RSS

A Tízparancsolat

14 jún

A keresztények szerint civilizációnk erkölcseinek alapja a Biblia és azon belül is a Tízparancsolat – az első és alapvető Törvény, amelyet Isten adott az Embernek. Arról már írtam, hogy a Biblia erkölcsei valójában mennyire megkérdőjelezhetőek és hogy jobb, ha nem azokat tekintjük saját erkölcseink alapjának…
Most konkrétan a Tízparancsolatra térek rá.

Hogy szól a Tízparancsolat?

Mielőtt rákezdenél darálni azt, amit a vasárnapi iskolában vagy a gyülekezetben tanultál, rá szeretnék mutatni, hogy ezt a kérdést nem is olyan egyszerű eldönteni! Ugyanis oly sok mindenhez hasonlóan a Biblia még ebben sem teljesen egyértelmű…

Először a II. Mózes 20-ban találkozunk a Tízparancsolattal, amikor Mózes felmegy a Sínai hegyre értük:

1. Én, az Úr, vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem.

2. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, a melyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy a melyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat; mert én, az Úr a te Istened, féltőn- szerető Isten vagyok, a ki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, a kik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, a kik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják.

3. Az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd; mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, a ki az ő nevét hiába felveszi.

4. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

5. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, a melyet az Úr a te Istened ád te néked.

6. Ne ölj.

7. Ne paráználkodjál.

8. Ne lopj.

9. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot.

10. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, a mi a te felebarátodé.

(II. Mózes 20:2-17)

Miután Mózes leereszkedett a hegyről azt látta, hogy Izrael népe bálványokat kezdett imádni, amíg ő távol volt és haragjában összetörte a kőtáblákat. Aztán pedig lemészároltatott háromezer férfit a nép közül – ennyit a „ne ölj” parancsolatáról…

Miután a kőtáblák összetörtek, Isten ismét felhívta a hegyre, hogy új kőtáblákat adjon neki. Erről a II. Mózes 34-ben olvashatunk:

1. Mert nem szabad imádnod más istent; mert az Úr, a kinek neve féltőn szerető, féltőn szerető Isten ő. Hogy valamiképen szövetséget ne köss annak a földnek lakosaival, hogy a mikor isteneiket követvén paráználkodnak, és áldoznak az ő isteneiknek, és meghívnak téged, egyél az ő áldozatukból. És feleséget ne végy az ő leányaik közül a te fiaidnak, hogy mikor paráználkodnak az ő leányaik isteneiket követvén, a te fiaidat is paráználkodásra vigyék, az ő isteneiket követvén.

2. Ne csinálj magadnak öntött isteneket.

3. A kovásztalan kenyér innepét megtartsad: hét nap egyél kovásztalan kenyeret, a mint megparancsoltam néked, az Abib hónap ideje alatt; mert Abib hónapban jöttél ki Égyiptomból.

4. Mindaz a mi az anyja méhét megnyitja, enyém legyen, és minden hímbarmod is, a mely a te tehenednek vagy juhodnak első fajzása. De a szamárnak első vemhét juhon váltsd meg; ha pedig nem váltod, szegd nyakát. Fiaid közül minden elsőszülöttet megválts, és ne jöjjön üresen előmbe senki.

5. Hat napon munkálkodjál, a hetedik napon pedig pihenj; szántás és aratás idején is pihenj.

6. A hetek innepét is megtartsd a búza zsengének aratásakor; meg a betakarás innepét is az esztendő végén.

7. Háromszor esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úrnak, Izráel Ura Istenének színe előtt. Mert kiűzöm a népeket előled, és kiszélesítem határodat, és senki nem kívánja meg a te földedet, mikor felmégy, hogy a te Urad Istened előtt megjelenjél, esztendőnként háromszor.

8. Áldozatom vérét ne ontsd ki kovász mellett, és a husvét innepének áldozatja ne maradjon meg reggelig.

9. Földed zsengéiből az elsőt vidd fel az Úrnak a te Istenednek házába.

10. Ne főzz gödölyét az anyja tejében.

És monda az Úr Mózesnek: Írd fel ezeket a szavakat; mert ezeknek a szavaknak értelme szerint kötöttem szövetséget veled és Izráellel.

És ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel: kenyeret nem evett, vizet sem ivott. És felírá a táblákra a szövetség szavait, a tíz parancsolatot.”

(II. Mózes 34:14-28)

Vastag betűvel szedtem azokat, amelyek teljesen más parancsolatok, mint az első táblákon. Három, azaz három darab maradt az eredeti tízből! Pedig a fejezet ezzel indul: „És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél.” (II. Mózes 34:1)

A mindenható Istennek kissé rövid a memóriája…

Általában az első szettet szokták Tízparancsolatként idézni (és ezt fogja elkezdeni darálni a vasárnapi iskolás), mert abban legalább akad egy-két használható parancsolat is… Az V. Mózes 5:6-21 ismét idézi a Tízparancsolatot – az is az első kőtáblákon lévőket.

Erkölcsünk és törvényeink alapja?

Most pedig vizsgáljuk meg kicsit a tartalmát is ezeknek a parancsolatoknak! Valóban egy univerzális, egyedülálló, forradalmi erkölcsi útmutatás volt ez, amely a mai napig alapot ad erkölcseinknek, sőt törvényeinknek?

Nos, a második garnitúrában én egyetlen egy olyan parancsolatot sem látok, amely a mai napig hasznos erkölcsi útmutatás lenne az emberek számára! Még keresztényeket sem ismerek, akik ezeket mind betartanák, vagy akár csak be kívánnák tartani.

Az első garnitúra egy fokkal jobban sikerült. Legalábbis a második fele. Az első tábla nagy része csak a szokásos „csak Jahvét imádd” szólamok – különféle variációkban. Véleményes, hogy ezek a parancsolatok mennyiben járulnak hozzá a jó erkölcshöz. Egy világi törvénykönyvben pedig kifejezetten diszkriminatív lenne a jelenlétük – a lelkiismereti- és vallásszabadság elvét sértenék.

Mindössze három olyan van közöttük, amelyek vitathatatlanul hasznos parancsolatok minden korban és bármely törvénykönyvben a mai napig megállnák a helyüket: „ne ölj”, „ne lopj”, „ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot”.

A „tiszteld apádat és anyádat”, illetve a „ne kívánd felebarátod…” parancsolatai megszívlelendő erkölcsi jótanácsnak rendben vannak, de törvénynek nem annyira. Hogyan lehet törvényileg kötelezni valakit, hogy tiszteljen valakit, vagy hogy ne kívánjon valamit? Gondolatrendőrség fogja vizsgálni, hogy ki kit vagy mit kíván? A szülő tisztelete pedig nem minden esetben megérdemelt, ezt tudjuk jól. Lehet-e kötelezni egy gyereket, akit a szülei vertek, szexuálisan zaklattak arra, hogy tisztelje őket?

És ott a jó öreg „ne paráználkodjál”. A paráználkodás fogalma elég tág. A mai keresztény értelmezés szerint minden házasságon kívüli szexuális kapcsolat paráznaság. (Vannak, akik szerint bizonyos dolgok – pl. orális szex – még házasságon belül is azok, bár erre vonatkozóan nincs bibliai útmutatás. Sok felekezet a maszturbálást is bűnnek tartja, pedig erre sincs bibliai parancs.) Sőt! Jézus ezt tetézte azzal, hogy azt mondta, hogy már akkor paráználkodsz, ha csak szexuális vággyal nézel rá valaki másra! Tehát megint az orwelli gondolatbűnnél tartunk. Ez pedig egész egyszerűen nevetséges!

De nevetséges az is, hogy minden házasságon kívüli szexuális kapcsolatot bűnként kellene kezelni. Azért jó, hogy a modern törvénykönyvek nem a Bibliára támaszkodnak ebben! Amíg nem ártunk senkinek, nincs semmi baj a szexualitással! Sokkal több problémához vezethet az elnyomott szexualitás – lásd a katolikus papok kötelező cölibátusát és a katolikus pedofil botrányokat (persze nem állíthatom biztosan, hogy a kettő között összefüggés van, de nekem mégiscsak furcsa, hogy éppen egy olyan szervezetnél van ennyi pedofil botrány, ahol ráerőltetik a férfiakra a cölibátust).

Természetesen azokat a szexuális cselekményeket, amelyekben valaki kárt szenved, vagy szenvedhet büntetni kell minden körülmények között (pl. pedofília, nemi erőszak stb.), de felnőtt emberek közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatával a világon semmi probléma nincsen – akár házasok, akár nem. A Bibliának viszont a „ne paráználkodjál” parancsával, valamint annak Jézus szerinti értelmezésével, sikerült egyenlőség jelet vonnia a nemi erőszak és egy nem házastársi kapcsolatban élő pár szexuális élete, vagy éppen a szexuális fantáziálás közé. A Bibliának ez mind, egytől egyig egyszerűen csak paráznaság, s egyformán halálra méltó. Bár, ami azt illeti, a nemi erőszakkal kapcsolatos felfogása érdekes a Szentírásnak (úgy tűnik van, hogy az nem bűn…), de erről már írtam ebben és ebben a cikkben, így nem ismétlem meg.

A Biblia teljes mértékben hallgat a pedofíliáról. Nincs benne egyetlen törvény sem, amely mondjuk azt mondaná, hogy X életkor alatt nem lehet szexualizálni gyermekeket. Tulajdonképpen semmi nincs a Bibliában, ami megtiltaná valakinek, hogy elvegyen feleségül egy gyereklányt és szexuális életet éljen vele…

Szóval ha a Biblia nem mond semmit a pedofíliáról és elég elnéző a nemi erőszakkal szemben bizonyos körülmények között, viszont bűnnek tartja a szexuális fantáziálást, két felnőtt ember házasságon kívüli szexuális kapcsolatát (kivéve a nemi erőszakot, ezek szerint 😛 ), akkor valóban a Biblián alapulnak a mai törvényeink és erkölcseink? És melyik is a jobb?

Összefoglalva tehát van egy-két univerzális és örök érvényű parancsolat a Tízparancsolat között, de elég kevés. A nagy része ma már teljesen használhatatlan. Ezek helyett lehetett volna hasznosabb és frappánsabb törvényeket is alkotni, ha már állítólag a 10 legfontosabb törvényről és örök érvényű törvényekről beszélünk.

Ahhoz hogy ott legyen a „ne ölj”, „ne lopj”, „ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot” parancsa, nem kellett sem Isten, sem egy ókori jogászzseni. Annyi erkölcsi érzéke akkor is volt az embereknek, hogy ez alap legyen (bár érdekes, hogy a második garnitúrából ezek már kimaradtak).

Ráadásul volt honnan koppintani is…

Mennyire eredeti a Tízparancsolat?

Mózes törvényei nemcsak nem univerzálisak és örök érvényűek, de még csak nem is eredetiek.

Hogy mikor keletkezett Mózes II. könyve az vitatott a történészek körében, de a könyvet legidősebbre taksálók szerint sem régebben, mint ie. 1000 körül, mások szerint jóval később, kb. az ie. 4-6. században.

Akárhogyan is, a Tízparancsolathoz hasonló erkölcsi törvényeket, szabályokat találtak korábbi időkből is. Ott van például az egyiptomi Ani-papirusz az ie. 13. századból.

Az egyiptomiak gyakran állítottak össze papirusz könyveket – az ún. Halottak Könyvét – az elhunytaknak (lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Halottak_Könyve). Ezekben megtalálható volt az ún. „42 vallomás”, amelyben a „halott” arról vallott, hogy milyen ember volt, kb. ilyen formában:

„Üdvöz légy Fenti, aki Khemenu-tól származol – nem loptam.
Üdvöz légy Am-khaibit, aki Qernettől származol – nem gyilkoltam férfit és nőt.”

Minden egyes istennek tesz egy vallomást.

Lásd például az Ani tekercsen talált 42 vallomást (amiből a fenti részlet is származik) itt: http://www.touregypt.net/negativeconfessions.htm

Ezek a vallomások személyről személyre változhatnak, de a „nem loptam”, „nem öltem”, „nem hazudtam”, „nem tettem hamis tanúbizonyságot és nem támogattam hamis vádakat”, „nem tévesztettem meg senkit” valamilyen formában a legtöbben megtalálható. Találunk arra vonatkozóan is vallomásokat, hogy „nem tápláltam haragot”, „nem ítéltem elhamarkodottan vagy túl keményen”, „nem kívántam felebarátom javait”, sőt olyanokat is, amelyek a természet védelmére vonatkoznak (s ebben a tekintetben például haladóbbak a Bibliához képest): „nem pocsékoltam a folyóvizet”, „nem szennyeztem a vizet vagy a földet”, „nem okoztam kárt embernek vagy állatnak”.

Látható tehát, hogy az emberiség erkölcsei nem a Sínai-hegyről erednek, sőt, már abban a korban és korábbiakban is voltak sokkal kifinomultabb törvények és erkölcsök, mint a mózesiek.

Végül pedig egy újabb – témába vágó alkotás – kedvenc ateista rajzfilmkészítőmtől, DarkMatter2525-től. Megint nagyon eltalálta! 😀

 
102 hozzászólás

Szerző: be 2011. június 14. kedd hüvelyk Biblia, Vallásfilozófia, Zsidó

 

Címkék: , , , , , , , ,

102 responses to “A Tízparancsolat

 1. Warlord

  2011. június 14. kedd at 08:53

  Mutatok egy sokkal jobb “Tízparancsolatot”,ami számomra sokkal inkább értelmesebb,használhatóbb és célravezetőbb,mint a Bibliai:

  1. Ne tégy olyat másokkal, amit nem szeretnél, hogy ők
  tegyenek veled!
  2. Mindenben törekedj arra, hogy ne okozz kárt!
  3. Embertársaidhoz, élőlénytársaidhoz, általában az egész világhoz szeretettel, becsületesen, hűségesen és tisztelettel viszonyulj!
  4. Ne hunyj szemet a gonoszság felett, és ne vonakodj
  igazságot szolgáltatni, de mindig állj készen megbocsátani az
  önként bevallott őszintén megbánt rossz cselekedeteket!
  5. Örömmel és csodálattal éld az életed!
  6. Mindig igyekezz valami újat tanulni!
  7. Mindent ellenőrizz, mindig vesd össze elképzeléseidet a tényekkel, és ha nem felel meg nekik, még a legkedvesebb vélekedésedet is légy kész elvetni!
  8. Soha ne próbáld cenzúrázni, elzárni magadtól az ellentétes véleményeket!
  9. Mindig tartsd tiszteletben mások jogát, hogy ne értsenek
  veled egyet!
  10. Saját értelmed és tapasztalataid alapján próbálj véleményt formálni, ne hagyd, hogy mások vakon vezessenek, mindenre kérdezz rá!

  (Forrás: Richard Dawkins:Isteni Téveszme)

   
  • ateistanaplo

   2011. június 14. kedd at 09:06

   Ejnye, Warlord, nem értem mi bajod van a “Ne főzz gödölyét az anyja tejében”-nel. Nem érzed, hogy ez mennyire fontos, egyetemes jelentőségű parancsolat? 😛

    
   • Warlord

    2011. június 14. kedd at 09:35

    Ja, tényleg! 😀
    Bizonyára a kánaánitákat is azért kellett kiirtani,mert ezt sem tartották be…

     
   • agyrágóbogár

    2011. június 30. csütörtök at 14:28

    Mint érdekesség: a “10. Ne főzz gödölyét az anyja tejében.” több angol nyelvű bibliában “kid” szó van használva, máshol meg “young goat”. A “kid” mint tudjuk, “gyereket”, fiatal személyt is jelent nem csak gödölyét 🙂

    Az angol “King James” verzió Exodus 34:26 igy szól:
    “26 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring unto the house of the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother’s milk.”
    Az American Standard Version “26 The first of the first-fruits of thy ground thou shalt bring unto the house of Jehovah thy God. Thou shalt not boil a kid in its mother’s milk.”

     
   • Baki Bogi

    2012. április 10. kedd at 12:57

    ne paráználkodjál! az a vérfertőzésre utal, hogy családon belül ne szexeljél
    Jézus pedig azt mondta , hogy már az is házasságtörésnek számít, ha asszonyra bűnös gondolattal néz vki és egyet is értek vele, hogy az én férjem se nézegessen egy nőt se csorgó nyállal! 😉 meg amiket írsz lassan el kell gondolkodnunk , hogy ez csak a saját véleményed e vagy Te is emberek felett állónak képzeled e magadat, hogy megírod , hogy mi van rendben meg mi nincs 😀
    ennek fényében egy törvény sincs a tízből, ami kihagyható lenne!

     
  • Baki Bogi

   2012. április 10. kedd at 12:55

   hiszen ezek a törvények is Istentől származnak! :)))

    
   • Warlord

    2012. április 10. kedd at 14:15

    Közvetlenül bizony nem!
    Legfeljebb az isteni törvényekből is levezethető ilyesmi!
    A lényeg abban van,hogy akár a Biblia isteni eredetének tagadása,vagy elvetése sem zárja ki,hogy az ember önmagától,a saját erejéből és gondolkodása révén képes legyen olyan törvényeket és irányelveket megszabni magának,melyek biztosíthatják mind a társadalmak,mind az egyének számára is a békés együttélést!
    Mit gondolsz te,hány és hány társadalom vagy civilizáció alakított ki magának törvényeket és élt évszázadokon és évezredeken keresztül anélkül,hogy bármit is tudott,vagy átvett volna a bibliai zsidó-keresztény kultúráról,vagy értékrendről!

     
   • Warlord

    2012. április 10. kedd at 14:59

    “meg amiket írsz lassan el kell gondolkodnunk , hogy ez csak a saját véleményed e vagy Te is emberek felett állónak képzeled e magadat, hogy megírod , hogy mi van rendben meg mi nincs”

    Attól még,mert valamiről megírom a véleményem,hogy az szerintem helyes-e,vagy nem,miért jelentené,hogy bárki felett állónak gondolnám magam???
    Az a meglátásom,hogy az ember igenis képes mindenféle vallás,meg törvény isteninek titulálása nélkül is olyan szemléletet kialakítani,amely mind a saját maga,mind a környezete számára elfogadható,anélkül,hogy bárkit bármiféle sérelem érne.
    Ehhez számomra nincs szükség sem vallásra,sem Jézusban,vagy Istenben való hitre.
    Egyetérteni pedig velem nem kell,de igenis megvédem magam mindattól,amit ártalmasnak látok,így a keresztény hitrendszertől is!

    “ennek fényében egy törvény sincs a tízből, ami kihagyható lenne!”

    Bizony az egész törvény kihagyható úgy,ahogy van!

    Úgy látszik kénytelen vagyok ide is újra feltenni:

    http://jezusvagymozes.andreanum.hu/a_tizparancsolat_biralata.htm

    Hozzászólásaidat látva javaslom az anyag alapos átolvasását és átgondolását! 😉

     
  • Váray Károly

   2016. április 1. péntek at 16:04

    
 2. Ricsi

  2011. június 14. kedd at 09:01

  Azert Hammurapi torvenyei is siman vannak olyan bestialisak es embertelenek, mint a mozesiek (kezdve a rabszolgasaggal a lex talion at addig, hogy ha ugy versz meg egy terhes not, hogy attol elvetel, akkor tiz shekelt vagy koteles fizetni neki). Remelem, nem konkretan ezt ertetted kifinomult torvenyek alatt 😀

   
  • ateistanaplo

   2011. június 14. kedd at 09:05

   Nem, nem ezt természetesen. Lehet, hogy a megfogalmazás volt rossz. Inkább úgy értettem, hogy kidolgozott, rendszerezett, részletes “törvénykönyvek” voltak már akkor is. Hammurapi zárójeles említésénél inkább erre gondoltam. De kivettem a félreérthető Hammpurapi megjegyzést.

    
   • Ricsi

    2011. június 14. kedd at 11:10

    Ne erts felre, a vilagert nem kotekednek epp Veled, csak ne adj municiot a fundamentalista bunfuggoknek – tudod, hogy barmire lecsapnak, mint gyongytyuk a takonyra 😉

     
 3. Papírkutya

  2011. június 14. kedd at 09:32

  “Virslit zsemlyével egyél, de ízesítés nélkül.”

  http://scythe.hu/csokold-meg-hank-feneket

   
 4. kósza szörföző

  2011. június 14. kedd at 17:51

  Csá! Valami itt nekem nem tiszta. Ateisták mit törődnek a hittel? Miért olyan érdekes az, amiben nem hisznek? Láttam valami hivatkozásokat olyasmire, hogy egészségtelen, vagy mi, de ez baromság. Abban hinni, hogy egy végigkínlódott élet után meghalunk, és kész, a legegészségtelenebb hit a világon. Engem nem érdekel mondjuk a buddhizmus, mert nem hiszek benne.
  Másik: ateista önvallással miért pont a kereszténység van ostorozva? Miért nem mondjuk az iszlám, amelynek nevében sokat ölnek manapság? Vagy miért nem a magyarországi ördögimádók? (Ilyen is van.)

  Na szóval. Nem hisztek semmilyen istenben, életeteket tuti nem keseríti semmilyen vallás retorziója, de mégis foglalkoztok a kereszténységgel, bőszen ostorozva azt. Ti nem ateisták vagytok, hanem magatokat becsapó hinni nem akarók. A szívetekben ott van a hit, csak éppen ellenségetek. Ha itt valaki valóban ateista, az röhög, lelép, iszik egyet, megdug egy csajt. Na ez az ateizmus, nem ez az ökörség.

   
  • ateistanaplo

   2011. június 14. kedd at 18:15

   Imádom amikor jönnek keresztények és azt hiszik magukról most valami baromi eredetit mondtak 😀

   Elég sokszor elmondtam már, hogy miért foglalkozok vele a hasonló “eredeti” arcoknak, akik igazából csak azért teszik fel ezt a kérdést, mert zavarja őket, hogy a kb. 100000 keresztény honlap és blog és kiadvány és tévéműsor mellett, meg merészel néha jelenni valahol az ateista világkép is. Mi több, érvekkel! Miért nem azokra válaszolsz az ad hominem támadások helyett?

   Azért foglalkozom a kereszténység bírálatával és nem mondjuk Zeusz vagy Thor vallásának bírálatával, mert ez az a babona, ami manapság is a markában tartja az emberiség egy nagy részét, politikai lobbikon keresztül pedig befolyásolja az emberek életét (pl. törvények).

   Természetesen ez ugyanúgy igaz az iszlámra és más vallásokra is, de Magyarország nem muszlim vagy más vallású ország. Ettől függetlenül ugyanúgy bírálom az iszlámot és a többit is alkalomadtán. De mivel keresztény voltam, többet tudok a kereszténységről és annak sötét oldaláról.

   “Abban hinni, hogy egy végigkínlódott élet után meghalunk, és kész, a legegészségtelenebb hit a világon.”

   Szeretnék én is örökké élni tündérlala földjén (de semmiképpen sem a Biblia Istenével, ezt leszögezem!), de a valóság nem attól függ miben szeretünk hinni.

   “életeteket tuti nem keseríti semmilyen vallás retorziója”

   20 éven keresztül megkeserítette az életemet a kereszténység.

   “Ti nem ateisták vagytok, hanem magatokat becsapó hinni nem akarók. A szívetekben ott van a hit, csak éppen ellenségetek. Ha itt valaki valóban ateista, az röhög, lelép, iszik egyet, megdug egy csajt. Na ez az ateizmus, nem ez az ökörség.”

   Te csak tudod, mi kik vagyunk, vagy hogy mi az ateizmus. 😀

   A beszólogatás mellett van valami érdemi hozzáfűzni valód is esetleg a témához?

    
  • Ricsi

   2011. június 14. kedd at 19:00

   Látszik, hogy semmit sem tudsz az ateizmusról. Ahogyan az is látszik, hogy ésszel fel sem éred, vajon hányan tehették már fel ezt az unalmas kérdést előtted, úgy gondolod, most aztán baromi eredeti voltál.

   Az ateisták nem attól azok, akik, mert kiröhögik a magadfajta intellektuálisan őszintétlen önámítókat, helyette pedig dugnak és söröznek. Súlyos fogalomzavarban szenvedsz, az általad említett viselkedésmintának köze nincs az ateizmushoz.

   Azért kell a vallás ellen fellépni, mert visszaveti az emberiséget, bronzkori “értékrendeket” próbál tukmálni a huszonegyedik századi emberekre, aberrált gondolatokat (a folyamatos bűnmánia, homoszexualitás bűn, rockzene bűn, házasságon kívüli szex bűn, bűnös gondolatok, mindig csak a rohadt bűn, bűn, bűn) gerjeszt, intoleráns, megkülönböztető, kirekesztő, évezredes háborúskodások, gyűlölködések táptalaja, valamint tudománytalan hazugságokkal ellensége az oktatásnak és fejlődésnek és iszonyatos pénzeket nyel el követhetetlen módon.

   Ahogy valószínűleg Te sem hiszel Thorban és Anubiszban, én sem hiszek a Te vallásod dogmáiban. Veszem a bátorságot és megkockáztatom, hogy a szüleid vallását követed, tehát puszta földrajzi véletlen, hogy oda születtél, ahova – szüleid szellemi lenyomata vagy, ez is egyfajta szellemi őszintétlenség, saját magaddal szemben.

   Te is elvetsz ezer és ezer istenséget, hitet, szektát, irányzatot. Egy lépésre vagy az ateizmustól ilyen formán, hiszen én csupán eggyel több istenben nem hiszek, mint Te. Egyszer próbáld ki, hogy leülsz egy darab papírral a kezedben és végigveszed az összes főbb vallás összes istenségét, leírod következetesen, miért veted el őket, miért tévednek az ő vallási vezetőik, hogy a szent írásaikat és törvényeiket egyetlen igazságnak és isteni eredetűnek tekintik. Majd fogd meg a válaszaidat és alkalmazd őket a saját hitedre is, őszintén.

   Ezek után, ha megérted teljesen, milyen kritériumok alapján veted el az emberiség történelmének összes vallását, a Tiédet kivéve, akkor fogod megérteni, hogy én miért vetem el még a Tiédet is.

   Azt mondod, ott a hit magja a szívemben. Garantálom, hogy nincs. Azt mondod, hogy úgy vélni, miután végig kínlódtad az életet, utána egyszerűen meghalsz és kész, egészségtelen. Te nem tudod, hogy nem így van, Te csupán azt hiszed, valami égi bónusz jár még a végén Neked. Ha tudnád bizonyíthatóan, biztosan, akkor nem hit lenne. Én viszont tudom, hogy ha kisétálsz az Eiffel torony tetejéről a kilátóból, meghalsz. Te hiheted, mindennél jobban hiheted, hogy nem így van, attól még bizonyítékod nincs rá, hogy ha Te magad kipróbálnád, a végeredmény az lenne, hogy csak leporolod magad a Champ de Mars előtt és fütyörészve továbbsétálsz. Ez a baromi nagy gond a hittel meg a személyes meggyőződéssel úgy általában.

   Nem érdekel a buddhizmus minket sem. Sőt, a Te vallásod sem, legyen az bármelyik vallás. Éppen ezért beszélünk itt, egy ateizmusnak szentelt blogon, vitatjuk meg itt. Akkor talán lenne némiképp igazad, ha mindezt valamilyen vallásos portálon tennénk.

   De jelenleg úgy áll a dolog, hogy te jöttél ide értetlenkedni.

   Szólj, ha valami még fehér folt maradt, készséggel elmagyarázom.

    
  • Warlord

   2011. június 14. kedd at 19:58

   “Ateisták mit törődnek a hittel? Miért olyan érdekes az, amiben nem hisznek?”

   Elégé következetlen gondolkodás és eleve nem értem,hogy ez miért probléma?
   Az ember nem csak azzal foglalkozhat,vagy inkább nem csak azzal “szabad foglalkoznia” amiben “hisz”,hanem azzal is,amit nem fogad el.Pl. történetesen akár azért is,hogy kifejtse,miért nem fogad el valamit,vagy mi az,ami miatt ellenszenves számára az adott dolog.
   Szerintem itt a legtöbb hozzászóló ezért foglalkozik a kérdéssel és főleg azért,mert maga is részese volt ennek a hitnek.(Én pl. 15 évig)
   A másik ok az pedig az,hogy a kereszténység magát az igazság kizárólagos és egyedüli birtokosaként jelöli meg,teszi ezt arra alapozva,hogy hitének alapja, a Biblia – mivel isteni eredetű – tévedhetetlen és megkérdőjelezhetetlen.
   Szerintem azzal szinte bárki egyetérthet,hogy ha valakik valamiről ilyesmit jelentenek ki,akkor ez simán jogalap lehet arra,hogy azzal foglalkozzanak,akár bírálat okán is!

   „Abban hinni, hogy egy végigkínlódott élet után meghalunk, és kész, a legegészségtelenebb hit a világon.”

   Súlyos tévedés!
   Először is,az élet nem feltétlenül mindenki számára végigkínlódott,attól még,mert valaki nem minden nyáron a Bahamákon nyaral,nem biztos,hogy kínlódik. Sok esetben szinte csak az illető felfogásán múlik,hogy szenvedésnek tekinti-e az életet,vagy sem.(Természetesen vannak,akik tényleg szenvednek,jó kérdés,hogy akkor rajtuk miért nem segít Istened?)
   Másodszor a Biblia azt tanítja,hogy ha valaki nem fogadja el Jézust,az Isten Fiát személyes megváltóként,akit Isten küldött,akkor az a pokolban fog örökké szenvedni. Nyugodtan mondhatjuk,hogy ma az emberek nagy többsége nem tekinthető bibliai értelembe véve kereszténynek,amiről pl. Jézus is úgy nyilatkozott,hogy csak nekik lehet az üdvösség az osztályrészük.
   Annyi biztos,hogy ennek a nagyobbik többségnek vigasztalóan hangozhat mondjuk a megsemmisülés az örökké tartó szenvedés helyett!
   De személyesen pl. én sem vágyok olyan létre,ahol az örökkévalóságig imádni kell egy érzékszerveink számára felfoghatatlan lényt,ráadásul bizonyára annak tudatában,hogy mennyi embertársunk szenved a pokolban,mert mondjuk „az Isteni Igazság ezt így követelte meg”.
   Harmadszor pedig annak a tudata,hogy az ember élete véges és megismételhetetlen,éppenhogy arra kéne,hogy sarkallja,hogy azt minél tartalmasabban,hasznosabban és értelmesebben töltse el!

   „ateista önvallással miért pont a kereszténység van ostorozva? Miért nem mondjuk az iszlám, amelynek nevében sokat ölnek manapság? Vagy miért nem a magyarországi ördögimádók?”

   Többek között azért,mert éppen a kereszténység nevében is jónéhány embernek kellett már meghalnia,mivel merészelt mást gondolni,mint az uralkodó hitnézet!Vagy mert maga a Biblia is hasonlókról számol be,amikor nem kevesen merészeltek másképp vélekedni,mint ahogy az „ÚR” parancsolta.
   Nem tudom,a magyarországi ördögimádók eddig mit tettek,vagy mit nem,de szerintem annyi élet nem köthető a nevükhöz,mint ahányat a keresztény és/vagy az iszlám vallás és annak Istene nevében öltek meg.
   Egyébként van itt is olyan cikk,amely az iszlám visszásságaival is foglalkozik!

   „Ti nem ateisták vagytok, hanem magatokat becsapó hinni nem akarók. A szívetekben ott van a hit, csak éppen ellenségetek.”

   Bár valószínű,hogy a legtöbb itteni hozzászóló ateista,én már egy helyen kifejtettem,hogy nem vagyok az,el tudom fogadni akár a biblia Isten létezését is valóságosnak,ill. hogy a Biblia akár szó szerint is igaz.(Persze remélem,hogy azért nem).
   És igen,én ellenségemnek tekintek egy olyan Istent,aki pl. számos esetben gyilkolásra ad parancsot,vagy amelyik úgy ad békességet,hogy az ellenségeit kiirtja, vagy örök gyötrődésre ítél mindenkit,aki nem osztja az egyedül üdvözítőnek kinyilvánított hitrendszert!
   És még hosszan lehetne sorolni a listát…
   Valamint úgy látom,magamat akkor csapnám be – és így utólag úgy is látom,hogy 15 éven keresztül be is csaptam magam – ,ha ugyanúgy hinnék,mint korábban.

   „Ha itt valaki valóban ateista, az röhög, lelép, iszik egyet, megdug egy csajt. Na ez az ateizmus, nem ez az ökörség.”

   Legalább olyan nagy ökörség olyasmit gondolni,hogy egy ateista csakis ilyesmiket tehet.
   Ott van Richard Dawkins,vagy Sir David Attenborough,ők nyilvánvalóan ateisták,de nem valószínű,hogy ilyesmivel töltenék az idejüket.
   Az meg lehet,hogy a részemről volt ökörség,hogy valaki számára,aki így gondolkodik,ennyi időmet pocsékolom el,csak azért,hogy kifejtsem:nem értek egyet a nézeteivel!

    
  • li

   2011. június 14. kedd at 21:34

   Ehhez is egy kis videó: http://www.youtube.com/watch?v=fJzMAMXLhGM (1:30-tól)

    
  • Talány

   2017. április 7. péntek at 18:42

   “kósza szörföző
   2011. június 14. kedd at 17:51
   Csá! Valami itt nekem nem tiszta. Ateisták mit törődnek a hittel? Miért olyan érdekes az, amiben nem hisznek?”
   Talán azért mert gondolkodnak,így nem hisznek vakon,de hinné szeretnének,abban amiben sokan mások hisznek.
   Eleve egy teremtőnek aki mindenhol ott van,nem kell holmi egyszerű ember,hiszen mindenkihez tud szólni egyszerre,hiszen mindent lát hal mindenhol ott van.
   (inkább haszonlesésre/szerzésre épül a vallás és azt engedi meg minden vallásforma ami az épp uralkodó gondolt.Akinek 4 feleségre fájt a foga annak az istene 4 re adott engedélyt…és hasonlóan mindenhol az emberi érdek található meg.mindegy mikor és milyen vallásról van szó.”üzlet” eladják bizonyos emberek veszik,mert hiszik hogy ez jó nekik.)
   Nézzünk egy elméletetet:
   Szerintem magasabb rendű a nő,hiszen szaporodni tud.
   Viszont erősebb a férfi.
   A magasabb rendűhöz szólna elvileg a mindenható,mégis rákényszerül az alacsonyabbrendűnek szólni?
   Nem,hanem az erősebb kutya ….. azaz az erősebb ember akarata érvényesül,íródik törvénnyé hitté stb.
   Maga az ember teremtő.
   Akár isteneket is képes teremteni és minden mást.
   És csak az előny kovácsolása áll/állt mindig a háttérben.
   Amúgy,ha az írás kezdetéről valós információk lennének,közelebb kerülhetnénk a valósághoz.
   Amire gondolok,hogy törvény volt előbb,vagy a kezdetleges irásból fakadt egy útmutató .
   (szerintem)

    
 5. li

  2011. június 14. kedd at 21:30

  Azért ne feledkezzünk meg George Carlin örökbecsüjéről :-): http://www.youtube.com/watch?v=YzEs2nj7iZM

   
 6. Csaba Sághegyi

  2011. június 14. kedd at 23:57

  Kósza szörfözővel egyetértek. Ateistaként nőttem fel. Soha nem tapasztaltam a keresztény vallás semmilyen bántását magamon. Ezért, mivel nem hittem Istenben, egyszerűen nem érdekelt a vallásosság. Aki nem volt még hívő, és nem hisz, azt nem érdekli semmi ilyesmi, hacsak nem bántották a vallás képviselői őt magát, vagy valakit, akit szeret. Ha nem volt ilyen, és azt mondja, hogy nem hisz, mégis foglalkozik a vallással, akkor az az ember hazudik, nem ateista. Mondhatja bárki a magáét, tudom, hogy így van, az ateista múltam miatt.

  Ha valaki “keresztény” volt, de elvesztette hitét, az az ember szomorú kellene, hogy legyen. Hogy miért, azt nem kell magyaráznom, cseppnyi ész elég ennek megértéséhez. Ha valaki mégsem érti, az vagy nem értelmes, vagy nem volt szívből hívő, maximum vallásos.

  Továbbá az aktív ateizmus vagy a kereszténység totális félreértelmezése, vagy pedig egyszerűen gonoszság. A kereszténység lényege az Újszövetségben olvasható. Valaki ezt ésszel rendesen olvassa, tudja, hogy ebben foglalható össze a kereszténység: higgy, és szeress. Semmi más elvárása nincs a keresztények felé a Bibliának. Valaki azt mondja, hogy tévedek, az vagy nem ismeri annyira a Bibliát, mint én, vagy csak kavar.

  Később összefoglalom, hogy miért hiszek. Nem azért, hogy meggyőzzek bárkit is, bár remélem, hogy ilyen is lesz (ahogy másokkal volt is). Korábbi hozzászólásaimban eltolódtam a mai csodák felé. Természetesen a dokumentumok kutatását folytatom, és ahogy megvannak, megosztom itt is. Ezen kívül pedig tényleg csak annyi mondanivalóm van még ide, hogy miért hiszek. A többi felesleges.

  Szép napot, estét, miegyebet 🙂

   
  • ateistanaplo

   2011. június 15. szerda at 04:13

   “Valaki ezt ésszel rendesen olvassa, tudja, hogy ebben foglalható össze a kereszténység: higgy, és szeress. “

   A hitről úgy beszélnek a keresztények, mintha az valami pozitív dolog lenne. Bizonyos esetekben az lehet, de maga a keresztény hit: hinni bizonyítékok nélkül, sőt azok ellenére, nem pozitív és nem is érdem. Pontosan annak a forrása, hogy az embereket az orruknál fogva lehessen vezetni és manipulálni lehessen őket. Amint az történik is a kereszténység égisze alatt 2000 éve.

   Szeretni pedig tökéletesen lehet a kereszténység nélkül is. Sajnálom azokat, akiknek egy több ezer éves mítosznak kell megmondania, hogy “szeress”, mert maguktól nem jöttek volna rá. Sőt, ma már nem kell elítélnem pl. a homoszexuális embereket, vagy más olyan csoportokat, akik nem tetszenek az Istenednek. Tudom: “szeresd a bűnöst, utáld a bűnt” – de ez egy baromság. Nem tudsz úgy szeretni valakit, hogy nem fogadod el, sőt bűnnek titulálod azt, ami hozzá tartozik a személyiségéhez.

   Ha netán az a szándékod, hogy evangélizálj itt, azt légyszíves tartsd meg magadnak! A köszöntőben világosan leírtam: térítők kíméljenek! Főleg ezek után, hogy gyakorlatilag lehülyéztél és legonoszoztál itt mindenkit. Mert te majd megmondod a tutit arról, hogy valójában ki hogy érez és miért. Tipikus, tipikus.

   “az aktív ateizmus vagy a kereszténység totális félreértelmezése, vagy pedig egyszerűen gonoszság”.

   Más szavakkal Csaba megmondja a tutit: “Ti kis hülyék, nem értitek a kereszténységet úgy, mint én, de majd én jövök és elmagyarázom.”
   Akármit magyarázol – magyarázkodsz – kedves Csaba, ne hidd, hogy nem hallottam mindent 20 év alatt! Tudom, szerinted nem fogtam fel. Igen, ez a keresztények egyetlen magyarázata arra, hogy valaki (és egyre többen) miért ismeri fel, hogy ez az egész egy nagy humbug.

   És még az ateisták arrogánsak.

   A vallásod (ó, tudom, a keresztények szerint ez nem vallás 😛 ) a gonosz és az Istened a gonosz nem azok, akik kimondják, hogy a király meztelen!

   “Ha valaki “keresztény” volt, de elvesztette hitét, az az ember szomorú kellene, hogy legyen.”

   A fene a pofámba, hogy nem vagyok az! 😀 Sőt, boldogabb merészelek lenni a kereszténység nélkül. Botrány!
   Amikor azt látom pl. hogy milyen nézeteket vallasz a csodákról, az evolúcióról (megspékelve összeesküvés elméletekkel) az számomra mind-mind emlékeztető arra, hogy mi az, amit utáltam ebben az egészben. Ezt az agymosást, ami rajtad is meglátszik.

    
  • Warlord

   2011. június 15. szerda at 08:21

   Ha valóban keresztény vagy ,tudnod kellene,hogy nem lehet a kereszténységet annyival elintézni,hogy “szeress és higgy”!Ahhoz bizony hozzátartozik az is,hogy igenis az egész Bibliát Isteni kijelentésnek kell elfogadnod,innentől fogva pedig mindennel egyet kell értened,ami ott Isten igazságos tette,vagy ítéleteként van leírva.
   A Bibliában leírt “Isteni cselekedetek”-en keresztül pedig kirajzolódik egyfajta személyiség az Istenről.
   Na és ezt az egészet így összességében tekintve,már nem mondható,hogy a kereszténység annyi,hogy szeress és higgy,mivel ahhoz hozzátartozik Isten imádata is,mégpedig egy olyan Istené,aki pl. – többek közt az Újszövetségben(!) is – azt is mondja,mit szándékozik tenni azokkal,akik nem úgy szerettek és hittek,ahogyan azt Ő parancsolta!Na és innentől fogva válik kérdésessé,hogy egyáltalán méltó-e egy ilyen személyiség az imádatra.
   Tehát nem lehet elintézni ezt annyival,hogy nem ismered jól a Bibliát,ha nem vagy hívő,pont hogy egy nagyfokú szemethúnyás és a teljes kép félreértelmezése,kicsavarása,részletek elhallgatása szükségeltetik ahhoz,hogy valaki továbbra is keresztény legyen,miután az Isten csöppet sem emberséges tetteiről és ítéleteiről hall vagy olvas a Bibliában!
   Bizonyára ha te sem hazudsz magadnak,nem maradsz sokáig keresztény! 😉

    
  • agyrágóbogár

   2011. június 30. csütörtök at 14:59

   “Továbbá az aktív ateizmus vagy a kereszténység totális félreértelmezése, vagy pedig egyszerűen gonoszság”… Ez így nem igaz… A szó meghatározása: “Az ateizmus vallási, filozófiai és egyéb csoportokat tömörítő gyűjtőfogalom, mely csoportok közös jellemzője az istenben vagy istenekben való hit hiánya.” (wikipedia). Mint tudjuk létezik monoteizmus (egyistenhit) és politeizmus (többistenhit). A kereszténység csupán az egyistenhit egy ágazata. Mert egyistenhit több van: zsidó vallás, mandeusok vagy „szábeusok”, kereszténység,iszlám,bahá’í, drúzok,vaisnavizmus, kaodaizmus, manicheizmus, mormonizmus, rasztafariánus mozgalom, szikh, unitarizmus, yazdânizmus (wikipedia). Itt úgy tűnik te értelmezted félre az ateizmus szót.

   Továbbá az szép és jó, hogy te azt hiszed, a kereszténység nem egyéb mint a “higgy és szeress”, ellenben sajnos a kereszténység nem csak ennyi.
   “A kereszténység lényege az Újszövetségben olvasható. Valaki ezt ésszel rendesen olvassa, tudja, hogy ebben foglalható össze a kereszténység: higgy, és szeress.”
   A vallásháborúk nem az “ószövetség” idején voltak. Állításod szerint “ésszel rendesen olvassa” akkor cenzúrázni kell a Bibliát? Csak azt elfogadni belőle ami jó és tetszik és megfelel az elképzeléseknek? Mert hogyan lehet az “isten szavát” itt ott pirossal kijavítani?

    
 7. xingtao

  2011. június 15. szerda at 01:15

  “Hogy miért, azt nem kell magyaráznom, cseppnyi ész elég ennek megértéséhez. Ha valaki mégsem érti, az vagy nem értelmes, vagy nem volt szívből hívő, maximum vallásos. ”

  Jaj, a szokásos “nem hittél eléggé /nem is voltál igazi hívő” duma, hozzáadva egy kis lehülyézést…
  Gratula!

   
 8. Ricsi

  2011. június 15. szerda at 08:31

  Na csak kibujt a szog a zsakbol a “szkeptikus vagyok” inditas utan … Hulyek vagyunk es gonoszak.

  Jaj

   
 9. Csaba Sághegyi

  2011. június 15. szerda at 10:05

  No lám, az őszinteség csak előjön! 🙂 Reménykedtem pedig, hogy nem érzelmi a fő motiváció. Ám az utolsó kommentemhez hozzászólók közül egyedül Warlord volt az, aki kifejtette, hogy miért nem ért velem egyet. A többieknek maradt szavaim kiforgatása, és a gúny. Ez ugyan jellemző rengeteg keresztényre is, de igyekszem ezt elkerülni. (Nem emlékszem, hogy az evolúcióra akár csak utaltam volna.)

  Nos, nem maradok csendben. Nem csak azért, mert hitem szerint hirdetnem kell a dolgot, hanem őszintén szólva azért is, mert született rocker vérem annál jobban szeret valamit megtenni, amiről hiszi hogy jó, minél inkább ellenzik! 😀

  De nem kell pánikolni, nem fogom papagájként hajtogatni ugyanazt. Egyszer elmondom, aztán abba is hagyom. 🙂 De elmondani el fogom, mint mindenkinek, aki ilyesmi témával foglalkozik.

  Hamarosan jelentkezem! 😀

   
  • ateistanaplo

   2011. június 15. szerda at 10:24

   Az első reakcióm az volt, hogy figyelmeztesselek: törlöm, ha evangélizálni próbálsz. Nem cenzúrázni akarok, csak felháborít a pofátlanságod, amikor a legelső blogbejegyzésem az volt, hogy hittérítők kíméljenek.

   Viszont rájöttem, hogy ha törlöm, akkor majd azt fogod mondani, hogy itt cenzúrázunk és az ateisták nem engedik a más véleményt. Természetesen ez nem lenne igaz, mert eddig is engedtem a keresztényeket hozzászólni, téged is, csak nem akarom, hogy a hozzád hasonlók evangélizációs platformot lássanak a blogomban. Végül úgy döntöttem, hogy nem törlöm majd ki, amit beteszel, mert nem cenzúrázok, de valahogy az első mézes-mázos bejegyzésednél már gyanítottam, hogy erre fog kimenni a játék. Meg az őszintétlen pózolásnál, hogy te egy szkeptikus ember vagy, miközben egyértelműen egy fundamentalista keresztény, akikre minden jellemző, csak a szkepticizmus nem. Nem szeretem a nem őszinte embereket, ezért taszít a kereszténység is. (Vagy te lehet, hogy tényleg elhiszed magadról, hogy szkeptikus vagy? Akkor viszont nem tudod mit jelent ez a szó.)

   Én is elmondtam különben, hogy mi a véleményem a keresztény hitről és szeretetről és sok másról is korábban, amit írtál, csak te valahogy sosem válaszolsz az érvekre (másokéra sem, még Warlordéra sem). A darwinizmust te magad hoztad fel a Popoff cikk alatt, mint világméretű összeesküvést, amire Ricsi megkérdezte: “Tudnal emliteni parat a fent emlitett egyre szaporodo tenyek kozul, forrassal ellatva? Elore is koszonom.” Azóta is hallgatsz róla, mint a sülthal.

   Különben miután lehülyéztél és legonoszoztál mindenkit, mégis milyen reakciókat vártál?

   Olyanok ezek az evangélizálások mint a telemarketing, de jöjjön, úgyis csak ezért jöttél ide, hogy aztán elmondhasd a gyüliben, kipipáld a hétre kitűzött evangélizációt, meg Isten előtt is tiszta legyen a lelkiismereted, nemde? 😀

    
 10. Csaba Sághegyi

  2011. június 15. szerda at 11:16

  Upsz, a darwinizmust tényleg említettem, ám nem mint fő témát, csak mint példát valamire, biztosan ezért feledkeztem meg róla.

  Csak helyreigazítás végett: azzal, hogy itt mindenkit lehülyézek, meg legonoszozok, te vádolsz. Le sem írtam eddig a hülye szót. Kifejtettem, hogy én mit tartok kereszténységnek. Amit én annak tartok, az pedig mindenképpen a “béke és szeretet” kategória. Ha ilyen jellegű hitet veszít el valaki, az szomorú, és pont. Ha pedig nem az, akkor valami mást nevez kereszténységnek, mint amit én. Gyakran állapítom meg pásztorokról is, hogy munkájukat ördöginek látom, de nem kereszténynek. Nyilván nem nehéz megérteni, hogy egy ennyire örömteli világképet elveszteni törvényszerűen szomorúságot okoz, erre mondtam, hogy ennek megértéséhez nem nagyon kell ész.
  Ám ha valaki azt a valamit tartja kereszténységnek, amit én is, és mégis ellene van, az pedig akkor is gonoszság, ha megsértődik rajta. Akinek pedig nem inge, nem veszi magára. 🙂

  Ez egy nyilvános ateista weblap. Ha a hozzászólásokat korlátozod, azzal bizonyságot teszel arról, hogy elsősorban ellenséges vagy a kereszténységgel, és csak másod, vagy harmadsorban elemző/kritikus. Mivel a hozzászólás nyitott, ezért hozzá is szólom a véleményem. Ha pedig törlöd, akkor újra felteszem. Ha pedig nem akarod, akkor be kell zárni a kommentelés lehetőségét. Addig pedig vagy mindenki szólhat, vagy senki sem.

   
  • ateistanaplo

   2011. június 15. szerda at 11:39

   Azóta módosítottam az álláspontomat a cenzúrával kapcsolatban, amit fent kifejtettem. Pont azért, hogy ne érhesse szó a ház elejét (és hogy megnyugodj, hogy teljesítetted, amit az Úr rád mért :D), hagyni fogom a telemarketinget, bocs evangélizálást…

   Egyébként nem kell ahhoz kifejezetten a hülye kifejezést használni, hogy hülyézz. A “nem értelmes” szinonimája annak: “Hogy miért, azt nem kell magyaráznom, cseppnyi ész elég ennek megértéséhez. Ha valaki mégsem érti, az vagy nem értelmes, vagy nem volt szívből hívő, maximum vallásos. ”

   Semmi új nincs abban, amit mondasz. A szokásos keresztény dumák: “nem a jó kereszténységben hittél”, “nem jól értelmezed a Bibliát”, “nem voltál igazi hívő” stb. Ha téged megnyugtat, hogy elhiteted ezeket magaddal, akkor csak hidd (mert úgyis csak erről szól, amit most csinálsz). Én csak egy Bibliát ismerek és látom, hogy az milyen és azt is látom milyen az istene. Attól mert te a saját kis világképedben felcukrozod azt és kiveszed a szép részeket és nem veszel tudomásokat a gonoszról, attól még ott van a gonosz is benne. Warlord valóban nagyon szépen összefoglalta.

   A muszlimok is azt mondják az ő vallásuk békés és toleráns és hoznak rá idézeteket a Koránból. Kb. úgy a szeretet vallása a kereszténység, ahogy az iszlám a békéé…

    
   • Ricsi

    2011. június 15. szerda at 12:37

    Epp ezzel kapcsolatban probaltam mar – persze siekrtelenul – elmagyarazni kereszteny ismerosoknek, hogy nem is kene olyan sokat visszamenni az idoben, hogy a mai kereszteny light felfogasukat istenkaromlonak es egyebeknek nevezzek az igazi, akkori keresztenyek.

    Lehet, hogy Neked a keresztenyseg a szeretetrol meg a hitrol (ateistanaplo velemenyen vagyok, bizonyitekok hijan intuiciokra hagyatkozni es nevezett intuiciokat meggyozodesesen igazsagkent kezelni szerintem onmagaban problemas, de nem ez a lenyege a mondandomnak) szol, azonban ez csak a Te ertelmezesed.

    Akar akarod, akar nem, a Biblia fortelmes embertelensegek okori gyujtemenye. Azt irtad korabban, az Ujszovetseg szamodra az iranyelv. Jezus az Ujszovetsegben felszolit, hogy vajd ki a szemed, mert jobb a mennyben vakon, mint a pokolban latva az orokkevalosagig. Ez mifele iranytu akkor?

    A keresztenyseg nem zsibvasar, hogy azt csippents fel belole, ami tetszik, a tobbit meg otthagyd. Furcsa, hogy nekem kell ezt elmagyaraznom epp Neked, de ha kereszteny vagy, akkor hiszel az elso emberparban, hiszel a bunbeesesben, a megvaltasban, a szuzfogantatasban, a homoszexualisok bunossegeben, a hasonlo agymenesekben.

    Amit Te keresztenysegnek nevezel, az nem az. Deizmusnak hivjak, csak Te a judeo-kereszteny istenkepre probalod applikalni mindezt. Rengeteg keresztenyt ismerek, akiknek ugyanugy a szodaval elmegy verzio a meghatarozo, mert pontosan tudjak, hogy a semmi jambor nincs a keresztenyseg klasszikus, eredeti formajaban. Legidealisabb esetben is csupan egy Biblia best of-fal lehet takaroznia midenkinek, aki hasonlo velemenyen van, mint Te.

     
 11. Takács János

  2011. június 17. péntek at 15:49

  Azt te hol olvastad, talán a sorok között, hogy a második kőtáblára teljesen más parancsok kerültek?
  Először is, Isten saját kezűleg írta fel a kőtáblákra ezt a 10 parancsot, de számos más parancsot is adott, amiket már csak lediktált Mózesnek. Másodszor, a Kivonulás könyvében és a Második törvénykönyvben is meg van említve a kőtáblák összetörése, és mindkét helyen ki van emelve, hogy ugyanazok a szavak kerültek a második kőtáblákra, mint az elsőkre. A kettő között ott van még két könyv, szóval nem is volt olyan rövid Mózes memóriája.

   
  • agyrágóbogár

   2011. június 30. csütörtök at 15:08

   http://biblia.hu/biblia_k/k_2_20.htm (Mózes II. könyve 20. rész) itt van az első szett parancs, majd Mózes II. könyve 34. rész csakugyan azt mondja, hogy ” 1. És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél. ” majd lediktál egy halom más parancsot… Lehet, hogy az első parancsokat akarta lediktálni, de akkor a Bibliában nagy bajok vannak, mert nem az Isten szava, hanem csak valami gyarló írnokok elírásai…

    
 12. agyrágóbogár

  2011. június 30. csütörtök at 15:08

   
 13. Tubákos Szelence

  2011. július 1. péntek at 22:52

  “felnőtt emberek közös megegyezésen alapuló szexuális kapcsolatával a világon semmi probléma nincsen – akár házasok, akár nem”

  Nem hiszem, hogy a Biblia isten igéje, sem azt, hogy a mózesi törvény isteni.
  Mégis a fenti idézettel én speciel nem tudok egyetérteni. (Mint ahogy azzal sem, hogy ha nincs törvény, akkor hurrá támogassuk a buzikat)

  Azt tapasztaltam, hogy a házas félrekefélők is ugyanolyan undorítóan hazudoznak, mint a keresztények. Saját magukról, saját maguknak, állandó a kognitív disszonancia, a környezetnek, mindenkinek, miközben a LÁTSZATOT fennt akarják tartani, hogy ők aztán korrektek, jó emberek.

  Nem célom törvényt tenni, de akkor inkább ne házasodjanak, vagy ne ígérgessenek, hazudozzanak egymásnak az emberek.

  Nem csak a kereszténység a probléma, hanem az emberiség öncsalása, a hazugság.
  Valami miatt (evolúciós okok pl) ez általános, az van kommunikálva, miközben a józanabbja tudja: fele sem igaz.

  Amíg ez megy a misztériumkultuszoknak könnyű dolga van.

   
  • ateistanaplo

   2011. július 2. szombat at 06:04

   Nem azt mondtam, hogy a hazudozással van minden rendben. Szerinted a házasságon kívüli szexuális kapcsolat az feltétlenül megcsalást és hazudozást jelent?

   A “buzik” engem speciel nem zavarnak. A valláson kívül semmi nincs, ami miatt el kellene ítélnem a homoszexualitást.

    
   • Tubákos Szelence

    2011. július 2. szombat at 07:10

    Én sem ítélem el a homokszexualitást. Csinálják ha úgy szeretik. De amikor ezt REKLÁMOZZÁK, mint napjainkban, hogy a köztudatot így tegyék toleránsá az nekem baromi fura. Már a gyerekfilmekben is benne van a buzilobbi.

    És ha mindenki tolerans lesz a homokozással szemben akkor mi lesz? Szebb lesz a világ???
    Nagy lósz..art. Hülyeség.

     
 14. Tubákos Szelence

  2011. július 2. szombat at 07:04

  “Szerinted a házasságon kívüli szexuális kapcsolat az feltétlenül megcsalást és hazudozást jelent?”

  😀 Csak az ún “nyitott” kapcsolatok, vagy házasságok azok, ahol az “esemény” be van jelentve.
  De ez hány százaléka lehet a kapcsolatoknak? Szvsz nagyon kevés.

  Pl.: – Figyelj drágám! Átmegyek a Jutkához kefélni. Franciázunk is, meg a segge lukát is keményen megrakom. A gyereknek elromlott a playstation-e!! Ha megjöttem felhívom a Bélát meg tudja-e csinálni. Tudod, akit a múltkor egy órán keresztül furulyáztál…. 😀 😀 :-S

  A valóság az, hogy a megcsaló fél sunyiban cselekszik, hazudozik, képmutatóskodik, csal.
  Amikor kiderül (ha kiderül), akkor meg szemét, (kognitív disszonans) dumát nyomatnak a megcsalók. Ha keresztény, ha nem.

  A keresztények valóságtagadásával, írásaikat felmentő kimagyarázós, hazugságáradatával
  egyenértékű módon hazudoznak, csúsztatnak, szépítenek, tagadnak ilyenkor az emberek.

   
  • ateistanaplo

   2011. július 2. szombat at 07:11

   Nyitott kapcsolatok is vannak, de a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok nagy része egyszerűen arról szól, hogy két ember együtt él papír nélkül. Ilyen rengeteg van. Vagy, hogy valaki még nem kötelezte el magát véglegesen, de azért él szexuális életet, van barátja, barátnője.
   A Biblia szerint ez bűn. Szerintem semmi erkölcstelen nincs benne. Nem tudom hogy sikerült ebből azt kihámoznod, hogy én a hazudozást, megcsalást támogatom. A hazudozás, a szerettek átverése önmagában az átveréstől és a hazudozástól erkölcstelen.

    
   • Tubákos Szelence

    2011. július 2. szombat at 07:48

    Akkor jó.

    Félreértettelek bocsi. 😀
    -Ennek ellenére amit a hazudozásról írtam TARTOM!-

    Ja.. az élettársi kapcsolat az NEM BŰN. Tökmindegy, hogy lepapírozták-e vagy sem: összetartoznak, ha abban megegyeztek, mert kölcsönösen ez jó. (Legjobb esetben mindkét fél szerelmes a másikba így is) Az emberiség eddig eltelt idejének LEGNAGYOBB részében NEM VOLT semmilyen papír a házasságról. Elég volt, ha a környezetük tudta: ők összetartoznak.

    A papír helyett “elhálták” a frigyet. Többet ér az minden papírnál. 😀

    Azok a házasságon kívüli kapcsolatok, ahol nincs “elkötelezettség”, csupán kexelnek egymással,
    és egyiknek sincs senkije, az sem BŰN. Miért lenne az?

    _
    Az emberek a társaik bármilyen nemű BECSAPÁSÁVAL, átverésével, kihasználásával fájdalmat okoznak nekik.
    Ha ezt hazugsággal “öblögetik” az csak fokozza a TRAUMÁT (!), aminek a következményei rosszabbak, mintha valakit pl fizikailag fejberúgnak.

    A megcsalás is traumát okoz általában a másik félnek,…és még 1000 féle ok.
    pL: a karizmatikus keresztény gyülekezetekben ÁLLANDÓ a hívek traumatikus élménye.
    Sokan bele is őrülnek.

    “A traumatikus tapasztalatok gyakran szövődnek a szégyen és bűntudat érzésével.”

    http://www.behsci.sote.hu/nok/w_itrau1.htm
    ____________________________________________

     
   • Tubákos Szelence

    2011. július 2. szombat at 08:25

    Az lehetett a bibi, hogy nálam a “házasságon kívüli szexuális kapcsolat” kategória a gyülekezeti múlt miatt azt jelenti: házas ember nem a házastársával kefél.

     
 15. ateistanaplo

  2011. július 2. szombat at 07:24

  Homoszexualitás: Valóban vannak ballépései a homoszexuális “lobbinak” (amikkel leginkább csak maguknak ártanak), de hát ők is csak emberek: vannak közöttük mindenfélék, jók, rosszak. Arra gondolok például, hogy ha szándékosan provokatívan lépnek fel, akkor az nyilván nem fog jót tenni a megítélésüknek.

  Azt én nem tartom provokációnak, vagy “reklámnak”, ha pl. két férfi kézen fogva sétál az utcán. Mint ahogy az sem provokáció és “reklám”, ha egy heteroszexuális pár teszi ezt. Mégis, ha egy meleg pár teszi, akkor gyakran éri az a vád őket, hogy “kérkednek” a szexualitásukkal. Amikor simán csak szeretnének úgy élni, ugyanazokkal a társadalmi jogokkal rendelkezni, mint egy hetero pár. Szerintem ezzel semmi baj nincs.

  Jelenleg még nagyon messze vagyunk (pláne hazánkban) attól, hogy a melegek félelem nélkül, nyíltan felvállalhassák magukat a mindennapokban. Amíg ez így van, addig a lobbizás is jogos.

  Hogy szebb lesz-e a világ? Igen, egy kicsit talán szebb lenne attól, ha nem ítélnénk el embereket a szexuális hovatartozásuk miatt.

   
  • Tubákos Szelence

   2011. július 2. szombat at 07:57

   Tiszta sor. A szebb világhoz azonban sokkal több kell sajna.

   “..az előítéletesség evolúciósan hasznos tulajdonság – volt. !!!

   “…Az embert identitáséhség jellemzi, mindenki tartozni akar valahová: egyházhoz, politikai irányzathoz, szakmához, futball csapathoz, szubkultúrához, stb. Szükségünk van a saját identitás felértékelésére, ez azonban mindig a mások identitásának leértékeléséhez vezet. Már kisiskolásoknál megfigyelhető, hogy az “ások” utálják a “béseket”, csúfolják a szemüvegeseket, a kövéreket vagy a soványakat.

   ……

   A saját csoportidentitás túlértékelése, idealizálása, és a más törzsek potenciális fenyegetése törvényszerűen munkálta ki az előítéletet, az idegengyűlöletet. Aki máskép néz ki, máskép öltözik, más nyelvet beszél, az potenciális ellenség, hiszen lehet, hogy most deríti fel az erőinket, most szemeli ki asszonyainkat, vagy most tervez minket megölni a fegyverünkért. Mert a “mást”, az idegent nem bűn, sőt erény, mi több, hősiesség megölni. És más törzs asszonyát büntetlenül lehet teherbe ejteni, hisz alapelv, hogy “szaporodj, ahogy tudsz”. Afrikai népeknél tapasztalták, hogy az “ember” szót saját törzsbelijeikre használják, s az idegen törzsek tagjaira pedig ugyanazt a szót használják, mint a vadászható állatokra.”

   http://www.tenyek-tevhitek.hu/csaktagoknak/eloitelet.php

    
 16. Bella

  2011. július 22. péntek at 10:29

  Ernst Lange
  A tíz nagy szabadság

  Egy kisfiútól megkérdezték egyszer: “Mi a keresztyén vallás?”
  A gyermek így válaszolt:
  “A keresztyén vallás az, amikor azt mondják, hogy nem szabad.”
  Sokan vannak, akik így gondolkodnak.
  És ha megkérdezzük, miért vélekednek ilyen különös módon,
  akkor a Tízparancsolatra hivatkoznak:
  “Abban mindegyre azt mondják, ne tedd ezt, vagy ne tedd azt!”
  Óriási tévedés!
  Isten nem kényúr, hanem szabadító.
  Ő megszabadította Izraelt, az ő népét
  az egyiptomi rabságból.
  Majd elvezette őket a Sinai hegyhez.
  S a Sinai hegyen világosan elmagyarázta nekik,
  milyen nagy szabadságban
  élhetünk Istennel.
  Tíz mondatban közölte ezt velük.
  A tízből nyolc tagadó mondat,
  kettő pedig állítás.
  De a tízből egy sem tiltó mondat!
  Hanem a helyett mindegyik így kezdődik:
  “Én, az Isten, és te, az ember,
  mostantól kezdve egymáshoz tartozunk.
  És ha együtt maradunk,
  akkor így fog kinézni az életed:
  Nem lesznek idegen isteneid.
  Tisztelni fogod az én nevemet.
  Nem fogod magad halálra hajszolni.
  Családod körében
  emberséges életet fogsz élni…”
  És így tovább.
  A Tízparancsolat az Istentől megnyert
  nagy szabadság tíz mondata.

  1. Első parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne legyenek más isteneid!
  Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj!
  Nem kell félned sem a csillagok hatalmától,
  sem az emberek hatalmától;
  nem kell féltened sem pénzedet,
  sem szórakozásaid örömét.
  Ha félve csüggesz ezeken,
  rabszolgájukká leszel.
  Én, a mindenható Isten, a te segítőtársad akarok lenni.
  Igazodj énhozzám, és akkor szabad leszel.

  2. Második parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  ne alkoss magadnak képet énrólam!
  Nincs szükséged arra, hogy neked bármit bemeséljenek –
  sem a szektaprédikátorok,
  sem a világnézetek apostolai,
  sem a mindenkori világmegváltók,
  sem a gátlástalan egoisták.
  Ezek mindnyájan hamis képet alkotnak maguknak Istenről,
  a világról és önmagukról.
  Én, a mindenható Isten, a te tanítómestered akarok lenni.
  Igazodj az én beszédemhez, mert az én igém igazság.

  3. Harmadik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  Ne élj vissza az én nevemmel!
  Nincs szükséged arra, hogy segítségemet kikényszerítsd –
  sem kegyes teljesítményeiddel,
  sem ostoba fogadkozásokkal,
  sem álszent fecsegéssel,
  sem önző céljaidnak
  keresztyén köntösbe bújtatásával.
  Mert mindez azt jelenti: csalétekként használod
  az én nevemet.
  Én, a mindenható Isten, önként vagyok a te barátod.
  Igazodj én hozzám, és a te imádságod nem hangzik hiába.

  4. Negyedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  az ünnepnapot szenteld meg!
  Nincs szükséged arra, hogy halálra hajszold magad –
  sem a megállás nélküli munkával,
  sem az élvezetek szüntelen hajszolásával,
  sem aggodalmaskodással,
  sem azzal az örökös félelemmel, hogy “Jaj, le ne késsek!”.
  Mert mindez csak betegesen görcsössé tesz
  és megfoszt az élet minden örömétől.
  Én, a mindenható Isten, a te mestered vagyok.
  Igazodj énhozzám, és életed teljességre jut.

  5. Ötödik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  tiszteld atyádat és anyádat.
  Nincs szükséged arra, hogy örökösen ellenkezz és lázongj –
  sem szüleid ellen,
  sem tanítóid ellen,
  sem a fennálló erkölcsök ellen,
  sem pedig a törvények ellen.
  Az élet jó rendjei elleni lázadás
  éppen úgy megfoszt szabadságodtól, mint a vak engedelmesség.
  Én, a mindenható Isten, a te mennyei Atyád vagyok.
  Megengedheted magadnak azt, hogy a szeretet rendjébe
  illeszkedj és így nyerd el szabadságodat.

  6. Hatodik parancsolat:
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  ne ölj!
  Nincs szükséged arra, hogy embertársadat
  konkurenciának tekintsd –
  akit minden áron meg kell előznöd,
  akit tőled függővé kell tenned,
  akit szakmailag, politikailag
  vagy személy szerint “ki kell nyírnod”.
  Az ilyen magatartás nem arról fog tanúskodni, hogy erős
  és belevaló vagy, hanem arról, hogy gyenge vagy és gyáva.
  Én, a mindenható Isten, a te oltalmazód vagyok.
  Megengedheted magadnak, hogy embertársadat élni segítsd.

  7. Hetedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  ne paráználkodj!
  Nincs szükséged arra, hogy „kitombold magad” –
  sem ocsmány beszéddel,
  sem fülledt, nappali álmodozással,
  sem önkielégítéssel,
  sem úgy, hogy másokat saját ösztöneid kielégítésére
  kihasználsz.
  Ne foszd meg magad a szerelem karikatúrái által
  a szerelem tiszta örömétől!
  Én, a mindenható Isten, a te boldogságod szerzője vagyok.
  Megengedheted magadnak, hogy várj arra a társra,
  akit én rendelek neked.

  8. Nyolcadik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened,
  ne lopj!
  Nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazdagodj meg –
  sem lopás által,
  sem üzleti csalás által,
  sem azzal, hogy akár felebarátodat,
  akár az államot „átejted”.
  Amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit
  veszítesz is önbecsülésedből és békességedből.
  Én, a mindenható Isten, gondoskodom rólad.
  Megengedheted magadnak, hogy adj, ahelyett, hogy végy.

  9. Kilencedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  ne hazudj!
  Nincs szükséged arra, hogy az igazságtól eltérj –
  sem azért, hogy embertársadat befeketítsd,
  sem azért, hogy kudarcodat leplezd,
  sem önnön kényelmed érdekében,
  sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják.
  A hazugság az emberi együttélést
  hosszú távon pokollá teszi.
  Én, a mindenható Isten, bízom benned.
  Megengedheted magadnak, hogy te is bízz másokban,
  és bizalmat ébressz bennük.

  10. Tizedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened:
  ne irigykedj!
  Nincs szükséged arra, hogy irigykedj –
  sem a mások vagyonára,
  sem a mások tudására,
  sem a mások jóságára,
  sem a mások sikereire.
  Ha a másét irigyeled,
  megfosztod magad attól, hogy örülj a sajátodnak.
  Én, a mindenható Isten, minden jónak adományozója vagyok.
  Megengedheted magadnak, hogy örülj annak, ami a másé.

   
  • agyrágóbogár

   2011. július 22. péntek at 11:00

   az egy kicsit sem fura, hogy Mózes összetörte az eredeti kőtáblákat és az istenke meg olyan rövid memóriával rendelkezik, hogy nem emlékezett már a parancsokra amikor másodszor lediktálta “ugyanazt?”
   Mózes II. könyve 34. rész

   ” 1. És monda az Úr Mózesnek: Vágj két kőtáblát, hasonlókat az előbbiekhez, hogy írjam fel azokra azokat a szavakat, a melyek az előbbi táblákon voltak, a melyeket széttörtél. ”

   ezután fel vannak sorolva az új parancsolatok, de az alig hasonlít az eredetire: így kezdődik…

   ” 11. Jegyezd meg magadnak a mit ma parancsolok néked. Ímé kiűzöm előled az Emoreust, Kananeust, Khittheust, Perizeust, Khivveust, Jebuzeust.
   12. Vigyázz magadra, nehogy szövetséget köss annak a földnek lakosaival, a melybe bemégy, hogy botránkozásra ne legyen közötted.
   13. Hanem oltáraikat rontsátok el, törjétek össze bálványaikat, és vágjátok ki berkeiket. ” majd folytatódik egészen a “Ne főzz gödölyét az anyja tejében.” http://biblia.hu/biblia_k/k_2_34.htm

   Miért a széttört tízparancsolatot reklámozza mindenki????

    
  • Warlord

   2011. július 22. péntek at 12:22

   Ez a mézes-mázos maszlag onnantól fogva borul,hogy kíméletlen büntetések vannak meghatározva a Parancsolatok és a Törvény megszegőire nézve!
   Vitatható,hogy ilyen céllal adta volna ki az Isten, – vagy akárki – ezeket a parancsolatokat,amik ebben az írásban szerepelnek,a cél sokkal inkább a hatalom és az uralom fenntartása volt,pontosan a meghatározott büntetések tükrében!

   A Tízparancsolat bírálata:

   http://jezusvagymozes.andreanum.hu/a_tizparancsolat_biralata.htm

    
  • ateistanaplo

   2011. július 22. péntek at 13:14

   Én már rögtön az első mondatnál felnevettem: “Én az Úr vagyok, a te Istened: ne legyenek más isteneid!
   Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj!Nem kell félned sem a csillagok hatalmától…”

   A Biblia Istenénél zsarnokabb, kegyetlenebb kényurat nehéz elképzelni és ő mondja, hogy ne féljünk a csillagoktól, ettől, attól? LOL.

   Egyébként tényleg egy üres, mézes-mázos maszlag az egész, ahogy Warlord is írta.

    
   • agyrágóbogár

    2011. július 22. péntek at 13:36

    épp az a baj, hogy nagyon sok ember fejében él ez a “mézes mázos” istenkép … a “jóságos istenük” másik oldaláról mintha nem akarnának tudni https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/07/20/kereszteny-horror/

     
   • Karl Sasse

    2015. május 5. kedd at 12:05

    és mi van akkor, ha csak annyira primitívek voltak az emberek, hogy csak ilyen módon lehetett velük megértetni, hogy ne ártsanak?
    most csak elmélkedek.
    mondjuk azért mondta, hogy ne lopj, mert a barom állatja úgy lopott, hogy ha véletlenül meglátta a gazdát, akkor szétbaszta a fejét egy bottal, vagy rágyújtotta a házat.
    lehet, hogy aki paráználkodott, az egy darab húsként kezelte a nőt, aki pedig nem tisztelte az anyját, az fejberúgta, ha nem a kedvenc kajáját főzte neki.
    lehet, hogy nem tudták elmondani neki, hogy ha rablás közben öl, az is ölés, és ha nem tetszik a kaja, akkor se rúghatom fejbe, aki főzte, mert azzal is az életét veszélyeztetem?
    hiába lett volna egyetlen parancs, hogy ne ölj, ha egyszer ezt így nem fogta fel?
    hiszen mózes első könyvében úgy van leírva, hogy megteremtette a csillagokat. bolygókról szó sincs. vajon miért? mert az emberek olyan iszonyat primitívek voltak, hogy számukra a csillag pár fényes bigyó volt az égen. ennyire fingjuk se volt a világról. a biblia pedig szükségszerűen az akkori emberek iszonyat primitív szintjén kellett, hogy íródjon, hiszen nekik szólt, nekik kellett felfogniuk, hogy mit mond.
    na, milyen elmélet? 😀

     
   • akakak

    2015. május 5. kedd at 12:17

    “na, milyen elmélet? 😀 ”

    Ha extrapolálom az elméletedet, akkor az emberi civilizáció fejlődése során visszatérően, folyamatosan kellett volna a “szentírást” kinyilatkoztatnia a zistennek, mindig az adott kultúrához érthetően szólva.
    Ha az isteni kinyilatkoztatás az akkori primitiv embereknek íródott és nekünk már semmit nem jelent, mert tele van elavult hülyeségekkel, akkor az a félelmetesen okos isten megtisztelte az ókori pártízmilliós emberiséget, ezidőtájt viszont kussol és vastagon szarik a most élő hétmilliárdra.
    Hát szerintem ilyen elmélet ez. Nem jön ki. 🙂

     
 17. Bella

  2011. július 22. péntek at 13:34

  Az Ószövetséget követi az Új. Pál leveliből világosan megérthető az, hogy a törvény csak nevelő, csak egy eszköz. Az élet lényege az, hogy Istennel közösségben éljen az ember: megossza vele a dolgait.
  Megjegyzendő még az Ószövetséggel kapcsolatosan, hogy Isten nem azzal kezdi, hogy az ember fejéhez vágja a két kőtáblát. Hanem először olyan szövetséget köt vele, amelyben elsősorban Önmagát kötelezi hűségre. Az ember bár törekszik nem képes tökéletesen hű maradni hozzá, de Ő: ha mi hűtlenek vagyunk is hű marad, mert Önmagát meg nem tagadhatja. 2Tim 2,13

  “…nemegyszer azt kellett meglátnunk, hogy amikor eldobtuk magunktól a táblákat a szabadság, az ösztönök, a felejtés kövére dobtuk, akkor nem a tíz ige táblái törtek össze, hanem mi magunk. A tíz ige mindezt túlélte. Túlélte és ma is, minden kor emberére nézve egyetemes érvényű és kötelező, mert nemcsak az erkölcsi szabadosság ellen véd meg, hanem mindenfajta liberalizmus ellen is. A liberalizmus nem az, hogy nekem minden szabad (ez libertinizmus), hanem az, hogy én magam döntöm el esetről esetre, hogy mi szabad, mi nem, és ilyenkor rábízom magam a lelkiismeretre, a közerkölcsre, amely legtöbbször közerkölcstelenség, vagy valami másra.” Dr. Kozma Zsolt

  Mire való a tízparancsolat?
  http://www.refpasaret.hu/pasaret1997/19970126.htm

   
  • Ricsi

   2011. július 22. péntek at 13:47

   Ha nem beszelsz angolul, szolj es keszseggel leirom neked:

    
  • ateistanaplo

   2011. július 22. péntek at 14:24

   “Isten nem azzal kezdi, hogy az ember fejéhez vágja a két kőtáblát.”

   Valóban. Isten azzal kezdi, hogy teremt két tudatlan lényt, akiket aztán betesz egy kertbe egy kísértővel együtt és rájuk parancsol, hogy egy bizonyos fáról nem ehetnek, de ezt a fát szépen elhelyezi a kert közepén a kísértővel együtt. Aztán amikor ez a két tudatlan lény (tudatlanok, hiszen nem ettek még akkor a jó és rossz tudásának fájáról) enged a kísértőnek, jól megbünteti őket, de nemcsak őket, hanem onnantól kezdve az összes leszármazottjukat, akik nem is tehetnek arról, ami a Paradicsomban történt!

   Ez a kezdet aztán valóban szimpatikusabb, mintha a kőtáblát vágta volna azonnal a fejünkhöz!

   Ez számomra semmivel sem jobb, mint amikor egy rendőr otthagyta a 3 éves gyereke előtt a töltött fegyverét játszani, amivel a gyerek aztán fejbe lőtte magát. Épp ma olvastam ezt a hírt – pontosan ilyen “apa” Isten is! Sőt, rosszabb, mert a rendőr gondolom azóta megbánta. Isten viszont azóta is minket okol az ő szülői felelőtlensége miatt!

   “A tíz ige mindezt túlélte. Túlélte és ma is, minden kor emberére nézve egyetemes érvényű és kötelező, mert nemcsak az erkölcsi szabadosság ellen véd meg, hanem mindenfajta liberalizmus ellen is.”

   Mi is olyan egyetemes érvényű a fenti bejegyzésemben olvasható parancsolatok legnagyobb részében?

    
 18. Bella

  2011. július 22. péntek at 13:45

  Csak még annyit, hogy ha tényleg érdekel a téma – márpedig az olvasottak alapján elmondható, hogy nagyon is – akkor az előbb közölt weboldalon olvassátok el a többi írást is a parancsolatokról. Ne a felszínen keresgéljetek, hanem a mélyben! 🙂 A következő címeket keressétek:

  I par Nincs mas Isten IIMoz20 2 Cseri Kalman.mp3

  II par Hamis es hiteles Istenkepek Ezs40 18.mp3

  III par Szent az O neve IIMozes20 7.mp3

  IV par Az élet egyensúlya Zsid4 1.mp3

  V par Tiszteld a szüleidet VMozes6 1.mp3

  VI par Az uj elet vedese Mate5 21.mp3

  VI par Az emberoles oka IMoz4 15 Mate15 19.mp3

  VI Az emberoles hataresetei IISam11 14.mp3

  VI par Az elet lelke ApCsel2 1 Luk9 51.mp3

  VI par Aki embervert ont IMoz9 6 Roma13 1.mp3

  VII par Ne paraznalkodj IMoz 1 27 2 24.mp3

  VII par A lelki paraznasag Jeremias3 1.mp3

  VII par Eltorzult nemiseg Roma1 21.mp3

  VII par Uralkodj magadon IMozes4 5.mp3

  VIII par Mire hasznalod javaidat Mate25 14.mp3

  VIII par Ami az Istene Mark12 13.mp3

  IX par Haszontalan beszed Mate15 10 12 33.mp3

  IX par Itelkezes IIMozes20 16 Janos8 1.mp3

  IX par Hazugsag Efezus4 22 Jakab3 1.mp3

  X par Ketfele kivansag IIMoz 20 17 Zsolt139.mp3

  X par Uj sziv Mate18 21 Ezekiel36 26.mp3

  Amúgy, ha ismeritek Ákost (aki az Ilyenek voltunk c. dalt énekli), akkor javaslom hallgassátok meg az ő véleményét is:

  Minden jót nektek! 🙂

  PS: Engem nem zavar az, hogy eltérések vannak a két rész között, amit említettetek. A lényeg a tapasztalat és a működőképesség, az Isten állandóan aktív szeretete felém! 😉

   
 19. Bella

  2011. július 22. péntek at 13:58

  Kedves Ricsi!

  Nem ismerem a bácsit, aki azt hiszi, hogy vicces, amit mond a felszín kritizálásával. Az általam idézett Kozma Zsoltot és a bevágott pasaréti oldalon található írások szerzőjét: Cseri Kálmánt ismerem. Tudom róluk, hogy ezen a területen otthon vannak és a tudásuk mellett ott van a hiteles életvitelük is.
  Te, ti döntitek el, hogy mit választotok. Annyit tudok, hogy nem volt véletlen, hogy ma ráakadtam erre az oldalra és Isten talán általam is mondani akar valamit nektek. 🙂

  Most mennem kell! Jó keresgélést! “Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.” Mt 7,7

   
  • ateistanaplo

   2011. július 22. péntek at 14:13

   Ez hívják “hit and run” kommentelésnek – beszólok valamit, de nem is vagyok kíváncsi a másik véleményére, csak az a cél, hogy az enyémmel telenyomjam az oldalt, majd már rohanok is tovább, a válaszokat figyelemre sem méltatom, érdemben nem válaszolok rájuk.

   “Te, ti döntitek el, hogy mit választotok. Annyit tudok, hogy nem volt véletlen, hogy ma ráakadtam erre az oldalra és Isten talán általam is mondani akar valamit nektek.”

   Igen, az ilyen hozzászólások által újra és újra megnyilvánul a keresztény arrogancia.

   Vicces, ahogy azt gondolod tudtál valami újat mondani vagy mutatni nekünk, akik közül többen évtizedeket töltöttek el a kereszténységben és ismerjük minden trükkjét, mézes-mázos maszlagját töviről hegyire.

   Persze úgyis csak az volt a lényeg, hogy teleszórd ezt a helyet linkekkel keresztény weboldalakra és magad előtt tetszelegve elmondhasd mennyit tettél ma is az istened szolgálatában.

    
  • agyrágóbogár

   2011. július 22. péntek at 14:20

   köszönjük Emese!!!

    
  • Warlord

   2011. július 22. péntek at 14:37

   Mind Cseri Kálmánt,mind Varga Róbertet ismerem,nem egy igehirdetésüket volt alkalmam meghallgatni,ugyanis jó ideig jártam a pasaréti gyülekezetbe!Hiába egy lelkész példamutató életvitele,a Bibliát ők sem tudják megváltoztatni,csak legfeljebb ügyesebben magyarázzák ki a szószékükről a feloldhatatlan ellentmondásait!
   Az abban foglaltak márpedig önmagukért beszélnek,Istent jóságos Atyaként csak az tudja elfogadni,aki szándékosan hunyja be a szemét egy csomó dolog felett!

    
   • nagy lajos

    2013. január 14. hétfő at 11:29

    Semmi nemű kimagyarázkodás nincs a lelkészek részéről a bibliát illetően. Sajnos csak ennyi ragadt rád a két brilliáns lelkész ige hirdetéseiből.

     
  • krisztianerik

   2011. július 22. péntek at 14:58

   Kedves Bella!!

   Annyit tudok, hogy nem volt véletlen, hogy ma ráakadtam erre az oldalra és Isten talán általam is mondani akar valamit nektek. 🙂

   Ha már ennyire jó kapcsolatban vagy a jó atyával , és képes rajtad kereszűl is szólni hozzánk , akkor kérlek szólj neki , hegy keressen meg mert lenne mit megbeszélnem vele az elmult 20 évi keresztény életemmel kapcsolatban.

   Közbenjárásod előre is köszönöm !!

    
 20. Ricsi

  2011. július 22. péntek at 14:20

  “Annyit tudok, hogy nem volt véletlen, hogy ma ráakadtam erre az oldalra és Isten talán általam is mondani akar valamit nektek.”

  Eleg szarul csinalja, minden heten jon egy hozzad hasonlo onjelolt predikator es csunyan felsul a teritessel mind.

   
 21. Bella

  2011. július 22. péntek at 15:25

  Nem téríteni és nem tetszelegni akartam. Egyszerűen fáj az, amikor az emberek a fájdalmukat úgy próbálják enyhíteni, hogy állandóan vagdossák magukat.

  Az én életemben is volt olyan pont, amikor tele lett a hócjpőm az egész keresztyénséggel. De utólag mindig kiderült, hogy vagy szeretethiányom okozta a kiborulást vagy pedig már nagyon eltávolódtam Istentől.
  Van, hogy egy nagy rakás elvárást látok magam előtt és emellett a magam tehetetlenségét. Ilyenkor mindig rá kell jöjjek, hogy egyedül nem megy!!! Hálás vagyok azért, hogy könyörült rajtam és megmutatta azt, hogy milyen amikor Vele teszed, amit teszel. Akkor már nem azért tartod tiszteletben a parancsolatokat, mert tudod, hogy ez a kötelességed, mint jó keresztyénnek, hanem egyszerűen azért, mert belül helyreállnak a dolgaid és jön magától.

  Kedves KrisztiánErik! Szólok az érdekedben! 😉 De ne felejtsd el kinyitni az ajtót! (Jel 3,20)

  És nem elmenekülni akartam az előbb csak épp dolgom van. Holnap elutazom egy hétre. De még jövök! 🙂
  Viszlát!

   
  • krisztianerik

   2011. július 22. péntek at 16:27

   Kedves Bella !!!

   nem értem honnan veszitek , hogy mi fájdalmunkban vagdossuk magunkat??
   Ha valaki nem ért egyet veletek vagy istennel akkor miért kell alapból azt gondolni , hogy mi szenvedünk , tévelygünk , büntudattól gyötörve fájdalmunkban vagdossuk magunkat . Ez már a keresztényeknél egy beteges gondolkozás .

   Nem értem nálad hogy van , de érdekes engem is azzal traktáltak , hogy szeretethiányban szenvedem , amit el is hittem és úgy is viselkedtem.
   Mióta felhagytam a kereszténységgel érdekes módon nem szenvedek szeretet hiányban , mert van kivel megosztanom a szeretetemet :Pl a családommal és láss csodát viszonzásra talál.
   Nem keresem egy olyan személy szeretetét akit soha nem láttam , nem beszéltem vele , és folyton a pokollal fenyegetőzik , ha nem azt csinálom amit ő szeretne.
   Akit látol nem szereted akkor hogyan tudsz egy olyan személyt szeretni akit nem látol ???
   Végre van kivel megosztani a szeretetemet olyan személyekkel mint a feleségem és gyermekeim és nem kell egy olyan személy szeretete után sóvárognom akit soha nem láttam .
   Ha nem baj inkább kihasználnám a realitások adta lehetőségeket .
   Most legalább élvezem kicsit az életet és nem kell a megfelelés kényszere alatt szeretetért sóvárognom isten előtt.

    
   • ateistanaplo

    2011. július 22. péntek at 16:35

    “nem értem honnan veszitek , hogy mi fájdalmunkban vagdossuk magunkat??
    Ha valaki nem ért egyet veletek vagy istennel akkor miért kell alapból azt gondolni , hogy mi szenvedünk , tévelygünk , büntudattól gyötörve fájdalmunkban vagdossuk magunkat . Ez már a keresztényeknél egy beteges gondolkozás .”

    Ez meg a másik.

    Itt legfeljebb a vallást és az istenhitet vagdossuk, nem magunkat. 😛

    Gondolom egy keresztény számára megnyugtatóbb elhitetni önmagával, hogy fájdalmunkban “vagdossuk magunkat”, meg játszani a karosszék-pszichológust, mint esetleg érdemben válaszolni az Istennel és a kereszténységgel szemben elhangzott jogos kritikákra.

     
   • Karl Sasse

    2015. május 5. kedd at 12:47

    egyet nem értek. miért van az, hogy mindezek ellenére, a keresztények és ateisták ellentéte dacára mégis mindkét világnézet vallói nagy vonalakban hasonlóan viselkednek?

    írtad, hogy “nem kell a megfelelés kényszere alatt szeretetért sóvárognom isten előtt”, ja, isten előtt nem is, de a megfelelési kényszer attól még megvan. az irányítja az átlagember életét, amikor felkel, hogy dolgozni menjen, mert meg akar felelni a főnöknek, divatosan öltözik, mert meg akar felelni az utcán lévő többi embernek (ami külön fura, hiszen ők is csak azért öltöznek úgy, hogy megfeleljenek a többieknek, köztük annak is, aki szintén azért öltözik úgy, és elvárják a többiektől is, hogy úgy öltözzenek), ügyeket intéz, hogy megfeleljenek a hivatalok elvárásainak, nem lép be oda, ahova megtiltották, mert meg akar felelni annak, aki megtiltotta, különféle sablonok szerint hajt végre szertartásokat, amiket hagyománynak, ünnepnek hív (és milyen érdekes módon a legtöbbjük a katolikus vallás terméke és ezen vallás rutinja szerint értelmezik, holott aki ateista, annak a katolikus vallás is csak egy vallás), nem írja le őszintén a véleményét, mert meg akar felelni a “többség”nek, egyszóval meg akar felelni a “társadalmi” normáknak, mert különben kinézik őt, különcnek, antiszociálisnak, deviánsnak tartják őt, ami nem áll meg csupán csúnya nézésnél, hanem szankciók is követik rendszerint, verés, kidobás, lökdösés, börtön, kínzás, gyilkosság.

    szóval miért fogadják el az ateisták ugyanúgy az uralom parancsát?
    miért kell földi poklot csinálni, amikor nem fogadják el a bibliai poklot?

    azért a másik oldalt sem értem.

    le van írva, hogy “ne lopj”

    de az hol van definiálva, hogy mi az a lopás? mert az nem olyan egyértelmű, mint az ölés. az nyilvánvaló, hogy az ölésnek áldozata van, az ölés az élet elvétele, az ölés során az, akit megöltek, előtte élt, egy bizonyos hatás következtében meghalt, amely hatást kiváltó ezzel megölt őt.
    de a lopás? annak hol az áldozata? azt mondják gondolkodás nélkül, hogy “akié” a cucc volt. na de hogy lett az övé? és hogy nézett ki ez az ószövetség idején és hogy ma? vajon vissza lehet vezetni a láncot, hogy ami akkor (jogosan) valakié volt, az végig nem lopások sorozatán át most valakié lett, akitől azt elvileg ellopták? és ha meg is lehetne ezt tenni, akkor az első emberé hogy lett az a cucc? az akkor jogos volt, most nem lehet ugyanolyan úton jogosan megszerezni azt, vagy egy olyat? kivette a földből, nem?
    ma is van ilyen, nem? kiveszi a földből és megműveli, megfaragja, átalakítja, gyárba viszi, legyártja, stb., nem? ha én bemegyek egy területre és ott vagyok, az mitől lopás? egy földet nem lehet ellopni, fura lenne, ha szépen feltekerném a mezőt, mint egy szőnyeget, hátamra kapnám és lelépnék vele. odamennék, és kivenném azt, ami nekem kell.az lopás? miért, az a föld mitől lesz valakié? mert kijelentette? aki kapja, marja, aki előbb ért oda, azé, az utána jövők pedig csak nézhetik?
    nos, akkor legyünk konkrétabbak: mi van az usával? van valakinek valamije, amit valamilyen úton az usától, az usa pénzével, vagy valamilyen módon az usa közvetítésével szerzett. az mitől lesz az övé, mikor az usa a földet gyakorlatilag lopta? bementek a gyarmatosítók az indiánok földjére, őket kiirtották és elfoglalták a földet. bár nem tekerték fel a mezőt, mint egy szőnyeget, de azzal, hogy legyilkolták az ott élőket, súlyosabbat tettek és utána kijelentették, hogy az a föld az övék.
    akkor most vagy bárki szerezhet ilyen módon földet (nem a gyilkolásra gondolok, hanem arra, hogy kijelentem, hogy az az enyém) és akkor értelmetlenné válik a lopás fogalma, vagy leszögezzük, hogy az usával kapcsolatos összes tulajdoni helyzet érvénytelen, mivel lopással jött létre és akkor megint csak szabad a préda.
    és utána? mitől lesz valami valakié? megint úgy, hogy aki gyorsabban fut, aki többet tud felmarkolni, aki hamarabb odaér?
    valóban ez lenne az isteni parancs?

     
  • ateistanaplo

   2011. július 22. péntek at 16:30

   “Az én életemben is volt olyan pont, amikor tele lett a hócjpőm az egész keresztyénséggel. De utólag mindig kiderült, hogy vagy szeretethiányom okozta a kiborulást vagy pedig már nagyon eltávolódtam Istentől.
   Van, hogy egy nagy rakás elvárást látok magam előtt és emellett a magam tehetetlenségét. Ilyenkor mindig rá kell jöjjek, hogy egyedül nem megy!!! Hálás vagyok azért, hogy könyörült rajtam és megmutatta azt, hogy milyen amikor Vele teszed, amit teszel. Akkor már nem azért tartod tiszteletben a parancsolatokat, mert tudod, hogy ez a kötelességed, mint jó keresztyénnek, hanem egyszerűen azért, mert belül helyreállnak a dolgaid és jön magától.”

   Magyarul függő vagy. Miért gondolod, hogy ez kívülről számunkra vonzóvá teszi a kereszténységet?

    
 22. Ricsi

  2011. július 22. péntek at 15:41

  “De ne felejtsd el kinyitni az ajtót! (Jel 3,20)”

  Megint az ocska idezgetes, utalgatas, semmi onallo gondolat, mindig csak ez, a sivatagi kecskepasztorok altal osszehallucinalt mesekonyvbol valo zombimod idezgetes.

  Nincsenek ra szavak, mennyire szanalmasak vagytok mind.

   
 23. Bella

  2011. július 22. péntek at 19:41

  Az embernek van szabad akarata. Eldöntheti, hogy akarja-e az Istent. Legalább is emberi szemmel nézve…
  De van benne egy Isten alakú űr is, amit nem tölthet be senki más, csak Ő. És az élet is csak akkor működik igazán, ha Ő tölti ezt be és nem valami, valaki más. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretheted Isten mellett a családodat, sőt akkor fogod igazán és helyesen szeretni őket.

  A vagdosásról: amint látom tényleg csak az a cél, hogy az “infót megvagdossuk” ezen az oldalon. Én nem akartam teológizálni, egyszerűen a gyakorlatról beszéltem, mert végül is az a lényeg, hogy hogyan viszonyulsz a körülötted élőkhöz. Ha csak elméletben “éled meg” a dolgokat, az a kutyát sem érdekli. De ha szívből jövő alázattal viszonyulsz az emberekhez (ami pedig Jézus nélkül nem megy), akkor az már egy felkiáltójel, ami kérdőjeleket kíván, vagyis ha hiteles vagy, akkor megkérdezik, hogy miért és hogyan – mert akarják és kívánják.

  Sajnos ez az oldal nem engedi meg azt, hogy bemutassuk a gyakorlatot, nem enged tapasztalni, csak olvasni – de kívánom, hogy tapasztaljátok meg Azt, akire valami miatt nagyon haragszotok. (Amúgy ez általában azért van, mert hamis Isten-kép alakult ki az emberben – ez pedig csak akkor javítható ki, ha az ember hittel olvassa a Szentírást.)

   
  • agyrágóbogár

   2011. július 22. péntek at 19:47

   érdekes, hogy a Japánok “szívből jövő alázattal” viszonyultak egymáshoz a legnagyobb bajban is (márciusi földrengések), pedig nem keresztények és fogalmuk sincs, hogy ez “csak Jézussal lett volna lehetséges”. Ellenben rengeteg keresztény vidéken amikor baj van, az emberek gondolom felebaráti szeretetből egymást gyilkolásszák….

    
  • krisztianerik

   2011. július 22. péntek at 20:19

   tapasztaljátok meg Azt, akire valami miatt nagyon haragszotok. (Amúgy ez általában azért van, mert hamis Isten-kép alakult ki az emberben – ez pedig csak akkor javítható ki, ha az ember hittel olvassa a Szentírást.)

   Én senkire nem haragszok , most megint csak értetlenkedve lesek , érdekelne , hogy ezeket a zagyvaságokat honnan veszed . Nem haragszunk senkire és pláne nincs kialakult ellenségképünk, a hamis istenképröl nem is beszélve .
   Az ateisták nem hisznek istenben , igy nem alkulhat ki hamis istenkép amit ki kellene javitani .
   Ez csupán egy ujabb törekvésed arra , hogy meggyőzz miket . Nem kell minket meggyözni , mi már itt páran megjártuk a kereszténység rögös utját oltári nagy hittel olvasva a bibliát .

   az embernek van szabad akarata. Eldöntheti, hogy akarja-e az Istent. Legalább is emberi szemmel nézve…
   ez lenne a szabad akarat? ha megtérsz élsz , ha nem akkor mész a pokolba ? nekem ez nem fedi a szabad döntés jogát , lehet egyeseknek igen , de nekem egyáltalán nem . Ez az egész isteni szabad akarat mögött a félelem játssza a szerepet .

   De van benne egy Isten alakú űr is, amit nem tölthet be senki más, csak Ő. És az élet is csak akkor működik igazán, ha Ő tölti ezt be és nem valami, valaki más

   Bennem nincsen űr amit istennek ki kellene töltenie . miután lemondtam önszántamból a keresztény életröl , nem lettem 7x rosszabb ember mint ahogy a biblia irja , megmaradtam egyszerü normális embernek , nem értem mi ebben a rossz .

   Gondolom az , hogy nem hiszünk már istenben , de legalább ebben a dologban nem félelemtöl inditattva ,nagy lelki nyomás alatt döntöttem , hanem szabadon önszántamból .
   Csupán ennyi és a döntésemben senki és semmi nem korlátozott , józan ésszel hoztam meg ezt a döntést és nem bántam meg .

    
  • Warlord

   2011. július 22. péntek at 21:34

   “De van benne egy Isten alakú űr is, amit nem tölthet be senki más, csak Ő. És az élet is csak akkor működik igazán, ha Ő tölti ezt be és nem valami, valaki más.”

   Látszik,hogy pasarétre jársz,ott pumpálják az agyakba az ilyen és hasonló okosságokat.
   Belédmagyarázzák,hogy űr van benned, – amit ha nem mondanak neked,eszedbe sem jutna,fel sem merülne benned – majd felkínálják neked Jézust,aki azt az űrt tölti be,aminek addig nem is voltál tudatában,csak miután belédmagyarázták!
   Értelmes,gondolkodó emberek meg mindezek nélkül is képesek normális életre,ha hagynak hozzá lehetőséget számukra persze!

   “De ha szívből jövő alázattal viszonyulsz az emberekhez (ami pedig Jézus nélkül nem megy)”

   Látod,itt a különbség!Van,akinek ez csak Jézussal megy, és van,aki önként,magától is tud ilyen lenni,mindenféle hit,evangélium,vagy vallás nélkül!

   “tapasztaljátok meg Azt, akire valami miatt nagyon haragszotok.”

   Kösz,de épp a Bibliaolvasásaim során jutottam el odáig,hogy de jó,hogy a sok szerencsétlennel szemben nem kellett megtapasztalnom azt a “jóságos Istent,aki egykor ezreket és ezreket irtott ki,amiatt a végtelen nagy szeretetének és igazságának köszönhetően!
   Erre csak pasaréten is azt fogják tudni neked mondani,hogy nem érthetjük,vagy nem bírálhatjuk felül Isten döntéseit,azonban én azt mondom erre,hogy értelmes és józan ember nem kérhet egy olyan urat a feje fölé,aki képes ilyeneket cselekedni!

   “Amúgy ez általában azért van, mert hamis Isten-kép alakult ki az emberben – ez pedig csak akkor javítható ki, ha az ember hittel olvassa a Szentírást.”

   Ha hittel olvasod,az sem változtat azon,ami oda le van írva!A népirtások és pusztítások,amiket Isten művelt,azok akkor is azok maradnak,ha tényleg elhiszi valaki,ha nem.
   Vagy a pokollal,örök gyötrelemmel való fenyegetés is ugyanaz marad,ha elhiszik,ha nem!
   Az Isten-képhez ez is hozzátartozik,az alakít ki hamis Istenképet,aki ezeket elhallgatja,vagy elbagatellizálja!

    
  • Warlord

   2011. július 22. péntek at 22:11

   “amint látom tényleg csak az a cél, hogy az “infót megvagdossuk” ezen az oldalon.”

   Meg hogy olyan infók is a napvilágra kerüljenek,amit a keresztények igencsak szeretnek elhallgatni!

    
 24. Bella

  2011. július 22. péntek at 20:48

  Már másodszor említed azt, hogy félelemtől indíttatva. Ebből azt szűröm le, hogy hamis istenkép alakult ki benned. Olyannak látod Őt, mint akitől félni kell. Isten olyan, mint Krisztus – rajta keresztül lehet megismerni Istent.
  Az Isten alakú űrt pedig nem én találtam ki, hanem nálam sokkal okosabbak beszélnek erről. Mivel te is ember vagy, ha akarod ha nem benned is megvan. Csak mivel nem ismerlek nem tudhatom, hogy te mivel próbálod betölteni. Vannak akik alkoholhoz, droghoz nyúlnak – mert boldogok akarnak lenni. De ez rövidtávú és nem is nyújthatja azt amivel be lehet telni. De vannak amolyan “enyhébb” változatok is. Hogy ne maradjunk az általánosság ködében, beszélek magamról. Én hosszú ideig egy személlyel próbáltam betölteni. Ha láthattam, hallhattam, akkor örültem. De ha több napon át nem lehettem a közelében, akkor “elfogyott a boldogságom”. Függtem tőle. Tapasztalhattam azt a csodát – másként nem nevezhetem -, amikor az Isten tölt be – ilyenkor érzed azt, hogy igazán tele vagy boldogsággal. És ez nem az a “happy vagyok forever” szindróma, hanem békesség, nyugalom, ami kiárad másra is. Amikor betölt, akkor nincs olyan, hogy X antipatikus, mert úgy tudsz ránézni, mint akit szintén Isten teremtett, mint akit ugyanúgy szeret, mint téged.
  És igen, függő vagyok – Isten-függő – és bár lennék mindig az. Csak ez bizony naponkénti harc. Mert az ember “sokfele” képes függni… Az ember mindig függ, még akkor is ha nem akarja magának bevallani. Ha ateista vagy, akkor ettől függsz – ha magadra veszed ezt a jelzőt kénytelen vagy megfelelni és vallani azokat az elveket amelyeket a fogalom takar. Ha azt mondod, hogy “Márpedig én döntöm el, hogy mit akarok” – akkor magad teszed isteneddé és a saját jó vagy rossz döntéseidtől, életfelfogásodtól függsz.

  Viszlát augusztusban! 😉

   
  • Warlord

   2011. július 22. péntek at 22:08

   “Ebből azt szűröm le, hogy hamis istenkép alakult ki benned. Olyannak látod Őt, mint akitől félni kell.”

   És a “félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségetek” Filippi 2:12. ilyenkor hol marad?

   “Krisztus – rajta keresztül lehet megismerni Istent.”

   Ha Isten terve az,hogy Krisztuson keresztül ismerjék meg őt,akkor bizony jó sok embernek nem lehetett része abban,hogy Istent megismerhesse!Valóban “nagyszerű, isteni” terv!
   Izraelen kívül még jónéhány tájékára a világnak illett volna elküldenie,ha tényleg annyira meg akarta volna magát ismertetni!
   Mit gondolsz,vajon hány és hány kortársa Jézusnak – már ha valóban létezett – nem is tudhatott róla,hogy él egyáltalán egy fazon,aki állítólag az Isten Fia!

   “Az Isten alakú űrt pedig nem én találtam ki, hanem nálam sokkal okosabbak beszélnek erről. Mivel te is ember vagy, ha akarod ha nem benned is megvan.”

   Már megint ez az elcsépelt,agyon hajtogatott űr!Ha valamit annak nevezhetnék,vagy nevezhettem volna annak idején,amikor én is ilyesmiket hallgattam,akkor azt inkább tudásvágynak,vagy tudásszomjnak nevezném!
   Hiába!E nélkül nem igazán tudnák olyan jól még pasaréten sem eladni a bibliai Istent!

   “Vannak akik alkoholhoz, droghoz nyúlnak – mert boldogok akarnak lenni.”

   Vannak akik,meg nem nyúlnak semmihez sem,képesek mindenfajta istenhit nélkül is boldog életet élni!

   “Amikor betölt, akkor nincs olyan, hogy X antipatikus, mert úgy tudsz ránézni, mint akit szintén Isten teremtett, mint akit ugyanúgy szeret, mint téged.”

   Felettébb érdekes ez annak fényében,hogy Istenről úgy hírlik,az emberiség, – a teremtményei! – többségét kénytelen lesz eltaszítani magától,mivel nem hittek benne!
   Lehet,hogy az ember magasabbrendű szeretetre képes,mint Isten?

   “Ha azt mondod, hogy “Márpedig én döntöm el, hogy mit akarok” – akkor magad teszed isteneddé és a saját jó vagy rossz döntéseidtől, életfelfogásodtól függsz.”

   Amit az ember ez esetben szabadon tud a jó,vagy rossz tapasztalatai függvényében akár módosítani is,amit egy keresztény viszont már nem tehet meg,mivel köti Isten szava,a Biblia!
   Másrészt inkább mondom azt,hogy önállóan döntök,mintsem egy olyan Isten döntéseit kelljen elfogadnom,aki egykor a jól ismert pusztításait vitte véghez,vagy az emberiség nagy részét szándékozik a darálóba nyomni! 😛

    
  • agyrágóbogár

   2011. július 22. péntek at 23:05

   Bella MI A HELYZET A JAPÁNOKKAL????? Miért nem írod meg, hogy ők mitől lesznek alázatosak, erkölcsösek ha egyszer nincs közük Jézushoz??

    
 25. ateistanaplo

  2011. július 23. szombat at 05:38

  @ Bella

  “Az embernek van szabad akarata. Eldöntheti, hogy akarja-e az Istent. Legalább is emberi szemmel nézve…”

  Az istened szabad akaratáról annyit, hogy az embernek két választást adott: vagy imádod, vagy pedig örök kárhozatra ítél. Ez kb. olyan “szabad akarat”, mint amennyi annak a túsznak van, akinek az elrablója éppen a fejéhez szorít egy fegyvert!

  “De van benne egy Isten alakú űr is, amit nem tölthet be senki más, csak Ő. És az élet is csak akkor működik igazán, ha Ő tölti ezt be és nem valami, valaki más. “

  Újabb keresztény maszlag. Semmiféle “Isten alakú űr” nincs bennem. Nem is volt soha. Csak belémdumálták, hogy el kell fogadnom Jézust, mert ugye nem akarok pokolra jutni? Nekem aztán magamtól sosem hiányzott volna.

  ” De ha szívből jövő alázattal viszonyulsz az emberekhez (ami pedig Jézus nélkül nem megy), akkor az már egy felkiáltójel, ami kérdőjeleket kíván, vagyis ha hiteles vagy, akkor megkérdezik, hogy miért és hogyan – mert akarják és kívánják.”

  Ez a mondatod megint jó példája egyrészt a kereszténység arroganciájának, másrészt a valóságtól való teljes elrugaszkodásának. Arrogancia az, amikor a keresztények azt állítják, hogy Jézus nélkül nem tud valaki jó lenni. Mégis kinek képzelik magukat a keresztények, hogy elítélnek mindenki mást, aki nem abban az Istenben hisz, mint ők? És az a tragikus, hogy észre sem veszik miket hordanak össze emberek milliárdjairól, amikor ilyeneket mondanak! Ha elolvasnád a blogomat, akkor látnád mennyi példa van arra, hogy a kereszténység mit csinál emberekből. Ez szerinted az, amit az embernek akarni és kívánni kellene? Megint elfelejted, hogy a többségünk itt benne volt ebben, így mi már nem vesszük be mézes-mázos keresztény PR-t.

  “kívánom, hogy tapasztaljátok meg Azt, akire valami miatt nagyon haragszotok. (Amúgy ez általában azért van, mert hamis Isten-kép alakult ki az emberben – ez pedig csak akkor javítható ki, ha az ember hittel olvassa a Szentírást.)”

  Mekkorát ásítsak? Te vagy kb. az 542., aki kioktat minket arról, hogy nem jól olvassuk a Bibliát. De természetesen az összes keresztény egymáshoz képest is másképp olvassa és értelmezi. Mi úgy olvassuk, ahogy le van írva. Nem próbáljuk megmagyarázni, hogy egy-egy gonosz szakasz az voltaképpen nem is gonosz, hanem egyszerűen elfogadjuk annak, ami le van oda írva. Évtizedekig mi is hazudtunk magunknak, mint most te teszed és megpróbáltuk racionalizálni magunkban a Biblia gonoszságait, de egy idő után nem megy, ha az ember őszinte akar maradni magához.

  Én nem haragszom az “Akidre” sem. Csak arra lehet haragudni, aki létezik. Istenre is csak annyira haragszom mint a vasorrú bábára. Csak ugye a vasorrú bábát nem vágják naponta az emberek fejéhez, hogy akkor vagy jó ember, ha hiszel benne. Arra a jelenségre haragszom, hogy emberek elhisznek egy ilyen mesét, s ennek alapján felülnek a magas lóra és elítélnek egy egész világot – mindenkit, aki nem abban hisz, amiben ők. Ilyen a kereszténység.

  “Az Isten alakú űrt pedig nem én találtam ki, hanem nálam sokkal okosabbak beszélnek erről.”

  Igen, én is ismerem ezt a keresztény propaganda szöveget. Attól, hogy mások találták ki, még nem lesz igaz.

  “. Én hosszú ideig egy személlyel próbáltam betölteni. Ha láthattam, hallhattam, akkor örültem. De ha több napon át nem lehettem a közelében, akkor “elfogyott a boldogságom”. Függtem tőle. “

  Most is függő vagy. Csak most egy képzeletbeli személyt választottál a függőséged tárgyául. Ennek természetesen megvan az az előnye, hogy mindig “veled van”, amikor csak akarod és olyan, amilyennek te akarod (mert olyan, amilyennek te akarod, nem pedig, amilyennek a Biblia valójában leírja…), de ettől még nem lesz igaz. Olyan ez, mint amikor a gyerekek kitalálnak maguknak képzeletbeli barátokat.

  “Amikor betölt, akkor nincs olyan, hogy X antipatikus, mert úgy tudsz ránézni, mint akit szintén Isten teremtett, mint akit ugyanúgy szeret, mint téged.”

  A keresztények nagy része megtérítendő bűnöst lát minden más emberben! Hol van ebben alázat? Amióta engem nem nyomorít meg ez az embertelen tanítás, amit kereszténységnek hívunk, azóta nem látom bűnösnek az embereket, hanem el tudom őket fogadni a saját egyéniségükkel, természetükkel, tisztelni és szeretni tudom őket, nem kell szerencsétlen bűnösöknek tartanom őket!

  Szerintem a kereszténység nem valódi szeretetet hirdet. A valódi szeretet elfogadja az embereket, a kereszténység viszont kiheréli az egyéniséget belőlük és egyenembereket kíván gyártani futószalagon. Ez látszik a te hozzászólásaidon is, amikor jösz ezzel az “űrrel”, meg a többi beléd diktált keresztény propaganda szöveggel. Ezek nem önálló gondolatok, hanem az, amit a gyülekezetben beléd diktáltak! Szerintem pedig a másik ember tiszteletéhez hozzá tartozik, hogy elfogadom az indivídumát, szabadságát és nem akarok egy a tekintélyeknek engedelmes, önállóan gondolkodni képtelen robotot faragni belőlük.

  “És igen, függő vagyok – Isten-függő – és bár lennék mindig az. Csak ez bizony naponkénti harc. Mert az ember “sokfele” képes függni… Az ember mindig függ, még akkor is ha nem akarja magának bevallani. Ha ateista vagy, akkor ettől függsz – ha magadra veszed ezt a jelzőt kénytelen vagy megfelelni és vallani azokat az elveket amelyeket a fogalom takar. Ha azt mondod, hogy “Márpedig én döntöm el, hogy mit akarok” – akkor magad teszed isteneddé és a saját jó vagy rossz döntéseidtől, életfelfogásodtól függsz.”

  Az ateizmus egy nagyon tág gyűjtő fogalom, csak annyit jelent, hogy nem hiszünk istenekben. Nem vagyok “kénytelen” megfelelni semmi olyannak, amit ez a fogalom takar. Ha mondjuk felbukkanna egy erőteljes bizonyíték Isten léte mellett, akkor megváltoztatnám a véleményemet. Tudod, az, hogy sokan közülünk hívő keresztényből ateisták vagy agnosztikusok lettünk éppen azt mutatja, hogy ezek az emberek képesek az önálló gondolkodásra és képesek megváltoztatni a véleményüket, akkor is, ha az szembe megy egy addig jól berögzült doktrínával az életükben. Nem úgy a legtöbb keresztény.

  Úgy látom ez a szöveg minden gyülekezetben közös: a hitgyüliben is gyakran állították, hogy az, aki nem hisz “magát tette istenné”. Nem, nem tettem magam istenné, ugyanis nem hiszem azt magamról, hogy mindenható vagyok. Abban, hogy fenntartom magamnak a jogot, hogy magam határozzak a sorsomról és ne egy bronzkori mítoszgyűjtemény, semmi rossz nincs.

   
 26. Online

  2011. július 23. szombat at 13:24

  Valahol azt hallottam, hogy a Norveg tomeggyilkos Anders Behring Breivik fundamentalista kereszteny… Na schön, ha ez igaz…

  http://index.hu/kulfold/2011/07/23/minden_idok_legnagyobb_politikai_meszarlasa/

   
 27. Bende Gábor

  2011. december 12. hétfő at 10:42

  Nos, most találkoztam evvel a lappal, és eléggé semmilyen. Úgy korholja a Bibliát, hogy el sem olvassa. Kiragad belőle, azokat a saját szája íze szerint alakítja, majd röhög rajta. Gratulálok, de tudod, egyszer majd minden kiderül, és akkor majd vagy nevetni fogsz, vagy sírni. Addig pedig ha valóban érdekel a Biblia, kérlek, keress fel egy olyan embert, aki meg tudja mutatni neked, milyen téves nézeteid vannak egy olyan könyvről, amelyiket nem is ismered.

   
  • AK

   2011. december 12. hétfő at 11:56

   Nos, most találkoztam a hozzászólásoddal és eléggé semmilyen.

   Egy pillanatra se vennéd a fáradtságot, hogy értelmezz bármit ami itt elhangzik, hogy konkrét állításokkal helyezhesd szembe magad. Csak nagy általánosságban ítélkezel. Tudod miért javaslod, hogy a bibliát nagyon értő embert kell felkeresnünk? Azért mert te se tudnád megvédeni, csak vakon hiszel. Te sem ismered azt a nagyon “olyan könyvet”.
   Minden alap nélkül kritizálsz és rögtön ÖRÖK POKOLTŰZZEL fenyegetsz. (hogyrohadnálmeg) De bepipultam…
   Kezdeményezz értelmes társalgást baszki! Ragadj ki konkrétumokat ami nem tetszik, fejtsd ki az ellenvéleményedet, de ne “maj meglássátok”-ozz itt nekem mert elátkozlak hetediziglen a poklok fertelmes urának rámruházott hatalmánál fogva, hogy a te magvad legyen terméketlen és haljál ki mint a dinoszauruszok! (WÁÁÁ!)

   😉

    
  • Ricsi

   2011. december 13. kedd at 01:29

   figyelj, majom, a blog iroja jobban ismeri a szaros bibliadat, mint az egesz gyulekezeted egyuttveve. nem tudsz semmit, korul sem nezel, csak a “majdmeglatod” ugatas megy – a szokasos menetrend szerint idetevedo kereszteny okrokhoz meltoan. tudod, hany hozzad hasonlo volt mar itt es egette meg magat?

   eleg ertektelen eleted van igy, hodolva egy halott vilagkepnek, de meg is erdemled, amennyi eszed van.

    
  • krisztianerik

   2011. december 18. vasárnap at 11:12

   “Úgy korholja a Bibliát, hogy el sem olvassa. Kiragad belőle, ”

   Az igazság az , hogy mi elolvastuk a bibliát , sőt nem is egyszer !
   Most fordított a helyzet , mert te nem olvastad el a teljes blogot és a hozzászólók irásait , és úgy korholsz minket .
   Mindezek mellett , élvezettel olvasom azon keresztények hozzászólásait , mint amilyen a tied is.
   Az idetévedt keresztények 99,99 %-a úgy viselkedik mintha ők lennének minden tudás és ismeret egyedüli birtokosai. Én már csak kuncogok magamban ilyenkor , pláne mikor ködösítenek
   “egyszer majd minden kiderül, és akkor majd vagy nevetni fogsz, vagy sírni.” megy megint a megfélemlítés, a félelemmel könnyű manipulálni embereket , csak nem minket akik tudunk a kettő között különbséget tenni. Ha nem olvastuk volna el a bibliát akkor szerinted itt lennénk? nem magunktól lettűnk ilyenek , hanem a biblia szült minket ilyenné, ha érted mire írom ezt ::))))

    
  • ateistanaplo

   2011. december 26. hétfő at 10:17

   Egy-kettő-három-négy. Ezúttal a negyedik mondatnál jutottunk el a pokollal való burkolt fenyegetőzéshez. Gratulálok! 😀

    
 28. xingtao

  2011. december 12. hétfő at 15:55

  “Gratulálok, de tudod, egyszer majd minden kiderül, és akkor majd vagy nevetni fogsz, vagy sírni. ”

  LOL
  Ez lehet, hogy a középkorban hatásos volt, de ma már elég gáz- bár ez az egy hozzászólásod remekül összefoglalja a kereszténység lényegét 🙂

  /Figyelmeztetlek, hogy azonnal térj meg Ahura Mazdához, máskülönben a POKOLban fogsz örökké égni 🙂 /

   
 29. Levi

  2012. április 1. vasárnap at 22:52

  Hello ateista okos tojás! A bibliában igenis van utalás a kiskorúak a gyermekek megrontásáról! Ebből is látszik hogy teljesen hülye vagy az egészhez…Mikor Jézus mondja: Ha valaki a kicsinyek közül egyet is megbotránkoztat, jobb annak ha malom követ köt a nyakára (már mint a sajátjára a pedofil) és úgy veti magát a tenger mélyébe.. hogy hol van ez a rész? keresd meg olvasd el az egészet figyelmesen mert rád fér, és megtalálod!Most csúnyául lebőgetted magad hallod -e….. 🙂

   
  • Ádám

   2012. április 2. hétfő at 05:59

   Szia Levi!

   Az idézet így szól (bár nem kisdoktoriról van szó):
   “A ki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, a kik én bennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék.”
   (Máté, 18,6)

   Vagyis, Jézus csak a hívő gyerekekről beszélt. Egyébként meg a “megbotránkoztat” nem feltétlenül szexuális bántalmazást jelent. De persze akár azt is jelentheti – ahány ház, annyi Biblia értelmezés…

    
  • AK

   2012. április 2. hétfő at 07:37

   Szia Levi!
   Tényleg ennyi az egész amibe bele tudsz kötni?
   Ennyi erővel a biblia összes isteni parancsát be kell tartani. Miért siklasz el akkor afölött, hogy a rabszolgáktól el lehet szakítani a feleségét és a gyerekeit, de ha a rabszolga nem akarja elveszíteni a családját akkor át kell döfni a fülét egy árral és ezután örökre a gazdájának a rabszolgája marad? (II. Mózes 21. 4-6)
   Ez nincs benne a bibliában? Ez nem parancsolat?

    
  • krisztianerik

   2012. április 2. hétfő at 21:10

   Na barátaim a mai napon is bemutatkozott a nagyarcu arrogáns kereszténység : Kedves Levike ennél többet nem is várunk el egy kereszténytöl mint amit itt leirtál , tehát ezzel a hozzászólásoddal sem sikerült túlszárnyalni a középkorban rekedt honfitársaidat ::))))
   Gratula szép munka volt csak igy tovább::)))
   Úi : gondolom ennek megírására a szellem kényszeritett::))))

    
  • Warlord

   2012. április 2. hétfő at 22:29

   Hello kereszteny okostojas!
   (Csak azert irtam,hogy bemutassam,ilyet en is tudok irni)

   Na,valoban elmondhatjuk,hogy igen,van utalas a Bibliaban a pedofiliarol!
   Es az is lehet,hogy abban az ateistanaplo is tevedett,amikor azt irta,hogy nincs.Persze ettöl meg messze nem bögette le magat,mert ha figyeltel,akkor eszrevehetted volna,hogy a cikk mondanivaloja szempontjabol ennek a tevedesnek valojaban nincs komoly sulya!
   De amugy meg annyit azert hozzafüznek,hogy ha mar azt mondjak a keresztenyek,hogy az istenszavaabiblia olyannyira überelhetetlen erkölcsi merce,amelyre ember a maga erejeböl meg gondolni is keptelen,nemhogy eljutni odaaig – amiröl persze tudjuk,hogy messze nincs igy -,akkor azert a pedofilia csak többet erdemelne egy aprocska es felreerthetö utalasnal! ;P

    
   • Lajos

    2012. április 4. szerda at 09:25

    A zs.-k nyugodtan pedozhattak a fogoly szüz lánygyermekekkel:

    “Most azért öljetek meg a kisdedek közül minden fineműt; és minden asszonyt is, aki férfit ismert azzal való hálás végett, megöljetek.

    Minden leánygyermeket pedig, akik nem háltak férfiúval, tartsatok életben magatoknak.”

    Mózes IV. könyve:31:17

     
   • Lajos

    2012. április 4. szerda at 09:29

    Családszex is van a Bibliában pl a sok gyilkosságokon kivül.. Hadd tanuljon a gyerek hittanon. 🙂

     
 30. Warlord

  2012. április 3. kedd at 08:53

  Mar lehet,hogy feltettem ide korabban is,de nem baj,nagyon jo gondolatok!

  A Tizparancsolat biralata:

  http://jezusvagymozes.andreanum.hu/a_tizparancsolat_biralata.htm

   
 31. judea50

  2012. szeptember 14. péntek at 02:46

  jaja :)) , véégre, egy érdekes blogászati többfunkciós nyüstöllés. Szal: igen érdekelne, hogy aki nem hisz, az miben hisz? Abban, hogy hiszi, hogy nem hisz, avagy simán abban, hogy nem hisz? (nem vagyok keresztény…se… csupán kíváncsi. / Ám komolyan: ha van Isten, ha nincs, az emberi egyed ( előbb-utóbb-, de inkább mindig) megteremti magának az ő kívánsága.lelki igénye , vágyott elképzelése szerént (az valami perverzitás lehet, hogy kegyetlen, szigorú, keményebbnél keményebb kritériumokat felállító és megkövetelő,,főnököt kreál magának” …Ha öléggé,,konzervatív” az ötletelő, akkor kitart mellette élete végéig(ha beledöglik is)…még akkor is, ha rájön: nem volt jó ötlet…ezért próbálja másokra is rátukmálni- neki se legyen jobb!- alapon…Mit nem látok jól?

   
 32. AK

  2012. szeptember 14. péntek at 08:22

  “Mit nem látok jól?”
  A saját gondolataidat. Össze-vissza írsz, értelmezhetetlen az egész. Kicsit gyakorolj még!

   
 33. Warlord

  2012. szeptember 14. péntek at 19:49

  “nem vagyok kereszteny”

  Akkor nem vagy remenytelen eset! 🙂
  Remelem,igy is marad… 😉

  De a targyra terve:
  Azt gondolom,a “nem hisz” eseteben különbseget kell tenni aközött,hogy valaki esetleg eleve nem is tart igaznak valamit,ill. aközött,hogy keresztenyi ertelemben nem hisz,vagyis nem epiti az eletet egy adott hit-,vagy hiedelemrendszerre.Ettöl meg persze tarthatja azt igaznak is akar…
  A “vagyott elkepzeles”-sel kapcs.-ban azt gondolom,hogy sosem az a baj,ha az ember kialakit maganak ilyeneket,hanem az,ha egyreszt mindent ehhez a kephez akar igazitani,ill. abba akar beleilleszteni,masreszt ha nem hajlando azon valtoztatni!

   
  • Warlord

   2012. szeptember 14. péntek at 19:55

   …pontosabban nem valtoztatni nem hajlando rajta,hanem csak nem veszi tudomasul a tenyeket es annak ellenere is ugy tesz,mintha a “vagyott elkepzeles” lenne igaz.
   Attol meg,mert tudomasul vette,hogy a tenyek nem allnak összhangban a vagyott elkepzelesevel,meg tovabbra is gondolhatja pl. ugy,hogy “ugy lenne jo,ha az lenne igaz!”

    
 34. Warlord

  2013. január 15. kedd at 15:05

  nagy lajos

  2013. január 14. hétfő at 11:29

  “Semmi nemű kimagyarázkodás nincs a lelkészek részéről a bibliát illetően. Sajnos csak ennyi ragadt rád a két brilliáns lelkész ige hirdetéseiből.”

  Vagy inkább csak te nem vetted eddig még észre…

   
 35. Lehettem Volna

  2014. február 3. hétfő at 15:37

  Nem kellene egy viszonylag kis nép mitológiáját túl komolyan venni.
  Az önmagában sokat mond, hogy népeket figyelmeztetni kell arra, hogy ne ölj és ne lopj meg hasonlók.
  Az Új testamentum nem is helyez túl nagy hangsúlyt a Tízparancsolatra. Ellenben ad 2 parancsolatot:

  “És megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértve őt, és mondván:
  Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?
  Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.
  Ez az első és nagy parancsolat.
  A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.
  E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

  A helyzet az, hogy a kereszténység egy ősi erkölcsi struktúrát igyekszik átörökíteni a világ számára. Ez a második parancsolatból világosan látszik.

  Ennek az ősi erkölcsi struktúrának volt része a zsidó vallás is, amíg a farizeusok el nek kezdték félremagyarázni a népnek és neg nem bolondították őket a kiválasztottsággal.
  Jézus ezt a kisiklást próbálta rendbehozni.
  Több kevesebb sikerrel… A zsidók sajnos a “rokonság” kapcsán végig beleszólással bírtak a kereszténység alakulásába, például beletették a Bibliába a saját mitológiájukat, ami hatalmas kavarodást okozhat, például hogy mikor verjük ki a fogat a fogért és mikor tartsuk oda a másik orcát. A bosszú, Kánan népének kiirtása, a bálványimádók elpusztításáa adott parancsok príma kézikönyvként szolgáltak a gyarmatosítás során… Ráadásul mindenki a “keresztényeket” hibárzatja ezek miatt.
  Aztán miután Bakócz Tamást kiütötték az itáliai bankárkaszt által támogatott Mediciek, a keresztény világ spirituális központja végleg a pénzvilág hatalmába került.

  Tehát csak arra kérném a kereszténységet fikázókat, hogy alaposan nézzék meg, hogy mik azok az alapok, amiket valójában kritizálnak.

   
  • AK

   2014. február 3. hétfő at 17:02

   Az újszövetséget olvasva egyértelműen kiderül, hogy nincs igazad.
   Az új testamentum egyértelműen és több helyütt is megerősíti, hogy a zsidó törvények (az ótestamentum) teljessége továbbra is érvényes:
   Lukács ev. 16. fejezet 17 vers
   Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.

   Máté ev. 5. fejezet 17-19 versek:
   17. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.
   18. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
   19. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

   Pál is megírja a Timóteushoz írt II. levél 3. rész 16. versében:
   16. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

   Nem csak a kereszténység történelme alapján fikázzuk a vallást. Hanem egész egyszerűen amiatt, mert nem igazak a természettfeletire vonatkozó állításaik. Az egész egy bizonyíték nélküli mítosz, ami semmilyen történelmi és tudományos kritikával szemben nem állja meg a helyét. Ezért akárhogy szépíted a helyzetet és kensz minden “rosszat” a zsidókra, attól még nem tudod egy “igazi” kereszténység igazát bizonyítani. Hiábavaló a minden alapot alap nélkülöző magyarázkodásod.

    
  • Karl Sasse

   2015. május 5. kedd at 14:23

   tényleg úgy véled, hogy a “ne lopj” annyira egyértelmű, magától értetődő és egyetemes?
   mi a lopás? kitől lop, aki lop? az illetőnek hogy lett az, amit tőle loptak? most hagyjuk a szar dumát a “megdolgozott érte” atom tőkés rizsával, mert semmilyen dolgot nem lehet elejétől a végéig munkával előállítani, mert kell a szerszám hozzá, kell az erőforrás, nyersanyag, kell a felhalmozott emberi tudás és ami a legfontosabb, kell hozzá maga a földterület. az pedig nem lehet senkié, mert azt csakis egyféleképpen teheti valaki sajátjává, ha elveszi azt, kijelenti, hogy az az övé, lefoglalja. az pedig nem munka. azzal nem dolgozott meg érte. innentől az egész bukta.
   tehát marad a kérdés, mi a lopás? mitől olyan egyértelmű szerintetek?
   ahogy a biblia értelmezi?
   vagy ahogy a magyar btk?
   vagy az usa alkotmánya?

   az elsőt nem hinném, hogy nagyon rá tudnánk húzni egy mai tulajdonszerzésre, a másik kettő meg eleve megdől ott, hogy valamikor a tulajdon-átruházási láncolatban van olyan elem, amely nem felel meg a kritériumoknak. elég csak a világháborúkra, békediktátumokra, vagy az usa gyarmatosítására gondolni.

   továbbá éppen a “társadalmi” törvények királya, csúcsa, az emberi jogok nyilatkozata mondja ki, hogy minden ember egyenlő. vagyis ha én definiálom a tulajdont és a lopást, az éppen annyira számít, mint bárki más (köztük az ún. törvényhozók meghatározásai).
   továbbá a logikában nincs súlya annak egy állítás igazságtartalmában, hogy ki mondta és hányan mondták. ez ugyebár a tekintélyre és közvélekedésre hivatkozás érvelési hibája.

    
  • warlord71

   2015. május 31. vasárnap at 16:01

   “…Ráadásul mindenki a “keresztényeket” hibáztatja ezek miatt.”

   Mivel nem határolódnak el tőle,lévén mindazt ugyanúgy istentől eredőnek fogadják el.
   Amíg a kereszténység kitart mindamellett,hogy az alapjait az Ószövetség (is) jelenti,addig bizony számíthat is a fikázásra! 😀

    
 36. Diogenes

  2014. augusztus 16. szombat at 07:53

  Minden vallás hívei a békét, szeretetet hirdetik, aztán kimennek a miséről és felgyújtják egymás templomait.

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt szereti: