RSS

Vallás és erkölcs

29 Már

Egyszer, amikor a vallást bíráltam egy fórumon még egy névleges vagy kulturális keresztény is nekem esett azzal, hogy amikor az egyházakat bírálom, akkor a társadalom erkölcsi bázisát, erkölcsi értékrendjét ásom alá és a „liberális fertőt” támogatom. (Névleges/kulturális keresztény: olyan ember, aki nem különösebben vallásos, sőt az is kétséges, hogy egyáltalán hisz-e Istenben, de egy népszámláláskor mégiscsak kereszténynek vallaná magát – talán mert csecsemő korában megkeresztelték, talán hagyománytiszteletből, talán mert úgy érzi ettől magyar, vagy éppen azért mert egyházak nélkül veszélyeztetve látja a társadalom erkölcseit.)

Gyakran hozzák fel a vallás mellett érvként azt az állítást, hogy azért van rá szükség, hogy erkölcsi iránymutatást adjon. Még sok olyan ember is, aki egyébként nem nagyon törődik a vallással, vagy akár Istenben sem hisz, elfogadja ezt a nézetet, az egyházak pedig örömmel helyezik magukat az erkölcs letéteményesének szerepébe, s manapság nagyrészt ezzel legitimálják a kivételezett társadalmi helyzetre formált igényüket. Vannak, akik azt mondják, vagy úgy érzik, hogy még ha Isten nem is létezik akkor is jó, hogy vannak vallások, hiszen kell az embereknek valamiféle erkölcsi iránytű, valami, ami úgymond „kordában tartja őket”. És mi lehet ennél jobb, mint a vallás, a menny ígérete, ha jó voltál és a pokol fenyegetése, ha rossz? Vagy mégsem?

Tényleg kell a vallás ahhoz, hogy az emberek tudják hol a határ? És a bibliai erkölcsök valóban azok az erkölcsök, amelyekhez manapság viszonyulni szeretnénk? Vizsgáljuk ezt meg közelebbről!

Valóban a vallás miatt vagyunk erkölcsösek?

Az ateisták gyakran szembetalálkoznak hívők olyan kérdéseivel, hogy:

„Ha nem hiszel, akkor mi alapján döntöd el mi a jó és mi a rossz?”

vagy

„Ha a társadalom nagy része ateistává válna, akkor mi akadályozná meg az embereket abban, hogy azt csináljanak, amit kedvük tartja: öljenek, lopjanak, nemi erőszakot kövessenek el stb.?”

Ezeket a kérdéseket roppant szomorúnak tartom. Csak remélni tudom, hogy nem azt jelentik, hogy a kérdező úgy gondol önmagára, mint akit csak a vallás, a pokoltól és/vagy az üdvösség elvesztésétől való félelem „tart kordában”, s ha ezekben nem hinne, akkor menne és mindenféle aljasságokat követne el. De nálam ezt sokkal jobban megfogalmazta Albert Einstein:

„Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének egyetemes működéséről, egy pillanatra sem tudja elfogadni egy létező gondolatát, aki beleavatkozik az események folyamába. Számára nincs értelme a félelem vallásának, és ugyanilyen kicsi a társadalmi és erkölcsi vallásnak. Egy Isten, aki jutalmaz és büntet, elképzelhetetlen számára annál az egyszerű oknál fogva, mivel az emberi cselekedeteket külső és belső szükségletek határozzák meg, így Isten szemében az ember nem tehető felelőssé jobban, mint amennyire egy élettelen tárgy felelős azokért a mozgásokért, amelyeket végez… Egy ember erkölcsi magatartása rokonszenven, neveltetésen és szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges. Az ember igazán rossz úton haladna, ha a halála utáni büntetéstől való félelem vagy jutalom reménye korlátozná.

(New York Times Magazine „Religion and Science”, 1-4. o. (1930. november 9.); Berliner Tageblatt (1930. november 11.)

Én is így gondolom. Számomra ateistaként is nagyon fontos a becsület, a tisztelet, az empátia, a szeretet. Nem ölök, nem lopok, nem csalok, nem okozok szándékos kárt embertársaimnak. Sőt, szerintem elfogadóbb, nyitottabb, toleránsabb és kevésbé ítélkező vagyok most, mint keresztényként! Tulajdonképpen a hétköznapi életem vajmi keveset változott, amióta ateista vagyok – akinek nem beszéltem sosem a hitéletemről az valószínűleg észre sem vette a változást.

De vajon mindez nem azért van-e mert 20 év kereszténység mégiscsak hatással volt az erkölcsi értékrendemre? Nem azért élnek a mai ateisták is decens életet, mert ha máshogy nem is, de kulturálisan mégiscsak hatással volt rájuk a keresztény értékrend?

Véleményem szerint nem a kereszténység és a vallás az emberi erkölcs forrása. Nagyon jó példa most Japán! Míg más – esetenként „keresztény” – országokban ilyenkor megy a szabadrablás, a japánok roppant fegyelemmel és méltósággal tűrik a megpróbáltatásokat. Nincsenek mások szerencsétlenségét kihasználó rablóbandák az utcákon, viszont nagy empátiával segítik egymást. A japánok nagy része hivatalosan sintoista vagy buddhista, de alapvetően egy ateista társadalomról beszélünk. De akár sintoisták, akár buddhisták, akár ateisták, mindenesetre nem keresztények, tehát nem sok hatása lehetett rájuk a Biblia tanításainak. Mégis csodálatra méltóan és példaértékűen viselkednek ebben a nehéz helyzetben. Azért mert a kultúrájuk a fegyelemre és a tiszteletre épül. Ha ennek gyökerei a vallásukba nyúlnak vissza, az akkor sem a keresztény vallás.

De mégiscsak valamilyen vallás, nem igaz?

Nos, a kérdés az, hogy a vallások voltak előbb vagy az erkölcs? A vallásos világkép szerint a vallás, hiszen, amikor (valamilyen) isten megteremtette az embert, akkor adott neki lelkiismeretet is (vagy éppen az ember maga szakasztott a jó és rossz tudásának a fájáról), amely alapján érzi, hogy mi a jó és mi a rossz, bármilyen kultúrában is nőjön fel – tehát erkölcsi érzékünk így vagy úgy (akkor is, ha nem ismerjük el) isteni eredetű. Ezt mondja a vallás.

Én azonban elfogadhatóbbnak tartom Richard Dawkins érvelését, aki az „Isteni téveszmében” azt állítja, hogy az erkölcs evolúciós örökségünk. Az erkölcs gyakorlatilag azon normák gyűjteménye, amely biztosítja egy társadalom konszezusos, egészséges együttélésének alapjait. Mivel az emberi közösség csak akkor tud fennmaradni és normálisan működni, ha mindenki tartja magát valamilyen alapvető szabályrendszerhez (nem pedig anarchia van, amiben mindenki azt csinál, amit akar), ezért kialakultak alapvető erkölcsi normák. Például, hogy nem erkölcsös dolog megölni egymást. Ez a konszenzus már az állatvilágban is megvan az egy fajhoz, egy csapathoz tartozó egyedek között. Előfordul persze, hogy a fajtársak így is megölik egymást. Mint ahogyan az embereknél is előfordul. Lehet, hogy gyakrabban, mint az állatvilágban. Nem beszélve a legitimált gyilkolásról, a háborúról. De nem ez az alapvető norma. Alapvetően az ölést rossznak tartjuk. Azok az egyedek, amelyek nem tartják magukat a csoport normájához az állatvilágban, hamar szembetalálhatják magukat a csoport kirekesztésével, kiközösítésével, s ezzel a deviáns egyed fennmaradása veszélybe kerülhet. Ezért aztán érdemes mindenkinek betartani a csoport szabályait. Az állatvilágban csakúgy, mint az embereknél. Valahogy így alakulhatott ki az erkölcs, így tehettünk szert arra az alapvető érzékünkre, hogy valamiről érezzük, hogy „jó”, másról pedig, hogy „rossz”. Nem kellett ehhez isteni sugallat, elég volt az, hogy az evolúció előnyben részesítse az egymás segítését, az altruizmust, az együttélést, a csoportos együttműködést bizonyos fajoknál – így az emberszabásúaknál is.

Aztán amikor az ember elkezdett vallásokat és isteneket kitalálni, akkor ezeket az erkölcsi normákat szépen beépítette a vallásba és isteni parancsolatok formájában adott nekik nyomatékot. A vallások aztán tovább is fejlesztették ezeket az erkölcsi értékeket  – sokszor azonban meglehetősen kétes irányba. Vannak ugyanis olyan normák, amelyek többé-kevésbé állandók és univerzálisak és vallástól vagy vallástalanságtól függetlenül belátható a hasznosságuk a társadalom és/vagy az egyén számára. Sok ún. „erkölcsi norma” azonban egy adott kor és/vagy vallás sajátja, amely az idők során, illetve vallásról vallásra, kultúráról kultúrára változik és nem feltétlenül olyan, ami univerzálisan minden ember számára „jónak” tekinthető. Igen, ilyen erkölcsi rendszert képvisel a Biblia is!

Valóban a bibliai erkölcsök a követendő példa?

Az a tapasztalatom, hogy sokszor még keresztények sem igazán vannak tisztában azzal milyen dolgok is állnak a Bibliában. Amikor valaki a Bibliára hivatkozik, mint a legfőbb erkölcsi útmutatás és jó forrására, akkor fokozódik bennem ez a gyanú az illetővel kapcsolatban.

A Bibliában valóban megtalálható néhány szép erkölcsi útmutatás, amelynek a betartása jobbá teheti az embert. Természetesen ott a ne ölj, a ne lopj, a szeresd felebarátodat, mint magadat, tiszteld apádat és anyádat, hamis tanúbizonyságot ne tégy, a szegények, elesettek támogatására való felhívások. Ateistaként is egyetértek azzal, hogy ezek fontos értékek, amiket jó lenne, ha mindig mindenki betartana. (Csak azzal nem értek egyet, hogy ezeknek az értékeknek az elsődleges forrása a Biblia vagy a vallás lenne – lásd fent -, de hogy ott vannak a Bibliában, az jó.) Azonban minden egyes szép parancsolatra jut jónéhány másik, amiket ma már nem tartunk követendőnek társadalmi szinten – és jobb is, hogy nem!

Azaz a Biblia kora óta is fejlődött, változott az emberi erkölcs, ahogy az evolúció során változnak az élő szervezetek.

Tudtad-e például, hogy:

 • A Biblia felszólítja a szülőket engedetlen gyermekük megölésére (jól értetted, nem megverésére, hanem megölésére!) (V. Mózes 21:18-21).
 • A Biblia szerint halállal kell lakolnia annak, aki szombatnapon fát gyűjt (megint látható az Úr vitathatatlan érzéke a bűntettel arányos büntetés kiszabására) (IV. Mózes 15:32-35).
 • A Biblia szerint ha megtetszik egy háborúban, fogolyként elhurcolt szűz lány (a nem szüzeket meg kell ölni), el lehet venni feleségül, s ha ezután a férfi meggondolja magát és úgy dönt mégsem tetszik neki, akkor kiteheti (ennyit a házasság szentségéről, illetve a nők megbecsüléséről) (V. Mózes 21:13-14).
 • Ha egy férfi fiúgyermek nélkül hal meg és van hímnemű testvére, akkor annak el kell vennie az özvegyet és gyereket kell neki csinálnia. Ha erre nem hajlandó, akkor az özvegy panaszt tehet a véneknél és nyilvánosan szembeköpheti a férfit. (V. Mózes 25:5-10).
 • A nemi erőszak áldozatát – amennyiben a lány el volt jegyezve valaki másnak – ugyanúgy meg kell kövezni, mint az elkövetőt, ha a lány nem kiabált (V. Mózes 22:23-24).
 • Ha egy férfi megerőszakol egy másnak el nem jegyzett lányt, akkor az a büntetése, hogy 50 ezüst siklust fizet a lány apjának és kötelezően el kell vennie feleségül a lányt, akitől aztán egész életében nem válhat el. A lánynak úgy tűnik nincs beleszólása a dologba – tehát hozzá kell mennie a megerőszakolójához és vele kell élnie egész életében. (V. Mózes 22:28-29).
 • Ha egy lány nem találtatik szűznek a nászéjszakáján (vagy legalábbis a szülei nem tudják véres lepedővel bebizonyítani, hogy az volt), akkor meg kell kövezni (V. Mózes 22:13-21).
 • A Biblia felszólít a házasságtörők, homoszexuálisok megölésére (persze kivéve, ha említett bűnt az Úr valamelyik kedvence követi el, mint pl. Dávid király, aki nemcsak hogy házasságtörést követett el, de meg is ölette a nő férjét. Az ő esetében az Úr – roppant „igazságos” módon – megelégedett azzal, hogy büntetésül a házasságtörésből származó gyermeket ölte meg, aki szegény semmiről sem tehetett, nem Dávidot; oh, a Biblia szerint amúgy az Úr „nem személyválogató”…). (Számos igehely van, amely halálbüntetést ró ki a homoszexuálisokra és a házasságtörőkre vagy elítéli őket, csak néhány példa: férfi homoszexualitás: III. Mózes 20:13, női homoszexualitás: Róma 1:26, házasságtörés: V. Mózes 22:22).
 • A Biblia szerint jogos a halálbüntetés gúnyolódásért (2 Kir 2:23-25).

Most nem akarok továbbmenni, a blogomban majd úgyis rendszeresen felelevenítek ilyen és ehhez hasonló szép, kedves és hasznos bibliai történeteket és parancsolatokat. Amit a fentiekben leírtam az csupán a jéghegy csúcsa – a Nagy Könyv tele van képtelenebbnél képtelenebb és elképesztőbbnél elképesztőbb erkölcsi parancsolatokkal, amelyek egyértelműen egy primitív nép primitív értékrendjét tükrözik, amit mára jóval-jóval túlhaladtunk! Szóval jól gondolja meg mindenki, hogy tényleg a bibliai erkölcsök alapján akar-e élni!

DarkMatter2525 YouTube-os csatornáján van is egy paródia arról, hogy hogyan nézne ki egy házasság, ha hirtelen valami ultrakonzervatív elnök (pl. Palin elnök 🙂 ) kitalálná , hogy valóban éljenek az amerikaiak ma is a bibliai elvek alapján (a videó angol nyelvű):

Hozzá kell tenni, hogy alig van a Bibliának olyan erkölcsi parancsa, aminek nem lehetne ellentmondó verset idézni valahonnan máshonnan a Bibliából. Pl. a ne ölj parancsával szemben a számtalan igehelyet, ahol az Úr gyilkolásra, szomszédos népek lemészárolására szólítja fel népét (beleértve gyerekek és nők lemészárolását is) és így tovább.

Hallom is már az ellenérvet: a fentiek az Ószövetség törvényei, amelyeket Jézus szolgálata felülírt. Tény, hogy az újszövetségi erkölcsök már sokkal szimpatikusabbak – mondhatni kissé toleránsabbak – az ószövetségieknél, hiszen az erkölcs az Ó- és Újszövetség között is fejlődött, evolúción ment keresztül, azonban az is tény, hogy az Újszövetség megerősíti az ószövetségi törvények tekintélyét, nem pedig eltörli azokat (pl: „Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogynem a törvényből egy pontocskának elesni.” Luk. 16:17; Jézus: „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem” Máté 5:17).

Ugyanakkor lehet idézni olyan történeteket az Újszövetségből, amikor például Jézus megkegyelmezett a házasságtörő nőnek („az vesse rá az első követ, aki nem vétkezett”), vagy közli, hogy a szombatnap van az emberért, nem az ember a szombatért, ezért nem kell megbüntetni azt, aki szombaton dolgozik. Ne feledjük: az Ószövetségben még halálbüntetést vont maga után a szombati munka – és a szombatnap törvénye annyira fontos, hogy még a Tízparancsolatban is benne van! Tehát egyrészt Jézus megerősíti a törvényt, másrészt azonban mégiscsak helyenként (szelektíven) felülírja.

Jézus első látásra szöges ellentétben látszik lenni az Ószövetség könyörtelen és hirtelen haragú Istenével. Jézushoz kötjük a megbocsátás, a szeretet, a kegyelem, a türelem, a béketűrés igéit, amik kétségtelenül szép eszmék, s különösen felüdülést jelentenek Mózes barbár törvényei után. Legalábbis a felszínen. Kicsit mélyebbre ásva az Újszövetségben azonban azt találjuk, hogy:

 • A nők még ott sem nyertek egyenjogúságot. Az Újszövetség azt parancsolja, hogy a nők hallgassanak a gyülekezetben és férjüknek engedelmesek legyenek, „amint a törvény mondja”. Ha pedig valami kérdésük van, akkor otthon kérdezzék meg a férjüket (1. Kor. 14:34-35), valamint az asszonynak „kuss” a neve, alsóbbrendű a férfinél, de ha jól viselkedik Isten nagy kegyesen meghagyja az életét a gyerekszüléskor (1 Tim. 2:9-12).
 • Az Újszövetség szerint a gondolatbűn egyenlő a tényleges bűnnel: azaz például ha vágyakozva nézel valakire, akkor olyan, mintha ténylegesen lefeküdnél vele. Ennek megelőzésére jobb, ha az ember kivájja a saját szemét, vagy levágja a kezét (Máté 5:27-30, Máté 18:8-9).
 • Jézus a gyilkossággal egyenértékűvé teszi a harag „gondolatbűnét” (Máté 5:21-22) – ami valljuk meg kicsit furcsa, ha figyelembe vesszük Isten haragos természetét az Ószövetségben (vagy éppen magának Jézusnak néhány haragos kirohanását az Újszövetségben) és azt az állítást, hogy ez az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett minket. Miért várja hát tőlünk el, hogy jobban legyünk nála?

Az előző két ponthoz ismét egy videó DarkMatter2525-től:

 • Amikor a farizeusok azért kritizálják Jézust mert nem mosott kezet étkezés előtt, ő azzal vág vissza, hogy a farizeusok meg nem tartják be Isten parancsolatait – például azt, hogy a szüleit nem tisztelő gyermeket meg kell ölni. Jézus szerint ezáltal a farizeusok „erőtlenné tették” Isten parancsolatait (Máté 15:2-6).
 • Jézus jutalmat ígér mindazoknak, akik elhagyják feleségüket, gyermekeiket, családjukat az ő nevéért. (Manapság ezt tipikus szektás, kultuszos viselkedésnek mondanánk, de hát a kereszténység valóban egy zsidó szektaként indult.) (Máté 19:29).
 • Az Apostolok Cselekedeteiben Isten megöl egy embert és feleségét, mert nem adták be az eladott földjükért kapott teljes pénzt a gyülekezetbe. Újabb szektás, kultuszos viselkedés (ApCsel. 5:1-7).
 • A Biblia nem tiltja a többnejűséget. Az egyetlen igehely, ahol van erre vonatkozóan némi korlátozás az 1. Timóteus 3:2, ahol püspökök esetében előírás, hogy egyfeleségű legyen az ember. Ebből arra lehet következtetni, hogy a Biblia szerint egyéb esetekben okés a többnejűség! (Az ószövetségi Salamon királynak 700 felesége és 300 ágyasa volt. Megint csak azt tudom mondani: ennyit a házasság bibliai szentségéről. Végül is az is egy módja a házasságtörés elkerülésének, ha minden nőt elvesz vagy ágyasává tesz valaki, akit csak megkíván. De ezt csak egy salamoni gazdagságú ember képes finanszírozni.)
 • Az Újszövetség is intoleráns a homoszexuálisokkal szemben (pl.: Róm. 1:26-28 – egyébként ez az egyetlen bibliai vers, amely a női homoszexualitást is említi, a homoszexualitás többi említésénél mindig kifejezetten a férfi homoszexualitásról van szó; 1. Kor. 6:9; 1. Tim. 1:10).
 • Isten nemcsak a homoszexuálisokat nem szereti, de a nőies férfiakat sem (akkor miért teremti őket olyanná?). Lásd 1. Kor 6:9. A magyar Károli Gáspár Bibliában a „pulya” szó szerepel erre, azonban az angol King James Biblia és más angol fordítások is „nőiesnek” fordítják, így feltételezem, hogy ez lehet az eredeti kifejezés.
 • Újszövetségi találmány az a doktrína is, ami talán az egész judeo-keresztény vallási rendszer legkegyetlenebbje: az ÖRÖKKÉVALÓ Pokol, a soha véget nem érő„sírás és fogcsikorgatás” a bűnösök számára – függetlenül attól, hogy konkrétan mekkora a bűn. Tehát ugyanúgy örökkévaló tűzben fog égni a tömeggyilkos, mint az, aki mondjuk egy kicsit többet szeretett maszturbálni a kelleténél. (Bár a katolikusok ennek tompítására bevezették a Purgatórium tanát, de erről a Bibliában nincs szó, ott csak Menny van és Pokol.)

Itt leállok a felsorolással, remélem ebből is látszik már miért kételkedem abban, hogy a Biblia erkölcsi világképe valóban olyan, amit ma is hasznos lenne követni és hogy mai erkölcseink a Bibliából és a vallásból erednek. A Bibliában fellelhető pozitív parancsolatoknak van előzménye más vallásokban is. Például a Tízparancsolatot valószínűleg az egyiptomi 42 parancsolat ihlette, amiről majd később egy másik bejegyzésben még szólok.

Erkölcsök az egyházban

A Biblia szerint a keresztények a világ sója, a fény az éjszakában. Nem kétlem, hogy sok őszinte keresztény van, aki a Biblia pozitív tanításainak megfelelően szeretne élni és jó ember szeretne lenni. Én úgy vélem, hogy ehhez nincs szükség sem a Bibliára, sem pedig Istenre, de ha valakinek kell valami kapaszkodó és azt a vallásban találja meg, tőlem egész nyugodtan. Láttam olyan embereket, akiknek az istenhit adott erőt a kábítószerezésből való megszabadulásra. Véleményem szerint e mögött semmiféle természetfeletti erő nincs, csupán az, hogy az istenhitben találták meg ezek az emberek azt a motivációt, amire szükségük volt ahhoz, hogy megváltoztassák az életüket. Van akinek az kell, hogy egy képzeletbeli Jézusra szegezze a tekintetét, van akinek meg az, hogy Csernus Imre üvöltözzön vele. Ilyen esetekben természetesen fel tud mutatni pozitív eredményeket a vallás és én nem vitatom, hogy vannak ilyenek is.

Ugyanakkor összességében, statisztikailag a vallásos emberek semmivel sem jobbak, mint a nem vallásosak. Nemrég láttam egy amerikai statisztikát, amiben az állt, hogy a válások aránya valamivel nagyobb is a keresztények körében, mint az ateisták körében… (Lehet, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy a Biblia tiltja, hogy még házasságkötés előtt összeköltözzön a pár és lakva ismerje meg egymást?)

Aztán ott vannak a szinte végeláthatatlan erkölcsi botrányok, amelyek újra és újra megrázzák a keresztény egyházakat. A katolikus egyház a pedofil papokkal, az amerikai protestáns egyházak házasságtörés és homoszexualitás ellen prédikáló, majd ugyanazokban a „bűnökben” maguk is eleső képmutató lelkészekkel és a többi. A gazdasági jellegű visszaélésekről, a szégyentelen harácsolásról és anyagiasságról ne is beszéljünk!

A kereszténység továbbá melegágya a bigottságnak, az intoleranciának, az elképesztő képmutatásnak, és – igen – sok esetben a tanulatlanságnak és a tájékozatlanságnak, hiszen a Biblia tartalmaz minden igazságot, miért olvassunk mást, miért tanulmányozzunk mást? (Tisztelet a kivételnek. Talán ez kevésbé vonatkozik a mérsékeltebb keresztényekre, mint a fundamentalistákra.) Mindenesetre mindent egybevetve nem támad az a benyomásom, hogy a kereszténység valóban jobbá teszi az embereket, sőt az ájtatoskodástól, a képmutatástól, az önigazult, ítélkező magatartástól én még keresztényként is viszolyogtam (azzal együtt, hogy részben engem is ilyenné tett a vallás – és tudom, hogy a vallás tette, mert alapból nem vagyok intoleráns). (Ismét tisztelet minden kivételnek!)

Zárásként jöjjön ide a Genesis „Jesus he knows me” című klipje néhány jellemző életképpel az amerikai evangéliumi kereszténységről a fenti pár bekezdés illusztrálására. A klipben látható érzelmi zsarolást („az Úr meglátogatott és azt mondta szerezz nekem 18 millió dollárt a hétvégéig”) és őrült „adakozást” egy valós eset ihlette: 1987 januárjában Oral Roberts pünkösdi televíziós evangélista azt állította, hogy Isten „haza fogja őt hívni” (azaz Roberts meg fog halni), ha hívei nem gyűjtenek össze neki 8 millió dollárt márciusig. A hívek 9,1 milliót dobtak össze a jó pásztornak, aki persze “ennek köszönhetően” életben maradt. Dicsőség az Úrnak…

De számtalan példát lehetne hozni a valóságból a dal ezen soraira is (meg úgy az egész dalra):

“I believe in the family
with my ever loving wife beside me
but she don’t know about my girlfriend
or the man I met last night

(“Hiszek a családban
Örökké szerető feleségemmel mellettem
De ő nem tud a barátnőmről
Vagy a férfiről, akivel a múlt éjjel találkoztam.”)

 
99 hozzászólás

Szerző: be 2011. március 29. kedd hüvelyk Biblia, Vallásfilozófia

 

Címkék: , , , ,

99 responses to “Vallás és erkölcs

 1. Molnár B Antal tónibácsi

  2011. június 14. kedd at 15:24

  ” Tudod -e ” ,-c-írásban igen téves, megfogalmazások vannak. Ugyanis az Ó-szövetségi rész -ben nem úgy van idézve ahogy az ma szól,az Újszövetségben Nem szabad össze keverni az Ó-és az Új -szövetséget-.
  az még a testi népnek, a kiválasztottaknak szólt.Míg az Új-szövetség az elhívottaknak szól , a szellemi Izraelnek, nem testi törvényekkel csupán,.s az Isten soha nem beszélt gyilkosságról ,nem nem engedte meg soha ,az Újszövetségben más minden ,mint volt a testi nép életében az Ó-szövetségben
  Ha keverjük furcsaságok jönnek ki.Ne emeljük ki a szövegeket a helyükről, A Biblia mindig megmagyarázza önmagát.
  szeretettel,mindenkinek.
  az Úr Jézus áldását kívánom, és imádkozom azokért akik olvassák a Bibliát. hogy értsük úgy ,ahogy Isten adja azt a népének, az emberiségnek.
  tónibácsi

   
  • Warlord

   2011. június 14. kedd at 16:02

   “az Isten soha nem beszélt gyilkosságról ,nem nem engedte meg soha”

   Mindenesetre érdekes felvetés,tele van az Ószövetség olyan részekkel,amelyekben az Isten kifejezetten azt követeli,hogy mindenkit ki kell irtani,nem hagyhatják életben még az állatokat sem és az követ el bűnt,aki életben mer hagyni valakit az ellenség közül.
   A sok biblia igerészt szinte felsorolni se lehet!!!

    
  • ateistanaplo

   2011. június 14. kedd at 16:06

   A keresztények sokféle módozatot találnak arra, hogy megideologizálják a Biblia gonoszságait, de attól azok még ott vannak (az Ó- és Újszövetségben egyaránt). Jézus nem mondta azt, hogy gyerekek, az egész Ószövetség kuka, sőt megerősítette a törvényt. Helyenként meg is szigorította, mint pl. a paráznaság és gyilkosság fogalma alá bevette a “gondolatbűnöket” is (ugye ha haraggal nézünk valakire az már “gyilkosság” – ami azért érdekes mert magának Jézusnak is voltak dühkitörései).

   Miután nem idézhetem minden egyes idézettel együtt az egész Bibliát is, hogy ne legyen a “szövegkörnyezetéből kiragadva”, ezért idézem az adott részeket. Ezek az igék a szövegkörnyezetükben sem jelentenek mást. Ott vannak a hivatkozások, meg lehet őket nézni.

   Én is imádkozom érded a Repülö Spagetti Szörnyhöz, hogy világosítsa meg az elmédet a Bibliával kapcsolatban és úgy olvasd, ahogy az le van írva. 😉

    
   • agyrágóbogár

    2011. június 29. szerda at 00:50

    Ramen 😀
    Én meg egy tál spagettit megeszek az ő érdekében, hátha így sikerül neki is megérintettnek lennie az “ő spagetti nyúlványa” által!

     
  • krisztianerik

   2011. június 29. szerda at 05:18

   kedves Tónibácsi !

   A helyzet a következő. Nem mi vagyunk azok akik a bibliábol kiragadott részeket félremagyarázzuk, hanem mindezeket megteszik helyettünk a kereszténynek mondott agymosótábor lakói. Akik a bibliai szövegkörnyezetet megbontva kiragadnak részeket a bibliából, majd párositják, összefüzik ,más bibliai idézetekkel , és mindezt csak azért , hogy megmagyarázzák amit éppen szükségesnek tartanak.Érdekes módon mindig mindenre van valami magyarázat . Miért is van ennyi féle felekezet ? Mert mind egy bibliát olvas,? csak éppen mindenki mást olvas benne? A keresztények töbsége hisz a pokolban , félnek és rettegnek. Az adventisták nem hisznek benne ( szerintük nincs pokol) de megtartják a szombatot. A jehova tanui szerint történelmi tényekre hivatkozva állitják azt , jézust oszlopra feszitették. A keresztények történelmi tényekere hivatkozva állitják , jézust keresztre feszitették. A babtisták a vizkeresztség fontosságát hangsujozzák, mig a karizmatikusok a szent szellem keresztséget ( szerintük aki nem szól nyelveken azt nem töltötte be az isten szelleme.) És még lehetne sorolni PL a tanitványság mozgalom ( mekkora káosz lett abból is:)))
   Akkor most ez hogy is van? Ki magyarázza félre az igéket ? A biblia magát magyarázza ? na de kérem igy???

    
  • racionalis "hívő"

   2012. december 24. hétfő at 23:33

   ez esetben nem találom kiragadottnak az igéket,mert vannak amik önmagukban megállják a helyüket! egy bizonyos. mégpedig óriási különbség van az ószövetség istene és az újszövetségi Jézus személyisége között,figyelembe véve hogy állítólag egyek! legalábbis természetükben,szándékukban és jellemükben meg kellene hogy egyezenek!

    
 2. Tuende

  2011. június 16. csütörtök at 14:19

  Én imádkozom érted,

  Akik Jézus megváltásást elfogadják, azok nem szimplán önerőből viselkednek helyes, Istennek tetszően, őket Jézus megtisztítja, és az Atya Szenszelleme segíti abban, hogy “A Bibliában valóban megtalálható néhány szép erkölcsi útmutatás”-t betartsa.

   
 3. Tuende

  2011. június 16. csütörtök at 14:20

  Én imádkozom érted,

  Akik Jézus megváltásást elfogadják, azok nem szimplán önerőből viselkednek helyes, Istennek tetszően, őket Jézus megtisztítja, és az Atya Szentszelleme segíti abban, hogy “A Bibliában valóban megtalálható néhány szép erkölcsi útmutatás”-t betartsa.

   
  • ateistanaplo

   2011. június 16. csütörtök at 14:47

   Én meg cserébe gondolkodom érted. 😉

    
   • f.sor

    2011. július 14. csütörtök at 17:03

    Csakhogy te (már meg ne haragudj) egy ember vagy – semmi felett nincs hatalmad (csak a gondolkodásod felett).

     
  • Ricsi

   2011. június 16. csütörtök at 16:10

   Ne haragudj, de ertelmes dolgot, konkretan a temahoz kapcsolodo gondolatot nem irtal le, csak ledaraltad az instantkereszteny monologot.

   Szemely szerint hianyoltam a szokasos nyelvtanficamos kepzavarokat, mint a szivedbe fogadva felajanlottad az eleted krisztusban, meg hogy jelenvalova valt a szeretet az urkrisztusjezus altal es hasonlok.

   Lehetne olyat, hogy sajat szavaiddal, bibliaidezetek nelkul valaszolsz ateistanaplo felveteseire?

    
  • krisztianerik

   2011. június 29. szerda at 05:24

   Szerintem a böjt és ima az 2x erősebb mint a sima ima .:))))

    
  • Xmes

   2011. július 14. csütörtök at 18:06

   “Akik Jézus megváltásást elfogadják, azok nem szimplán önerőből viselkednek helyes, Istennek tetszően, őket Jézus megtisztítja”

   Igen, ezen vallásos koromban még felháborodtam, azóta viszont csak röhögök, hogy tusfürdőként használjátok szerencsétlen csókát. 😀

   “Bánd meg bűneid, és használd Jézust! Garantáltan leviszi a bűneid a lelkedről!
   Jézus: a környezet barát lélekmosó!”

   Alá kisbetűvel: pénz visszafizetési garanciát nem vállalunk!

   Ez a szép a kereszténységben. Ha nem lenne ez ilyen visszataszítóan undorító (legalábbis szerintem) és etikátlan, meg erkölcstelen, meg ami rosszat csak el lehet hirtelenjében képzelni, akkor még jó ötlet is lehetne.
   De az a baj, hogy ez a mérhetetlen gyávaság és a felelősség vállalás teljes hiánya az egyik ok, amitől károsnak tartom a keresztény hitet az emberekre.
   Csúnya dolgot tesznek?
   Nem baj… “Ez isten akarata”, vagy: “Isten útjai kifürkészhetetlenek” (és Lót és két lánykája szívszorítóan szép vérfertőzéses történetéből tudjuk, hogy az ujjai is nem csak az útjai), vagy: A sátán/ördög/démon megszállt/megkísértett, de még véletlenül sem én vagyok a hibás!
   Ez az egyetlen csábító dolog van a keresztény hitben. Mindig van kire kenned a kakid. És ha már azt lehet, akkor a következményével miért ne lehetne ezt eljátszani?
   “Népirtó vagy, de a mennybe akarsz menni ha meghalsz? Semmi probléma! Fogadd el Jézust a megváltódnak, és hidd el, hogy ő már akkor megbűnhődött a népirtásodért, amikor még az ük-ük-ük-ük-ük nagyszüleid még csak tervben sem voltak, és egyenes út vár a mennybe! Hát nem nagyszerű? Válaszd Jézust!”

   Én erre csak azt tudom mondani, hogy hajrá gyerekek, bűnözzetek sokat! Ne okozzatok Jézusnak csalódás! Elvégre mégis csak kiszögelltette magát a bűneitekért. 😀

   “Atya Szenszelleme segíti abban, hogy “A Bibliában valóban megtalálható néhány szép erkölcsi útmutatás”
   Így van. Nekem az az egyik kedvenc erkölcsi tanításom a bibliából, amikor Elizeus bácsival történt kis semmiség szemtelenkedés után a jó és igazságos atyaúristen azzal jutalmazott egy csapat kisgyereket, hogy különös kegyetlenséggel kivégzett belőlük 42 darabot.
   Na… Nehogy má’ egy ilyen isten akarjon engem erkölcsre tanítani, miközben millió fényévekkel előtte vagyok e téren… Ez abból is látszik, hogy sosem uszítok medvéket gyerekekre. Sőt! Még kutyát sem!

   Tünde, te hogy állsz a kérdéshez? 😀 😀

    
   • ateistanaplo

    2011. július 15. péntek at 12:47

    “Népirtó vagy, de a mennybe akarsz menni ha meghalsz? Semmi probléma! Fogadd el Jézust a megváltódnak, és hidd el, hogy ő már akkor megbűnhődött a népirtásodért, amikor még az ük-ük-ük-ük-ük nagyszüleid még csak tervben sem voltak, és egyenes út vár a mennybe! Hát nem nagyszerű? Válaszd Jézust!”

    Mindeközben pedig egy jótékony, életét a szenvedők megsegítésének, gyógyításnak stb. szentelő ember a pokolra jut, csak mert nem hitt Jézusban….

     
 4. ateistanaplo

  2011. július 14. csütörtök at 17:40

  @ f.sor

  “Csakhogy te (már meg ne haragudj) egy ember vagy – semmi felett nincs hatalmad (csak a gondolkodásod felett).”

  Nekem legalább a gondolkodásom felett van hatalmam. 😉

   
 5. Ricsi

  2011. július 14. csütörtök at 17:53

  “Csakhogy te (már meg ne haragudj) egy ember vagy – semmi felett nincs hatalmad (csak a gondolkodásod felett).”

  Ezzel mi a baj? Miert kene hatalom barmi / barki felett a sajat gondolataimon kivul?

   
 6. Xmes

  2011. július 14. csütörtök at 18:12

  f.sor
  “Csakhogy te (már meg ne haragudj) egy ember vagy – semmi felett nincs hatalmad (csak a gondolkodásod felett).”
  Neked lehet. De nekem hatalmam van még az izmaim felett is, sőt, még a záróizmaim felett is! 😛

  Bocsi az offért.

   
  • f.sor

   2011. július 15. péntek at 11:32

   Könnyedén elveszik tőled ezt az uralkodást (meg is tették többször is – gondolj csak a börtönökre, haláltáborokra)

    
 7. Warlord

  2011. július 14. csütörtök at 20:09

  “Csakhogy te (már meg ne haragudj) egy ember vagy – semmi felett nincs hatalmad (csak a gondolkodásod felett).”

  Na és?
  Attól még senki,vagy semmi nem válik tiszteletre méltóbbá,mert a gondolkodásánál több felett van hatalma!

   
  • f.sor

   2011. július 15. péntek at 11:37

   Arról van szó, hogy egy keresztény imádkozik az Istenhez (aki teljes hatalommal bír mindeneken). Egy ember pedig gondolkodik értem (írta Ateista). Nos az eredmény attól függ, kinek mekkora a hatalma. Egy keresztény emberként ugyanannyi, mint egy ateista – csak a saját gondolatai felett van hatalma, a többitől más emberek meg tudják fosztani. De az imában (beszélgetés Istennel) a keresztény megengedi Istennek, hogy Ő cselekedjen. Azt szokták mondani: nem az a kérdés, hogy te ki vagy, mi vagy, hanem kicsoda az istened?

    
   • Warlord

    2011. július 15. péntek at 11:53

    Nagyon jól tudom,hogy miről van szó…

    “De az imában (beszélgetés Istennel) a keresztény megengedi Istennek, hogy Ő cselekedjen.”

    Bruhaha!Megengedi Istennek,hogy cselekedjen???
    Mintha Isten nem egy szuverén úr lenne,aki akkor és azt tesz amit akar.
    Persze lehet,hogy nem ugyanarról az Istenről beszélünk,de én úgy tudom,a keresztények ilyennek hirdetik.

    “nem az a kérdés, hogy te ki vagy, mi vagy, hanem kicsoda az istened?”

    Nekem nem kell egy Isten sem,különösképp a bibliai nem! 😛

     
   • ateistanaplo

    2011. július 15. péntek at 12:40

    “Nos az eredmény attól függ, kinek mekkora a hatalma.”

    Azért előbb attól is, hogy ki létezik és ki nem. 😉

    Amit írtam Tündének egyébként arról szól, hogy idejönnek keresztények és lekezelően azt mondják “imádkozom érted”. Nincs velem semmi baj, úgyhogy, kösz, de nem kell imádkozni értem! Azzal, hogy azt mondom erre, hogy “én meg majd gondolkodom érted/helyetted”, arra próbálok rávilágítani, hogy ez az “imádkozom érted” szöveg a másik oldalról hogy hangzik.

     
 8. Ricsi

  2011. július 15. péntek at 15:11

  “Azt szokták mondani: nem az a kérdés, hogy te ki vagy, mi vagy, hanem kicsoda az istened?”

  Micsoda alap az emberi ertek fokmerojehez, bravo, Mr Kozepkor. Meg is erdemled, hogy olyan helyeken jarj-kelj, ahol ilyeneket “szoktak mondani”.

   
  • Warlord

   2011. július 15. péntek at 16:23

   Ha jobban belegondolunk,nem is olyan rossz fokmérő ez! 😉
   Az ember könnyen el tudja dönteni,milyennek tartsa azt,aki meghajol egy olyan jellem előtt,mint a bibliai Isten!

    
 9. Ricsi

  2011. július 15. péntek at 16:55

  Ez is igaz …

  Amugy en csak most vettem eszre, hogy ugyanolyan kacsalabaik vannak a szornyeinknek 😀

   
  • Warlord

   2011. július 15. péntek at 17:09

   Jé tényleg! 😀
   Ha nem szólsz,észre sem vettem volna!

    
 10. xingtao

  2011. július 29. péntek at 08:53

  Math bejegyzése:
  Vallás nem erkölcsösebb és nem boldogít
  http://math.freeblog.hu/archives/2011/07/27/Vallas_nem_erkolcsosebb_es_nem_boldogit/

   
 11. K Ádám

  2011. november 14. hétfő at 19:20

  A helyzet az, hogy ha van Isten, akkor az ember akkor is hálával tartozik neki, ha tökéletlen, vagy paranóiás a Teremtője, mert akárhogyan is neki köszönheti a létét. Evidensebb egy haragvó Isten képét elvetni, és emberi képzelet szüleményének tartani, mivel Isten fogalmához valahogyan a tökéletesség társul még a szkeptikusokban is. (Kétlem, hogy ha a Biblia egy az Ószövetségben is erőszakmentes Istenről számolna be, akkor ma nem léteznének ateisták, de az erőszak és a tökéletesség disszonanciája valóban jobban generálja az ateizmus kifejlődését.)

  Két gondolatom van, az egyik ehhez kapcsolódik:
  “amit mára jóval-jóval túlhaladtunk!” mármint a zsidó nép ószövetségi erkölcsét. Nos ezt kétlem. Quantanamo. Pénzért futtatott, vert örömlányok, nézzetek híreket. Ez AKKORA naivitás, hogy felér egy vallással. Az ember egyszerűen nem változik. Állat, és civilizált egyszerre, és abszolút a környezete függvénye, és igen nehéz szembemennie az árral egyéni szinten..

  A másik az ószövetségi kegyetlenkedésekhez fűződik. (Jézus a farizeusokat nem azért vetette meg, mert nem ölették meg a szülők az engedetlen gyerekeiket, hanem azért, mert képmutatók voltak. A büntetést maga is elengedte, Józsefet az ige igaz embernek nevezte amikor ‘falazott’ szerinte hűtlenségbe esett jegyesének a törvénnyel szemben! Az Ószövetségben szintén volt mód a törvény kijátszására, szerinted kik hozták a galambokat, meg a bárányokat néha a lévitáknak, ha mindenki meghalt volna a bűneiért??
  Amit a fogoly lányokról, legyilkolt csecsemőkről, asszonyokról olvasunk, azok egyrészt MA IS részei a világnak, (mindig is azok maradnak, mert a gonoszság valljuk be, anyagi érdekeltség hiányában gyakran a nagyhatalmakat sem érdekli..) Másrészt azok az emberek akik el tudják magukról fogadni, hogy ők Isten teremtményei, nem ütköznek meg ezeken, mert nem úgy ítélik Istent, mint az embert. Isten egyrészt azt veszi vissza amit adott. Másrészt az igazi életet, a lélek életét sohasem Ő veszi el!! A fizikait csak akkor, ha megítélt valamit. Az arányosság valóban relatív benne, máshogy ítélt különböző embereket. Ha Isten, és ha van, akkor egy hívő szerint ez az Ő dolga. Ha kitaláció akkor meg az ember személyválogatását tükrözi, azaz Isten ez esetben nem más mint az ember karikatúrája. Én ebben az esetben is inkább magamon nevetnék, mint a kitalációinkon, mert akkor igazolnám hogy rájöttem, önmagunkat vetítettük ki. Ha úgy érezném, hogy ennek sosem voltam része, azt esetleg akkor tehetném, ha sohasem lettem volna hívő. Ha volt hívőként még mindig a képzetet figurázom ki, akkor tagadom, hogy a saját jellememet éltem meg benne..

  Vagy a szégyennek adok hangot, hogy helyesnek tartottam. nem hívőként van is helye a szégyennek, az Istenre vetített emberi ítéletek egykori elfogadása miatt, de hívőként nincs, mert aki teremt az nem kell szégyellje az ítéleteit sem, nem kell megfeleljen annak amit alkotott, meg fog felelni azoknak akik szeretik érte, és sokaknak azok közül akiket megítélt. A hívő, hívőként nem kell szégyenkezzen, sem a teremtő a teremtményei előtt. Az ember önmaga előtt szégyenkezhet, a saját, vagy mások képzetei miatt.

  Ha az ateizmus elhozza a világbékét, a vallások megszégyenülnek.

   
  • Sanyi

   2011. november 15. kedd at 15:29

   Sziasztok. Csak most találtam ezt a honlapot. Szerintem nagyon jó.

   K Ádám ezt írtad:
   “Ha az ateizmus elhozza a világbékét, a vallások megszégyenülnek.”

   Nos, valamikor tavaly hallottam egy felmérésről, Izraelben.

   Ott kimutatták, hogy az ateista muzulmánok (van ilyen, ha még kevés is) és ateista zsidók között alig van ellenségeskedés, amíg a vallásos muzulmánok és zsidók ki nem állhatják egymást.

   Ez világosan jelzi, hogy ha megszűnnek a különböző hitvilágok, akkor jobb lehet a jövő.

    
   • K Ádám

    2011. november 17. csütörtök at 14:27

    Az én szempontomból kicsit mást jelent az ‘ateizmus’, mint amit általános szóhasználatban. Az ateizmus az én szemszögemből Isten megtagadása, nem pedig általában istenek elvetése. Mint ilyen nem csak a naturalista elfordulás, de a más vallásokhoz való fordulás is az Istennel való szembenállást jelenti.
    Mint ilyen nem vagyok érintett a judaizmus, és az iszlám ellentétben. Hogy a zsidó-muzulmán konfliktus mennyiben jelentősebb mint a nem vallási jellegű háborúk azt nem tudom pontosan mérlegelni, de valójában nincs is jelentősége az emberi élet, az emberi tragédiák szempontjából.

     
 12. Lili

  2011. november 16. szerda at 15:07

   
  • krisztianerik

   2011. november 17. csütörtök at 11:13

   Lili !

   Köszönöm a linket , már bele is olvastam ::)))
   Hétvégén tutti lesz mit olvasnom ::))))

    
 13. Kantarella

  2011. november 20. vasárnap at 16:38

  Nem is csak azért van bajunk Istennel, mert kegyetlen, hanem azért, mert rég bebizonyosodott, hogy a Biblia és egyéb szent könyvek, amelyekből Istent megismerhetjük, csak egy régi, (mai viszonylatban) tudatlan emberek által összefabrikált mondagyűjtemény. Egy mesefigurának pedig nem tartozunk hálával (Maximum annyival, mint Zeusznak, Jupiternek, Visnunak, Atumnak vagy Amaterasu Okaminak stb.)
  Az már más kérdés, hogy tényleg elég pszichopata. Ezzel meg azért van bajunk, mert közben „szeretőnek”, „igazságosnak” titulálják, és ezt még terjesztik is, sőt agymosás és manipulálás eszközévé teszik.
  „Pénzért futtatott, vert örömlányok, nézzetek híreket”
  „Amit a fogoly lányokról, legyilkolt csecsemőkről, asszonyokról olvasunk, azok egyrészt MA IS részei a világnak,”
  Igen, ilyen most is van, sajnos. Viszont! Igazságos törvénykezés is van ezek megfékezésére/visszaszorítására/a jelenség mérséklésére. Ez az ószövetség idejében még nem volt meg (Sőt, a legtöbb esetben még engedélyezettek is voltak!!) , ezzel szemben, ma már legalább a lehetőségek adottak. A törvénykezés sok esetben mutatja meg pozitív hatását, az ilyen ügyekben. Nem mondom, hogy tökéletes, de lényegesen jobb, mint akkor volt.
  „Ha kitaláció akkor meg az ember személyválogatását tükrözi, azaz Isten ez esetben nem más mint az ember karikatúrája.”
  Megmondtad a frankót!
  Szerintem nem mered ezt belátni, mert elég büszke vagy ahhoz, hogy magadon nevess.
  „mert aki teremt az nem kell szégyellje az ítéleteit sem, nem kell megfeleljen annak amit alkotott”
  Közhely, közhely, közhely. Emlékszem, mikor még hívő voltam én is ezekkel a gondolataimmal csitítgattam a kétségeimet.
  Na most tegyük fel, mi lenne, ha a bibliai Isten létezne (Aminek az ellenkezőjében teljes mértékben biztos vagyok.): Aki teremtett, az egyben vállalta is az ezzel járó felelősséget is, hogy törekedjen a morális szempontból igazságos ítélkezésre. Ha ő egyes ítéleteit morálisnak tartja, de mi nem, az azt jelenti, hogy nem azonos az értékrendünk, ha nem azonos az értékrendünk, akkor felesleges ráerőltetnünk a „szerető” és „igazságos” jelzőt, mivel a mi szemszögünkből ez egyáltalán nem igaz.
  A csecsemő és más gyilkosságokban az a gáz, hogy azokat Isten követte el, illetve adta ki parancsként. Ha Isten mindentudó, akkor azt is meg fogja érteni, amiért mi ezért negatív irányba megítéljük. Ha ez nem így van, akkor boldogan megyek a pokolba, mert ilyen istennek nem leszek örökkévalóságig a talpnyalója, és nem fogok osztozni a mennyországon a fanklubja tagjaival sem. 😛 😀
  Ezt a te „szóhasználatodban ez meg az”- ról szokj le, mert senki nem fog a te egyedi szóhasználatodhoz igazodni.

  Lili:
  Elolvastam, és szuper a link. Nagyon szépen köszönöm!! 🙂 🙂
  K Adámkának is érdemes lenne elolvasni. 😀 😀

   
 14. K Ádám

  2011. november 20. vasárnap at 21:56

  “Ha ő egyes ítéleteit morálisnak tartja, de mi nem, az azt jelenti, hogy nem azonos az értékrendünk, ha nem azonos az értékrendünk, akkor felesleges ráerőltetnünk a „szerető” és „igazságos” jelzőt, mivel a mi szemszögünkből ez egyáltalán nem igaz.”

  Mint írtam, Isten csak abban az esetben lenne az ember karikatúrája, ha nem létezne. Az ember ugyanis nem ítélhetne az ember felett, mert sem életet nem adott, sem átmenteni nem tudja azt az örökkévalóságba. Amennyiben ez a két feltétel teljesül, az ítélet más megvilágításba kerül, nem morálissá, hanem szükségessé válik. Az több. Eltűnik az emberi természet kicsinyessége, és önös érdeke, és az örökkévalóság válik tétté, és ilyen távlatban a földi élet elhanyagolhatóbb, de nem elhanyagolt jelentőséggel bír. (A világ ennek ellenére ítél, ennek ellenére ítél igazságtalanul is, és ennek ellenére uralkodik benne ember az ember életén. Nem csak a ‘barbár’ népek, de a civilizált államok is. Quantanamo csak VÉLETLENÜL lett ügy, hivatalosan teljesen rendben volt a dolog, egy jogállam sötét, és messzire nyúló árnyékában.)

  Más. Az ateizmus kontra kereszténység társadalmi tétje nem az, hogy van-e Isten vagy nincs-e? Igazságos-e vagy sem, mert hogyan érthetné meg egy ateista annak az igazságát akiben nem hisz? Hit nélkül Isten igazsága hazugság, és képmutatás. Ha van örökkévalóság akkor pedig értelmezhető. A kard nem ölheti meg senkinek sem a lelkét, de a megtévesztettség megteheti. Én nem értem a nemzetek pszichológiáját, de ha egy nép teljes eltörlése valóban kihatással lehetett egy másik nép tévelygésére akkor számukra megérte. hogy mennyire lehet igazságosan példává tenni egy népet egy másik számára azt sem tudom. Azt tudom, hogy Izrael semmit nem vehetett el abban a háborúban amikor meg kellett semmisítenie a megjelölt kultúrát. Azt is sejtem, hogy az ítélet nem ateistáknak szólt, hanem vallásos embereknek. Azaz hívők voltak, de tévedésben éltek, az ateistáknak van ismeretük, de nincs hitük, rajtuk nem segít az ilyen ítélet. Egyszerűen nem érthetik meg, mert számukra nem létezik a lélek élete a test nélkül.

  Az ateizmus kontra vallás/kereszténység tétje valójában csak az érintettek között létezik. Ott sem valós. A világot aligha érinti a keresztények és ateisták párbeszéde. A világnak megvan a maga gondja. Valós gondjai. Ők csak az embert látják, ha hitetlen, ha hívő. Nem ideológiai háttér szerint ítélik a tetteiket, hanem tárgyilagosan.
  Sam Harris: “A vallás – mindenekelőtt a kereszténység és az Iszlám – nem érdemeltiszteletet, mert túlságosan veszélyes ahhoz, hogy toleráljuk.Tűrhetetlennek érezzük az Iszlám fenyegetését? Miért nem vesszük észre, hogy sajáttéveszméink semmivel sem különbek?”

  Ez a probléma a világ számára nem valóságos. A világ fanatizmussal, terrorizmussal, és ideológiailag nem meghatározható emberi szélsőségekkel, bűncselekményekkel foglalkozik, és ideológiailag semlegesen ítéli meg ezeket. Amit Sam Harristől idéztem az egy ateista propaganda. Veszély!! Nagyjából ennyi a lényege. Mint ahogy Ross mondta a Jóbarátokból: “Veszééély…”, De neki volt “unagi”-ja, és amíg a lányok halálra nem rémítették, addig tökéletesen működött is benne az abszolút béke.
  A “veszély” emlegetése, és az Iszlámmal való vegyítése a keresztény szemléletnek egyáltalán nem helytáló, és nem jogos. Inkább tréfás, mint olyasmi ami hatna a nem ateista elmékre. Az ateista értelem számára szerintem ez gy jó ‘táp’ semmi több. Nem tartom józan szemléletnek, ha egy magát ideológiailag semlegesnek tartó ember ilyet néz bele baptsta, evangélikus, katolikus vagy hasonló felekezetekbe.
  A keresztények dühe emiatt részben jogos, mert hitük szerint az ateisták egyrészt az Istennel szembeni ellenségeskedést próbálják elültetni az emberekben, másrészt jogtalanul hasonlítgatják őket össze más vallásokkal, és harmadrészt szó szerint gyűlölik néha az ateistát pusztán azért, mert az a saját vesztébe rohan. Ez nem minden keresztényre jellemző, ebből ki kell nőni, és meg kell tanulni szenvtelenül, és a megnyert béke megtartásával kezelni azokat, akik egyrészt valós problémákat nagyítanak fel, igazságtalansággal, veszéllyel vádolnak vallásokat, lekicsinyítően beszélnek nem a hívőről, hanem a hitét képző dolgokról (ez pszichikai provokáció) egy olyan ember akinek nem a provokáció a célja nem az ellen beszél amiben valaki hisz, hanem amellett ami érték!! (Az ateizmus nem ez a kommunikációs irányzat.) Szóval a hívőnek el kell fogadnia, hogy vannak emberek akik számára a hit nem megfogható, vagy akik számára nem vált realitássá, és hogy ezek közül vannak olyanok is akik akár aránytalanul, vagy igazságtalanul is ellenpropagandát kívánnak folytatni egy-egy ideológiával szemben. Szerintem a ‘harc’ első lépcsője a győzelemhez az, ha a keresztény, keresztényként meg tudja tartani a békéjét az ateizmus áskálódásaival szemben, és hidegen, józanul tudja kezelni a valós problémákat, az ideológiai kérdésekről meg nem vitázik hitetlenek ellen, nem hívők előtt. Ennek nincs is sok értelme.

   
  • Kantarella

   2011. november 21. hétfő at 00:12

   “Mint írtam, Isten csak abban az esetben lenne az ember karikatúrája, ha nem létezne. ”
   De nem létezik, ezért az ember karikatúrája. Erre azt mondanád, hogy bizonyítsam, hogy nem létezik. Én erre azt mondanám, hogy te meg bizonyítsd be, hogy nem létezik Zeusz, Jupiter, Visnu, Atum, Amaterasu Omikami. Egyiknek a nemlétét sem tudod bebizonyítani, de ez nem jelenti azt, hogy léteznek.
   Tovább haladva:
   „Ha van örökkévalóság akkor pedig értelmezhető.”
   Ilyen formán, a fent írottakat figyelembe véve, örökkévalóság vagy létezik vagy nem. Vagy van egy transzcendens vagy nem. Ha létezik örökkévalóság, akkor is 100%- ig biztos vagyok abban, hogy annak az örökkévalóságnak köze sincs, ahhoz, amit a Bibliából ismerhetünk (Ugyan már! Hogyan lehet hitelesnek venni egy olyan könyvet, aminek már az első sorairól is kiderül, hogy mese??!! A további történetekről nem is beszélve) Ha van is egy isten- féleség , nem tudhatjuk milyen, és hogyan fog megítélni minket, lehet, hogy egyáltalán nem is fog minket megítélni, valószínű, hogy nincs is.
   Ezért felesleges lenyomni, már gyerekkorban lenyomni az ember torkán ezt a sok mítoszt. Evidens, hogy miért tudott fennmaradni ennyi időn keresztül, és ez nem a mindenható Isten jóvoltából következett be, hanem az emberek rájöttek milyen jól kordába lehet tartani ezáltal, akár tömegeket is. Ha nem így lett volna, akkor ugyan arra a sorsra jutott volna, mint Zeusz és a többiek. Lefogadom, hogy te is, részben csak azért ragaszkodsz ehhez ennyire, mert valamilyen szinten biztonságérzetet ad.
   „Igazságos-e vagy sem, mert hogyan érthetné meg egy ateista annak az igazságát akiben nem hisz? Hit nélkül Isten igazsága hazugság, és képmutatás.”
   Ezek szerint beismered, hogyha nem hinnél, akkor te is ugyan ezt gondolnád róla. Végül is erről szól az egész: „Higgy vakon, vedd fel a szemellenzőt, de semmi képen se gondolkozz!”
   “A vallás – mindenekelőtt a kereszténység és az Iszlám – nem érdemeltiszteletet, mert túlságosan veszélyes ahhoz, hogy toleráljuk.Tűrhetetlennek érezzük az Iszlám fenyegetését? Miért nem vesszük észre, hogy sajáttéveszméink semmivel sem különbek?”
   Itt példának Phineas papjait hoznám fel. Ez egy keresztény terrorista csoport, a Biblia tanításaira alapozva csak az FBI épületeket, abortusz klinikákat, próbáltak felrobbantani, mellesleg antiszemiták és bankot is raboltak, mert a Biblia alapján igazoltnak hitték a tettüket.
   Pont neked említettem, Glenn Taylor Helzer, Justin Helzer és Dawn Godman történetét, Taylor sikeresen manipulálta a másik kettőt, a Biblia segítségével, így lemészároltak öt ártatlan embert, (a gyilkosságok után még imádkoztak is!). Halottam több ilyenről: lelkész megöli a feleségét mondván „Isten úgyis megbocsájt”, kisinas megöli a terhes barátnőjét, mert „A paráználkodás Isten szemében bűn, és ha a gyerek megszületik, akkor a bűne megtestesül, és egész életében megmarad, de a gyilkosságot meg lehet gyónni.”.Sajnos nevekre most nem emlékszem. Nézd az Investigation Discovery- t, ott adnak szinte havi rendszerességgel vallásos indíttatású gyilkosságokat, erőszakos tetteket. Szóval, amit Sam Harris ír, az USA- ban valóságos probléma. Nem is beszélve, arról, hogy rendkívül tájékozatlanok a természettudományokban, és itt nem csak az evolúcióról van szó. Nagyon szűk látókörű ott az átlagemberek egy jó része.
   „A világ fanatizmussal, terrorizmussal, és ideológiailag nem meghatározható emberi szélsőségekkel, bűncselekményekkel foglalkozik, és ideológiailag semlegesen ítéli meg ezeket.”
   A fenti példák jól tükrözik, hogy a vallásos elvakultság mellékterméke lehet a fanatizmus és a terrorizmus.
   „A keresztények dühe emiatt részben jogos, mert hitük szerint az ateisták egyrészt az Istennel szembeni ellenségeskedést próbálják elültetni az emberekben, másrészt jogtalanul hasonlítgatják őket össze más vallásokkal, és harmadrészt szó szerint gyűlölik néha az ateistát pusztán azért, mert az a saját vesztébe rohan.”
   Egy kereszténynek nem szabad dühösen reagálni! A szeretet és a béke egyháza. Ha annyira biztosak lennének a dolgukban, akkor emelt fővel fogadnák a kritikát, és nem agresszíven reagálnának. Aki gyenge idegzetű az ne is foglalkozzon ilyesmivel, hívja segítségül a szentlelket (vagy mit), a lelki békéje megteremtéséhez! Hol az a kedves, ártatlan, higgadt kép,
   amit festenek magukról? Főleg mikor az ateisták szóvá tettek valamit, aztán meg napokig olyan bejegyzéseket kaptak a facebook- on a kedves hívektől, hogy „agyon kell őket lőni”, meg „máglyára velük”. Az az igazság, hogy nem tűrik a kritikát, sem az ésszerű érvelést és olyankor nincsen „baptsta, evangélikus, katolikus” , hanem egy dühtől fűtött, önérzetében sértett, agymosott embertömeg, ami kész akár a tettlegességre is, és ilyenkor nem nagyon különböznek a muzulmánoktól.
   „szó szerint gyűlölik néha az ateistát pusztán azért, mert az a saját vesztébe rohan.”
   Egyrészt: Én nem gyűlölök egy hívőt sem, tehát emberileg már sokkal különb vagyok. Másodrészt: Nem azért gyűlölik az ateistát, mert a vesztébe rohan, hanem azért, mert nem tudják elfogadni azokat a tényeket és ellenérveket, amik meghazudtolják azt, amiben ők hisznek. Sőt némelyükben kételyt is ébresztenek az észérvek, és ez a bizonytalanságból adódó kétségbeesés, az ateistákon csapódik le.
   Az „ateizmus áskálódása” pedig a tények ismertetése, figyelem felhívás, és csak a te és társaid pszichéjében mutatkozik meg „áskálódásként”. Ez azért van, mert bezavar a magatok kis stabilan felépítetett lelkivilágotokba és komfortérzetetek az életet és halált illetően ezáltal veszélybe kerül. Az egészet csupán pszichológiai szempontból kell szemlélni, az ateizmust is így szemlélem (ezért is vagyok inkább agnosztikus 🙂 🙂 )

    
 15. K Ádám

  2011. november 21. hétfő at 10:08

  A keresztények többsége nem foglalkozik az ateizmussal. Szerintem sokan még nem is hallottak Dawkinsról, és csak a hétköznapok nyers ateizmusát ismerik intellektuális köntös nélkül, és nem törődnek vele.

  A kereszténységhez köthető kriminológia egyrészt elenyésző a világ, vagy más vallások összes kriminális eseteihez mérve, másrészt nem egyeztethetőek össze az evangéliumi kereszténységgel.

  Sam Harris beszélt az amerikai jobboldali konzervatív kereszténység politikai negatívumairól is. Az őssejt kutatás ellenzésről, illetve a nemi betegségek ellen adható oltószerek elleni tiltakozások megfontolásáról, az oltóanyag megvonásáról. Az evangéliumok konkrétan nem fogalmazzák meg az orvosi ellátás tilalmát ha a rászoruló ‘bűnösnek’ minősül. Még a valós ellenségek vonatkozásában is a segítségnyújtást pártfogolja. Az őssejtekről sem beszél, mert akkoriban nem tudták manipulálni orvosilag a fogantatást, egyedfejlődést, nem merült fel ilyesmi dilemmaként.
  Ennek ellenére az Újszövetség a szövetségen alapuló párkapcsolatok, és a természetes nemzés mellett foglal állást, de nem javasol SEMMIFÉLE szankciót ezekkel szemben! Ez fontos! Az ember az, aki ebbe a saját ellenszenvét, és eszközeit beleülteti, mindenféle feljogosítás nélkül. Ez meg szomorú. “Irgalmasságot akarok, nem áldozatot”, mondja az ige mind a régi, mind az új szövetségben.

   
  • Kantarella

   2011. november 21. hétfő at 11:22

   Az USA-ban jelentős az ateistákkal szembeni ellenszenv, ez is kiderül az esszéből.
   „A kereszténységhez köthető kriminológia egyrészt elenyésző a világ, vagy más vallások összes kriminális eseteihez mérve, másrészt nem egyeztethetőek össze az evangéliumi kereszténységgel”
   Mondom, csak nézd az Investigation Descovery- t van ott bőven ilyesmi. Ez a vallás is egy időzítetett bomba, pont mint többi, éppen csak egy hataloméhes, elvetemült vezető kell hozzá, és máris vérengző bagázzsá tudja változtatni a hívők nagy részét. Taylor Helzer is össze tudott volna hozni egy nagyobb csoportot, de nem volt szüksége rá, ha szükségesnek érezte volna, simán be tudott volna vonni másokat is az öldöklésbe.
   Ejtsünk szót a Harris által felhozott bűnözési rátákról is. Persze, ennek több befolyásoló tényezője lehet, de az elgondolkodtató, hogy a legkonzervatívabb keresztény állomok döntő többségében legnagyobb a bűnözés aránya.
   „Az őssejt kutatás ellenzésről, illetve a nemi betegségek ellen adható oltószerek elleni tiltakozások megfontolásáról, az oltóanyag megvonásáról.”
   „Az evangéliumok konkrétan nem fogalmazzák meg az orvosi ellátás tilalmát ha a rászoruló ‘bűnösnek’ minősül.”
   Igen, erről is szó van az esszében. Az egy dolog, hogy nem említ az evangélium ilyesmit, és más, hogy mégis tiltakoznak ellene. Ez a tiltakozás az őssejt kutatás, megelőző oltások, gumihasználat ellen a kereszténység védjegye. A folyamatos tiltakozásuk megakadályozza egy olyan eljárás kifejlesztését, amely rengeteg életet megmenthetne. Persze, hogy az evangéliumokban nincs ilyesmire tiltás, akkor még hírből sem hallottak ilyenről. Viszont a keresztények (a pápával az élükön) a „védjük meg az emberi életet” és „ nehogy már paráználkodjanak” (amit egyébként így is megtesznek, ezért van az Egyesült Államokban annyi terhes tinédzser, és annyi nemi beteg ember) szlogen alatt az ilyen jelentős fejlesztések és egészségügyi óvintézkedések útjában álnak.

    
 16. ditte

  2011. november 21. hétfő at 11:08

  Egy kereszténynek nem szabad dühösen reagálni! A szeretet és a béke egyháza. Ha annyira biztosak lennének a dolgukban, akkor emelt fővel fogadnák a kritikát, és nem agresszíven reagálnának. Aki gyenge idegzetű az ne is foglalkozzon ilyesmivel, hívja segítségül a szentlelket (vagy mit), a lelki békéje megteremtéséhez! Hol az a kedves, ártatlan, higgadt kép,
  amit festenek magukról? Főleg mikor az ateisták szóvá tettek valamit, aztán meg napokig olyan bejegyzéseket kaptak a facebook- on a kedves hívektől, hogy „agyon kell őket lőni”, meg „máglyára velük”. Az az igazság, hogy nem tűrik a kritikát, sem az ésszerű érvelést és olyankor nincsen „baptsta, evangélikus, katolikus” , hanem egy dühtől fűtött, önérzetében sértett, agymosott embertömeg, ami kész akár a tettlegességre is, és ilyenkor nem nagyon különböznek a muzulmánoktól.”

  Kedves Kantarella!
  Nem igazán értem h egy keresztény miért ne lehetne dühös.ha minden mindegy lenne akkor lennénk ám igazán agymosottak.Abban igazad van h tenyleg sokan bunkon viselkednek.Először is úgy érzem h emeltfovel fogadjuk a kritikát,Adambol is ezt érzem.a düh, számomra nem a gyengeidegzetusegemet,(csak azért reagálok, mert mar előzőleg említetted nekem a gyengeidegzetet) vagy a gyuloletemet tükrözi, hanem azt h nekem is vannak erzeseim és hirtelen reagálok dolgokra.es ha igy is reagaltam mindig bocsit kertem.valahol azt érzem h megint egy kalap alá lettünk pakolva. nem ismerek egyetlen dühtől futott, önérzeteben sertett és agymosott keresztényt sem.szomorú vagyok h ti csak ilyeneket ismertek.

   
  • krisztianerik

   2011. november 21. hétfő at 11:23

   Kedves Ditte !
   Azt tudnod kell , hogy a hozzászólásaid alapján , én nem veszlek egy kalap alá a kedves Ádám- mal::))) Én legalábbis megkülönböztetlek benneteket ,de nem ám a nick nevetek alapján ,hanem az írásaitok alapján::)))

    
  • Kantarella

   2011. november 21. hétfő at 11:33

   Azt azért írtam, mert egyfolytában azzal jöttél, hogy „így sírsz, meg úgy sírsz, nem tudsz a családdal foglalkozni, meg ingerült vagy”. Pusztán a te érdekedben.
   Egy ember, aki a felebaráti szeretet egyházának tagja, igen is mutasson példát azzal, hogy higgadtan, kimérten viselkedik. Egy ember, akinek lelkére Isten szeretete tölti be a lelkét mutasson példát, és ne dühöngjön, fenyegetőzzön.
   Mellesleg itt most nem is rólatok volt szó, hanem az eldurvult helyzetről az Egyesült Államokban. Ott fenyegetik az ateistákat a keresztények, hogy „agyon kell őket lőni”, meg „máglyára velük”. A fenti esszé írója, Sem Harris is megkapta a maga fenyegetéseit a keresztényektől első könyve megjelenése után. Szóval nem rólatok volt szó. Az előzményeket el kell olvasni, mielőtt hozzászolsz.

    
   • Kantarella

    2011. november 21. hétfő at 11:36

    Mellesleg K Adám egy higgadt, jól érvelő típus, semmi bajom se vele se veled.

     
   • ditte

    2011. november 21. hétfő at 14:39

    Tökéletesen igazad van a dühöngessel, fenyegetozessel kapcs.aki úgy viselkedik az számomra nem igazán van jó úton.Igen amikor beléptem ide és 1heten keresztül mást sem csináltam csak itt voltam és írtam,meg azon agyaltam mèg éjjel is h miért vagytok ezen a véleményen.e közben probaltalak megérteni benneteket.nagyon sokmindent sikertult is.csak közben konfrontalodtam egy csomó dologgal amit eddig nem ismertem,pl.amiket Krisztianeric irt meg ateista napló élményei a gyulibe.stb igen,ezek megdobbentettek és szabályosan fájtak.na ez az egy hét tényleg sok volt.de nem azért sírtam mert gyengeid.vagyok,hanem pont azért mert megérintett amit hallottam…tudom h nem kellene itt magyarazkodjak….szóval meg mindig itt vagyok és olvasok…:-)))

     
   • Kantarella

    2011. november 21. hétfő at 15:27

    De remélem most már jobb kedélyű vagy! 🙂 Hidd el, nem akarunk téged megkínozni lelkileg, nem vagyunk mi olyan mumusok, mint amilyennek látszunk. 😀 😀 Mi is csak védjük az igazunkat…

     
 17. K Ádám

  2011. november 21. hétfő at 13:56

  Én is éreztem, hogy nem ellenünk szól, és biztos vagyok benne hogy Sam Harris, és Dawkins találkozhat indulattól fűtött, vagy csak az elveiért határozottan kiálló keresztényekkel. Én magam is éreztem ingerültséget, indulatot ateista provokációkkal szemben. Senki nem mondhatja, hogy az ateizmusban nincs provokáció, és hogy csak a béke megteremtése a céljuk, maga Dawkins is militáris ateizmusról beszél, és ezt is hirdeti, hogy merjék felvállalni a nyílt keresztényellenességüket az ateisták, és szálljanak szembe a demagógiákkal, és igen, harcoljanak ellene. Ez szerintem alapvetően szélmalomharc felduzzasztott problémák ellen aminek célja az ateista önigazolás, ehhez kell a vallási fanatizmus lobogtatása.

  ” csak nézd az Investigation Descovery- t van ott bőven ilyesmi”

  Látod, épp ez az ami érdekes. Miért kell felmennem egy eddig ismeretlen, idegen nyelvű oldalra, ha szembesülni akarok ezekkel a problémákkal?
  Magyar emberként miért nem elég, ha megnézem az itthoni híreket? Rendszeresen részt veszek keresztény rendezvényeken miért nem találkozok ott ezekkel a problémákkal?
  Az ember vagy a statisztikáknak hisz, vagy egyszerűen a saját tapasztalataiból indul ki, keresztényként számomra kézenfekvőbb az utóbbira hagyatkoznom, nem?

   
  • Kantarella

   2011. november 21. hétfő at 15:32

   A demagógiával igen is szembe kell szállni, ebbe igazat adok. Dawkinssal viszont nem kell feltétlenül mindenkinek egyetérteni. A tudományos érdemeit elismerem, de nem jelenti azt, hogy mindenben őt követem, ezt a “keresztényellenességet” meg mindenképen elfogadhatatlannak tartom. Ez így már elég szélsőséges, a szélsőségeket pedig utálom, pont ez a gondom a vallásokkal is, túl szélsőséges ez is, az is. Többen vannak így, az ateisták legnagyobb része nem „militáris”. Egyetlen egy vallásos blogot szoktam rendszeresen olvasni, azt is csak azért, mert egy ismerősöm írja. Egyetlen egy ateista provokációt nem olvastam ott! Néha direkt azért nézek el keresztény blogora (pontosan a „keresztény.blog.hu”- ra) , hogy megnézzem a hozzászólásokat, ateista hozzászólás szinte sehol. Ezzel szemben nézd meg az AteistaNaplón a kommenteket! Ki is provokál kit?

   „Miért kell felmennem egy eddig ismeretlen, idegen nyelvű oldalra, ha szembesülni akarok ezekkel a problémákkal?”
   Csak megsúgom, hogy az Investigation Descovery itt Magyarországon magyar nyelven megtalálható már évek óta, és nem oldal, hanem egy TV csatorna.
   Nem konkrétan azt bizonyítom, hogy az összes keresztény agresszív, akárhol is éljen, hanem azt, hogy a vallás és hit agresszívvá TEHETI az embert, és azért hozok fel mindig az USA- ból példát, mert ott a legszembetűnőbb ez a jelenség. Azért nem jelent még meg itt, mert nem is gyakorolnak olyan nagy hatást a kisebb, fundamentalista gyülekezetek az emberekre, ha nagyobb lenne az előfordulásuk, akkor itt is feltűnőbb lenne.

    
 18. ditte

  2011. november 21. hétfő at 17:41

  Köszi!mar sikerült a psyhoterapiat befejeznem, így mar jobban vagyok:))) tudom h jó fejek vagytok mindannyian,ha nem így lenne, akkor már nem lennék itt.egyszerűen csak különböző véleményen vagyunk…

   
  • Kantarella

   2011. november 21. hétfő at 18:12

   Ne már!! Nem hiszem el, hogy ehhez pszichoterápia kellett. 😀

    
   • ditte

    2011. november 21. hétfő at 18:21

    Ne má,h komolyan vetted!!!!!!! :))))))

     
   • Kantarella

    2011. november 21. hétfő at 18:49

    Gyagya vagyok, nem tudtam eldönteni, hogy komolyan mondtad vagy nem. 🙂 🙂 Na jó, sejtettem, hogy nem mondanál ilyesmit komolyan… 😀 😀

     
 19. ditte

  2011. november 21. hétfő at 20:23

  :-)))

   
 20. Xmes

  2012. január 5. csütörtök at 16:26

  Első körben szeretnék Ateistanaplótól bocsánatot kérni, amiért ezt a kommentet én most megejtem. Tudom, hogy előbb engedélyt kellett volna rá kérnem, de sajnos fogalmam nincs hol lehet téged privátban elérni.
  Kértem már tőled elérhetőséget, de nem tudok arról, hogy kaptam volna rá választ.
  Ezért ha úgy gondolod, töröld ezt a hozzászólásom.

  Második körben, előre szeretném leszögezni, hogy ezt nem a fórum reklámozásának szánom.
  Egyszerűen azért teszem be, mert szerintem sokakat érdekel, és sokakat érint ez a téma, akik hitetlenként szoktak beszélgetni vallásos emberekkel.
  ————————————————————————————————————————
  Hát ez is megszületett végre.

  Gyűlölködés és erkölcstelenség vallási alapon – Tényleg az ateisták a rosszak???
  http://​ertelemhangja.weboldala.net/​forum/viewtopic.php?f=43&t=428

  Lehet írni példákat töménytelen mennyiségben (már amikor épp működik a szerver, most elvileg igen) arra, hogy hogyan bánnak a vallásosok (mindegy melyik vallást követi) azokkal akik nem hisznek, vagy más vallást követnek. Légyszi írjatok ti is példákat, ha tudtok!
  Egy ismerősömmel beszélünk arról is, hogy a legérdekesebb eseteket papír formában is megfogjuk jelentetni, könyvként. Természetesen minden eset név nélkül kerül bele a könyvbe, ha egyszer elkészül,

  És mint a téma nyitóban írtam:
  “Ez a topic nem arról szól, hogy a vallásosok milyen rosszak, agresszívek, és erkölcstelenek.
  Ez a topic arról szól, hogy egyes vallásosok milyen rosszak, agresszívek, és erkölcstelenek.
  Ez a topic arról szól, hogy egyes vallásosok milyen rossz indulatúak, olyan ártatlan emberekkel szemben, akiknek az egyetlen “bűnük” pusztán az, hogy nem azt hiszik, vagy épp nem úgy hiszik, amit vagy ahogyan ők hisznek, legyenek azok ateisták, agnosztikusok, más vallásúak, vagy épp ugyanannak a vallásnak másik ágának hívei.
  Ebben a topic-ban szeretnénk gyűjteni a saját tapasztalatokat, valamint a világban hírt kapott régi, és új eseteket.
  Természetesen tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden vallásos ilyen. Ez a topic nem is általánosítás lesz, és nem is akarjuk, hogy bárki is annak vegye. Ez csak bizonyos hívőkről szól.”

  Ui: A fórum mától újra le van zárva, tehát vendégként senki nem írhat bele, csak az arra kijelölt topc-okban. Ez speciel nem olyan topic.
  Aki tud vagy szeretne írni bele, jelentkezzen be.

  Osszátok a linket ahol gondoljátok. 🙂
  Köszönöm!

   
  • Kantarella

   2012. január 5. csütörtök at 17:28

   Köszi szépen, hogy megosztottad. Érdekelne, csak a link nem igazán működik, de rákerestem a fórumra, és érdekesnek tűnik! 🙂

    
 21. Xmes

  2012. január 5. csütörtök at 18:40

  Szivesen! A link szövege jó, csak épp a linkelésnél romlott el vmi. Ha kijelölöd, és bemásolod a címsorba, és úgy nyitod meg, annak működnie kéne. De nem működik, és fogalmam nincs miért íródik át a link. :O
  Mindenesetre a fórumot meg tudod nyitni, ha a nevemre kattintasz.

   
  • Kantarella

   2012. január 6. péntek at 00:53

   Sikerült! Köszönöm szépen!

    
 22. krisztianerik

  2012. január 14. szombat at 16:41

   
  • Warlord

   2012. február 8. szerda at 08:13

   Bunkó-parasztok lehetnek mindenütt,a vérengzések visszavezethetőek akár kultúrális okokra is,viszont az egészben talán ez ami a legdurvább:

   “a helyi keresztény politikusok igyekeztek elérni, hogy a muszlimokat ne ismerjék el egyenrangú állampolgárnak.”

   Hoppsala!!!

    
   • xingtao

    2012. február 9. csütörtök at 04:17

    “a helyi keresztény politikusok igyekeztek elérni, hogy a muszlimokat ne ismerjék el egyenrangú állampolgárnak.”

    Az ilyesmi sajnos nem ritkaság:

    “Több vitát generált Li valláspolitikája is, mert sokan úgy vélik, az elnök vallási meggyőződése fenyegeti a buddhizmust Dél-Koreában. 2008 augusztusában például a buddhista szerzetesek tüntetést szerveztek az elnök kereszténypárti politikája ellen, és azzal vádolták, hogy diszkriminálja a buddhistákat.”

    http://kitekinto.hu/kelet-azsia/2008/11/23/del-korea_sarkozy-je_li_mjung-bak_portreja/

     
 23. Lajos

  2012. február 7. kedd at 12:25

  Lehetett-e Máriának orgazmusa, mikor az Isten Apu “megárnyékozta”??

   
  • Warlord

   2012. február 8. szerda at 08:19

   Gondolod Ittenke megvonta volna a legszentebb szüzanyától azt a földi örömöt,ami amúgy minden egyszerű földi halandó számára ajándékképpen adatik,még akkor is,ha vétkezik??? 😀 😀 😀

    
   • Lajos

    2012. február 8. szerda at 21:46

    Ajvé. Akkor nagy menet lehetett: “Előtte tűz emészt, utána láng lobog; ” Jóel könyve:2:3

    Mária indián neve: Tüzes Nuni

     
  • Caenorhabditis Elegans

   2012. május 22. kedd at 13:45

   Engem meg az érdekelne, hogy mit csinált Mária Józseffel, miután megszülte Jézust. Normálisan a házasok ugye szexelnek, ők is ezt tették? Ha igen, miért emlegetik Máriát Szűzként még mindig, és miért nem lett gyerekük? Ha nem, miért nem?

   ..még egy kis kötözködés, ezen még kamaszkoromban gondolkodtam el: a szüzesség sokak szerint szűzhártya kérdése, szóval ha Mária soha életében nem szexelt férfival, akkor is max addig volt szűz, amíg Jézus meg nem született 🙂

    
  • kovács Józsefné

   2013. december 15. vasárnap at 10:31

   Nem csak hit gyalázó, de még ízléstelen is vagy.

    
 24. Lajos

  2012. február 8. szerda at 21:52

  A gond csak az, hogy a nagy isteni orgazmus gyümölcse Jézus az evangéliumokon, meg a vallásos agymenéseken kívül nem létezett. Nyom nélkül maradt a történelemben.

  http://vallastortenelem.blog.hu/2010/01/27/jezus_miszteriuma_masodik_resz_a_hianyzo_ember

   
 25. AK

  2012. február 27. hétfő at 18:04

  index.hu/belfold/2012/02/25/karos_a_hazassag_elotti_szex/
  Ehhez aztán tényleg nem tudok mit hozzáfűzni… családTUDOMÁNYOS mi? a jó édes k…a anyátok az!

   
 26. Leslie

  2012. május 19. szombat at 22:26

  Az egész emberiség vérfertőzésből lett a biblia szerint.

   
  • krisztianerik

   2012. május 20. vasárnap at 17:38

   Na igen, ez igy igaz , de mivel a vérfertőzés a bűn kategóriájába tartozik , ezért ennél a bibliai résznél minden esteben magyarázkodásra kényszerűlnek. . Mindig azzal takaróznak ilyenkor , hogy abban az időben azért nem számitott a testvér házasság bűnnek , mert nem volt még törvény amely bűnnek itélte volna a testvér házasságot. Ha ez igy igaz és keresztény vallásokban megállja a helyét , akkor arra lennék kiváncsi , hogy ha törvény még nem volt , mi alapján itélte el istenke Noé kortársait , és milyen törvényre hivatkozva tekintette istenke Noét igaznak . Vagy Noé kortársai is ettek a tiltott gyümölcsből????? ::))))

    
   • xingtao

    2012. május 20. vasárnap at 21:36

    Ugyan már, az igazhívők nem akadnak fenn ilyen apróságokon….

     
   • krisztianerik

    2012. május 21. hétfő at 07:29

    persze, hogy nem, hiszen nem is gondolkodnak , hanem csak hisznek ezerrel . Hit nélkül lehetetlen istennek tetszeni :))) Mert meg van íra , ” saját értelmedre pedig ne támaszkodjál” hát nem is támaszkodnak :))))

     
 27. xingtao

  2012. május 21. hétfő at 15:02

  Ha vallást alapítanék, én sem támogatnám, hogy a híveimnek önálló gondolatai legyenek 🙂

   
 28. Cygnus x-1

  2012. június 6. szerda at 20:01

  Olvastam a blogod és a bejegyzéseidet. Örültem, hogy itt jártam, remélem nem veszíted el a kitartásod a vallásos lobbizók ellen.
  Több ilyen józan, szkepszissel felvértezett tudatos polgárra lenne szükség,nem csak az országnak, hanem a világnak is!
  Figyelemmel kísérem a további eseményeket!
  Üdv. Egy Ateista

   
  • Warlord

   2012. június 8. péntek at 21:07

   Jo latni,hogy – miutan Ateistanaplonak nemigen van ujabban lehetösege több bejegyzest irni – azert nem csak abbol all ki a blog,hogy egyre-masra csak a mindig ujabb es ujabb tutit megmondo keresztenyek irkalnak ide, folyton ugyanazt a mantrat nyomatva,hanem szerencsere vannak meg,akik pl. a naplobejegyzesekben is megfogalmazottakhoz hasonloan gondolkodnak!
   Sajnos a blog mostanaban 1 kisse leülni latszik,de persze ez nem jelenti azt,hogy egy erdeklödö ne talalhatna itt maganak megfelelö es elegendö olvasnivalot!
   Üdv a klubban! 😀 😉

    
 29. Papírkutya

  2012. június 9. szombat at 09:59

  Így van, nekem is feltűnt, hogy egy ideje már csak a hitharcosokkal való csoportos vitázás folyik itt. Megjelennek szent tűzzel égve, gyomorszájon evangelizálnak minket, majd hosszabb-rövidebb, általában ugyanazokat az elemeket tartalmazó szópárbaj után látványosan távoznak, mert “nem látják értelmét további vitának”.

  Szerintem mindenki kíváncsi lenne más ateisták személyes történeteire, tapasztalataira is. 🙂
  Cygnus x-1: hogy találtál ide? Mi vezetett téged a nemhívés útjára? 😉

   
 30. Cygnus x-1

  2012. június 19. kedd at 19:35

  Sziasztok!

  Nem véletlenül találtam ide,Én éppen kerestem egy közösséget ahol megismerhetek más ateistákat is.Érdekes, hogy keresni kell őket, hiszen minden ember annak születik.Én is pár éve tértem vissza ehhez az állapothoz.Én keresztény hívő voltam amíg nem kezdtem el természettudományokat tanulni.Minden egyes elolvasott könyv halálos kés döfés volt a hitemnek.
  Miután elolvastam Dawkins összes könyvét,illetve Carl Sagan is nagyban hozzájárult ahhoz,hogy fel legyek vértezve némi szkepszissel,utána már nem volt megállás.
  De azt előre kell bocsátani,hogy isten is olyan mint a garázsban lévő tüzet okádó sárkány.Ha Én azt mondom,hogy Én látom és létezik,akkor senki nem tudja bebizonyítani, hogy nincs így,Más kérdés,hogy aki ilyent hisz vagy aki nem létező dolgokban hisz,azt elmegyógyintézetbe kellene zárni. 😀
  Viszont,senkinek nem áll a jogában elvenni mások hitét,egyéni szociális probléma.Legyen nekünk több eszünk,felesleges,nincs értelme egy hívő emberrel vitatkozni.Így Én nem is fogok reagálni azokra akik okoskodni próbálnak,számomra teljesen indifferensek.Úgy nézek át rajtuk mint az eddig felmutatott bizonyítékokon isten (csupa kisbetűvel) létezése mellett.
  Amúgy akinek van kedve beszélgetni,azzal szívesen felvenném a kapcsolatot 😉

   
  • Warlord

   2012. június 20. szerda at 13:09

   Elöször is köszönet a hozzaszolasodert!
   Engem annyi mindenkepp erdekelne meg,hogy milyen iranyzat/felekezet hive voltal,mert mint irtad,korabban te is kereszteny hivö voltal!Azert kerdeznem,mert ide irkalo keresztenyek reszeröl is gyakran elhangzott a vad,hogy miutan sokan – maga Ateistanaplo is – a Hit Gyülekezetet hagytak ott,valojaban az ilyen kiterök sem nem ismertek meg Istent,sem igazabol keresztenyek nem voltak,mert a HGy – szerintük – hamis kepet mutat minderröl.Hatha te is “ellenpelda” vagy,mint ahogy en is pl. reformatus hitü voltam! 😉
   Persze csak ha publikus a dolog!
   Masik kerdesem,hogy miutan mar nem vagy kereszteny,hogyan latod magukat a kereszteny tanokat,magyarazatokat a Bibliarol es a benne szereplö Istenröl?
   Valtozott-e a meglatasod mindezekkel kapcsolatban amig hivö voltal ill. miutan otthagytad a hitet?
   Mas megfogalmazasban: Befolyasolta-e nalad a hit elhagyasat,hogy amig hivö voltal,idöközben megvaltozott a velemenyed,az ertekiteleted magarol a kereszteny ertekrendröl es a bibliai Istenröl?
   Remelem erthetö a kerdes,nalam ui. nagyjabol ilyesmi vezetett a keresztenyseg elhagyasahoz!
   Elöre is köszi a valaszt! 🙂

    
 31. Cygnus x-1

  2012. június 20. szerda at 17:53

  Igazán nincs mit!
  Igen hívő voltam,tulajdonképpen katolikus keresztény beállítottságú.Hogy miért pont az? Azért,mert vallásos keresztény család gyermekeként nem igen volt más választásom.Szóval Én semmilyen gyülekezetből nem érkeztem,Hittan órákra jártam,ministráltam,templomba jártam.Egyértelműen vallásos istenfélő ember voltam.Akartam bérmálkozni is,vagyis szüleim akarták pontosabban,DE kicsaptak a hittan órákról már,ha jól emlékszem 14 éves koromban.Az Ok: folyton zavarba ejtő kérdésekkel bombáztam a papot a vallásról,illetve nem vettem komolyan,kiröhögtem az atyát mikor bibliai történeteket mesélt.De miután már nem jártam templomba, még hittem istenben,az igazi áttörés akkor érkezett mikor komolyabban elkezdtem tanulni természettudományos tárgyakat.
  Második kérdésedre lakonikus választ tudok adni:Én a bibliát is ugyanolyan kézzel írott,agyon foltozgatott mesekönyvnek látom mint bármely más emberi fiktív munkát.A tanokról annyit,hogy nem mindegyik nevel rosszra,de ha kimaradna az emberek életéből nem érné őket nagy kár.A magyarázatok számomra édes kevesek,isten számomra semmilyen formában nem létezik.Régen sokat imádkoztam,de a legcsekélyebb jele se volt,hogy ért volna valamit(biztos nem működött az égi wi-fi ami továbbította volna az imát).Rengeteget változott a véleményem erről az egész kereszténységről,a bibliai istenről haha,arról meg pláne.Akárcsak egy rajzfilmhős,számomra olyan.Nekem nincs bajom magával a keresztény értékrenddel…mert valljuk be,átlagban azért nem nevel senkit sem rosszra.Az más kérdés,hogy aki hisz istenben, az ugyanúgy rabol,gyilkol,lop,csal,hazudik….mondván a piszkos isten majd megbocsátja neki….Ha meg létezik is isten,akkor tuti a pokolra fog küldeni, mert annyit szidom.De nem bánom,ott legalább több az ismerős! 😀

   
  • Warlord

   2012. június 21. csütörtök at 10:45

   Köszi a gyors valaszt!
   Akkor ha jol ertem,azert te nem jutottal el az un. “megteres”-ig,vagyis nem döntöttel Jezus Krisztus mellett ugy,hogy a követöje leszel – es,amint azt a keresztyenseg hirdeti,nem hitted,hogy Szentlelket kaptal,ami altal kapcsolatod van Istennel es ami altal ö vezet az eletben stb.-stb.
   Igy utolag azt tudom mondani,hogy te megsporoltad magadnak ezt a közbensö “procedurat”,mert pl. en is 15 ev hit utan jutottam el oda,ahol nagyjabol most te is vagy.Csakhat ugye ebben benne van mindaz,hogy az ember mostmar utolag latja,hogy mennyi mindent csinaltam volna maskepp,ha nem lettem volna hivö,ugy is lehetne mondani,hogy “mekkora barom voltam”!
   A magyarazatok,amikre gondoltam pl. hogy Isten igazsagosan cselekedett,amikor Özönvizet bocsatott a földre,vagy amikor kiirtotta az egyiptomi elsöszülötteket,vagy amikor a pusztai vandorlas soran megbüntetett sokakat,es lehetne meg sorolni a peldakat a Bibliabol napestig,ezekkel voltam ugy,hogy hivökent magam is elinteztem 1-2 igeverssel,meg ugy,hogy nem erthetjük meg Isten minden dönteset,de bizonyos,h igazsagosan cselekszik.Na pl. ezekböl is lett elegem,hogy ami nyilvanvaloan fekete,azt ne akarjuk mar mindenaron fehernek mondani.
   Amugy azt nem allitom ma sem,hogy olyan,mint Isten ne letezhetne,legyen az akar a bibliai Isten,de ha tenyleg ez az igazi Isten,akkor avval en is ugy vagyok,hogy vallalom a dönteseimet es a nezeteimet,akkor is,ha ezert a Pokol a büntetes!
   Sajna most csak ennyire volt idöm…

    
 32. Greeles

  2012. június 21. csütörtök at 19:25

  Így van,még szerencse, hogy nem tereltek be engem is a bégető hívők csordájába.A lélek kérdés igen érdekes dolog,hiszen sokáig bizonytalan voltam léte ténylegessége felől.Amint bújni kezdtem a könyveket, akkor számomra ezt az ügyet is megoldotta a tudomány.Én amúgy 23 éves vagyok,és már jó ideje tiszta vagyok mindenféle vallási mocskoktól.Örülj neki te meg,hogy nem később jöttél rá a dolgokra.A magyarázatokat értem,csak hát elég sokat lehet ezekről regélni,de Én annyit mondok ezekre a dolgokra,hogy sokak szeretnek tökig dagonyázni a piszokban,ezalatt azt értem,hogy nyakig belemerülnek a biblia tágas pöcegödrébe ahol tovább mélyíthetik az űrt a fejükben amit a szellemi sötétség öröme okoz.Megértelek,de engem jobban zavar az,hogy a vallást vér által hirdették a középkorban,lásd:mikor Spanyolok beérkeztek az újvilágba,vagy keresztes hadjáratok.Vagy ott van a Malus maleficarum a boszorkánypöröly…több százezer ártatlan nőt végeztek ki,De miért? Vallási tévelygések miatt.Sorolhatnám még…egészen a közel keleten folyó vallásos háborúkig.Lám lám talán jézus második eljöveteléig kell várni,hogy rendet rakjon?..Vagy még kiélvezi ezt az önpusztító világképet.Ez a perverziója?Akkor meg milyen isten az ilyen?
  Én tudom,hogy nincs isten,ha lenne már rég rendet rakott volna ebben a világban,más különben minek tétlenkedne egy percig is ilyen világkép láttán?
  Jó lenne, ha valaki szervezne egy kis ateista találkozót,jó lenne megismerni másokat is. 🙂

   
  • Warlord

   2012. június 22. péntek at 21:58

   “nyakig belemerülnek a biblia tágas pöcegödrébe ahol tovább mélyíthetik az űrt a fejükben amit a szellemi sötétség öröme okoz.”

   Nos igen!
   Erre mondjak,hogy “az ember sziveben van egy ür,amit csak Isten kepes betölteni,amit a büneset ota elveszitettünk es az ember mindenfelevel be akarja helyettesiteni”
   Azt mondom erre,hogy sem mielött kereszteny lettem,sem miota nem vagyok az, soha nem ereztem semmifele “ürt” magamban,en inkabb neveznem tudasvagynak,vagy tudasszomjnak,amit neha erzek amiatt,hogy egyszerüen sokmindenre egyszerüen nincs birtokunkban kielegitö valasz.
   Kicsit ugy voltam vele,amikor hitbuzgo keresztenyek ezzel elöször szembesitettek ,hogy “je,nekem eddig ürt kellett volna erezni magamban?”

   “a vallást vér által hirdették a középkorban,lásd:mikor Spanyolok beérkeztek az újvilágba,vagy keresztes hadjáratok.Vagy ott van a Malus maleficarum a boszorkánypöröly…”

   Jogos a 2 pont,ilyenkor szoktam azt mondani,miutan minderre azt hozzak fel,hogy “de azok tevelyegtek es nem voltak igazi keresztenyek” – tanusithatom magam is,hiszen en is igy gondoltam anno -,hogy akkor ezek szerint az Istent nem zavarta,hogy evszazadokon keresztül hamisan cselekedtek az ö neveben,ill. hogy a hivatalos kepviselöi hamis kepet festettek rola!
   Espedig azert lenyeges ez,mert igy generaciok sora nem juthatott hozza helyes ismerethez Istenröl,ha allitolag mindaz nem az igazi keresztenyeg!

   “Lám lám talán jézus második eljöveteléig kell várni,hogy rendet rakjon?..Vagy még kiélvezi ezt az önpusztító világképet.Ez a perverziója?Akkor meg milyen isten az ilyen?”

   No,hat pont erre probaltam az elöbb is ravilagitani,de teljesen egyetertek!
   Pontosan erröl van szo,hogy milyen Isten az ilyen,amelyik milliokat es milliardokat hagy a tevelygesben elni,aminek következteben majd faszaul karhozatra iteli öket,mialatt nehanyaknak megjelenik – na persze ugy,hogy azt csak az illetö maga erzekelheti – ,elhozva ezzel szamara a megvaltast es az üdvösseget az elöl a büntetes elöl,amit ugyanez az Isten ugyanugy nekik is tartogatott volna,ha ö maga – marmint Isten – közbe nem lep a hivö eletebe.
   Na de könyörgöm!!!Akkor ugyanezt,amit nehanykkal az Isten megtesz,nem tehetne meg mindenkivel???
   Szoval pontosan ez is az,ami miatt en is otthagytam ezt az egesz hitet,meg keresztenyseget!

   “Én tudom,hogy nincs isten,ha lenne már rég rendet rakott volna ebben a világban,más különben minek tétlenkedne egy percig is ilyen világkép láttán?”

   En mar reg nem allok le vitazni,hogy most letezik-e ez az Isten,vagy nem,de ha letezik,akkor pontosan emiatt nem is erdekel,mert egy ilyen Isten en azt mondom,nem lehet egy tiszteletremelto valaki,ezt a valamit,amit Istennek hivnak ezesetben csakis a sajat celjainak es igazsaganak a megvalosulasa erdekelheti,nem pedig egyen-egyenkent minden egyes teremtmenyenek a boldogsaga!!!
   Amugy szamomra meg csak külön öröm,ha bebizonyosodnek,hogy egy ilyen Isten megsem letezik,de miutan kiolvastam a Bibliat nem egyszer, en mar azon sem lepödöm meg,ha mindezt szandekosan hagyna es tenne igy!

    
 33. Cygnus x-1

  2012. június 21. csütörtök at 19:28

  Véletlenül greeles néven írtam…De az is Én vagyok 😀

   
 34. AK

  2012. június 21. csütörtök at 19:50

  Üdv a fórumon Cygnus!
  Nem tudok róla, hogy lennének itthon (Magyarországon) ateista/humanista találkozók, szociális események. Szerintem ezzel is majd 20-30-40 év múlva fogjuk beérni az USÁt. (Szóljatok, ha tévedek és vannak találkozók ahová érdemes eljárni!!!)
  Ilyen kis online közösségeket/fórumokat találtam, ahol néhányan csacsogunk.
  Szóval még egyszer: isten hozott! 😉

   
  • Cygnus x-1

   2012. június 21. csütörtök at 20:02

   Köszi AK!
   Viszont akkor kíváncsi lennék azokra a közösségekre is, sajna tényleg nem láttam Én se ,hogy lennének találkozók. Bár, ha páran össze is jövünk már az is több a semminél. 🙂
   Még egyszer köszi.

    
 35. Dav

  2012. október 23. kedd at 19:40

  Kötelező irodalom:

   
  • Warlord

   2012. október 24. szerda at 21:12

   Lattam a többi reszt is! 😉
   Noha az Ancient Astronauts hipotezis egy nem bizonyithato elmelet,letjogosultsaga böven lehet(ne) ugyanakkora,mint a kereszteny dogmake,hitteteleke es magyarazatoke…
   Annyi biztos,hogy pl. sok erthetetlen bibliai esemeny vagy jelenseg valhat ertelmezhetöbbe ilyen magyarazatok reven!

    
 36. mgmeli

  2012. október 24. szerda at 13:25

  Úgy tudom, a Szkeptikus Társaság szokott havonta klubtalálkozókat tartani. Vagy nem?

   
 37. blamba laji

  2012. október 30. kedd at 21:22

  Adjon az isten mindenkinek jó estét.JÓ AZ ÚR testvérek

   
 38. blamba laji

  2012. október 30. kedd at 21:26

  Gondoltam hozzok egy pici világosságot erre felé nektek még utoljára mert lehet hogy nemsokára meghaltok netalán és nem akarom hogy a mélység elnyelje a lelketeket.

   
 39. AK

  2012. október 31. szerda at 07:56

  Bocs, nem értem mit mondassz, mert buli van. 😛

   
 40. Lajos

  2012. november 3. szombat at 14:16

  Bélaman:

  A kereszténység titkos élete 😀

   
 41. Kri

  2012. december 15. szombat at 17:13

  Az Úr mindenki szívében ott van, ezt nem tudjátok megváltoztatni, bármit is csináltok…. Letagadjátok őt úgy hogy nem is ismeritek… Csak akkor majd ha számot kell adnotok az Atya előtt (Jobbján Jézussal) akkor ne forduljatok Jézus felé azzal hogy segítsen… Ő ezt fogja mondani: “Nem ismerlek téged!” – “Mert bizony mondom nektek, aki megvall engem az emberek előtt azt én is megvallom a Mennyei Atyám előtt aki a Mennyekben van!”
  Jézus Él! Higgyetek benne! Nagy lesz a kincsetek a Mennyekben!

   
  • krisztianerik

   2012. december 16. vasárnap at 07:30

   Na az én szívemben nem él ittenke , akár mennyire is erőlködsz rajta !Mit nem tudunk megváltoztatni ?? dehogyis nem, mi megváltoztattuk amit látod és olvasod is , át álltunk a sötét oldalra Darth Wader (törp wödör) mellé !!!és te kicsiny Lüke Skájmalter csak tegyél rendet az univerzumban , mert nagy káoszt csináltak ezek az ateisták . Ezek a tróger ateisták nem akarnak hinni?? Akkor itt az idő , hogy imádkozz reggeltől nap estig és estétől reggelig , kezdjél el böjtölni 40 nap és éjszaka ne egyél és ne is igyál semmit , mindaddig , mig az éhségtöl el nem szédülsz , na majd akkor megjelenik neked egy fehér ruhás alak !!! Aki készséggel kiállít egy beutalót számodra az elme és ideg osztályra , na ott a nővérkék mint az angyalkák kiszolgálnak téged :)))

   “Jézus Él! Higgyetek benne! Nagy lesz a kincsetek a Mennyekben!”
   na tessék a mennyekben is megy már a harácsolás:))) mily meglepőő:)))

    
   • AK

    2012. december 16. vasárnap at 11:04

    cuki a válaszod krisztianerik. 🙂
    nekem így cégesbuli után csak annyi jutott eszembe, hogy “any*d p*csája”.

     
   • Kovács Józsefné

    2013. július 4. csütörtök at 20:46

    HA NINCS ISTEN MINEK A LÉTÉT TAGADNI??
    NETÁN KÉTSÉGEITEK VANNAK?? AKKOR ATEISTÁK VAGYTOK, VAGY KERESŐK??
    EZEN MÉG EGYIKŐTÖK SEM GONDOLKODOTT EL??

     
   • Andrea Klein

    2013. július 4. csütörtök at 20:55

    Nemhogy senki nem gondolkodott el ezen, hanem te minimum a tizedik vagy aki ezt a kérdést itt felteszi. Teljesen sablonos, sztereotip kérdés.

    A télapó létét is tagadjuk, pedig az sincs.
    Ezzel azért foglalkozunk többet, mint a Télapó vagy a Fogtündér tagadásával, mert a Télapóra hivatkozva soha nem próbálnak mindenkire kötelező törvényeket vagy szabályokat alkotni mások és elég kevesen próbálnak győzködni, hogy Fogtündér igenis van. Ezen kívül a gyerekemet sem próbálják mások a Fogtündér létezésére, törvényeire és bosszújára hivatkozni nevelni és megfélemlíteni, nem kell adómmal támogatni a Fogtündér Parancsolatait terjeszők lehetőségét arra, hogy semmit ne dolgozzanak, csak azzal foglalkozzanak hogy minél több embert meggyőzzenek a Fogtündér létéről, az ő mindenható hatalmáról és arról, hogy az én pénzem nekik jár.

     
   • racionalis "hívő"

    2013. július 5. péntek at 10:22

    “Ha nincs Isten,minek a létét tagadni..”? nos,ez egy természetes reakció a gondolkodó emberek részéről, az Istent bizonygatók és hívők számára! 🙂

     
 42. Kovács Józsefné

  2013. július 4. csütörtök at 21:40

  EGYETLEN EGYHÁZ SEM KÖTELEZ ARRA, HOGY NEKI TE A JÖVEDELMEDBŐL EGY FILLÉRT IS FIZESS.. EZ A TE DOLGOD MAGÁNÜGYED.
  MEGGYŐZNI ERŐSZAKKAL NEM LEHET SENKIT SEM ISTEN LÉTÉRŐL. KEVÉS ATEISTA MARAD MEG HITÉBEN A HALÁLOS ÁGYÁN.
  AZ MÁS KÉRDÉS , HOGY A LEVONT ADÓDBÓL MIT TÁMOGAT AZ ÁLLAM. AZ ENYÉMBŐL IS TÁMOGAT OLYAN SZERVEZETET, AMELLYEL NEM ÉRTEK EGYET.
  MÉG SEM JUT ESZEMBE INDULTTAL NYILATKOZNI RÓLA

   
  • Andrea Klein

   2013. július 4. csütörtök at 21:58

   -Csupa nagybetűvel írni bunkóság, azt jelenti élőbeszédre lefordítva hogy folyamatosan ordítasz.

   -az állami támogatás az egyházaknak mindenki aadóforintjából megy, pedig az államnak nem lenne dolga akármilyen hitélet támogatása, pláne nem egyiket preferálva a másik rovására. Pláne nem külön kiemelve az egyházakat még a közhasznú alapítványok közül is. Külön lehetőség egyházi adószázalékra, amit egyéb célokra nem lehet adni – nem helyes.

   Nem mellesleg a most támogatott egyházaknál nem látom, hogy azt mondanák, hogy én nem kérem ezt a pénzt, csak azt, amit a magánemberek adnak önálló döntés alapján, és azt sem látom, hogy szétosztanák a szegények között. Amit a támogatott egyházak szociális dolgokra költenek az csak az a pénz, amit külön erre kapnak, a támogatásukon felül. Innen viszont már nem csak az állam sara a dolog.
   Amíg az egyházaknak joguk volt másokat fizetésre kötelezni addig meg is tették, nem önszántukból mondtak le róla, és mivel szemlátomást nem tiltakoznak (tisztelet néhány kivételnek, de csak egyéni, nem szervezeti szinten), nyilván úgy veszik, ez jár nekik.

   -részemről szekuláris államban szeretnék élni, és fenntartom a jogot hogy a nem szekuláris államról indulattal nyilatkozzak. Ahogy nézem amint te itt ordibálsz kommentelés címen, aligha van alapod emiatt bírálni. Nem mintha az indulat hiánya valami különleges érték lenne és nem is keverendő az elfogulatlansággal.

   -ha félelmében valaki mindenfélét elképzel hogy megnyugtassa magát, attól az elképzelt dolog még nem lesz valódibb. Úgy tűnik, az emberi agynak hajlama ilyesmiket hinni, egész komoly kutatása van a témának, én most nem fogok erről kiselőadást tartani.

    
 43. Kovács Józsefné

  2013. július 4. csütörtök at 22:08

  Ami pedig az, indulatos hangnemet illeti, nem hinném, hogy túl lehetne szárnyalni fellépésed.

   
 44. Agi.p

  2015. március 23. hétfő at 23:23

  Te meg mit vitatkozol olyanokkal, akik mindenkinél okosabbnak képzelik magukat, s még a napnak is ők akarnak dirigálni, mikor süssön.

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: