RSS

Fundikat sokkol júniusi számával a Christianity Today

05 jún

Ken Ham mérges. A híres-hírhedt kreacionista, aki a Kentucky-ban található Kreacionista Múzeummal, majd legújabban Noé bárkája megépítésének terveivel vonta magára a figyelmet, ezúttal nem az elvetemült evolucionistákra és ateistákra van kiakadva, hanem keresztény testvéreire. Mégpedig azokra, akik elég őszinték önmagukhoz ahhoz, hogy ne tudják figyelmen kívül hagyni a tudományos tényeket és bizonyítékokat.

A Christianity Today című keresztény magazin júniusi száma ugyanis ezzel a címlappal jelent meg:

A főcím: „A történelmi Ádám keresése”

A fundiknál már tuti a címlap kiverte a biztosítékot (jó sok előfizetést fognak lemondani :D), hát ha még bele is néznek! Ken Ham megtette. A cikk számos keresztény tudóst szólaltat meg, akik ilyen-olyan mértékben elfogadják az evolúció elméletét.  Ham szerint ezek a tudósok megalkuvóan kezelik Isten igéjét és előbbre helyezik annál „az esendő emberi hitet az evolúcióban”. (Gondolom a fosszíliák, az anatómiai és molekuláris bizonyítékok egymást alátámasztó tömkelegei a „hit” kategóriába tartoznak Hamnél. De bezzeg a Biblia állításai! 😀 )

A cikk azt a kérdést tette fel ezeknek a keresztény tudósoknak, hogy vajon feltétlenül szó szerint veendő-e Ádám és Éva bibliai története. Ham, nem titkolt felháborodással és megrökönyödéssel idézi az alábbi véleményeket a magazinból:

„Egy aktuális evolúció-párti, az Inter Varsity Press gondozásában megjelent könyvben, melynek címe „A tudomány és a hit nyelve”, a társszerző, Karl W. Giberson fokozza a helyzetet, amikor kijelenti, hogy ’sajnos’ az a koncepció, hogy Ádám és Éva szó szerint az első pár és minden ember őse volt, egyszerűen ’nem összeegyeztethető a bizonyítékokkal’”.

„Collins 2006-os bestsellere, az „Isten nyelve: Egy tudós bizonyítékai a hit mellett” – amely olyannyira felingerelte a szekuláris kritikusokat – tudományos jelekről számol be, amelyek szerint az anatómiailag modern [ember] főemlős ősökből alakult ki talán 100 000 évvel ezelőtt – jóval a Teremtés látszólagos ideje előtt – és egy körülbelül 10 ezres populációtól eredt, nem két egyéntől. A tradicionális hittel szemben, amely szerint a férfi és a nő különlegesek voltak az Édenben és biológiailag különböztek minden más teremtménytől, Collins azon tűnődött, hogy a Teremtés könyve vajon nem egy ‘költői és erőteljes allegóriát’ mutat-e be arról, ahogyan Isten felruházta az emberiséget szellemi és erkölcsi természettel? ’Mindkét opció tartható intellektuálisan.’, vonta le a következtetést.”

„Egy Venema és Falk által írt BioLogos dolgozat még határozottabban nyilvánítja ki: az emberi populáció – mondják – ‘semmiképpen sem volt soha mindössze két főből álló… fajunk populációként ágazott szét. Az adatok abszolút világosak erre vonatkozóan’.”

A BioLogos nemcsak, hogy promótálja a jelenlegi tudományos konszenzust az ember eredetéről, hanem azzal kapcsolatban is kifejti véleményét, hogy mely Írást lehet újra interpretálni, hogy összhangban legyen az evolúció elméletével.”

„[Peter] Enns számára a szó szerinti Ádám, mint különleges teremtmény evolúciós előzmények nélkül ’ellentétben áll minden mással, amit tudunk a múltról a természettudományokból és a kulturális maradványokból.’ Amint a Teremtés könyvének korai fejezeteit olvassa, azt mondja: ’Maga a Biblia meginvitálja a szimbolikus olvasást azzal, hogy egy kozmikus csata képeit használja és hogy párhuzamokat von Ádám és Izrael között.’
Ugyanakkor elismeri, hogy az újszövetségi szakaszok mások. Enns nem kétli, hogy Pál valóban ’igazi személynek’ gondolta Ádámot. De Enns szerint az apostol ezen hite az ősi világban általános hitet tükrözte az ember eredetével kapcsolatban. A Teremtés könyvének különféle változatainak áttekintése után Enns csatlakozik azokhoz, akik a Teremtés könyvének Ádámra vonatkozó részeit ’az izraeliták eredetének történeteként’ látják, nem az egész emberiség eredetének történeteként, és ebben az esetben nincs alapvető konfliktus az evolúció elméletével.”

„Waltke nyitott az új gondolkodásra. Egy interjúban az Evangéliumi Teológiai Társaság korábbi elnöke megerősítette, hogy ’a Biblia tévedhetetlen, de az interpretációk nem azok’. Ő Ádámot és Évát történelmi személyeknek tartja. De ha a genetika azt a következtetést vonja le, hogy ’az Írás egy csoportot ábrázolt úgy, mint egy egyént, az engem nem zavar’, mondta. ’El kell fogadnunk a tudományos bizonyítékot. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül őket. Teljes bizalmam van az Írásban, de az nem azt reprezentálja, amit a tudomány reprezentál.”

A cikk idéz két Calvin College professzort is.

„Schneider szerint a konzervatív protestantizmus a ‘krízis szélén áll’ ebben a témakörben, mivel a bizonyíték úgy tűnik hitelteleníti a bűnbeesést, mint történelmi eseményt. Az olyan viselkedések, amiket a bűnbeesés következményének tartunk, mint például az önző viselkedés, létezik az alacsonyabb rendű (ezért a kifejezésért az evolúcionisták felhúznák a szemöldöküket – a ford.) főemlősökben és az evolúció útján kerülhettek át az emberekbe. Ezért az Éden ‘nem lehet szó szerinti jellemzése annak, hogy milyenek voltak a dolgok az ősi emberi múltban’.”

Harlow szerint a bűnbeesésről alkotott képünket meg kell reformálni és az egyháznak hajlandónak kell lennie ‘leválasztani az eredendő bűnt attól a felfogástól, hogy az emberek egyetlen pártól származnak’”.

A cikk ellenpólusként idézi a kreacionista szervezet, az „Answers in Genesis” álláspontját is:

„Az Answers in Genesis írói a jelenlegi fejleményeket így kommentálták: ’Isten érett, teljesen funkcionális teremtményeket alkotott hat nap alatt, körülbelül 6000 évvel ezelőtt’.”

Aztán a cikk írója megjegyzi – Ham pedig azt írja saját cikkében, hogy nagyon fontos, hogy ezt a keresztények megértsék:

„Ha ez igaz. akkor az természetesen elpusztítaná a darwinizmust, mert egy ilyen rövid időszak nem ad elég időt az evolúciós folyamatok megtörténtére.”

De miért lenne EZ az igaz? Amikor épp az imént ismerték be, még keresztény tudósok is, hogy minden bizonyíték ez ellen szól. A kreacionisták oldalán egyetlen dolog áll: a Biblia azt mondta…

Ham viszont épp az ellenkezőjére forgatja ki a tényállást. Azt írja:

„Amint egy ideje mondjuk, a szekuláris világ nem fogja és nem tudja elfogadni egy fiatal Föld legkisebb lehetőségét sem, mert akkor nem tudnák még posztulálni sem az evolúció ötletét. Óriási időre van szükségük az evolúció hitéhez. Ezért használ a szekuláris világ olyan kifejezéseket, mint „tudományellenes”, „anti-intellektuális” és „akadémiaellenes” azokra, akik elutasítják az évmilliárdokat és fiatal Univerzumot fogadnak el. És szomorú, de ezért adja meg magát ennyi keresztény akadémikus a szekuláris világnak – akadémiailag elfogadhatónak akarnak tűnni a világ szemében. („Already Compromised” című könyvünkben részletezünk egy kutatást, amely dokumentálja, hogy a keresztény akadémikusok nagy része a keresztény felsőoktatási intézményekben az idős Földben és Univerzumban hisz.)”

Ami Hamnek szörnyű, az számomra örömteli, ha valóban így van. Ham viszont rosszul vezeti le a dolgot. A keresztény tudósok nem azért hisznek az idős Földben és Univerzumban, hogy elfogadtassák magukat a világiakkal. Hanem azért mert mérlegelték a bizonyítékokat. Szerintem senki sem szeretné jobban ezeknél a keresztény tudósoknál, ha azt mondhatnák: a bizonyítékok a Biblia igazát támasztják alá. De nem így van. Így egy keresztény tudós előtt két választás marad: az egyik, hogy elfogadja a bizonyítékokat és megpróbálja valamilyen módon közös nevezőre hozni őket a Bibliával (pl. azzal, hogy azt mondja a teremtéstörténet ezek szerint csak allegória) vagy lalalázva bedugja a fülét és makacsul ragaszkodik a Biblia szó szerinti értelmezéséhez, amint azt a Ken Ham félék teszik.

Sőt, maguk a világi tudósok sem azért hisznek a Föld és az Univerzum magas korában, hogy legyen elég idő az evolúciónak, hanem mert minden bizonyíték erre utal! Ham felcseréli az okot és az okozatot. Geológiai, csillagászati, kozmológiai, fizikai bizonyítékok tömkelegei utalnak a Föld és az Univerzum magas korára és nincs semmi, ami ennek az ellenkezőjére utalna! Ha nem így lenne, akkor egész egyszerűen megbukott volna az evolúció elmélete. Azonban az nagyon jól illeszthető az egyéb tudományterületek felfedezéseihez és bizonyítékaihoz. Ellentétben a bibliai teremtéstörténettel.

Ham folytatja:

„Vegyük észre, hogy ha a milliárd évek nem igazak és az Univerzum csak néhány ezer éves, akkor a vitának a szó szerinti Ádámról és Éváról vége van! Nyilvánvaló az Írásokból, hogy Isten szó szerint teremtette Ádámot és Évát – ez alapvető fontosságú a kereszténység számára a bűnbeesés megértéséhez és ahhoz, hogy Isten Fia miért lett a Megváltónk.”

Megint kérdem: miért ne lennének igazak a milliárd évek? Milyen bizonyíték utal rá, hogy nem igazak? A Biblián kívül…

Ham ismét idézi a Christianity Today-t, amely szerint a 21. század nagy teológiai kérdése az, hogy Ádám és Éva története vajon szó szerint veendő-e:

„Szóval, az Ádám és Éva kérdés lesz a vízválasztó Tudomány-Írás vita, annak a 21. századi megfelelője, amikor egykoron zavaró bizonyíték bukkant fel arra vonatkozóan, hogy a Föld kering a Nap körül? A potenciál mindenesetre megvan: a fejlődő tudomány nemcsak azzal szemben jelenthet kihívást, amit a Teremtés könyve lejegyez az emberiség megteremtéséről, hanem a faj egyedülálló státuszával szemben is, miszerint „Isten képére” teremttettünk, valamint az eredendő bűn és a bűnbeesés keresztény dogmájával és Jézus Lukács evangéliuma szerinti leszármazásával szemben, – legjelentősebb mértékben pedig Pál azon tanításával szemben, amely a történelmi Ádámot összefüggésbe hozza a Krisztuson keresztüli megváltással (Róma 5:12-19).”

Ham azt a címet adta cikkének, hogy „Egyetértek az ateistákkal”. Természetesen nem abban, hogy nincs Isten, hanem abban, hogy Ádám és Éva történetének szó szerintisége vagy nem szó szerintisége sokkal több, mint aminek először látszik: áll vagy bukik rajta az egész kereszténység! Ham egy ateista honlapról idéz (persze hangsúlyozza, hogy nem ért egyet az első bekezdéssel):

„Ha ezt olvasod nagy az esély rá, hogy nem hiszed el Ádám és Éva és a beszélő kígyó meséjét. Valószínűleg úgy gondolod, hogy ez egy tudatlanságból megalkotott történet, hogy így magyarázzák az élet eredetét. Valószínűleg nem hiszed, hogy Ádám szó szerint megette a gyümölcsöt, ami miatt Isten őt és Évát kiűzte az idilli Édenkertből.

Más szavakkal: tudod, hogy ez egy mítosz.

Eddig okés? Tehát, ha Ádám, Éva és a beszélő kígyó mítoszok, akkor az eredendő bűn is mítosz, igaz? Nos, gondolkodj el rajta!
Jézus fő rendeltetése az volt, hogy megmentse az emberiséget az eredendő bűntől.
Az eredendő bűn a hívőket méltatlanná teszi a megváltásra, de mégis megkapod, ezért hálásnak kell lenned a megváltásért (attól, ami nem létezik).
Eredendő bűn nélkül az a marketing, miszerint minden ember bűnös és ezért szükséges Jézust elfogadnia, igencsak gyenge lábakon áll.

Csak arra kérünk téged, hogy komolyan vedd fontolóra, amit tudsz, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy keményen meg kell vizsgálnod mindazt, amire egész életedben tanítottak. Ha nincs Ádám és Éva, az azt jelenti, hogy nincs szükség megváltóra. Azt is jelenti, hogy a Bibliában nem lehet megbízni, mint vitathatatlan, szó szerinti igazságban. Teljes mértékben megbízhatatlan, mert az egész egy mítosszal kezdődik és erre az alapra épít. Bűnbeesés nélkül nincs szükség megbánásra és nincs szükség szabadítóra. Tudod, hogy így van.”

(http://atheists.org/atheism/Christmas)

Ham ezután azon sopánkodik, hogy szomorú, hogy az ateisták jobban értik a kereszténységet, mint sok keresztény. (Talán ezért ateisták. 😉 )

Amint Ham azt mondta, hogy egyetért abban az ateistákkal, hogy a teremtéstörténet szó szerintiségének megkérdőjelezése az egész keresztény tanítást aláássa, ebben én is egyetértek Hammel. Csak természetesen az én konklúzióm nem az, hogy akkor a Biblia szó szerint igaz, hanem az, hogy a Biblia és a kereszténység nem más, mint egy mítosz, aminek semmi köze sincs az igazsághoz.

Természetesen a mérsékelt, evolúciót elfogadó keresztények tiltakozhatnak és mondhatják, hogy mind a bűnbeesés, mind az eredendő bűn allegóriák és valami mást jelképeznek – mondjuk az ember általános engedetlenségét Istennel szemben -, de ezek már csak utólagos invenciók annak érdekében, hogy valahogy mégis meg lehessen menteni a kereszténységet. A Biblia nem ezt írja. A Biblia teremtéstörténete nagyon is szó szerintinek tűnik – példának okáért a nők szülési fájdalmait azzal magyarázza meg, hogy Éva volt az, aki szakított a tiltott fáról és adta át a gyümölcsöt Ádámank, ezért Isten ezt külön büntetésként szabta ki a nőkre. Ugyanezzel az indokkal feljogosítja a férfiakat, hogy uralkodjanak a nőkön…

Az Újszövetségből is úgy tűnik szó szerint értették a teremtés történetét. Ham idéz cikkében néhány verset ennek alátámasztására. Én hadd idézzem a korábban már említett Róma 5:12-19-et:

„Annakokáért, miképen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek;

Mert a törvényig vala bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincsen törvény.

Úgyde a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, a kik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, a ki ama következendőnek kiábrázolása vala.

De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra.

És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által; mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra.

Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, kik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek.

Bizonyára azért, miképen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat: azonképen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

Mert miképen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek: azonképen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.”

Ham végül ezzel zár:

„Igen, Ádám valóságos ember volt – az első ember és egy szó szerinti Ádám. Ha mást mondunk, azzal aláássuk az Írást és ezzel támadást intézünk az Ige ellen, amely támadás Jézus Krisztus személye ellen, aki maga az Ige. Ezeknek a kompromisszumokat kötő keresztény akadémikusoknak térdre kell borulnia a Szent Isten előtt és megbánniuk a támadásaikat, amiket az Ige ellen intéztek.”

Csak az a gond ezzel, hogy ott vannak azok a fránya bizonyítékok…

Ken Ham cikke: http://blogs.answersingenesis.org/blogs/ken-ham/2011/06/01/i-agree-with-the-atheists/ 

 

Címkék: , , , , , , ,

16 responses to “Fundikat sokkol júniusi számával a Christianity Today

 1. Xmes

  2011. június 5. vasárnap at 08:30

  “„Az Answers in Genesis írói a jelenlegi fejleményeket így kommentálták: ’Isten érett, teljesen funkcionális teremtményeket alkotott hat nap alatt, körülbelül 6000 évvel ezelőtt’.””

  Valamint millió, esetenként milliárd évesnek látszó fosszíliákat is teremtett ez alatt a 6 nap alatt, majd gondosan, a földtani rétegeknek megfelelően elásta őket, hogy jól próbára tegye velük a 6000 évvel később élő C. Darwin után élő emberek hitét azzal, hogy evolúciós bizonyítékokat hamisít…
  Kellően perverz egy isten lehet az ilyen. 😀
  De lehet, hogy csak a MennyTV Kész átverés show-ját forgatja. 😀

  1.4. És a Zúristen a 153656445-ik napon megteremté a setétséget, s nevezé annak nevét kereszténységnek, és a setétség lakóit pedig keresztényeknek.
  (Xmes Első levele a setétségbeliekhez, 1 fejezet)

   
 2. li

  2011. június 5. vasárnap at 10:20

  “a teremtéstörténet szó szerintiségének megkérdőjelezése az egész keresztény tanítást aláássa”
  Alapvetően így van, de azért ne becsüljük alá az emberi önigazolás (a szó alatt a pszichológiai jelenséget értve) lehetőségeit :-). A Biblia ellentmondásainak, összetettségének köszönhetően bármit és annak ellenkezőjét is ki lehet belőle interpretálni, így aztán van annyira rugalmas a könyv, hogy szükség esetén bármivel össze lehessen egyeztetni. Magyarán ha elég rugalmasan kezeled, a valóság nem fogja megcáfolni.
  A fundi-gondolkodás alaphibája, hogy azt hiszik, létezik szövegértés értelmezés nélkül. Totálisan naiv a viszonyuk a nyelvhez, kommunikációhoz. Pedig a szerző szándékolt mondanivalójának rekonstrukciója egy fordításban olvasott, többezer éves szöveg esetében…hát,, nagyon sok _értelmezést_ igényel.

   
 3. Warlord

  2011. június 5. vasárnap at 21:47

  Akár a fundiknak van igazuk,akár a Tudománynak,a legteljesebb mértékben egyetértek vele,hogy a kereszténység lényege múlik azon,hogy a bibliai eredet- és bűnbeesési történet szó szerint igaz-e,vagy csak egy mítosz.
  Az egész kereszténység erre épül,ebből indul ki,ez képezi az alapját,bűnbeesés nélkül nincs kereszténység,mert okafogyottá válik a megváltás és vele együtt gyakorlatilag az egész,a “jövőre vonatkozó bibliai isteni koncepció” is.
  Az első emberpár bűnbeesése nélkül nincs miből “megváltani” az emberiséget,tehát a kereszténység által hirdetett “Jézusi áldozati kereszthalál” csak egy értelmetlen mártírhalál.
  A kereszténységnek az utolsó töltényig szüksége van a szó szerint értelmezett bibliai eredetmítoszra,mert akkor az többé már nem kereszténység.Lehet persze olyan kibúvókat keresni,mint az idézett “nem szó szerint,hanem csak allegorikusan,meg szimbolikusan kell érteni” magyarázatok,de akkor ezzel máris feladták pl. azt az alapvető keresztény tanítást is,hogy a halált az első emberpár bűne miatt bocsátotta Isten a világra,mert hiszen évmilliárdos múlt esetén szükséges,hogy a halandóság az élet természetes része legyen.
  Mellesleg illene akkor azt is megmagyarázni,hogy akkor mégis mi az a “bűn”,amiről a biblia ír,amit csak “szimbolikusan” kell értelmezni?Ki, mikor, hogyan és miért vétkezett valójában,ami miatt mégis azt kell tartanunk,hogy az ember “eredendően bűnös”,ha a teremtéstörténet nem szó szerint igaz???Mikortól kell pl. “embernek” tekinteni az evolúciós egyedfejlődésen végigment egyedeket?Meg pl. nyilván ha nem egy pártól származik a ma élő emberiség,hanem egy nagyobb létszámú csoporttól,akkor mi van a többi,azonos időpontban élő emberrel,akik nem “estek bűnbe”.Akkor az ő leszármazottaik nem lehetnek bűnösek!!!Stb.-stb.
  Meg amúgy is,más bibliai helyek is a 6 napos teremtés- és bűnbeesési történetre hivatkoznak,mint pl. az említett Rm. 5. is!
  Szóval be kéne látni,hogy vagy a szó szerint értelmezett bibliai történet az igaz-ami persze még lehet-,vagy a kereszténység úgy ahogy van,mehet a kukába és nincs értelme lélegeztetőgépen tartva mentegetni!!!
  Persze a Ken Ham és társai-féle csipet-csapatoknak,ha lett volna egy kis esze,akkor most inkább “a Tudomány is tévedhet,az állítólagos bizonyítékok lehetnek akár hamisak is” érvre hivatkoztak volna.

   
  • ateistanaplo

   2011. június 6. hétfő at 05:24

   “Szóval be kéne látni,hogy vagy a szó szerint értelmezett bibliai történet az igaz-ami persze még lehet-“

   Már túl vagyunk azon, hogy ez még igaz lehessen.

    
   • Warlord

    2011. június 6. hétfő at 07:57

    Na ja!
    Ha a bibliai történet mégis igaz lenne,akkor az azt jelentené,hogy a Tudomány elképesztő tévúton jár.

     
 4. Ricsi

  2011. június 6. hétfő at 11:52

  “Meglepő módon” nagy a csend keresztényéknél, senki sem jött interpretálni.

  Csak elfogy a hülyeségmuníció végre így 2000 év után.

   
 5. Tubákos Szelence

  2011. június 8. szerda at 08:41

  A beteges fundamentalistáknak ehhez is a következő öncsaló érzetmegvallás lehet a válasz:

  ” …. a bennem lakozó Szellem bizonyságot tesz arról, hogy ez a bibliai rész – is – igaz. Ez a hitem alapja elsősorban, azaz nem a saját énem, s megítélésem.” :-S

  Írta ezt egy Fundi ITT: http://forum.index.hu/Article/showArticle?go=110655837&t=9103733

  Igaz a Globális Özönvízbaromság kapcsán, de mivel írta, hogy “IS” ezért tutira minden igéről így VÉLI.

  Mivel a kereszténynek szüksége van a mindenre elható BŰN fogalmára, ezért kell neki Ádám + Éva.

   
 6. Avatar

  2011. június 14. kedd at 17:00

  “az én konklúzióm nem az, hogy akkor a Biblia szó szerint igaz, hanem az, hogy a Biblia és a kereszténység nem más, mint egy mítosz, aminek semmi köze sincs az igazsághoz.”

  Nono! Ez azért túlzó kijelentés. A Bibliának nagyon sok köze van az igazsághoz, például számos valódi történelmi helyszín, személy és esemény szerepel benne.
  Persze az Iliászban szereplő Tróját is feltárták, és ez mégsem bizonyíték arra, hogy az Iliászban szereplő szereplő istenek, kentaurok és egyéb lények valóban léteznek/léteztek, de még az abban szereplő emberek közül se feltétlenül élt mind valójában, és ha élt is mondjuk Akhilleusz, nem biztos, hogy valóban csak a sarkán volt sebezhető és egy oda kapott lövés okozta a halálát.

   
 7. RepülőSpagettiszörny

  2011. július 24. vasárnap at 15:07

  Az öreg Univerzum elméletre az ateisták már válaszoltak egy frappánsat.Létezik egy ún. gazdálkodási elv (Occam borotvája) amit William Ockham egy volt angol szerzetes fejlesztett ki. Az egész lényege az, hogy a számba vehető megoldások közül kizárja azokat amelyek – ha úgy tetszik- több kérdést vetnek fel később. Ki gondolta volna hogy az ateisták egy szerzetes által kiötölt módszerrel válaszolnak majd erre a kérdésre :D. Az volt a válasz, hogy ha választani kéne a két lehetséges megoldás közül (Big Bang,Isten) akkor elvetem Istent mert ha azt választom csak még több kérdés fog felemrülni.

   
  • RepülőSpagettiszörny

   2011. július 24. vasárnap at 15:10

   *felmerülni

    
   • xingtao

    2011. július 24. vasárnap at 15:35

    Rámen!!

     
  • ateistanaplo

   2011. július 24. vasárnap at 15:29

   Jé! Az avatarod pont tükrözi a nevedet! Ez nem lehet véletlen! Mindig tudtam, hogy a Repülő Spagettiszörny az egy igaz Isten! 😉

    
 8. Xmes

  2011. július 25. hétfő at 09:32

  Szerintem teljesen mindegy hogyan “értelmezik” (mit magyaráznak bele és hogyan forgatják ki a szövegeket) a Genezist (vagy a teljes bibliát) az abban leírt teremtés művelet akkor sem lehet igaz. Rettenetesen agyon kell ahhoz “értelmezni”, hogy rá lehessen húzni a valóságra a negyedik napot (a JT-k szerint akkor az úristen nem megteremtette a Napot és a Föld köré a teljes univerzumot, hanem csak elhesegette a felhőket és a párát, hogy láthatóak legyenek az égitestek), vagy bármelyik másik napot. Teljesen mindegy ki hogy forgatja ki a szövegeket, és mit magyaráz bele szimbolizálás és képletes értelmezés címszavakkal, a sztori akkor is, mindenképp az ellentéte a valóságnak.

  Ha már az értelmezéseknél tartunk:
  Tudja valaki, hogy melyik egyház, szekta, gyülekezet, stb. (sőt egyénileg), hogyan és mi alapján dönti el, hogy mit “értelmeznek” “szimbolikusan” és “képletesen” a nagy fekete könyvből, és mit szó szerint?
  Erre mindig kíváncsi voltam.

  Őszintén megmondva én a szó szerinti értelmezést preferálom, és mindig azt értem a szövegeken ami feketén-fehéren oda van írva, mert:
  1, Azt sem tudja senki, hogy kik és mikor írták a szövegeket (az időt is minimum néhány évtizedes hibahatárral tudjuk megsaccolni, és minél régebbi a szöveg annál nagyobb a hibahatár), főleg nem azt, hogy az adott szöveg részt a szerzője szó szerinti, vagy képletes, szimbolikus értelemben szánta.
  2, Az, hogy ma egy szűk kis csoport nagyjából ismeri az ó-héber szimbolika rendszert, még nem jelenti azt, hogy a szövegek írói is használták. Ráadásul némelyik történet annyira ostobaság, és annyira valóság ellenes, hogy egyáltalán azt sem nézem ki az írójából, hogy ismerte a népe szimbolika rendszerét, mert aki ennyire képtelen a valóság megfigyelésére, az holt sötét lehet minden máshoz is (csoda, hogy egyáltalán tudott írni, már ha az írta le aki kitalálta).

   
  • ateistanaplo

   2011. július 25. hétfő at 11:59

   “Tudja valaki, hogy melyik egyház, szekta, gyülekezet, stb. (sőt egyénileg), hogyan és mi alapján dönti el, hogy mit “értelmeznek” “szimbolikusan” és “képletesen” a nagy fekete könyvből, és mit szó szerint?”

   Szerintem mindegyik önkényesen. Természetesen mindegyik kitalál valamilyen levezetést, hogy ő miért éppen úgy értelmezi (és miért az a helyes 😀 ), de alapvetően önkényes a dolog szerintem.

    
  • Warlord

   2011. július 26. kedd at 12:25

   “Tudja valaki, hogy melyik egyház, szekta, gyülekezet, stb. (sőt egyénileg), hogyan és mi alapján dönti el, hogy mit “értelmeznek” “szimbolikusan” és “képletesen” a nagy fekete könyvből, és mit szó szerint?
   Erre mindig kíváncsi voltam.”

   Bár ezen kiadvány katolikus eredetű és emiatt nyilvánvalóan a nézőpontja sem lehet teljesen objektív magával a kereszténységgel és a többi keresztény irányzattal szemben,de mégis nyújthat jó támpontokat az egyes irányzatok alapvető értelmezésbeli különbségeihez:

   http://www.lmrkat.hu/szektak.html

    
 9. Warlord

  2011. augusztus 1. hétfő at 17:52

  Nagyon jó oldalra akadtam,mondjuk eddig is tudtam a Protestáns Teremtéskutató Kör-ről,de asszem itt is mindenképp hasznát vehetitek sokan!
  Ha másért nem,akkor azért mindenképp,hogy tisztán láthassuk,miket is állítanak valójában a keresztények – Megadatott kedvéért pedig külön kiemelve:azok,akik azt is tudni vélik,ki keresztény és ki nem! 😀

  http://kezdetek.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=37

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: