták volna. Egy másik kérdés, hogy miért nem akarták elfogadni? Miért nem akartak, vagy miért máshogy akartak üdvözülni, mint ahogyan azt Isten lehetővé tette?? Tényleg miért?”

   A bibliai Istennek az “igazsága” eleve szükségszerűvé teszi,hogy nem fogadhatja el mindenki!
   Aki átlátja,az meg esetleg pont azért nem fogja elfogadni,mert mint “igazság” nem tud vele azonosulni!

    
 14. K Ádám

  2011. november 1. kedd at 00:15

  Ennek több oka is van. Nem találkoztam közvetlen a követőikkel. Nem idős, nem átfogó, nem annyira kultúrfüggetlen vallások. Néhányuk történelmi, már nem élő vallás. Kinyilatkoztatási időintervallumuk felteszem, történelmileg rövid, feltehetően egygenerációs. Eredetük nem nyúlik vissza a teremtésig, az emberi eredetig. Kinyilatkoztatásában valószínűleg van megfelelés az ember részéről, de nincs áldozatvállalás a másik félről, azaz mindkét fél részéről ingyen van a kegyelem, így elég súlytalan benne az igazság jelentősége.
  Nagyjából ennyi. Mindemellett hiszek a ‘hamis’, vagy emberi vallások esetleges természetfeletti vonatkozásaiban, valamint az isteneket meg nem fogalmazó okkult jelenségekben is. Nem abszolút módon, hanem eseti szinten.
  Azaz bár én alapvetően nem voltam nyitott a vallásra mint emberi intézményrendszerre, de a természetfelettire részben nyitott voltam kíváncsiságból, és az a kevés amit hallottam, vagy láttam az újszövetségi kinyilatkoztatásokból, azok elegendőek voltak ahhoz, hogy meggyőzzenek, a szellemiségét egyébként korábban sem vitattam, azt előtte is tiszteltem.
  A keleti vallásokról az utóbbi nem mondható el, mivel ott a megfogalmazott személyek nem teremtőként vannak feltüntetve, és nem azonosulnak az ember lényével, és sorsával egy kicsit sem, vagy én legalábbis nem hallottam ilyenről.

   
 15. kilenctizenegy

  2011. november 19. szombat at 02:42

  A cikk nem rossz, de maga a szerző (az amerikai) sem tudja átlépni saját, a keresztény bibliakutató irányzat dogmáiban gyökeredző felfogását.

  Honnan a fenéből vagyunk olyan biztosak benne, hogy az evangéliumokat a Szentföldön írták az I. században? Csak azért, mert az államegyház hivatásos történetírói (Cezáreai Euzébiosz és köre) ezt írták évszázadokkal később? Milyen dokumentumaik voltak nekik, amik az utókor számára elvesztek? Gyanítom, hogy semmilyenek. Az evangélisták személyének Jézus térbeli és időbeli környezetébe helyezése nem más, mint egy propagandafogás, melynek célja az evangéliumok tartalmának verifikálása.

  Sokkal valószínűbb, hogy az evangéliumokat senki nem fordította arámiról görögre, hanem azokat görögül írták. A II. század második felénél pedig egyszerűen azért nincsenek korábbi forrásaink, mert mert az evangélimokat legkorábban a század derekán írták. A “bakkártya méretű” Ryland-papirusz koráról fél évszázados különbségű becslések léteznek, tartalmát tekintve pedig összesen huszonvalahány szóból áll, ami bőven származhat bármilyen olyan forrásból is, amit felhasználtak a “János Evangélium” néven ismert mű későbbi megírásakor.

   
 16. K Ádám

  2011. november 19. szombat at 09:57

  Van bizonyíték arra, hogy nem ott írták? Én például nem olvastam kéziratokat versekről, a másolaton állt hogy ki a szerző.. Évszázadok múlva, nemzeti határokon túl hogyan jutnak hozzá ezekhez a kéziratokhoz más népek? Mi van, ha a szocializmusban megsemmisítettek volna ilyen eredeti irodalmi alkotásokat, érvényét veszítené a másolatok hitele?
  Hogy egy stafétabot megtette-e azt a távot amit meg kellett tennie az átvevőig, az nincsen belevésve, senki más, csak az átadó mondhatja meg hogy honnan és kitől hozta. Érdekes lenne egy olyan kötet Biblia, amelyen rajta állna a fejlécben az összes fordító, vagy másoló neve, a másolás időpontja.. viszont, ilyet is lehetne hamisítani..

   
  • kilenctizenegy

   2011. november 20. vasárnap at 02:14

   “Van bizonyíték arra, hogy nem ott írták?”

   Nem, de arra sincs, hogy nem a Holdon. Egyébként közvetett bizonyíték van rá. A Szentföldön az I. században arámi nyelven beszéltek, a szent iratokat, a rabbik bölcsességeit, minden vallási tárgyú dolgot arámi vagy héber nyelven írtak le, ami nem csoda, mert a befogadó közeg nyelve ez volt. Az evangélumokat viszont görögül írták, mégpedig olyanok, akik arámiul vagy héberül nem is tudtak. Ezt abból valószínűsítik, hogy az evagélumokban lévő Ószövetség-idézetek egytől egyig a Szeptuagintából (a görög nyelvű, közkézen forgó változat) származnak, még azok is, ahol a szeptuaginta írói félrefordítottak az arámi eredetiből. Kérdezem én, hogy ha valaki tud arámi nyelven, és van arámi Bibliája, akkor miért használná a görögöt, akár egy olyan műhöz, amit görögül ír? Semmiért. márpedig az I. századi palesztinában senki sem írt zsidó vallási értekezést, aki nem tudott volna arámiul, vagy ne tudott volna szerezni egy nyavajás arámi Bibliát.

   Más a helyzet viszont, ha az idő a II. század második fele, esetleg a III. század, a helyszín pedig nem a Szentföld, hanem Egyiptom, Szíria vagy Kis-Ázsia valamelyik zsidó diaszópája, ahol már mindenki görögül beszél, még a rabbi se tud más nyelven, és szentírásként a Szeptuagintát használták.

    
  • kilenctizenegy

   2011. november 20. vasárnap at 02:24

   “Én például nem olvastam kéziratokat versekről, a másolaton állt hogy ki a szerző”

   Az evangéliumoknál viszont csak a IV. század vége óta áll ott, hogy ki a szerző. Azt is tudjuk, hogy melyik egyházatya értekezett arról, hogy kik írhatták az evangéliumokat. Aztán ezt a teórát kanonizálták, azóta “tény”.

   “Mi van, ha a szocializmusban megsemmisítettek volna ilyen eredeti irodalmi alkotásokat, érvényét veszítené a másolatok hitele?”

   Nem, mert akkor is tudnánk róla, hogy azok megsemmisült eredetiek másolatai. Az evangéliunoknál azonban senki sem végzett ilyen tisztogatást az intézményesült keresztény államegyház előtt, és utalás sincs arra, hogy az evangéliumok léteztek volna. Fennmaradtak korábbi keresztény értekezések, teológiai elmélkedések, amelyek sok mindenre hivatkoznak, de az evangéliumokra nem. Ez arra az abszurdan hangzó nézetre enged következtetni, hogy volt idő, amikor léteztek keresztény közösségek, volt már valamilyen, gyerekcipőben járó keresztény teológia, de nem léteztek evangéliumok, lévén hogy azokat később írták!

    
 17. Ricsi

  2011. november 19. szombat at 14:15

  “Van bizonyíték arra, hogy nem ott írták?”

  Lenyugozo erv. Tehat igaz a prekoncepcio, mert nincs ellene bizonyitek.

  Mint ahogy a viccben is van, az okori romai epuletek alatt nem talaltak telefonvezetekeket, ami azt biznyotja, hogy annyira elorehaladottak volt a Romai Birodalom, hogy mar akkor mobiltelefont hasznaltak.

  Ugyes.

   
 18. K Ádám

  2011. november 20. vasárnap at 15:54

  Ha a görög nyelv elterjedt volt akkoriban, akkor értelemszerű, hogy miért használták. Néhány esetben pedig természetes a görög nyelv, mert Márk is, Lukács is görög volt, illetve az efézusiaknak, korintusiaknak is miért másként írt volna (íratott volna) Pál.

  kilenctizenegy, te hogy tudod, milyen nyelvet használtak a provinciákban a közéletben?

  Ricsi. Az én prekoncepcióm az, hogy ha a világ meg tudott őrizni irodalmakat, akkor a vallásos részétől sem elvárhatatlan ugyanez. A tartalma számomra egyébként akkor is ütős lenne, ha most találnák meg valahol elásva tisztán latinul, de nem erről van szó.

   
 19. kilenctizenegy

  2011. november 22. kedd at 01:47

  “Ha a görög nyelv elterjedt volt akkoriban, akkor értelemszerű, hogy miért használták.”

  A görög nyelv elterjedt volt, de az Írás nyelve egy vallásos zsidónak a héber vagy az arámi volt. Egyetlen olyan izraeli rabbi nincs 70-71 előttről, aki vallási tárgyú művet vagy akár bármilyen bölcseletet írt volna, és ne ezt a két nyelvet használta volna. Pedig a klasszikus hasmoneus és heródiánus időszakból is művek százai maradtak fenn. Miért pont az evangéliumokat írták volna görögül, ha csak nem azért, mert azok egy más kor más kulturális környezetéből származtak?

  “Márk is, Lukács is görög volt, illetve az efézusiaknak, korintusiaknak is miért másként írt volna (íratott volna) Pál”

  Ezekről a személyekről semmit nem tudunk, hogy kik is voltak. Ezek az Apostolok Cselekedeteinek három szereplője, akikről több évszázaddal később megállapította egy hivatásos egyháztörténész, hogy ők írták az evangéliumokat, illetve “Pál” leveleit. Én is azt mondom, hogy ezeket a műveket csak görögül tudó, hellenizálódott diaszpóra-zsidók írták, csak éppen nem az I. század közepén, hanem 100-150 évvel később.

   
 20. K Ádám

  2011. november 22. kedd at 12:42

  Lukács1: 1-3
  Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek,
  A mint nékünk előnkbe adták, a kik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének:
  Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus,

  Apcsel 1:1
  .Első könyvemet írtam, Theofilus, mindazokról, a miket kezdett Jézus cselekedni és tanítani,

  Az Apcselt, és a Lukács evangéliumát ugyanaz a személy írta, mégpedig egy személynek címezve azt. Theofilus görögösen hangzik, hogy a korai egyházban hanyadik századik volt szóban forgó evidencia, hogy Theofilus kinek volt az ismerőse, és mikortól rögzült ez a szóbeli hagyaték írásosan azt nem tudom, de nem tartom kizártnak, hogy a könyvek mai bevezetői, ajánlásai régebben nem voltak szokásban, vagy a másolók nem jelölték meg a forrást, csak megnevezték, de abban sem vagyok biztos, hogy nem mellékelték mindig is írásban, mint ahogyan ma szerepel a könyveken.

  Az érdekes, hogy miért nem héberül írtak a héberek. A farizeusok valószínűleg csak a hébereknek írtak, de a zsidó elsőbbség az apostolokban, közéjük értve Pétert is, lassanként megtört, lemorzsolódott. Műveiket meglehet nem csak egy-egy felekezetnek szánták, legyen az római, görög, vagy héber nemzetiségű, hanem szélesebb kör számára is, és ezért használhatták a hivatalos nyelvet, ami gyanítom akkoriban nem a provinciák saját anyanyelve lehetett. Közre játszhatott, ha nem csak Pál, de mások is tollba mondták a műveiket, az írnokok lehet evidensen a hivatalos nyelvet használták, még az is lehet, hogy egyben fordítottak is, nem tudom..

  Nem látom értelmét tudatos csalásnak a téma jellege miatt.

   
  • kilenctizenegy

   2011. december 12. hétfő at 00:58

   “Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek,”

   Ezzel te magad szolgáltatod a bizonyítékát annak, hogy “Lukács evangéliumának” megírása idején számos más elbeszélés is létezett a témában (azaz evangélium), és a későbbi korok terméke az, hogy csak ez a négy maradhatott fenn. Ha “Lukács” a másik három evangéliumról beszélne, ami ráadásul már az ő korában is köztudomásúlag Jézus túlélő kortársaitól származott volna, azokról biztos nem beszél ilyen hangnemben: “sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését” Lehet, hogy azokról (is) beszél, lehet hogy nem, de hogy nem tartja őket Jézus kortársai elsőkézből származó szövegeinek, az a napnál világosabb.

   “Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus”

   Vagyis “Lukács” utánajárt a dolgoknak, hogyan történhettek. Ebből nyilvánvaló, hogy nem a “Jézus által alapított” őskeresztény gyülekezet egyik tagja volt, mert azoknak, ha léteztek egyátalán, akkor tudniuk kellett (volna), mi és hogyan történt. “Lukácsnak” utána kellett járnia.

   “Az Apcselt, és a Lukács evangéliumát ugyanaz a személy írta, mégpedig egy személynek címezve azt.”

   Igen, ezt modern szövegelemzési módszerekkel is bebizonyították. Viszont továbbra sem tudunk semmit arról, hogy ki is volt ez a személy, és mikor is élt. A IV. században írják le először, hogy a “Lukács evangélimot” és az “Apostolok Cselekedeteit” az utóbbi egyik szereplőjének, Pálnak Lukács nevű kísérője írhatta. Miért pont ő? Miért nem írta le ezt senki korábban azok közül, akik évszázadok óta teológiai értekezéseket írtak az evangéliumokról és az Apostolok Cselekedeteiről? A legvalószínűbb magyarázat szerint azért, mert ezt a IV. században találták ki, hogy megerősítsék a fenti művek hitelességét.

   “Theofilus görögösen hangzik, hogy a korai egyházban hanyadik századik volt szóban forgó evidencia, hogy Theofilus kinek volt az ismerőse”

   Honnan veszed, hogy bármikor is az lett volna? Akkoriban nem volt Facebook, az egyszerű emberekről a szomszéd faluban se tudták, hogy a világon vannak. A keresztények pedig a hivatalos egyháztörténet szerint is három kontinensen szétszóródva éltek már a vallás megjelenését követő egy-két évtizeden belül is. Teofilus – élt bármikor és bárhol – egyvalakinek volt biztosan ismerőse: a Lukács evangélium szerzőjének. Megkérte, foglalja össze neki, hogy a Jézusról keringő sok-sok zagyvaságból szerinte mi igaz, mi nem. Egyébként modern vallástörténészek szerint “Lukács” Teofilus házitanítója lehetett. Az ilyesmi – nem lévén akkoriban komoly szintű népoktatás – eltejedt lehetett a gazdagabb diaszpóra-zsidók között.

   “de abban sem vagyok biztos, hogy nem mellékelték mindig is írásban, mint ahogyan ma szerepel a könyveken”

   Nem tették. Akkoriban a szerzők – legyen szó történeti vagy bölcseleti műről, mindegy – minden bölcsesség kútfejének láttatták magukat, nem egyszer megsemmisítve a forrásul használt munkát, nehogy az csökkentse művük jelentőségét.

   “Az érdekes, hogy miért nem héberül írtak a héberek.”

   Azért, mert addigra az óhéber kihalt (csak szakrális nyelvként létezett), az újhéber pedig még nem született meg. Kérdésed olyan, mintha egy amerikai diák azt kérdezné, hogy miért nem írül beszélnek az írek (Bostonban) vagy miért nem latinul a latinók (Los Angelesben). Az izraeli zsidók Jézus korában arámiul beszéltek, ami szintén sémi nyelv, a héber közeli rokona. A rabbik éppen ezért könnyen elsajátíthatták a hébert Valahogy úgy, ahogy az olasz papok sokkal könnyebben megtanultak latinul, mint a magyarok vagy az angolok. A diaszpóra-zsidók azonban se héberül, se arámiul nem tudtak, hanem a többség nyelvét beszélték, ami a Kelet-Mediterráneumban a görög volt.

   Ez a kérdés a kereszténységtől teljesen függetlenül létezett. A Septuaginta, a zsidó Biblia első görög fordítása i. e. 250 körül már azért keletkezett, mert az egyiptomi és kürénei zsidók generációk óta nem tudtak arámiul, héberül meg pláne nem, és a zsidó papság úgy gondolta, hogy inkább olvassák a szent szövegeket anyanyelvükre fordítva, mint sehogy. Ez ugyanaz a törekvés, ami a keresztényeknél Wyclifftől Lutheren át a II. Lateráni Zsinatig végigvonul: ha nem értik a hívek az Írást, akkor elveszítik az érdeklődésüket a vallás iránt.

   Azok a zsidók, akik az evangéliumokat és az első keresztény iratokat írták, nem tudtak se héberül, se arámiul. Ezért keletkeztek ezek az iratok görögül. Ha tudtak volna, akkor a Héber Tórát használták volna az Ószövetségi idézetekhez, amiket maguk fordítottak vona görögre, nem pedig a Septuaginta nem egyszer hibás fordításait használják fel szó szerint.

   “A farizeusok valószínűleg csak a hébereknek írtak, de a zsidó elsőbbség az apostolokban, közéjük értve Pétert is, lassanként megtört, lemorzsolódott. Műveiket meglehet nem csak egy-egy felekezetnek szánták, legyen az római, görög, vagy héber nemzetiségű, hanem szélesebb kör számára is”

   Ez azon a közkeletű tévedésen alapul, ami visszavetíti a kereszténység univerzalitását annak legkezdetéig. A kereszténység – keletkezett akár az I. századi Júdeában vagy százötven-kétszáz évvel később Egyiptomban – jó ideig csak zsidóknak szólt, lévén a zsidó vallás egy reformirányzata. Csak később – amikor már a zsidóság körében minden növekedési potenciálját kimerítette – nyitották ki a más származású “istenfélők” (azaz a zsidó hitet követők), majd a pogányok felé. ha a kereszténység a kezdetektől egy olyan vallás lett volna, amely a tanításokat elfogadó pogányokat egyenlőként kezeli a tanításokat elfogadó zsidókkal, akkor zéró esélye lett volna, hogy komoly zsidó tömegeket megtérítsen.

   “Közre játszhatott, ha nem csak Pál, de mások is tollba mondták a műveiket, az írnokok lehet evidensen a hivatalos nyelvet használták, még az is lehet, hogy egyben fordítottak is”

   Ez spekuláció, sőt – megkockáztatom – fals spekuláció. A páli levelek szerzője szinténa Szepuagintát használta Bibliaként, azaz feltehetően ős sem beszélte a sémi nyelveket.

    
 21. K Ádám

  2012. január 4. szerda at 05:59

  “A páli levelek szerzője szinténa Szepuagintát használta Bibliaként, azaz feltehetően ős sem beszélte a sémi nyelveket.”

  “Ézs 36,11
  És mondá Eljákim és Sebna és Jóák Rabsakénak: Szólj, kérünk, szolgáidhoz arám nyelven, mert értjük azt, és ne zsidóul szólj hozzánk, e kőfalon levő nép füle hallatára.”

  Akkor gondolom a ‘zsidó nyelv’ ott az óhébert jelenti, és Ézsaiás idejében még azt beszélték.

  Apcsel 21,
  39 Monda pedig Pál: Én ugyan tárzusi zsidó ember vagyok, Cziliczia nem ismeretlen városának polgára; de kérlek téged, engedd meg nékem, hogy szóljak a néphez.
  40 Mikor aztán az megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek: és mikor nagy csendesség lőn, megszólala zsidó nyelven, mondván:

  A zsidó származású, római állampolgárságú Pál nem csak tudott zsidó nyelven (legyen az ó vagy új héber mindegy), de a többi zsidót is meg tudta szólítani rajta, sőt ez megnyugtatólag hatott rájuk, azaz valószínűleg anyanyelvi szinten ezt beszélték, vagy ebben őrizték az identitásukat.

  “Csel 26,14
  Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely én hozzám szól és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod.”

  Jézus még feltámadása után is tudott zsidó nyelven, és valamiért ezen szólította meg Saulust is aki amúgy római volt. A “talitha kúmi”, vagy ” Elói, Elói! Lamma Sabaktáni?” mondatok sem hangoznak tőle görögösen. Nem ezen a nyelven szólt volna a halott kislányhoz, és a kereszten sem ezt használta volna ha az ott lévők nem érthették volna.

  “Vagyis “Lukács” utánajárt a dolgoknak, hogyan történhettek. Ebből nyilvánvaló, hogy nem a “Jézus által alapított” őskeresztény gyülekezet egyik tagja volt,”

  Tudom, és emiatt értékes. Ha az összeszedhető információ valóban így egyezik a tanítványok elbeszéléseivel, közülük Jánoséval ahol az elbeszélő fel is fedi a kilétét az elbeszélésben, az jobban megerősíti a történeti hitelességet, mintha ‘csak’ egy újabb szemtanú állítaná ugyanezt. Lukács ugyanis így a tömeget képviseli az elbeszélésében akiktől az információt gyűjtötte. Ha mindenki mást állított volna, biztosan nem mert volna bizonyosat írni görög barátjának és/vagy tanítványának. Azt írhatta volna, hogy több sztori is van, leírom és válassz..

  Amúgy mindegy a személy, hogy ki írta. A címzett tisztában volt vele, és neki lett megírva. Egy csinált beszámolónál ez igen fifikás megoldás lett volna. Dogmatikusan kézenfekvőbb lenne egy a tizenkettő aláírását hordozó evangéliumot írni, és néhány száz epizódot a 120 tanítvány egy-egy kigondolt tagjának nevében. Ehelyett itt egy néprajzi forrásmunka ami a szóbeszédre épít. Fifikás, mert bár másodkézre hivatkozik, mégis ettől életszerű. A korai kereszténység sem az előbbi, sem az utóbbi verziót nem fogadta volna be, ha nem egyezett volna a hozott információkkal a témában.
  (Ha voltak hozott információk.) Ha Jézus élt, és az volt akinek ismeri a kereszténység, akkor voltak.

   
 22. túró rudi

  2012. január 4. szerda at 20:37

  jézus krisztus az úr mindörökké

   
  • AK

   2012. január 4. szerda at 21:52

   te lajcsi figyelj ide. szerintem a szent lélek bassza meg a jo édes jézus seggét.
   na most hogy ezt elolvastad és rágondoltál elkövetted az egyetlen megbocsáthatatlan bűnt, káromoltad a szent lelket. nem nyersz megbocsátást soha és a pokolban fogsz megrohadni! HÁ HÁ HÁÁ!

    
   • Kantarella

    2012. január 4. szerda at 23:09

    AK, köszönöm, most nagyon megnevetettél! 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀

     
   • Megadatott

    2012. január 5. csütörtök at 10:58

    Szégyen hogy szerintetek ez vicces. Eddig azt gondoltam emberileg valamivel normálisabbak vagytok a szélsőséges fundiknál. Úgy tűnik tévedtem. Ez mindennek az alja.

    Különösen Kantarella okozott csalódást. Úgy tudom Te lány vagy. Úgy vélem, ha egy lány ezeket humorosnak találja az nagyon gáz. Persze ez csak magánvélemény.

    Kár, hogy ide fajult ez a blog.

     
   • Kantarella

    2012. január 5. csütörtök at 14:04

    Igen, lány vagyok, de ez nem zárja ki azt, hogy csúnyán beszélek. 🙂 Különben meg más esetekben nem tetszene AK hozzáállása. De ez a bizonyos felhasználó, már volt itt Blamba Laji néven, már akkor sem hagyott normálisabb kommenteket. És te is tudod, hogy utálom, ha valaki nem tud normálisan hozzászólni. Akkor illedelmesen tájékoztattam, még egy keresztény blog címét is megadtam neki.
    Párbeszéd:
    blamba laji
    2012. január 2. hétfő at 20:59
    „DE UGY LÁTOM HOGY SEHOL NINCSENNEK.EZÉRT MOST MEGYEK OLVASNI A BIBLIÁMAT ÉS TÁPLÁLOM MAGAMAT EGY KIS SZELLEMI TÁPLÁLÉKKAL.HA UGY GONDOLJÁTOK SZIVESEN TARTOK NEKTEK BIBLIA ÓRÁT GYERMEKEIM.OKÉS FIUCSKÁK?SZÓLJATOK HA TANULNI AKARTOK JÓ ,TELEFONÁLJATOK….
    Kantarella
    2012. január 2. hétfő at 21:59
    „Na, I. Bamba Lajos visszajött trollkodni. Figyelj, Lajcsi, mi próbálnánk veled intelligensen párbeszédet folytatni, erőltesd meg a bibliai ócskaságokkal agyonmosott agyadat, és tegyél fel egy értelmes kérdést, írjál egy értelmes hozzászólást, és akkor majd mindenki korrekt válaszokat fog neked visszaírni. Eddig a kommentjeid körülbelül egy 8- 12 éves gyerek szintjén vannak, aki csak azért írogat ide, mert unatkozik, és jó dolgában kötekedik egy kicsit. Szerintem a te esetedben pont ez a helyzet.
    A bibliaórából, meg köszönjük szépen, nem kérünk. Itt a legtöbben mind olvastuk a Bibliádat, és jobban ismerjük, mint te.”
    blamba laji
    2012. január 2. hétfő at 22:28
    „Hát drága karamella asziszem igazad van. Be kell látnom hogy tévedtem és nagyon sajnálom hogy nem tudok nektek segiteni.Igen unatkozom szerettem volna egy jót beszélgetni vagy esetleg ÁÁ mindegy öszetörtétek a szivem lelkem .”
    Kantarella
    2012. január 2. hétfő at 22:46
    „Ha unatkozol, akkor ajánlok neked egy jó kis blogot, ahol beszélgethetsz. http://kereszteny.blog.hu/ és még sok, hasonló fórum és blog van, ahol beszélgethetsz.
    Néha én is beleolvasok, viszont, veled ellentétben, én nem kezdek el trollkodni, illetve nem szoktam kommentálni a leírtakat, mivel tudom, hogy azzal megbánthatok másokat. Sajnálom, hogy sértettnek érzed magad, ha összeszedettebb és együttműködőbb lett volna a hozzáállásod, akkor azt láttuk volna, hogy tényleg lehet veled értelmes vitát lefolytatni, de sajnos a stílusodból nem ez jött le.”
    Na, ennyit erről. Szerintem nem is egy jó érzésű, őszinte keresztényről van szó, hanem egy kamaszról, aki unatkozik (be is vallotta nekem, hogy csak unatkozik), ír valamit, amiről tudja, hogy érdemileg nem lehet hozzászólni, aztán meg jót röhög azon, amit visszaírunk neki. Ilyen esetekben nem tudom elvárni senkitől, hogy megőrizze a hidegvérét.
    Még K Ádám is megjegyezte:
    K Ádám
    2012. január 4. szerda at 06:26
    „Te azonos vagy a másik blamba lajival, akinek más figura van a neve mellett? Egyáltalán nem tűnsz kereszténynek.”
    Mindet megnézheted a „Nyelveken szólás és egyéb „szellemi ajándékok”” bejegyzés alatt.
    Most meg van képe visszasunnyogni, más felhasználónévvel, de ugyan azzal a beszólással. Ráadásul még a szörnyecskéje is ugyan az, csak a neve lett más! ( Ergo ugyan arról az e- mail címről írt.) Nem is a csúnya szavakon nevettem, inkább az összhatáson meg azon a „HÁ HÁ HÁÁ”- n a végén. De Ricsi sem semmi a „fejberúgott hintalóval”. 🙂 🙂 Én semmi rosszat nem írtam, csak nevettem egy jót (amúgy is fájt a fejem, de a nevetéstől legalább elmúlt. 🙂 🙂 )

     
   • Arisu8

    2012. január 5. csütörtök at 14:14

    Na, én is tudnék más felhasználónéven butaságokat írogatni! Ennyi.

     
   • blamba laji

    2012. január 5. csütörtök at 20:57

    Ó de vicces ,majd ne csodálkozz ha te vagy valamelyik hozzátartozod gyógyithatatlan betegségben fog szenvedni te miattad.Akkor majd térdre fogsz borulni az úr előtt de már a szánalmas életednek nem lesz értelme.AKÁRMILYEN házad ,vagyonod akármennyi pénzed lesz ,mindezt nem fogod magaddal vinni .BATYUS HALOTTAT MÉG NEM LÁTTAM ÖCSKÖS SOHA. Egyedül a bünöd lesz az utitársad .Jól van kampányolj csak az ördögnek csak nehogy elbukjátok a választást.TE MR BEAN.Ó de vicces ha ha ha ha

     
   • Kantarella

    2012. január 5. csütörtök at 21:02

    Miattam aztán nem fog senki sem gyógyíthatatlan betegségben szenvedni. Melyik „úr” előtt, is a több száz ember alkotta isten közül, fogok én térdre borulni? Valószínűleg egyik előtt sem. :9
    És már mondtam, hogy nem hiszek az ördögben. Inkább olvass és tájékozódj!

     
   • blamba laji

    2012. január 5. csütörtök at 21:02

    2. január 5. csütörtök at 20:57

    Ó de vicces ,majd ne csodálkozz ha te vagy valamelyik hozzátartozod gyógyithatatlan betegségben fog szenvedni te miattad.Akkor majd térdre fogsz borulni az úr előtt de már a szánalmas életednek nem lesz értelme.AKÁRMILYEN házad ,vagyonod akármennyi pénzed lesz ,mindezt nem fogod magaddal vinni .BATYUS HALOTTAT MÉG NEM LÁTTAM ÖCSKÖS SOHA. Egyedül a bünöd lesz az utitársad .Jól van kampányolj csak az ördögnek csak nehogy elbukjátok a választást.TE MR BEAN.Ó de vicces ha ha ha ha

     
   • Kantarella

    2012. január 5. csütörtök at 21:05

    2012. január 5. csütörtök at 21:02

    Miattam aztán nem fog senki sem gyógyíthatatlan betegségben szenvedni. Melyik „úr” előtt, is a több száz ember alkotta isten közül, fogok én térdre borulni? Valószínűleg egyik előtt sem. :9
    És már mondtam, hogy nem hiszek az ördögben. Inkább olvass és tájékozódj!

     
  • Ricsi

   2012. január 5. csütörtök at 01:01

   lajos fiam, eszed, mint egy fejberúgott hintalónak

    
   • blamba laji

    2012. január 5. csütörtök at 21:23

    rihárd király nehogy befordulj mert akkor lehet hogy alulról fogod venni a levegőt

     
   • Ricsi

    2012. január 6. péntek at 08:18

    Még mindig jó a helyesírásod, csimpánz

     
 23. túró rudi

  2012. január 4. szerda at 20:38

  ámen és ámen

   
  • Kantarella

   2012. január 4. szerda at 21:26

   Bamba Lajcsi, tudom, hogy te vagy az, csak más névvel. Már megkértelek, hogy ezt fejezd be, ha nem tudsz értelmes érveket felhozni!

    
 24. AK

  2012. január 4. szerda at 23:33

  szivesen! ezzel jol oda lehet baszni a fundiknak. főleg ha kimondod 😉

   
 25. AK

  2012. január 5. csütörtök at 11:56

  sajnos ennyire vicces a hitetek kedves Megadatott, hogy egy ilyen egyszerű butáskodással lehet borítani a bilit és mindenki a szívéhez kapkod hevesen. És nem vagyok kíváncsi a “szavaknak pedig súlya van” érvelésre, mert egy felnőtt embernek a helyén kell tudnia kezelni a dolgokat és nem babonásan rettegni holmi “kimondott szó”-tól.
  szerintem kiderült, hogy itt jó néhányan készek vagyunk a (tőlünk telhetően 🙂 ) színvonalas társalgásra is, de úgy gondoltam, hogy itt a lajoska szintjén visszaszólok kicsit.
  Elnézést a normális többségtől és a blog szinvonaláért aggódóktól, mert tényleg faragatlanság volt amit írtam, de kérlek ne kapkodjatok a szívetekhez, nem történt semmi, nem rajzoltam mohamedről karikatúrát, nem ment át feketemacska előttetek…

   
 26. AK

  2012. január 5. csütörtök at 14:25

  Elnézést mindenkitől, ordenáré voltam! Ateistanapló töröld legyél szíves a sértő hozzászólást! Bocs, előre is köszi!
  Lajos te meg hányjál inkább bukfencet, annak több értelme van mint ide irogatnod.

   
  • Arisu8

   2012. január 5. csütörtök at 15:23

   Ugye, azért nincs lelkiismeret furdalásod? Néha belőlem is kikívánkoznak ilyen megjegyzések, de mire leírom, addigra meggondolom magam. Tény viszont, hogy (legalábbis) én nem szeretném, hogy tele legyen a blog hasonló „szép” kifejezésekkel. A békés párbeszéd megtartása, és mások megsértésének elkerülése érdekében majd legközelebb nem mondasz ilyet, és kész. 🙂 Biztos vagyok benne, hogy a normálisan érvelő, vagy jó szándékú keresztényhez más a hozzáállásod (majdnem mindegyikükben megvan a jó szándék: Azt hiszik pokolra fogunk jutni, és próbálnak minket „megmenteni”, plusz a vallásuk is megköveteli, hogy térítsenek). Blamba Laji esetében nem beszélhetünk sem intelligens hozzászólásról, sem jó szándékról, szóval nem teljesen a te hibád, szerintem megérdemelte. A hozzászólás meg majd eltűnik, ha Ateista Napló megjelenik. 🙂 Szóval nincs semmi baj. 😀

    
 27. Kantarella

  2012. január 5. csütörtök at 15:25

  Na, szép, elfelejtettem átírni a nevem! 😀 😀
  Ugye, azért nincs lelkiismeret furdalásod? Néha belőlem is kikívánkoznak ilyen megjegyzések, de mire leírom, addigra meggondolom magam. Tény viszont, hogy (legalábbis) én nem szeretném, hogy tele legyen a blog hasonló „szép” kifejezésekkel. A békés párbeszéd megtartása, és mások megsértésének elkerülése érdekében majd legközelebb nem mondasz ilyet, és kész. 🙂 Biztos vagyok benne, hogy a normálisan érvelő, vagy jó szándékú keresztényhez más a hozzáállásod ( majdnem mindegyikükben megvan a jó szándék: Azt hiszik pokolra fogunk jutni, és próbálnak minket „megmenteni”, plusz a vallásuk is megköveteli, hogy térítsenek). Blamba Laji esetében nem beszélhetünk sem intelligens hozzászólásról, sem jó szándékról, szóval nem teljesen a te hibád, szerintem megérdemelte. A hozzászólás meg majd eltűnik, ha Ateista Napló megjelenik. 🙂

   
 28. AK

  2012. január 5. csütörtök at 16:06

  Kicsit azért van lelkiismeret furdalásom. Ha valakinek mindennél, anyjánál-apjánál, családjánál, saját magánál is szentebb dologról ilyen csúnyát mondok az nagyon sértő. Mások vagyunk, ezt a neten sokszor nem veszem figyelembe. Engem pl. elég nehéz lenne puszta csúnya szavakkal, anyázással stb. megbántani. Viszont az továbbra is érdekes, hogy a szentlélek káromlása mint megbocsáthatatlan bűn mennyire problémás a fundiknak. Én pl. gyerekkoroban szabályosan rettegtem tőle, hogy ilyen szókapcsolatok (amiket most leírtam) csak átvillannak az agyamon. pláne amikor a kamaszok körülöttem elkezdtek rendesen ****isten-t mondogatni. Mindig becsuktam a szemem és ösztönösen behúztam a nyakam és reméltem, hogy most ez nem fog visszacsengeni a gondolataimban soha, mert akkor aztán menten elkárhozom. Félelmetes volt. Már annyira nem félek… 🙂

   
  • Kantarella

   2012. január 5. csütörtök at 17:24

   Igen, lehet, hogy Blamba Laji csak szórakozik, de a hozzászólást más, igazi keresztények is olvashatják. És ők sértésnek veszik. Ismerős az érzés. Nekem kitérésem után is, reflexszerűen megmaradt, az, hogy ha istent szidják, akkor legszívesebben befognám a fülem. A párom ateista mióta az eszét tudja, ő simán káromkodik akár közösségben is, és bizony előfordult már, hogy félig szándékosan bokán rúgtam és kértem, hogy most már fejezze be. Nem is azért, mert engem zavart, hanem mert nem tartom helyénvalónak, ha mások előtt ilyeneket mond. Mostanában engem kicsit sem zavar, örülök, hogy téged sem.
   De ne aggódj, majd szépen eltűnik onnan a hozzászólás. Nehogy emiatt azt érezd, hogy ki kell magadat vonni a beszélgetések alól!! 🙂 🙂

    
   • rudi túró

    2012. január 5. csütörtök at 20:14

    Bűnbánatod van karamalla?

     
   • Kantarella

    2012. január 5. csütörtök at 20:36

    Nincs. Azt kaptad, amit megérdemeltél.

     
 29. túró rudi

  2012. január 5. csütörtök at 19:45

  na megjöttem

   
 30. rudi túró

  2012. január 5. csütörtök at 20:13

  Hát igen sajnos idáig fajult ez a kis párbeszéd.Nagyon sajnálom karamella és te mindentudó AK tudjátok hogy menyire megnyilvánult a bennetek lévő romlottság? Minden gyökérnek lehordtatok azért mert az igazságot mondtam nektek.Lehet hogy nem vagyok keresztény ,vagy igazi keresztény de tik tudjátok hogy kik vagytok, vagy mik vagytok?Nagyon sajnálak titeket ,sajnálom hogy a barátotok akit ugyhiszem nemsokára megfogtok ismerni személyesen, irányit titeket.Már vár titeket ott lesz időtök tanulni tőle .Na de sebaj majd ott lehet hogy kifejlődtök vagy továbbfejlődtök az evolucios elméletetek alapján.Lehet hogy két zümmögő legyecske lesz belőletek vagy netalán légycsapó karamella és AK .Na de nem baj ti tulfejlett szuperlények majd még rátok nézek ha megengeditek.Puszillak titeket vigyázzatok egymásra.

   
  • Kantarella

   2012. január 5. csütörtök at 20:34

   „Hát igen sajnos idáig fajult ez a kis párbeszéd.”
   Ez nem volt párbeszéd. Mi akartunk veled normális párbeszédet folytatni, de te nem voltál rá hajlandó. Igaz? Még azt sem mondhatod, hogy nem próbáltam neked segíteni!
   „Minden gyökérnek lehordtatok azért mert az igazságot mondtam nektek.”
   Nem mondtam rád semmit, fentebb ott van a bizonyíték, hogy korrekt próbáltam lenni veled. És nem az igazságot mondtad, hanem a szubjektív véleményedet.
   „de tik tudjátok hogy kik vagytok, vagy mik vagytok?”
   Igen, egy egyszerű ember, aki igyekszik tisztességesen élni. Olyan nincs, hogy „tik”, hanem csak „ti”. A tik az a tourette szindróma rövidítése, vagy maximum nálunk a tyúkokat nevezik így.
   „Nagyon sajnálak titeket ,sajnálom hogy a barátotok akit ugyhiszem nemsokára megfogtok ismerni személyesen, irányit titeket.”
   Nem a barátom. Épp annyira nem hiszek a létezésében, mint Istenében.
   Mellesleg te meg hazudtál, mert másnak adtad ki magad, mint legelőször. Az is bűn!
   „Lehet hogy két zümmögő legyecske lesz belőletek vagy netalán légycsapó karamella és AK.”
   Kevered a keresztény túlvilágot, és a reinkarnációt? Te tényleg nem vagy keresztény. 🙂 🙂 Puszi neked is!

    
   • blamba laji

    2012. január 5. csütörtök at 20:39

    Fáj az igazság?Ugy érzem hogy félsz.

     
   • Kantarella

    2012. január 5. csütörtök at 20:43

    Az nem is az igazság, szubjektív vélemény, már mondtam. Félek, igen például a pókoktól. Azok valósak, viszont amiről te beszélsz, az csak egy kitalált alak.

     
 31. blamba laji

  2012. január 5. csütörtök at 20:27

  Mert mindaz ami az istentől született legyőzi a világot, és az a győzedelem ,amely legyőzte a világot a mi hitünk.

   
  • AK

   2012. január 6. péntek at 09:06

   Elég időt töltesz a családoddal? Mert aki nem tölt elég időt a családjával, az nem is igazi férfi.
   – Don Vito Corleone

    
 32. blamba laji

  2012. január 5. csütörtök at 20:32

  Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt ,és az ő angyalai előtt.

   
  • AK

   2012. január 6. péntek at 09:16

   Az űr nagy. Tényleg nagy. El se hinnéd milyen hatalmasan, terjedelmesen, észbontóan nagy. Úgy értem, az ember azt gondolná, a patikushoz hosszú az út, de ez csak egy szem mogyoró az űrhöz képest.
   – Galaxis Útikalauz Stopposoknak

    
 33. blamba laji

  2012. január 5. csütörtök at 20:35

  GYERTEK ÉS SZÁLJUNK VITÁBA….

   
 34. blamba laji

  2012. január 5. csütörtök at 20:36

  POKOL HOL A TE FULÁNKOD?

   
 35. blamba laji

  2012. január 5. csütörtök at 20:42

  …Nem a barátom/ .mégis hiszel benne?

   
  • Kantarella

   2012. január 5. csütörtök at 20:43

   Miben?

    
   • Kantarella

    2012. január 5. csütörtök at 20:50

    Szerintem te még az ateizmust is kevered a sátánizmussal. Ne haragudj meg, de te nagyon tájékozatlan vagy. Tényleg nem vagy keresztény, de az sem biztos, hogy betöltötted a tízedik életévedet.
    Az ateisták nem hisznek sem az istenekben, sem a sátánban!! Az ateisták SEMMILYEN természetfelettiben nem hisznek!!

     
 36. blamba laji

  2012. január 5. csütörtök at 21:05

  Jó éjszakát kantarella álmodj szépeket puszillak.

   
 37. ditte

  2012. január 6. péntek at 12:30

  Ezt nézzetek meg.kiváncsi vagyok a hozzaszolasaitokra….

  Köszi

   
  • AK

   2012. január 6. péntek at 13:02

   ordenáré baromság, egy eszement ámokfutó műve lehet…

    
  • xingtao

   2012. január 6. péntek at 13:24

   Megnéztem a videót, de a tartalmát már ismertem egy távoli rokonnak “köszönhetően”.
   Azért az jelent valamit (= a kritikus gondolkodás hiányát?), hogy szinte csak valláskárosult honlapokon találkozni ezzel.
   A videó állítása szerint a Mondex jelentése Money + Dexter, azonban a Mondex honlapja szerint valójában Mond + Exchange:

   “Mondex was named by Tim Jones, from National Westminster Bank in the UK and the inventor of Mondex. His dream was to create an electronic money system to replace notes and coins and create a new form of monetary exchange. He came up with Mondex using Mond=Money and Ex=exchange. It is simply that and nothing more.”
   http://mastercardworldwide.comindex.html/

    
  • Ricsi

   2012. január 6. péntek at 14:03

   Hozzaszoltam en is, de rendszer-moderaciora varakozik az uzenet, mert hivatkozasok vannak benne. A lenyeg annyi, hogy egy jol ismert internetes kacsa a dolog, eredetileg az USA-bol (milyen meglepo), meg 2004 februarjabol. Szora sem erdemes.

    
 38. ditte

  2012. január 6. péntek at 14:42

  Tudom h én nagyon együgyű,hiszékeny kis keresztény vagyok számotokra.lehet igazatok van.de nekem akkor is az a véleményem (most az antikrisztustol függetlenül) h “ez” a jövő.két bankár ismerősünk is van, aki (nem hasára utve) meg van győződve arról h a kezpenz hamarosan el fog tűnni és nagy valószínűséggel h valami “ehhez” hasonló fogja felváltani.persze lehet ezen nevetni de szerintem ezt még mi is megfogjuk érni…

   
  • AK

   2012. január 6. péntek at 14:52

   persze, digitálisan nyílvántartott folyószámláink lesznek (mint ahogy most is vannak). Az hogy az azonosítás eszköze bankkártya lesz vagy a retinánk, vagy DNS az nem teljesen mindegy? mi a baj ezzel?

    
  • Kantarella

   2012. január 6. péntek at 14:57

   „meg van győződve arról h a kezpenz hamarosan el fog tűnni”
   És? Én még örülnék is neki, ha megszűnne. Koszos, büdös, terjednek vele a bacilusok. Most is tudok, bárhonnan a világon vásárolni, a számítógépem elől, egy másodperc alatt, csupán egy gombra kattintva.

    
  • Ricsi

   2012. január 6. péntek at 15:43

   Ez nyilvanvalo teny, mar a bankkartya is azert lett kitalalva anno, hogy felvaltsa a keszpenzes tranzakciokat. Annak idejen ugy gondoltak, mar boven a 21-ik szazad elott el fog tunni a fizikalis csereeszkoz.

   Nincs is ezzel semmi baj, mert pozitiv fejlodest jelent. A bankjegyekkel kulonben is sok gond van, peldaul hamisithatoak, elvesztheted / ellophatjak (bankkartyat is, de az nem jelenti egybol, hogy kar is er), ha inflalodik a valuta es nem sikerul bevonni, akkor meg csak egy darab cetli lesz belole, amiert kar volt fakat kivagni (gondolj csak a Pol Pot kapcsan megzuhant rielre, amikor szo szerint tonnanyi hegyekben allt az ertektelenedett penz Kambodzsa varosainak utcain), nem higienikus, satobbi satobbi.

   En is, akarcsak Kantarella, inkabb elektronikus uton vasarolok, keszpenz szinte sosincs nalam egy minimalis osszeget leszamitva, a ki tudja, mire kellhet okan.

    
   • AK

    2012. január 6. péntek at 15:46

    …pont mint az antikrisztus hű követői 😉

     
   • Ricsi

    2012. január 6. péntek at 16:19

    ugy-ugy 😀

     
 39. ditte

  2012. január 6. péntek at 16:57

  De azért a chip-töl ovakodjatok… :)))). Puszi mindenkinek. Majd jövök egyszer, hátha eszembe jut mèg valami marhaság… :)))

   
 40. blamba laji

  2012. január 6. péntek at 21:22

  ricsi te mindentudó egyetem . Azt mondod nekem hogy csimpánz, tudtomal te fejlődtél ki egy piros fenekü páviánból egyem a szived.De hát kitudja lehet hogy egy öszvér az ősatyád lehet ,nagyon meglehet.

   
  • Ricsi

   2012. január 6. péntek at 23:03

   lajos fiam, mivel mentalisan nagyjabol egy szobapafrany komplexitasaval birsz, ezert elore boritekolhato volt, hogy ra fogsz gyogyulni a csimpanz szora, mint gyongytyuk a takonyra.

   Senki sem fejlodott ki pavianokbol – meg te sem (bar ezt tenyleg necces elhinni). Az embernek a ma elo foemlosokkel van kozos ose. Tehat sokmillio evvel ezelott elt fajokbol lett a mai negy emberszabasu faj es az ember is, nincs egyenes szarmazasi ag kozottuk. Te is igy lettel, barmennyire is jolesik azt hinned, hogy a kigyokkal beszelgeto, bordabol csinalt anyjat verfertozo modon teherbe rako testvergyilkos leszarmazottja vagy (hogy ez a gondolat miert kenyelmes a keresztenyeknek, rejtely).

   Mint mar sokszor elmondtuk itt, az evolucio nem ma ismert fajok egymasbol a masikba valo atmutalodasat jelenti. Nincs egyenes szarmazasi ag a foemlosok es az emberek kozott. Nem feltetelezem, hogy beszelsz angolul, mert meg magyarul sem nagyon tudsz, de azert tessek:

   Mivel az a nyomorult szuk bibliafuggo agyad ezt az egyszeru kulonbseget sem tudja felfogni (mar 150 eve nem megy a keresztenyeknek, te meg meg a sok eves atlagnal is megeroltetes nelkul vagy hulyebb), sokat nem varok toled.

   Szoval ne erolkodj, hanem vigyazz a maradek agysejtjeidre, mert a vegen meg tenyleg nekiallsz fotoszintetizalni. A tovabbiakban pedig tartozkodj a nekem valo irogatastol, mert uriember leven nem szokasom szellemi parbajt vivni fegyvertelen emberekkel. Inkabb rajzolj egy szep kepet a bibliadbol es kitesszuk a hutore, ha kiszinezted.

    
   • AK

    2012. január 7. szombat at 00:39

    ricsibaze 😀
    lajos már az elso mondatodnál kiirt hogy “syntax error”. nem értem hogy miért nincs annyi empátiád, hogy az ilyeneknek vag nem érdemes semmit se írni, vagy pedig max. szuper gyépés hangnemben válaszolni. ha lajcsifater felfogta a 20 %-át a mondandódnak, akkor viszek neki egy pálinkát. DETÉNYLEG LÁJCSI!

     
   • Kantarella

    2012. január 7. szombat at 01:19

    Konkrétan a negyedik szónál feladta a szoftvere és úgy döntött, inkább ott helyben alvó üzemmódba kapcsol.
    Szerintem már anyatej helyett is inkább pálinkát ivott, most meg intravénásan gondoskodik a kellemesen magas véralkoholszint fenntartásáról. Vagy ha mégis józanul hord össze ennyi butaságot, képzeld el, milyen lenne részegen. 😦

     
   • Xmes

    2012. január 7. szombat at 11:04

    Ez így van. Én pont ezt fejtettem ki pár napja egy “Biblia és tudomány” című erősen antievolúcionista beállítottságú honlap félén.
    Sajnos a tulaja, mivel az alap dolgokkal sincs, és halvány lila gőze nincs arról, hogy mi az evolúció, ezért a szokásos teremtés-hívő badarságokkal szórja tele a válaszait, ha ír nekem.
    Bő 10 hónapja kérdezem tőle, hogy szerinte mi az az evolúció. Eddig csak a véleményét tudta leírni….
    “Számomra az evolúció = tudományosnak látszó türköklös eszköz, amivel becsapott emberek millióit vágnak el az örök élet lehetőségétől.
    Maguk a Darwinista egyház papjai is egy olyan társaság akiknek a tagjai olyan pozícióban mutogatják magukat, mintha tudnának valamit, csak akkor vannak zavarban, ha visszakérdeznek nekik néhány egyszerű kérdést amiben lelepleződik a “tudományuk” (hitük) abszurduma.”
    Gyakorlatilag leírta azt, hogy mi a véleménye, ahelyett, hogy leírta volna, szerinte mi az evolúció. Azóta sem adott rá definíciót. Pár napja újra felteszem neki a kérdést minden válaszomban (ugyanis folyamatosan figyelmen kívül hagyja a kérdést, mintha le sem írnám), és erre most bedobta azt, hogy melyik evolúcióról kérdezem. Ennyire hülye hogy lehet valaki? A biológiai evolúció fikázásáról szól a “cikk” amiben kommentelünk. Erről is társalgunk hónapok óta. Akkor hogy jut eszébe megkérdezni? Mégis mit gondolt, a technológiai evolúcióról kérdezem?
    És ez még csak az egyik hülyesége

    Pár napja pont ugyanez volt a téma, hogy szerinte az evolúció szerint mi a majmokból fejlődtünk ki.
    Nem igazán hajlandó felfogni, hogy nem állított olyat egy biológus sem, de még C. Darwin sem, hogy a majmokból fejlődtünk ki. Helyette azzal érvelt, hogy márpedig de, mert az általános iskolai tankönyvek ezt írják (legalább tudjuk, hogy odáig eljutott), meg hogy az utca embere is úgy tudja, hogy az evolúció elmélete szerint a majmoktól származunk…. 😀
    Még azt is én magyaráztam el neki, hogy mi a különbség a majom, és a Hominidae “emberféle”, “emberszabású” (mind két szót rühellem, mert antropocentrikus, és nem a kisebbséghez kéne hasonlítani a többséget, márpedig az “emberféle” kategóriába több faj van, mint az “ember kategóriában”) között, mert ezt sem tudta. Azzal védekezett, hogy az utca emberének a többsége sem tudja. Ja… Csak épp a többségük nem fikázza az evolúciót, nekik nem is kell ehhez felkészültnek lenniük. Neki viszont kéne, és az azért rettenetesen gázos, hogy a legalapabb dolgokat sem tudja (mi a különbség majom és emberféle közt, mi az evolúció, stb.)
    Ezek után bedobta Lucy-t, az afarensis maradványt, hogy ez a lelet bizonyítottan csalás, és csak egy nagyra nőtt (modern?) csimpánz. 😀 Basszus…. Az ember a csimpánzok ágán van a valódi törzsfán, mint harmadik csimpánz faj. Akkor mi más Lehetne Lucy? Kecskebéka?
    Erre most készülök majd rákérdezni, hogy igazolja, hogy bizonyítottan csalás. 😀 Nem hinném, hogy képes lesz rá. 😀

    Szóval vannak ilyenek. 😀 Ilyenkor sajnálom, hogy a hülyeség nem fáj. Mert akkor ezek már rég kihaltak volna, mert mind belepusztult volna a fájdalomba…

     
   • blamba laji

    2012. január 7. szombat at 21:36

    Ez nem semmi még ha japánul lett volna akkor esetleg megértem, két orángutánból lett emberszabásu nyelvtanár, fizikus ,

     
 41. blamba laji

  2012. január 7. szombat at 21:17

  DRÁGA JÉZUSOM szabadisd meg ezekkkkket a sötét elméjű embereket.Vakoknak vak vezetői ők és ők maguk sem értik saját magukat sem.Fájdalmas üresség van bennük,eltorzult gondolatokkal.Tudják hogy létezel ,tisztában vannak ezzel a tényel.De igy probálják kihuzni magukat az itélet alol.Igy próbálják leplezni ,felmenteni magukat de ugy látom hogy nem megy nekik.

   
  • krisztianerik

   2012. január 8. vasárnap at 10:31

   “DRÁGA JÉZUSOM szabadisd meg ezekkkkket a sötét elméjű embereket.Vakoknak vak vezetői ők és ők maguk sem értik saját magukat sem.Fájdalmas üresség van bennük,eltorzult gondolatokkal”

   Na ebből is látszik , hogy keresztény módon lenézel mindenkit , csak nem veszed észre , hogy mindez megalázó sok fórumozó részére . Sajnos azt kell hogy mondjam nem te vagy az első aki hasonló módon próbál minket lealázni. Amint ebből is látszik az eltorzult istenkereső gondolataid hatására , nem tudsz értelmes emberi módon gondolkodni . De még ez sem baj sok hasonló ámokfutót láttam én már hasonló fórumokon . Hidd el egyszer elmúlik ez is ::))))

    
  • Xmes

   2012. január 8. vasárnap at 21:16

   “DRÁGA JÉZUSOM szabadisd meg ezekkkkket a sötét elméjű embereket.”

   Először is nem Jézus, hanem Jesua. Legalább tudhatnád mi a a neve a drágaságodnak (Mondcsak, homi-e vagy?). A Jézus név eredeti héber formája יֵשׁוּעַ (Jesua), mely az arámi nyelvben is használt rövidebb változata volt az Ószövetségben található יְהוֹשֻׁעַ (Jehosua) formának.
   Tehát nem Jézus, hanem Jesua! Will Smith-t is Kovács Vilmosnak hívod?
   Másodszor meg nem kicsit érezhető a beszólásodon az a kerikre általánosan jellemző másokat lenéző, “én tudom az igazat és aki mást állít az egy bunkó hazudozó kukac” típusú felsőbbrendűségi komplexus.
   Essél már le a magas lóról, és fogd vissza az arcoskodást, még mielőtt valamelyikünk le nem lök. Hidd el, az jobban fog fájni, mintha magadtól esnél le. Ezt tanulod a bibliából? Végülis… Amilyen a teremtő, olyan a teremtmény is…. És ugye ha tudni akarod milyen egy vallásos, nézd meg az istenét. Hát, a te istened meg egy tapló, hogy finoman fogalmazzak, és úgy nézem neked is az a példaképed. Nem baj, magad minősíted vele. Mi max röhögünk rajtad, és mondjuk, hogy “csak így tovább fiam, had szórakozzunk még”.

   “Vakoknak vak vezetői ők és ők maguk sem értik saját magukat sem.”
   Hé…. Mi nem vagyunk keresztények. A vakok ti vagytok, hisz akkor sem látjátok meg az igazságot, ha az orrotok előtt van.
   Arról meg igazán beszélhetnénk, hogy kik azok akik nem értik saját magukat. Épp a napokban világosítottam fel egy 40 vhány éves 3 gyerekes családanyát az ember szaporodásáról, mert nem igen volt tisztában a saját teste petesejt termelési szokásaival, és hogy hogy kerül a petefészekből a méhébe, és mi történik közben vele…. (zsír komoly, ez valóban megtörtént eset).
   Mert ugye “Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa”. És bizony mondom néktek, ti igaz, istenfélő kerik, igencsak bővelkedtek a leki szegénységben (magyarul tudatlanságban).
   Nem hiába nevezte már Jesszuska is nyájnak a híveit a mesékben, hisz már a mesék írói is tudták, hogy aki ezt a sok szemetet felnőtt emberként is beszopja, az igen nagy és végtelenül ostoba birka lehet.

   “Fájdalmas üresség van bennük,eltorzult gondolatokkal.”
   Mondja ezt az, aki képzelt barátokat tart a koponyájában, és még imánk nevezett monológgal még nyalizik is neki.
   Mondd ezek után: ki a fenében van üresség?
   Bennünk, akik ki tudjuk tölteni valós, létező dolgokkal az életünk, vagy benned, aki valami kitalált képzelt barátot pátyolgat a kis buksijában, és még nyalizik is neki?
   Eltorzult gondolatok????
   Nézzük.
   Ti, jóságosnak, és kegyelmesnek tartjátok azt az izét, amiről egyébként semmit nem tudtok, de a mese szerint, az egész bolygót vízbe fojtotta, csak azért, mert egyetlen faj max néhány ezer egyede, nem imádta, vagy nem úgy élt és gondolkodott, ahogy őbeképzeltsége megkövetelte.
   Azt az alakot tartjátok jónak, kegyelmesnek, stb, ami kivégzett egy ártatlan gyereket, azért, mert az apja kicsinálta az anyjának az előző férjét.
   Azt alakot tartjátok jónak, kegyelmesnek, stb, ami azért küldte le a fiát (egyesek szerint saját magát), hogy brutálisan kivégeztesse őt, azért, mert erkölcsileg és morálisan messze az emberszabásúak alatt vergődik, és vér nélkül nem hajlandó megbocsájtani az emberek bűneit, amikért végső soron közvetlenül is, és közvetve is ő maga a felelős.
   Meséld már el nekem, hogy akkor mégis kinek vannak eltorzult gondolatai, ha közben te meg egy ilyen sz,r alakot tartasz jónak, és még imádod is!
   És basztikuli, ahelyett, hogy az ilyeneket kényszer zubbonyba kötve bevágnák a zártosztályra, még védik is, szabadlábon garázdálkodhatnak a bárgyú babonáikkal, sőt, még jogsit is kaphatnak és közforgalomban vezethetnek, és még gyereket is nevelhetnek…
   Ki érti ezt…? :O

   “Tudják hogy létezel ,tisztában vannak ezzel a tényel.”
   Ócska vágyálom.

   “De igy probálják kihuzni magukat az itélet alol.Igy próbálják leplezni ,felmenteni magukat de ugy látom hogy nem megy nekik.”
   Ahha….
   Pont ti vagytok azok akik nem vállalják a felelősséget a tetteikért. Inkább azt mondjátok a mocskaitokra, hogy “ez isten akarata”, meg “az isten útjai kifürkészhetetlenek”, meg hogy “a sátán megkísértett”, “sátán/ördög megszállt”, mint hogy beismerjétek, hogy a mocskotok a ti mocskotok, és ti vagytok érte a felelősek.
   És még van bőr a képetek a tetteitek következményét is másra hárítani, a “Jézus megváltott mert megbántam bűneim” típusú álszentséggel, mert annyira fostok a nem létező istenetek nem létező büntetésétől, hogy teljesen kiirtjátok magatokban a felelősség tudatot, és álszent módon másra hárítjátok a büntetést, azzal, hogy elhitetitek magatokkal, hogy Jesua már akkor meghalt a ti bűneitek miatt, amikor még az ükükükükükükük szüleitek még csak gondolatban sem léteztek, és az is messze bizonytalan volt, hogy a szüleitek meg fognak születni, nem hogy az, hogy ti elkövetitek azokat a bűnöket, amik büntetését rá akarjátok verni.
   Ki akarja akkor kihúzni magát miből? Ki akar lelplezni, és ki akarja felmenteni magát, és mi alol?
   Mert nem mi, az hót’ziher… Inkább ti, akik kiölitek magatokból a felelősség tudatot.

    
 42. blamba laji

  2012. január 7. szombat at 21:24

  AMEN DICSŐSÉG AZ ÚRNAK MINDÖRÖKKÉ

   
 43. blamba laji

  2012. január 7. szombat at 21:25

  JÉZUS ÉL

   
 44. xingtao

  2012. január 8. vasárnap at 03:36

  Nem lehetne ezt a trollt kimoderálni?

   
 45. Kantarella

  2012. január 8. vasárnap at 10:10

  Jár errefelé moderátor? 🙂 🙂 Nem kell neki válaszolni, előbb-utóbb csak lekopik!

   
  • krisztianerik

   2012. január 8. vasárnap at 10:23

   Sajnos azt kell hogy mondjam , ez a Bamba Lajika , egy nemrég megtért kerszténynek tűnik aki istentől ihletett elhívásának tartja hogy mindenkit meg téritsen.

   “AMEN DICSŐSÉG AZ ÚRNAK MINDÖRÖKKÉ ”
   “JÉZUS ÉL”
   Beszólásai arra mernek következtetni , hogy most éli keresztény fénykorát ,tehát fingja sincs arról mi is folyik itt valójában. Kérlek benneteket ne bántsátok szegényt hagy menjen a saját útján , a végtelenbe és tovább::)))

    
 46. xingtao

  2012. január 8. vasárnap at 10:18

  Kéne ide is egy “tahótlanító” gomb 🙂

   
 47. Ricsi

  2012. január 8. vasárnap at 11:46

  Igaza van Kantarellanak, nem kell tovabb etetni a balfaszt.

  Teljes biztonsaggal allitom, hogy a legostobabb, legsotetebb, legkorlatoltabb szellemi rokkant, aki valaha erre a blogra tevedt.

   
  • Kantarella

   2012. január 8. vasárnap at 15:13

   De nézzük a jó oldalát: Tőle sötétebb már nem igen lesz.
   Egy Richard Dawkins-os oldalon találkoztam utoljára egy ugyan ilyen esettel. Amerikai tanárnő a drágám, egy keresztény iskolában dolgozik. Megállás nélkül ontotta magából a bibliai idézeteket, meg a „Jézus szeret titeket, de ha nem hisztek, akkor a kénköves pokolra küld, és ott fogtok égni örökké!” típusú hozzászólásokat (tele helyesírási hibákkal). Felhoztak neki egy érvet és ellenérvként ennyit bírt mondani, idézem: „Boo”. (Igen magas lehet a színvonal abban az iskolában, ahol tanít, mondhatom…) Úgy voltunk vele: Oké, ne blokkoljuk, mert azzal az oldal jó hírét tesszük kockára, erre meg ő kezdett el sorban mindenkit letiltani, aki hozzászólt a bejegyzéseihez. 😀 Idővel lassacskán ráunt, szerencsére. Lajcsi ez a kategória, körülbelül.

    
 48. blamba laji

  2012. január 8. vasárnap at 19:16

  Bocsánatot kérek mindazoktól akiket akarva vagy akaratlanul is megbántottam.Ne hararagudjatok.

   
  • krisztianerik

   2012. január 8. vasárnap at 19:53

   Kedves Blamba Lajika , nem nem bántottál meg itt senkit, csak újra bemutatkozott egy keresztény ,és láthattuk egy újabb Jézus hívő veszett kirohanásait ::)))) Mi már csak nevetünk az ilyeneken mint te ::))) Betegséggel , pokollal fenyegetőztök ! Nem értem én mióta megtértem a kereszténységből soha nem fenyegetőzök ilyen dolgokkal, de bezzeg azelőtt olyan voltam mint te Blamba Lajika::))) Ma már szégyellem magam , de akkor vertem a mellem rendesen , mint ahogyan te is itt a hozzászólásaidban.
   Szerintem meg jó , hogy hozzászóltál a témához , legalább akik idetévednek bepillantást nyerhetnek a keresztény életvilágba . Így legalább demonstráltad a hit által benned élő Atyát, Jézust , Szentlelket ::))) Gratula::))) Ez szép volt ::)))

   Szerintem ezért sem kell a moderáció::))))
   Hallelujahélazúr::)))) sukaraba sikaraba ( bakker még mindig kisért a nyelvekenszólás) ::)))

    
 49. Knight

  2012. január 8. vasárnap at 21:21

  kriszitnaerik:
  Azért ez így erősen megtévesztő kijelentés. A keresztény “életvilágot” nem képviseli egy magát a csoportba tartozónak valló személy. Még akkor sem ha neked kellemesnek, kézenfekvőnek tűnik ezzel egyszerűsíteni és egy kalap alá venni őket és leereszkedő megjegyzéseket tenni irányukban (amit egyébként Te is kikértél magadnak mikor Blamba volt leereszkedő).

  Ha valaki bocsánatot kér mert felismeri, hogy hülyén viselkedett, akkor nem kárörvendően mutogatni kell rá, hanem elfogadni a bocsánatkérést, de legalábbis csöndbe maradni és örülni, hogy akkor úgy tűnik itt vége.

  A hitetlenség nem egyenlő morál nélküliséggel.

   
 50. krisztianerik

  2012. január 10. kedd at 07:07

  Kedves Knight!
  “Még akkor sem ha neked kellemesnek, kézenfekvőnek tűnik ezzel egyszerűsíteni és egy kalap alá venni őket”
  Akkor ezt félreértetted, mert ez egy olyan embernek ,aki közel 17 évet húzott le egy magát kereszténynek nevező felekezetben, nem igazán kellemes és kézenfekvő.
  Valószínű, hogy te sem igazán olvasod ezt a fórumot rendszeresen , mert ha olvasnád akkor ismernéd az ide írogató keresztények hozzászólásait és tudnád miért is írtam amit írtam .

  “Ha valaki bocsánatot kér mert felismeri, hogy hülyén viselkedett,” Nálam ez azt jelenti , aki hülyén viselkedik az azért viselkedik hülyén mert nem gondolkozik.
  Ennek mi köze a morálhoz ? Mert nálam a morál nem itt kezdődik. Tehát ez nálad erkölcsi kérdés volt, nálam meg nem mert ennek semmi köze az erkölcshöz.
  De köszönöm a hozzászólásod::)))

   
 51. Knight

  2012. január 10. kedd at 12:46

  Nem, valóban nem nézem rendszeresen a fórumot. Annyit viszont láttam belőle, hogy nem csak olyan hozzáállással jönnek ide mint Laji.
  De hiszed vagy sem, ha az összes ide irogató keresztény ugyan olyan lenne mint Blamba, akkor is általánosító és leereszkedő amit írtál. Nem hiszem, hogy bármit félre lehetett volna ezen érteni, gúnyolódva virtuálisan simogattad a fejét, hogy milyen hülyeségeket mond miközben harminc szmájlit írtál minden második mondatod után (és mindezt függetlenül attól, hogy hány évet húztál le köztük.Lehet nagyon szenvedtél miközben a soraidat írtad, “annyi év keresztényeskedés után”, de nem ez jön le belőle, hanem ugyanaz a leereszkedő mindentudó hangnem amivel korábban Laji élt).

  ““Ha valaki bocsánatot kér mert felismeri, hogy hülyén viselkedett,” Nálam ez azt jelenti , aki hülyén viselkedik az azért viselkedik hülyén mert nem gondolkozik. Ennek mi köze a morálhoz ? Tehát ez nálad erkölcsi kérdés volt, nálam meg nem mert ennek semmi köze az erkölcshöz.”

  Igen mert láthatóan te CSAK Blamba viselkedésében keresed a hibát. Nem annak van köze az erkölcshöz, hogy “aki hülyén viselkedik az azért vislekedik hülyén mer nem gondolkozik” hanem annak, hogy TE mint megdicsőült tisztánlátó, már nem fenyegetőzöl ilyen dolgokkal (a leereszkedés már csak azért sem stimmel, mert kiderült abból amit mondasz hogy valaha ugyanígy viselkedtél…) aztán gunyoros modorban kikacsintasz a “közönség” felé, miszerint a példa híven tükrözi a keresztény életvilágot.
  Maradjunk annyiban, hogy nem tükrözi még akkor sem, ha valaha Te ugyanígy viselekdtél.

  Nagyon szívesen a hozzászólást :)))))
  pff

   
  • krisztianerik

   2012. január 10. kedd at 15:01

   Nagyon tévedsz abban amit írtál, mert ugyanis nem állítottam magamról , hogy én vagyok itt az egyedüli megdicsőült tisztánlátó. Kifejezetten kedvelem az olyan hozzászólókat , mint szerény személyed , akik olyan dolgokat olvasnak ki a másik hozzászólásából amire az annak írója nem gondolt , de még meg sem fordult a fejében. Ha valóban kíváncsi vagy rá igen , örülök annak , hogy ma már nem vagyok keresztény , és nem fenyegetőzök a pokollal , betegségekkel , mint anno 10 évvel ezelőtt . Nem a megdicsőült agyammal osztom az ész mit Lajika osztotta nekünk.

   Mint PL:”blamba laji

   2012. január 7. szombat at 21:17

   DRÁGA JÉZUSOM szabadisd meg ezekkkkket a sötét elméjű embereket.Vakoknak vak vezetői ők és ők maguk sem értik saját magukat sem.Fájdalmas üresség van bennük,eltorzult gondolatokkal.Tudják hogy létezel ,tisztában vannak ezzel a tényel.De igy probálják kihuzni magukat az itélet alol.Igy próbálják leplezni ,felmenteni magukat de ugy látom hogy nem megy nekik.”

   Szerintem a megdicsőült tisztánlátó kífejezést rosszkor rossz helyen használtad, LAjika hozzászólása inkább kiérdemelte volna::)))

   Vagy PL:”blamba laji

   2012. január 5. csütörtök at 21:02

   2. január 5. csütörtök at 20:57

   Ó de vicces ,majd ne csodálkozz ha te vagy valamelyik hozzátartozod gyógyithatatlan betegségben fog szenvedni te miattad.Akkor majd térdre fogsz borulni az úr előtt de már a szánalmas életednek nem lesz értelme.AKÁRMILYEN házad ,vagyonod akármennyi pénzed lesz ,mindezt nem fogod magaddal vinni .BATYUS HALOTTAT MÉG NEM LÁTTAM ÖCSKÖS SOHA. Egyedül a bünöd lesz az utitársad .Jól van kampányolj csak az ördögnek csak nehogy elbukjátok a választást.TE MR BEAN.Ó de vicces ha ha ha ha”

   NAhh ha már itt tartunk te valójában nem olvasol itt el semmit , megy a fenyegetés hogy kinek a családtagja lesz gyógyithatatlan beteg ? Fenyegettünk mi itt valakit is ilyennel , ha nem akkor rossz helyen kopogtattál a hozzászólásoddal , mert Lajikánál kellett volna kezdened . De ha kiváncsi vagy kereszténynek mondott hozzászólóktól a fórumon találsz még néhány hasonló hozzászólást::)))))
   Kit is minősít ez ?
   Na de hagyjuk is , nekem meg van a véleményem és le is írtam , neked is megvan és le is írtad , de az én véleményem nem változott ha tetszik neked ha nem . Ellenben ha te így látod a dolgokat hajrá ::)))) Jogod van hozzá::)))))))

    
  • AK

   2012. január 10. kedd at 16:33

   netes hozzászólásból hangnemre következtetni lutri. az olvasó nagyrészt a saját hangulata szerint érzékeli a hangnemet. ezért is nehéz pl érthetően ironizálni. sztem fölöslegesen kötözködsz.

    
 52. Kantarella

  2012. január 10. kedd at 16:19

  Sajnos úgy van, ahogy krisztianerik mondja. Lehet, hogy a legtöbb hívő visszafogottabb, de ők is, több- kevesebb körítéssel, lényegében ugyan azt írják le mint Blamba Laji. Vagy leírja a mondandóját, a végére meg odabiggyeszti, hogy az úr milyen hatalmas, hogy imádják, mi meg a pokolban fogunk égni örök időkig. A másik típus, az meg előadja, hogy ő mennyire szkeptikus, aztán persze elkezdi a vallását propagálni, ha meg nem tud cáfolatot adni az érvekre, akkor besértődik, és hozzánk vágja a „Isten hatalmas!” „Nem akartok örök életet?” „Isten meg fog büntetni titeket” „Csak ezért mondjátok ezt, mert folytatni akarjátok a bűnös életet!” Halleluja, hála legyen az Úrnak” és „A pokol vár rátok” aranyköpéseket, ja és persze, az elmaradhatatlan Biblia idézeteket . 🙂 🙂 Na jó, egy-két példát tudnék mondani, akinek nem volt még itt hasonló kirohanása, de ők tényleg az elenyésző kisebbség.

   
 53. den16

  2012. január 10. kedd at 17:27

  Én egyébként kevésbé érezném magam férfinak, ha alá kellene rendelnem magamat valakinek.

   
 54. egy volt ateista

  2012. január 10. kedd at 20:31

  Rémálom ez az oldal.Gonosz és sötét.

   
  • AK

   2012. január 10. kedd at 21:04

   Hát persze hogy gonosz. Nem tudtad? Én sorozatgyilkos vagyok, Kantarella boszorkány, Ricsi egy vámpír, ateistanapló pedig egy predator. (bocsánatot kérek a meg nem említett farkasemberektől és orkoktól)

    
  • krisztianerik

   2012. január 11. szerda at 01:39

   Sötét bizony ez az oldal !!!
   A villanyt fel is kellett kapcsolnom , hogy lássak valamit::))))) De még most is zseblámpát tartva a kezemben írok::))) Maga az ördög oldala, a démonok és gonosz angyalok szaladgálnak ki-be a képernyőmön most is::)))) Rosszabb mint egy egyszerű rémálom , ne is olvasd mert rosszat fogsz álmodni::)))

    
  • Ricsi

   2012. január 11. szerda at 07:52

   Bizony, én most fejeztem be az e heti második 16 éves szűzlány vérének lecsapolását. A teste még a pincében van az alvókoporsóm mellett, mindjárt öntök rá cementet, csak előbb kiszaladok utánpótlásért.

    
   • AK

    2012. január 11. szerda at 08:04

    Nyami! 😉

     
 55. Kantarella

  2012. január 10. kedd at 21:25

  AK, boszorkánynak nevezni egy lányt!!?? 🙂 🙂 Meg is sértődnék, ha nem lennék tényleg egy igazi banya! 😀 😀

  Neked pedig, kedves „volt ateista”, íme egy kis olvasnivaló esti mesének, nehogy rémálmod legyen. 🙂

  Jer 15.2
  „És ha azt kérdik tőled: “Hová menjünk?” – ezt feleld nekik: Ezt mondja az Úr: Akit halálra szántam, az meghal; akit kardélre szántam, kard élén hullik el; akit éhhalálra szántam, éhhalált hal; és akit fogságra szántam, fogságba kerül.
  Jer 15.3
  Négyféleképpen sújtok le rájuk – mondja az Úr: karddal, hogy megölje őket; kutyákkal, hogy széttépjék őket; az ég madaraival és a mező vadjaival, hogy felfalják és elpusztítsák őket.”
  Ez 35.7
  „Pusztasággá és sivataggá teszem Szeir hegyét, és kiirtok mindenkit, aki arra jár.
  Ez 35.8
  Hegyeit elborítom az elesettekkel, halmaidon, völgyeidben és folyóid mentén azok hevernek majd, akiket kardélre hánytak.
  Ez 35.9
  Örökre pusztasággá teszlek, és városaidban nem laknak többé. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.”
  2Kir 19.35
  „Még azon az éjszakán történt, hogy az Úr angyala kivonult, és az asszírok táborában lesújtott száznyolcvanötezer emberre. Amikor reggel fölkeltek, lám, csupa élettelen testet találtak.”
  Mózes I. 22:20-21 ”Ha pedig igaz lesz a vádolás, és nem találtatik szûzesség a leányban: Akkor vigyék ki a leányt az õ atyjának háza elé, és az õ városának emberei kövezzék meg kõvel, hogy meghaljon”
  Kiv 31.12
  Az Úr így szólt Mózeshez:
  Kiv 31.13
  “Parancsold meg Izrael fiainak: tartsátok meg szombatjaimat. Kiv 31.14
  Ezért tartsátok meg a szombatot, legyen az szent előttetek. Aki megszentségteleníti, az halállal lakoljon. Aki ezen a napon dolgozik, azt ki kell irtani népéből.
  2Kir 2.23
  „Onnan fölment Bételbe. Amint fölfelé haladt az úton, fiúk jöttek a városból. Kicsúfolták, így kiabáltak: “Gyere fel, kopasz! Gyere fel, kopasz!”
  2Kir 2.24
  De ő megfordult, rájuk nézett és az Úr nevében megátkozta őket. Erre kijött az erdőből két nősténymedve és negyvenkettőt széttépett a fiúk közül.”
  1Sám 6.19
  „Ám Jechonja fiai nem örültek együtt Bet-Semes lakóival, amikor az Úr ládáját meglátták. Ezért az Úr lesújtott közülük hetven emberre. A nép bánkódott, hogy az Úr olyan keményen megbüntette őket.”
  1Kir 20.35
  „Az egyik prófétatanítvány az Úr parancsára így szólt társához: “Verj meg!” Az nem akarta megverni.
  1Kir 20.36
  Erre azt mondta neki: “Mivel nem hallgattál az Úr szavára, lám, széttép az oroszlán, mihelyt elmégy innét.” És mihelyt elment, megtámadta egy oroszlán és megölte.”
  2Sám 6.6
  „Amikor azonban Nachon sátorához értek, Uza kinyújtotta kezét az Isten ládája felé és megfogta, mert az ökrök megbillentették.
  2Sám 6.7
  Erre fellángolt az Úr haragja Uza ellen, s lesújtott rá az Isten vétkéért, úgyhogy meghalt ott, az Isten ládája mellett.”
  Kiv 12.29
  „Éjfélkor az Úr lesújtott minden elsőszülöttre Egyiptom földjén: a fáraó elsőszülöttjére, akinek trónján kellett volna ülnie, s a börtönben levő fogoly elsőszülöttére, valamint minden állat elsőszülöttére.”
  Jer 51.20
  „Kalapácsom voltál; harci fegyverem. Népeket zúztam veled össze, és országokat dúltam fel.
  Jer 51.21
  Összezúztam veled lovat és lovast; harci szekeret és hajtót.
  Jer 51.22
  Összezúztam veled férfit és nőt, öreget és fiatalt, ifjút és hajadont.
  Jer 51.23
  Összezúztam veled pásztort és nyájat; szántóvetőt és igavonó barmot; kormányzókat és fejedelmeket.
  Jer 51.24
  De most szemetek láttára megfizetek Babilonnak és Káldea minden lakójának azért a rosszért, amit Sionnal tettek – mondja az Úr.”

   
 56. Knight

  2012. január 11. szerda at 13:40

  krisztianerik: “Nagyon tévedsz abban amit írtál, mert ugyanis nem állítottam magamról , hogy én vagyok itt az egyedüli megdicsőült tisztánlátó.”
  Nem állítottam azt, hogy csak Te, ezt nem tudhatom még hányan gondolják így. Én bízom benne, hogy senki (más). Viszont a Te stílusod és megjegyzésed volt bicskanyitogató, a többi fellow ateistáé nem.

  “Ha valóban kíváncsi vagy rá igen , örülök annak , hogy ma már nem vagyok keresztény…”
  Nem, erre speciel nem voltam kiváncsi. Nyilvánvaló, hogy ha valaki úgy érzi továbblépést tett, annak örül. Én is örülök, hogy úgy látom tisztán vagy legalábbis tisztábban látok bizonyos dolgokat illetően, de ez nem indít arra, hogy döngessem a mellemet.

  Hozzá teszem, senki nem mondta, hogy amiket Blamba írkált az tetszett, de nyílvánvaló volt, hogy miután beírt vagy 30 postot amiben önkéntes prófétáskodott, igen gázos stílusban, én nem teszek hozzá a fórum értelmességének megtartásához, ha én is tovább provokálom. A cirkuszt nem szeretem, az értelmes beszélgetést inkább.

  Ezért mikor már végre lenyugodott a gyermek annyira, hogy észrevegye, hogy minden mércével bántó amit csinált, és bocsánatot kért, akkor Te beírsz valami olyat ami inkább a gyermeteg “nagyugyehogynekemvanigazamésnevetekrajtad” és az “okuljatokmindenkeresztényilyenénmárcsaktudom” üzeneteket hordozza.

   
 57. Knight

  2012. január 11. szerda at 13:44

  AK: Nem kötözködés akart lenni. Annyiban igaza van kedves krisztianerik testvérnek, hogy azt csinál amit akar, így csak a meglátásomat tudom leírni. Véleményem szerint, soha senkit nem győzött még meg a lekezelő modor és teljes közösségeket becsmérlő megjegyzések, így neki se ezt kellene csinálnia (már amennyiben az a célja egy ateistának, hogy saját nézeteit amiben hisz értelmes módon megossza és nem pedig, hogy éreztesse ő a valódi császár aki átlát az ilyen piti dolgokon)

  Ilyen módon a hangnemmel kapcsolatos dologban nem teljesen értek egyet. Valóban, van hogy valami félreérthető az irogatás miatt, de szerintem ez most nem az az eset. Az pedig, hogy idézget, hogy “de nézd ő milyen csúnyákat írt” az nem érv arra, hogy ő tahó legyen. (vagy legalábbis szerintem elég sekélyes hozzáállás)

  Kantarella: Én pont erre az elenyésző kisebbségre apellálok 🙂 (meg azokra akik nem írnak, csak olvasnak, ilyenből is van egy pár). Ahogy számomra nagy élmény volt (talán furcsán hangzik) a kitérés folyamata, úgy másnak is nagy élmény lehet a felismerés, de ha generalizálunk, hogy minden keresztény olyan, mint a lenti idézetedből kizárt kisebbség, vagy csak “nem merik kimondani” amit Blamba is leírt, akkor nem fog menni.

  “( majdnem mindegyikükben megvan a jó szándék: Azt hiszik pokolra fogunk jutni, és próbálnak minket „megmenteni”, plusz a vallásuk is megköveteli, hogy térítsenek).”
  🙂

   
  • AK

   2012. január 11. szerda at 16:35

   Knight:
   Már épp reagáltam volna mikor rájöttem, hogy nem szeretnék, mert én nem moderátorkodni járok ide, hanem beszélgetni… Aki úgy szól hozzá, hogy közben hülyét csinál magából, azt hülyének is fogják kezelni, engem nem zavar, mert nem teljesen alaptalan a “lekezelés.

   Te milyen felekezethez tartozol? Mik a hitelveid? Miért nem menekülsz a honlapról áradó “gonoszság” és “sötétség” miatt?

    
 58. Knight

  2012. január 11. szerda at 17:16

  AK:
  Bár katolikusként vagyok “megbélyegezve”, de baptista gyülekezetbe jártam, immáron csak igen elvétve.
  Ettől függetlenül, azt hiszem említettem valahol az egyik üzenetemben, hogy kitértem, ami alatt egész pontosan azt értem, hogy nem hiszek semmilyen teista elképzelésben.
  Ilyen formán nem tartom se sötétnek se gonosznak a honlapon található infókat, videókat stb :).

  Ellenben vannak hívő ismerőseim sőt barátaim akik ha ilyet látnak akkor sem élnek ilyen kánaáni nyelvezettel, nem jönnek sötétséggel és gonoszsággal.
  Nem tudom pontosan, hogy a hívő értelmes emberek hogyan magyaráznak meg bizonyos dolgokat, ellentmondásokat amiket én képtelen voltam (de igyekszem kideríteni :D)… Én úgy látom többnyire inkább hárítanak valamilyen módon, de a legfőbb érv: a vallásos neveltetés + majdhogynem napi rendszerességű szent szövegek szelektív tanulmányozása + dicsőítés amióta (sőt már azelőtt), hogy önálló gondolatai lehetnek egy embernek… ezeket igen nehéz félretenni/átlépni és felismerni, hogy ennyi erővel (hasznosság szempontjából) egy unikornist is imádhattak volna ezidáig. Az legalább (amennyire fantasy ismereteim megengedik), soha nem támogatta sem a szolgaságot sem teljes népek kiírtását.

   
  • krisztianerik

   2012. január 11. szerda at 18:27

   Kedves Knight !
   Látom nehezen birkózol meg velem , én nem akarlak kioktatni téged , mert az nem az én dolgom. Van 3 gyermekem inkább oktatom és taníttatom őket mit sem neked osszam az észt , mint ahogy most te osztod megdícsőűlt tisztánlátásoddal , de valahol célt tévesztettél ::))))

    
 59. Kantarella

  2012. január 11. szerda at 17:24

  Nem értem, miért ne lehetne? Maguk bizonyítják be, hogy olyanok, és nem csak itt. Olvasok külföldi, tudományos (még csak nem is ateista!!) fórumokat is (pl. a Science Channel fóruma), ahol általában keresztények, muzulmánok, és zsidók osztják az észt, és mind ugyan azt mondják, mint itt csak a nyelv különbözik. Az olyan keresztényeknek, akik csak olvasnak, és nem szolnak hozzá, kiváló negatív példa lehet, és legalább felhívja a figyelmet rá, és észreveszik, mennyire elvakulttá teheti a vallás őket. Akinek meg nem inge, nem veszi magára. 🙂 🙂 Egyáltalán nem „zárom ki” őket az idézetből, azért is szolnak ilyen agresszívan hozzá, hogy figyelmeztessenek minket a pokollal kapcsolatban. Ezzel tisztában vagyok, viszont egy ilyen fórumon, inkább tűnik provokatívnak, mint jó szándékúnak az ilyen megjegyzések. Megértem a hozzáállásukat, de nem értek vele egyet.

  Másrészt, majd az Ateista Napló eldönti, van e probléma krisztianerik hozzászólásával (Én sokadszorra olvasom, nem látok benne problémát.).
  Nem tudok róla, hogy te a blog egyik szerzője, vagy moderátora lennél, maximum akkor tartanám csak indokoltnak a napokon keresztült tartó értelmetlen kioktatást.
  Vagy netalán krisztianerik anyukájához van szerencsém, aki próbálja nevelni a kb. 30+- as kisfiacskáját? Kezét csókolom, de szerintem nincs a modorával semmi baj! 🙂 🙂

   
  • Knight

   2012. január 11. szerda at 18:01

   Lehetni lehet csak minek. Ahogy krisztianerik 30+- kisfiúcskának is mondtam, azt csinál amit akar, csak meggyőzés és értelmes beszélgetés szempontjából nem célszerű.

   Ahogy a kis ablak fölötti rész is írja “minden vélemény számít”. Én leírtam az enyémet, miszerint pl. olyat mondani, hogy Blamba viselkedése a a keresztény életvilágot mutatja ignoráns és hamis, de hagyjuk, azt hiszem már elégszer leírtam a véleményem ezügyben. Amennyiben én nem mondhatom el a véleményemet valamivel kapcsolatban akkor én sem igénylem a kioktatást tőled miszerint a vélemény leírásához (“indokoltságához”), a blog tulajdonosának kell lennem.

   Nem, nem vagyok moderátor…
   És ha az lett volna a célom, hogy moderálják ki, akkor bizonyára a blog tulajdonosához fordulok, és nem krisztianeriket szólítom meg…
   Hozzáteszem, ez a megjegyzés miszerint “majd az Ateista Napló eldönti, van e probléma krisztianerik hozzászólásával”, kb. olyan mint ha azt mondanám “majd a pápa eldönti, hogy pokolra kerülsz e” :). Ha Ateista Napló nem is ért velem egyet az nem jelenti azt, hogy ne lehetne morális probléma a hozzászólással.

    
   • Kantarella

    2012. január 11. szerda at 18:46

    Elmondhatni elmondhatod, épp úgy, ahogy én is elmondhatom. Nekem az a véleményem, hogy krisztianerik nem mondott semmi sértőt, és az, hogy te csak keresed a kákán a csomót.
    Érdekes, a hülyézésen nem akadsz ki, csak az én, megindokolt véleményemen.
    Azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk, nem azért, hogy személyeskedjünk.
    Egy bloghoz kell valamiféle moderátor is, ez esetben az Ateista Naplónak van lehetősége törölni a nem kívánatos hozzászólásokat, ő küszködik a cikkekkel, majd megbeszéli krisztianerikkel, ha valami nem tetszik. Csak azért nem lehet a pápával párhuzamba állítani, mert az Ateista Napló tényleg törölheti a neki nem tetsző hozzászólásokat, míg a pápa nem tud senkit sem elküldeni egy nem létező helyre. 🙂 🙂

    „keresztény életvilágot mutatja ignoráns és hamis” 🙂 Én meg római katolikus liberális keresztény voltam. Íme, egy kis ima, amit rózsafüzér imádkozása közben mondunk: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra!”
    Lehet akármilyen liberális egy keresztény, hite gyakorlása során, találkozik a pokoltól való félelemmel.
    A keresztény életvilághoz nagyon is hozzátartozik a pokollal való fenyegetőzés, különben nem tudott volna ilyen sokáig fennmaradni. A miséken még nálunk sem volt ritka, hogy a pap felhívja a figyelmet arra, hogy ha nem térítünk, akkor minket is megbüntet az Isten. Más kérdés, hogy nem mindenki veszi véresen komolyan, de attól még gyakran elhangoznak ezek a kijelentések.

     
 60. egy volt ateista

  2012. január 11. szerda at 18:02

  MELYIK LETT ELŐBB TYUK VAGY A TOJÁS?

   
  • Warlord

   2012. február 13. hétfő at 21:14

   Rekontra: Egyaltalan Isten teremtett olyan allatot,hogy tyuk???
   Ugyanis a tyuk az mar domesztikacio következmenye,tehat legfeljebb a tyuk valamilyen öset teremthettek az 5. napon! 😛

    
 61. egy volt ateista

  2012. január 11. szerda at 18:03

  Várom a válaszokat.köszi

   
  • AK

   2012. január 11. szerda at 21:04

   (irónia bekapcs) Kezdem korábbról! A sátán volt legelőször, mert ő teremtett engem a legelső démonjaként. Utána már együtt megteremtettük a tyúkot szexjátékként, de aztán ráuntunk és megteremtettük a tojást mert a sok csirkekúrástól megéheztünk és jól jött a rántotta.
   Ez az én válaszom. köszi

    
 62. egy volt ateista

  2012. január 11. szerda at 21:15

  Ajaj tejbegriz.

   
 63. Ricsi

  2012. január 11. szerda at 22:06

  Kurva komoly egy ateista lehettél ám, ha a tyúk vagy a tojás dilemmája ennyire kardinális probléma számodra.

  Ha valóban komolyan vetted volna a tények tiszteletét meg a kritikai gondolkodást, akkor könnyen utána járhattál volna ennek az amúgy rendkívül fajsúlyos kérdésnek.

  Vakard le a betyárkörtéidet akkor és olvasd el ezt az alig öt és fél éves cikket az égető dilemmádról:

  http://www.guardian.co.uk/science/2006/may/26/uknews

  Egyébként rátok, idetévedő keresztényekre tényleg igaz a mondás, miszerint néhány ember olyan, mint a pöttyös labda. Nem igazán jó semmire, de mókás, ahogy lepattog a lépcsőn.

   
 64. Knight

  2012. január 12. csütörtök at 02:42

  Kantarella:
  Kicsit átértelemzted amit írtam. Az “eldönti, hogy van e probléma a bejegyzéssel” valamint, a megadatott lehetőség hogy töröljön valamit két egész más dolog. Én ítélkezésről (van e probléma vagy nincs?bűnös vagy nem bűnös?) beszéltem nem végrehajtásról. (töröljek vagy sem?jutassam e pokolra vagy sem?)
  Nem, a hülyézést sem tartom jó dolognak. De speciel az általánosításokat sokkal rosszabbnak gondolom, mert olyan személyeket minősítesz akit nem, hogy nem ismersz, de még a létszámukat sem tudod, nem hogy azt, pontosan hogyan is viselkednének egy ilyen helyen és helyzetben mint amibe Laji került illetve amibe végül hozta magát…

  És megint van egy csúsztatás. Nem azt mondtam, hogy a “keresztény életvilághoz” nem tartozik hozzá a pokol, hanem hogy Blamba nem képviseli a kereszténységet, ahogy azt kriszianerik sugallta.

  Nem mindenki fenyegetőzik pokollal, nem ez a kizárólagos és ultimate keresztény “fegyver”. Lényeges különbséget látok azok között akik fenyegetőznek és a félelemmel/félelem keltéssel érvelnek és azok között akik ezt nem teszik (de természetesen a pokolban ugyanúgy hisznek).Én speciel ezt tisztelem és úgy gondolom semmi köze a liberalizmushoz, így a példád sem jelent önmagában semmit (sőt véleményem szerint a liberális kereszténység kifejezés egy oximoron, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek ennél sokkal furcsább dolgok is ami a vallásokat illeti).

  Ha nem is hiszem amit ők hisznek, de ha már meg akarnak győzni engem vagy bárki mást, azt ne a félelem segítségével érjék el. Számomra ez egy elég visszataszító hozzáállás. Ahogy Hitchens is mondta nem egy alkalommal: az egyik legfelháborítóbb amikor a halálos ágyán rohanják meg a térítők az embert (amikor a halálfélelem okán olyan is megfordulhat az ember fejében ami talán amúgy soha) de ez manapság mégis némileg bevett szokás. Ha ugyanezt tenné egy ateista az viszont olyan megbotránkozást keltene amit az “eltérítő delikvens” aligha élne túl (főleg egy olyan szélsőségesen keresztény országban mint az USA)

   
  • Kantarella

   2012. január 12. csütörtök at 13:31

   Elárulom, hogy nem csak neked vannak liberális keresztény ismerőseid, nekem is van jó pár, és ők sem akarnak engem megtéríteni, viszont voltak az elején megjegyzéseik, amikre azt mondtam, hogy fejezzék be legyenek szívesek.
   Nem, te azt írtad: „olyan, mint ha azt mondanám “majd a pápa eldönti, hogy pokolra kerülsz e”” Egyértelműen végrehajtásról volt szó. 😀 De amúgy tök mindegy. 🙂 🙂
   „Blamba viselkedése a a keresztény életvilágot mutatja ignoráns és hamis” –
   „Blamba nem képviseli a kereszténységet, ahogy azt kriszianerik sugallta.”
   Valamennyire képviseli, mivel a templomokban ugyan az a kántálás, Isten – magasztalás, kárhozattal fenyegetés ment, mint, amit Blamba is eljátszott is nekünk. Direkt azért írtam, hogy bár ez a templom falain belül marad, akkor is az életvilágukhoz tartozik. Más kérdés, hogy nem jönnek ide kioktatni minket, de akkor is az életviláguk részét képezi.
   Nyilván nem mindenkiről lehet elmondani, hogy olyan mint Blamba, de azért a hasonlóságot fel lehet fedezni, mindegy, hogy 100%-ban vagy 1%-ban, de valahol minden hívőben van egy kicsi Blambából.
   Szerintem sem lehet általánosítani, mert az egész nem csak vallástól, de személyiségtől is függ, hogy beszólogat vagy nem. Mint például te. Mindenkit semlegesen érintett krisztianerik hozzászólása, de téged nem. Engem például az zavar, ha elkezdenek egy huzamosabb ideig csúnya szavakat hozzávágni az ide író hívőkhöz, mégsem állok le mindenkit egyenként kioktatni, tolerálom, hogy ilyen a vérmérsékletük és kész.
   „Ha nem is hiszem amit ők hisznek, de ha már meg akarnak győzni engem vagy bárki mást, azt ne a félelem segítségével érjék el. Számomra ez egy elég visszataszító hozzáállás.’
   Én azt vettem észre, hogy még inkább eltérítenek engem, ha meg akarnak győzni. Nem csak fenyegetéssel, hanem amúgy is. Szerintem, ha valaki meg akar térni, az meg fog magától is, aki nem akar, azt hiába győzködik, csak rontanak a helyzeten. Képzelheted mit kaptam én otthon a vallásos édesanyámtól, amikor elkezdtem kimaradozni a templomból. 🙂 Azt mondtam neki, hosszú még az élet, lehet, hogy magamtól elkezdek megint járni templomba (nem tudja, hogy ateista vagyok, csak azt, hogy nem bírom a vallást), vagy nem, majd időközben eldől. Azóta minden rendben van köztünk.
   Ami az USA- ban megy az pedig félelmetes. 🙂

    
   • Kantarella

    2012. január 12. csütörtök at 15:30

    Ja, és ha általánosításról beszélünk. Ha tudsz angolul, akkor ajánlom a Conservapedia (Olyasmi, mint a Wikipedia, csak keresztények szerkesztik), „atheism” című bejegyzését, ahol a keresztény szerzők igyekeznek az ateizmust a zoofíliával (vallásos is lehet zoofíl), az öngyilkossággal (Nagy Britannia főleg ateista ország, mégis ott az egyik legalacsonyabb a gyilkossági ráta, alacsonyabb, mint a vallásos USA-ban), az erkölcstelenséggel (az is személyiség függő), a pedofíliával (a sok pedofil papot elfelejtik említeni), a depresszióval, a tömeggyilkosságokkal összekapcsolni! És a conservapedián meg sem védheti magát a szerencsétlen ateista, mert nincs lehetőség hozzászólni! Most akkor ki is próbál itt általánosítani?

     
  • krisztianerik

   2012. január 12. csütörtök at 21:45

   „Blamba nem képviseli a kereszténységet, ahogy azt kriszianerik sugallta.”

   Hogy ezt honnan vetted fogalmam sincs::))) Gratula ::))))

    
   • krisztianerik

    2012. január 13. péntek at 16:13

    Tulajdonképpen én azt kívántam sugallni , hogy a fanatikus keresztények olyanok mint Blamba lajika .
    De szerintem ez már egy lerágott csont , tehát itta vége fuss el véle hopp::)))

     
  • K Ádám

   2012. január 15. vasárnap at 20:20

   “Ahogy Hitchens is mondta nem egy alkalommal: az egyik legfelháborítóbb amikor a halálos ágyán rohanják meg a térítők az embert (amikor a halálfélelem okán olyan is megfordulhat az ember fejében ami talán amúgy soha) de ez manapság mégis némileg bevett szokás. Ha ugyanezt tenné egy ateista az viszont olyan megbotránkozást keltene amit az “eltérítő delikvens” aligha élne túl”

   1: A halálos ágyán az ember aligha élhet túl bármit is. 🙂 Sőt valószínűleg nem abba hal bele amit hall, hanem mert szervezetileg, vagy életkorban ott tart.

   2: A keresztény nem tudja, hogy ateista ágyához lép-e, vagy egy tétovázóhoz, aki egész életében csak halogatta a hitet, de sohasem volt istenellenes meggyőződése.

   3: A keresztény az ateizmussal már semmit sem nyerhet a halálos ágyán akkor sem, ha az ateistának igaza lenne.

   Nagyjából ennyi. Az ateisták írják a kórlapra, hogy “keresztények kíméljenek. Hagyjanak megsemmisülni.”
   A keresztények csak pár beszélgetésig elég naivak az ateistákkal szemben, hogy a megmentés reményét táplálják szép szóval, vagy riogatással akár. 🙂 Aztán lassan megértik, hogy ha erre szánják oda magukat csak felesleges sérüléseket szenvednek, mert az ateistáknak a klubokban nem szórják két marékra a toleranciát, vagy tapintatot, sőt épp ellenkezőleg élccel, iróniával, szarkazmussal ‘fegyverzik’ fel őket a vallással szemben, és való igaz, a tüske jobban véd ha az ember meg akar szabadulni a vallásos molesztálástól.

    
 65. AK

  2012. január 12. csütörtök at 14:40

  Tessék, még egy általánosítás a kedvedért:
  Sajnos a Lajos félék az evangéliumi kereszténység jelentős részét, mondhatni a gerincét teszik ki. Lehet szépíteni a képet és normális, liberális-, értelmiségi-, progresszív keresztényi elitre, mint pozitív példára hivatkozni, de a törzsközönség hozzáállása attól még dogmatikus, ítélkező és tudatlan.

  Szerintem itt, ha összeadjuk a személyes tapasztalatainkat páran, akkor elég jó keresztmetszeti képet tudnánk felrajzolni a magyar kereszténységről. A sok év alatt sok ezer (tízezer?) fős hívő közösségben jártunk, nekem például csak a közvetlen közeli családom egy legalább 60 fős keresztény kontrollcsoportnak is felfogható akik lefedik az eszement fundamentalistától a liberális keresztény tudósig az egész spektrumot. Gondolom Kantarella és a többiek is hasonló tapasztalatokra támaszkodva mernek nyilatkozni. Ha a tapasztalatból beszéd szerinted általánosítás, akkor nosza rugózzunk még azon a bizonyos félmondaton… (vannak ennél jobb témák is)

   
  • Ricsi

   2012. január 12. csütörtök at 17:07

   Már csak az eddig idesereglett és még mindig folyamatosan idesereglő felhozatal is jó alap a mintavételre. Szerintem ne pazarold az időd, hogy megmagyarázd neki, ami nyilvánvaló – mégpedig azt, hogy igazad van. Pár hozzászólással feljebb ő maga vallotta be, hogy nem ismerte a blogot korábban.

   Ezt a legkönnyebb csinálni, lassan egy éve folyamatosan felbukkanó, mindenféle rendű-rangú-hitvallású provokatőrök tucatjai után idetévedni és a megcsappant türelmű hozzászólásokon fejcsóválva ítélkezni. Ha ennyire vette a fáradtságot csak, te se fáradj vele, mert nem érdemli meg.

    
 66. Knight

  2012. január 12. csütörtök at 18:28

  Fantasztikus hozzáállás, és elképesztő tapasztalat-dömping.
  “Ne is válaszolj úgysincs igaza. Azonkívül távkiértékelésben verhetetlen vagyok, pontosan tudom, hogy hogyan tévedt ide.”

  Jobb így mert kurva fárasztó a dolog immáron. Szerintem is kár tovább rágódni rajta.
  Senkit nem szándékoztam sem bántani, sem kioktatni.
  Minden jót!

   
  • AK

   2012. január 12. csütörtök at 19:34

   Miit vársz? Belekötöttél egy troll lepattintásának a stílusába és azóta ezen rágódsz…

    
 67. Ricsi

  2012. január 12. csütörtök at 19:25

  “Senkit nem szándékoztam sem bántani, sem kioktatni.”

  Bizony, nem vagy te olyan kugli, nem is ezzel kezdtél be.

  “Azonkívül távkiértékelésben verhetetlen vagyok, pontosan tudom, hogy hogyan tévedt ide.”

  Meg vagy zavarodva, apafej, mint vasorrú bába a mágneses viharban. Ez nem távkiértékelés, hanem tapasztalat – veled ellentétben én a blog indulása óta itt vagyok.

  Volt már itt elég hozzád hasonló arc, meg még lesz is. Nem fogsz hiányozni.

   
 68. egy volt ateista

  2012. január 15. vasárnap at 19:34

  na akkor mégegyszer megkérdezem melyik volt előbb a bunkó paraszt vagy a parasztbunkó

   
  • Warlord

   2012. február 13. hétfő at 21:05

   Nofene!Mi a szösz!Tan nincs benne a Bibliadban???

    
 69. egy volt ateista

  2012. január 15. vasárnap at 19:47

  Úgy látom 3 beteg ateista találkozott ezen az oldalon.Még büszke is hogy itt volt az indulásnál ez nem semmi.Nem volt gyerekszobád , észnél vagy ?Milyen gyógyszert szedtek?A hivőknek a gatyájukat se vagytok méltók kimosni ti csicskák.CSicska micskák

   
  • Warlord

   2012. február 13. hétfő at 21:07

   Hm…Szerintem Jezus ilyet nem mondott volna…

    
 70. egy volt ateista

  2012. január 15. vasárnap at 19:49

  szaros csicskák

   
  • Kantarella

   2012. január 15. vasárnap at 20:08

   Blamba Laji visszatért csak ezúttal más e- mail címmel, illetve névvel. 😀 😀 Ricsi a 2012. január 11. – es hozzászólásában már válaszolt neked. Feljebb el lehet olvasni, ha igényled! 🙂 🙂

    
   • krisztianerik

    2012. február 13. hétfő at 08:04

    Ez A volt ateista , sem nem hívő sem nem ateista , hanem nemes egyszerűséggel egy személy akinek valóban elgurult a gyógyszere , és most itt keresi::)))Aki keres az talál elven :)))Még szerencse , hogy nem vagyunk méltóak a hívők és a te szaros gatyád kimosni , ha már összeszartad magad akkor mosd csak ki te és szagolgasd a bűződet :)))

     
  • Lajos

   2012. február 11. szombat at 18:53

   Tisztelt “volt ateista”. Most te hívő vagy és ezzel prezentálod a hitedet? 😀

   Nagyon nagy hívő vagy. De inkább idegbeteg szvsz.

    
  • kákcsics

   2016. november 20. vasárnap at 18:03

   3/3 as provi

    
 71. Lajos

  2012. február 11. szombat at 18:49

  Bibliai demitologizálás, avagy a látomások, mint koppintás:

  “És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;

  És aki üle, tekintetére nézve hasonló vala a jáspis és sárdius kőhöz; és a királyiszék körül szivárvány vala, látszatra smaragdhoz hasonló.

  A királyiszékből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek vala ki. És hét tűzlámpás ég vala a királyiszék előtt, …

  És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul.”

  Jelenések könyve:4:2

  Ebben a leírásban az egykori óperzsa királyi udvar visszfénye villan fel ismét előttünk,

  A későbbi perzsa királyoktól a bizánci császárok is átvették ezt az udvari pompát:

  Az ünnepélyes fogadások alkalmából a királyi trónszék oroszlánjai farkukat és nyelvüket mozgatták, mennydörgésszerű bömbölést hallattak, a a többi állatalak is mozogni kezdett, a trón pedig felemelkedett a magasba. Iránban a mai napig is fennmaradt a királyi trónus környezete kristályüveggel való borításának szokása.

  Teheránban, a Golesztan palotában a királyi trónszék üvegkristállyal borított falak hátterében szikrázik aranyával a látogató szeme előtt.

  “És a királyiszék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz; és a királyiszék közepette és a királyiszék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul.

  És az első lelkes állat hasonló vala az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca vala, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló vala a repülő sashoz.”

  Jel 4.fejezet részlet

  ..a trón félig az állatalakokon nyugodott, amelyek tehát így “közepette” közepe alatt és “körül” is voltak. A korabeli Iráni uralkodók trónja állatalakokon állt, azaz a lábakat állatalakok helyettesítették. A leírás egy ilyen trónt tart szem előtt, azonban a négy állatalaknak itt különleges jelentősége van.

  A négy “lelkes állat” : az oroszlán, a bika (borjú), a (skorpió) ember és a repülő sashoz hasonló pegazus az állatövnek, a zodiákusnak négy, egymással szemben elhelyezkedő csillagképét képviseli, amelyek az ókori asztrológiában olyan fontos szerepet játszó “királycsillagot” foglalták magukba. A 4 csillagkép tehát a világ négy égtáját jelöli, s mint tróntartó állatok a világmindenséget szimbolizálják. Az apokalipszis a világmindenség királyi trónusát jeleníti meg előttünk.

  (Perzsa minta alapján)

  A könyv címe: Beszélgetések a Bibliáról. Mítoszok és legendák a Bibliában
  Szerkesztő: Rapcsányi László
  Kiadás: Budapest, 1978 Antikváriumokban lehet kapni

   
 72. blamba laji

  2012. február 23. csütörtök at 19:41

  ha a majmoktól származunk hogyan élnek és léteznek a majmok a mai napig is a földön?????

   
  • krisztianerik

   2012. február 23. csütörtök at 19:50

   Szia Lajika:)) Remélem lélekben megerősödve a szent szellem erejével tértél vissza:)))

    
   • blamba laji

    2012. február 24. péntek at 20:35

    ámen

     
  • Kantarella

   2012. február 23. csütörtök at 19:59

   Lajika úgy látom, neked is, mint sok kereszténynek most újat mondok, de nem a majmoktól származunk, hanem csak közös őseinek vannak velük.

    
   • blamba laji

    2012. február 24. péntek at 20:40

    köszönöm. Akkor a négernek és a kinainak ki volt a közös őse te leányzó

     
   • Ricsi

    2012. február 24. péntek at 22:46

    nyilvanvaloan a dragalatos kigyokkal beszelgeto, bordabol csinalt osanyad, akit a sajat testvergyilkos fia lokott teherbe.

    ilyen felmenokkel, lajos fiam, csoda, hogy csak ennyire vagy egy elmebeteg seggarc 🙂

     
  • krisztianerik

   2012. február 24. péntek at 08:41

   Bamba Lajika ! Remélem a héten egy-két patront ellősz ::)))

    
  • Ricsi

   2012. február 24. péntek at 09:33

   te szerencsetlen, januar hatodikan is megkerdezted mar ugyanezt es kaptal is valaszt.

   teged tenyleg belepojegyert kene mutogatni, ember, mert ujradimenzionalod az “elmebeteg balfasz” kifejezes tartalmi melyseget.

    
   • blamba laji

    2012. február 24. péntek at 20:34

    ricsi ricsi mi van már veled megint .Ideges vagy miért ??Szedjél hangyakakit

     
  • Warlord

   2012. február 24. péntek at 10:47

   Ez most kb. olyan,hogy miért vannak még oroszlánok,amikor már van házimacska?

    
 73. Papírkutya

  2012. február 24. péntek at 18:07

  Ha az amerikaiak az angoloktól származnak, miért vannak még mindig angolok?
  Úúúúgy hiányoztál, Lajika! XD

   
 74. blamba laji

  2012. február 24. péntek at 20:29

  ti is hiányoztatok nekem barátaim

   
 75. blamba laji

  2012. február 24. péntek at 20:30

  egy vacsira összeülhetnénk

   
 76. blamba laji

  2012. február 24. péntek at 20:38

  a majomnak és a zsiráfnak ki volta közös őse.na

   
  • xingtao

   2012. február 25. szombat at 16:16

   Közös őse? Nem más, mint a Hominidae Giraffa.

   Lásd még: Crocodylia Anas
   🙂

    
 77. AK

  2012. február 25. szombat at 09:53

  lassan eljutunk a krokodilkacsáig…

   
  • Warlord

   2012. február 25. szombat at 14:51

   Na ja!
   Nekem is egy olyan krokokacsas nyakkendö kell,mint amilyen a Dawkins-bacsinak van!
   😀

    
   • AK

    2012. február 25. szombat at 22:34

    más: majdnem megvettem a komolyan hívő tesómnak a Valóság varázsát, de vagy 3 helyen bele van írva, hogy a nagy sikerű ISTENI TÉVESZME ÉS A LEGNAGYOBB MUTATVÁNY AZ EVOLÚCIÓ BIZONYÍTÉKAI KÖNYVEK SZERZŐJÉNEK ÚJ KÖNYVE.
    Egyébként fasza “térítő”, de legalábbis elgondolkodtató könyv lenne, de ezekkel a feliratokkal sztem. riasztó a keresztényeknek.

     
 78. xingtao

  2012. március 27. kedd at 17:41

  Talán érdekes lehet ez a cikk is:
  Buddhista tanok a Bibliában
  http://www.buddhapest.hu/2012/02/buddhista-tanok-bibliaban.html

   
 79. xingtao

  2012. március 27. kedd at 17:48

   
 80. ismeretlen

  2012. augusztus 2. csütörtök at 11:23

  Kérem mondja meg valaki, ha sem az eredeti sem annak a másolatai nem voltak akkor honét állították mégis össze az újszövetséget.

   
  • Warlord

   2012. augusztus 3. péntek at 13:35

   Nem figyeltel,Ehrman azt nem allitotta,hogy sem az eredeti,sem a masolatok nincsenek meg,hanem hogy csak az eredetiek nincsenek meg,a masolatok meg sok esetben elternek egymastol!

   De korabban mar en is linkeltem egy elöadast,ami többek között a Biblia összeallitasanak egyik lehetseges mikentjet is bemutatja:

   Avatara Satyavati – Ami a Bibliabol kimaradt:

   [audio src="http://szalma.info/cokog/Avatara/20110327_Ami_%20a_Bibliabol_kimaradt.mp3" /]

    
   • ismeretlen

    2012. augusztus 8. szerda at 10:41

    De hát a másolatból is csak az az egy darabocska ami a János leveléből van meg akkor a többit honnan szették elő. És ami még érdekes az az, hogy ami nem illetett azok az írások fen maradtak az illetettek pedig nem.

     
 81. Hedvig T.

  2012. augusztus 9. csütörtök at 09:21

  Itt egy nagyon jó írás, arról, hogy Szent Jeromos hogyan torzította el a Bibliát, és miért:
  (pontosabban egy fejezetet mutat be, de azt nagyon alaposan).

  http://www.vigilia.hu/regihonlap/2005/3/heidl.htm

  Úgy látszik, hogy akik hajlamosak felvállani, hogy az egyházuk történelmi képződmény is és nem csak a szentek és kiválasztottak újjászületett soha nem látható közössége, azok őszintébbek és jobban tisztelik a tényeket.

   
 82. Warlord

  2012. augusztus 9. csütörtök at 20:04

  Ismeretlen:
  “De hát a másolatból is csak az az egy darabocska ami a János leveléből van meg akkor a többit honnan szették elő. És ami még érdekes az az, hogy ami nem illetett azok az írások fen maradtak az illetettek pedig nem.”

  Ez csak a legrégebbi másolatra vonatkozik,később keletkezett írásokból nyilván megvannak a teljes verziók is.De ezek keletkezési ideje a tárgyalt események után már 100-200,vagy több évre tehetők!

   
 83. Warlord

  2012. augusztus 9. csütörtök at 20:30

  “És ami még érdekes az az, hogy ami nem illetett azok az írások fen maradtak az illetettek pedig nem.”

  Fordítva!(Persze gondolom nem “illetett”,hanem “ihletett” írásokra gondoltál)
  Amikor a niceai zsinat kinyilvánította,melyek az ihletett írások,a nem ihletettnek nyilvánítottakat a keresztények betiltották és minden eszközzel igyekeztek megsemmisíteni.Többek között ennek köszönhette az alexandriai könyvtár is a keresztények általi felégetését,de amúgy mindez bennevan a linkelt előadásban!!!

   
 84. spok

  2017. február 25. szombat at 18:59

  Sziasztok.Ti miben találtátok meg a lelki egyensúlyotokat és önmagatokat a kereszténységgel való szakítás után? Miképpen tekintetek a jövőre?

   
  • AK---

   2017. február 27. hétfő at 08:37

   Nekem pl. sosem nyújtott lelki egyensúlyt a kereszténység, sokkal inkább tönkretette azt. A keresztény üzenet, tanítás, világkép disszonanciát gerjesztett a valóság és a “keresztény, szellemi valóság” között, a sajáét természetem és az engem körülvevő “világ” ellen hangolt és ez felemésztett belül. Csak azután lehettem kiegyensúlyozott, miután ez az ellentét megszűnt, már nem ellenség a világ, hanem a része vagyok, már nem kell minden erőmmel odaképzelni egy láthatatlan világot a dolgok mögé. Ez hatalmas könnyebbség és nagyon megnyugtató. 🙂

    
  • Warlord71

   2017. augusztus 20. vasárnap at 15:52

   Gyakorlatilag ugyanazt tudnám én is elmondani, mint az előttem szóló AK, – persze nekem nem sikerült volna ilyen jól a megfogalmazás! 😀 De ezen túlmenően, a keresztyénségtől megszabadulva úgy érzem, sikerült mintegy “felnőni”, immáron kézbe tudom venni ill tartani a sorsomat – amennyire az emberileg lehetséges, továbbá nincs szükségem sem Bibliára, sem keresztyén tanításra, hogy átlássam és megértsem mi miért jó és hogy törekedjek a megvalósítására! A jövőre alapvetően bizakodva tekintek, – miután mostmár nem hiszem, hogy sötét próféciák határoznák meg az emberiség sorsát -, de persze nem szabad elfelejtenünk, hogy az emberi butaság/hülyeség sajnos bármikor nagyon rossz irányba a dolgokat!

    

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: