RSS

Nyelveken szólás és egyéb „szellemi ajándékok”

15 Már

Valamit helyesbítenem kell a „Hogyan lettem ateista?” című bejegyzésemben. Ott eredetileg azt írtam a mai karizmatikus-pünkösdi mozgalom „nyelveken szólásáról”:

„Olyannak sosem voltam tanúja, hogy valaki olyan, aki korábban bizonyíthatóan nem beszélt azon a nyelven, hirtelen elkezdett volna egy másik, létező nyelven beszélni. Pedig a Bibliában ilyen nyelveken szólásról van szó első sorban (vagy csak ilyenről)” – és itt idézem az Apostolok cselekedetei 2:4-11-et.

Nos, ez a kijelentésem így nem pontos. Az igen, hogy sosem voltam olyannak tanúja, hogy valaki, aki addig bizonyíthatóan nem beszélt egy ismert, valós, emberi idegen nyelvet, az megszólalt volna azon a nyelven. Márpedig a Bibliában ilyen nyelveken szólásról van szó az Apostolok cselekedetei fent hivatkozott részében. Eddig rendben van az állítás. Ami nincs rendben az a második mondat: „Pedig a Bibliában ilyen nyelveken szólásról van szó első sorban (vagy csak ilyenről)”.

Valójában valóban beszél a Biblia egy érthetetlen, „isteni nyelvről” is, például a Korinthusiakhoz írt 1. levél 14. részében:

„14,2 Mert a ki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. 14,3 A ki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vígasztalásra. 14,4 A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi. 14,5 Szeretném ugyan, ha [4 Móz. 11,29.] mindnyájan szólnátok nyelveken, de inkább, hogy prófétálnátok; mert nagyobb a próféta, mint nyelveken szóló, [vers 2.] kivévén, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön.

14,6 Ha már most, atyámfiai, hozzátok megyek, és nyelveken szólok, mit használok néktek, ha vagy kijelentésben, vagy ismeretben, vagy [rész 12,18.] prófétálásban, vagy tanításban nem szólok hozzátok?

14,7 Hiszen ha az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár czitera, nem adnak megkülönböztethető hangokat, mimódon ismerjük meg, a mit fuvoláznak vagy cziteráznak?

14,8 Mert ha a trombita [4 Móz. 10,9.] bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harczra?

14,9 Azonképen ti is, ha érthető nyelven nem beszéltek, mimódon értik meg, a mit szóltok? Csak a levegőbe fogtok beszélni.

14,10 Példa mutatja, oly sokféle szólás van a világon, és azok közül egy sem érthetetlen.

14,11 Hogyha azért nem tudom a szónak értelmét, a beszélőnek idegen leszek, és a beszélő is idegen előttem.

14,12 Azonképen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.

14,13 Azért a ki [rész 12,10.] nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.

14,14 Mert ha nyelvvel könyörgök, a lelkem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.

14,15 Hogy van hát? Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, [Eféz. 5,19.] de énekelek az értelemmel is.

14,16 Mert ha lélekkel mondasz áldást, az ott lévő avatatlan miképen fog a te hálaadásodra Áment mondani, mikor nem tudja, mit beszélsz?

14,17 Mert jóllehet, te szépen mondasz áldást, de más nem épül abból.

14,18 Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;

14,19 De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken.

14,20 Atyámfiai, ne legyetek gyermekek [Eféz. 4,14.] értelemben; hanem a gonoszságban legyetek gyermekek, [Róm. 16,19. Mát. 18,3.] értelemben pedig érettek legyetek.

14,21 A törvényben [5 Móz. 28,49. Ésa. 28,11.12.] meg van írva: Idegen nyelveken és idegen ajkakkal szólok e népnek, és így sem hallgatnak rám, azt mondja az Úr.

14,22 A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek.

14,23 Azért ha az egész gyülekezet egybegyűl és mindnyájan nyelveken szólnak, bemenvén az idegenek vagy hitetlenek, nem azt mondják-é, hogy őrjöngtök?

14,24 De ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik,

14,25 És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arczra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonynyal az Isten lakik ti bennetek.

14,26 Hogy van hát atyámfiai? [rész 11,18.20.] Mikor egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, [rész 12,8.9.10.] nyelve, kijelentése, magyarázata. Mindenek épülésre [Eféz. 4,12.] legyenek.

14,27 Ha valaki nyelveken szól, kettő vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza meg:

14,28 Ha pedig nincsen magyarázó, hallgasson a gyülekezetben; hanem magának szóljon és az Istennek.”

Nos, ezt a helyesbítést szerettem volna megtenni, hogy ne érhesse szó a ház elejét. A karizmatikusok erre hivatkozva bibliai szempontból megvédhetik a nyelveken szólásukat.

Ettől persze alapvetően még nem változott róla a véleményem, nevezetesen, hogy ez egy halandzsa, nem pedig „Isten nyelve” és a legkevésbé sem a bizonyítéka Istennek.

Több olyan történetet hallottam, hogy Amerikában valaki bement egy ilyen „nyelveken szóló” gyülekezetbe és tudatosan, próbaképpen elkezdett halandzsázni valamit. Erre a „testvérek” megdicsérték, hogy milyen szépen beszél nyelveken. LOL. Egy másik ilyen embernek meg megmagyarázták a nyelveken szólását (miközben ő tudván tudta, hogy csak halandzsázik!). LOL. Egy harmadik esetben egy nyelveken szóló beszédét két önkéntes „próféta” is elkezdte hirtelen megmagyarázni, csak az volt a gond, hogy két teljesen különböző értelmű üzenetnek interpretálták. Aztán az egyik „próféta” gyorsan be is fogta a száját és átadta a szót a másikak a további ellentmondások elkerülése érdekében. LOL.

Nyelvészek is vizsgálták már a „nyelveken szólást” és azt állapították meg, hogy ennek az állítólagos „nyelvnek” nincs semmilyen nyelvi struktúrája. Valójában a legtöbb ilyen keresztény átlagban 5-6 „szót” ismételget különféle variációkban. Azt is megállapították, hogy a nyelveken szólók mindig a saját anyanyelvükre jellemző hangokat alkalmaznak a nyelveken szóláskor.

Mi több, a nyelveken szólás még csak nem is keresztény eredetű dolog! Gyökerei a kereszténységet megelőző pogány vallásokba nyúlnak vissza (mint egyébként számos dolog a kereszténységben) és ma is gyakorolják pogány vallások követő is! A jelenségnek glosszolália a tudományos neve.

Ebben a cikkben említenek néhány tudományos kutatást a témában: http://meta-religion.com/Linguistics/Glossolalia/contemporary_linguistic_study.htm

„John P. Kildahl nagy tiszteletnek örvendő 1972-es tanulmánya (A nyelveken szólás pszichológiája) azt a következtetést vonja le, hogy ’Nyelvi szempontból a vallási inspirációból eredő glosszolálikus hangképzések ugyanolyan általános jellemzőkkel bírnak, mint a nem vallási inspirációból eredők.’ Valójában a glosszolália ’emberi jelenség és nem korlátozódik a kereszténységre, sőt még csak a vallásos viselkedésre sem’ (A pünkösdi és karizmatikus mozgalmak szótára, írta Spittler, 340. oldal).”

Egy több, mint tíz éves kutatást követően William J. Samarin a Torontói Egyetem nyelvészprofesszora azt a következtetést vonta le, hogy a „nyelveken szólás” nem valamilyen idegen nyelv, amit egy másik ember megérthetne, ha ismerné azt a nyelvet. Samarin szerint ez csupán egy „pszeudo-nyelv”.

„Úgy definiálta a glosszoláliát, mint ’érthetetlen gagyogás, amely felszínes fonológikus hasonlóságot mutat a nyelvvel, anélkül, hogy lenne szintagmatikus struktúrája és nem lehet szisztematikusan levezetni az ismert nyelvből vagy rokonítani azzal. (William J. Samarin: Variációk és változók a vallásos glosszoláliában, Nyelv a társadalomban, szerk. Dell Haymes, Cambridge: Cambridge-i Egyetemi sajtó, 1972, 121-130. old.).”

Felicitas D. Goodman, pszichológiai antropológus és nyelvész különféle angol, spanyol és maja nyelvű pünkösdi közösségeket vizsgált meg az Egyesült Államokban és Mexikóban. 1972-es „Nyelveken szólás: egy kultúrákon átívelő tanulmány a glosszoláliáról” című munkájában a keresztények nyelveken szólását összehasonlított különféle nem-keresztény rituálékon Afrikában, Borneón, Indonéziában és Japánban rögzített nyelveken szólással.

Azt a következtetést vonta le, hogy „nincs különbség a keresztény golosszolália és a nem-keresztény (pogány) vallások glosszoláliája között.” Goodman szerint a glosszolália „tulajdonképpen tanult viselkedés – vagy tudattalanul megtanult, vagy néha tudatosan”.

A cikk azt írja: „Valójában úgy találták, hogy a keresztény gyülekezetekben és egyes keresztények által gyakorolt ’nyelveken szólás’ hasonlít azok kántáló nyelvéhez, akik a voodoo gyakorlatát űzik a világ legsötétebb kontinensein.”

A fentieket egy a nyelveken szólással foglalkozó keresztény weboldal is alátámasztja:

„A feljegyzett történelem során sok alkalom volt, amikor az emberek úgynevezett extatikus nyelveken szóltak. Vegyük észre, hogy ezen feljegyzések többsége megelőzi a Pünkösdöt és nem-keresztény eredetű. Ezért a keresztények nem állíthatják bizonyossággal, hogy a glosszolália minden előfordulása Isten akaratának a kifejeződése, még ha sokan ezt a nézetet vallják is. Azok, akik ma gyakorolják a nyelveken szólást a Pünkösdöt a természetfeletti nyelvek legfelsőbb példájának tartják, azonban a glosszolália feljegyzett esetei egészen Kr.e. 1100-ig nyúlnak vissza. Akkor egy fiatal Ámon-imádónak történelmi szégyenben volt része, amikor megszállta egy isten és elkezdett hangokat kiadni egy furcsa, extatikus nyelven.

Hétszáz évvel később a görög filozófus, Platón demonstrálta, hogy nagyon is járatos volt a nyelveken szólás jelenségében, miután utalt számos családra, akik gyakorolták az extatikus beszédet, imádkozást és hangok kibocsátását, miközben állítólag meg voltak szállva. Arra is rámutatott, hogy ezek a gyakorlatok még fizikai gyógyulást is hoztak azok számára, akik részt vettek benne. Platón és legtöbb kortársa feltételezte, hogy ezeket a jelenségeket isteni inspiráció okozza. Feltételezte, hogy ebben az állapotban Isten veszi birtokba az elmét miközben az ember alszik vagy megszállott állapotban van; Isten inspirálja olyan hangokra, amelyeket az ember nem ért meg és interpretálni sem tud.”

http://www.speaking-in-tongues.net/

A fenti weboldal említi azt is, hogy számos görög, római, illetve perzsa és egyiptomi misztérium vallás alkalmazta a nyelveken szólást. Egy szó mint száz, a lényeg az, hogy a dolog nem keresztény eredetű és az emberek már korábban is vallási élményekhez és istenekhez – sőt, csodákhoz, csodás gyógyulásokhoz – kapcsolták azt. Valószínűleg a korai keresztények valamilyen pogány vallásból vették át az ötletet és a gyakorlatot.

Eltűnődöm azon, hogy Isten vajon megint miért ilyen kétes jelenségekkel tesz bizonyságot önmagáról (főleg, hogy a Biblia azt írja a nyelveken szólás jelül van a hitetleneknek)? Miért egy olyan gyakorlattal, ami a pogány vallásokban, pogány isteneknél is megtalálható – sőt, a Pünkösdnél már jóval korábban megtalálható volt? Az ApCsel-ben említett másik fajta nyelveken szólás – amikor olyan emberek, akik addig nem beszéltek az adott emberi nyelven, elkezdenek folyékonyan beszélni egy másik, létező nyelven – sokkal meggyőzőbb lenne, azonban ilyenre a magam részéről sosem láttam példát a pünkösdi-karizmatikus mozgalomban. (A meg nem erősített vagy ellenőrizhetetlen eseteket, pletykákat hagyjuk!) Vajon miért korlátozódik ma a mozgalom „nyelveken szólása” a halandzsa nyelvre? Kettőt találhatsz.

Pünkösdi-karizmatikus “ébredés”

A mai keresztény „nyelveken szólás” viszonylag újkeletű. Az Egyház hosszú évszázadokon át nem alkalmazta a gyakorlatot, majd az 1900-as évek elején éledt fel újra az Egyesült Államokban a pünkösdi mozgalom megjelenésével. Az imént már idézett Speaking in Tongues weboldal szerint ma a világon 100 millió keresztény gyakorolja a nyelveken szólást és nemcsak az amerikai protestáns kisegyházak – például van a Római Katolikus Egyháznak is karizmatikus „tagozata”.

A pünkösdi-karizmatikus mozgalom élményközpontú irányzata a kereszténységnek. Ha elmész egy ilyen gyülekezetbe ez rögtön világossá válik: a zene (általában dallamos könnyűzene), a színpad, a grandiozitás és az összetartozás élménye (sokszor több ezres sportcsarnokokban tartják istentiszteleteiket), a prédikátorok showman-szerű, szuggesztív előadásmódja stb. Minden arra van kihegyezve, hogy az egész hasson az emberi érzékekre és érzelmekre és ezeket ejtse rabul. Nem véletlen, hogy Amerikában annyira népszerűek ezek a felekezetek – az amerikaiak imádják a show-t. A show-hoz pedig hozzátartoznak a „Szent Szellem megnyilvánulásai” is. Ha valaki elhiszi, hogy ezek valóban Istentől származnak, nem pedig valamiféle pszichés folyamat eredményei, akkor utána nehezebb kritikusan gondolkodnia a kereszténységről, akkor is, ha egyébként racionális szinten tele van kétségekkel és ha az élete valójában egy fikarcnyit sem jobb, mint nem-keresztény korában, hiszen a „személyes élmény” (vagy annak illúziója) erősebb, mint az értelem. (Pláne, ha azt is sulykolják az emberbe – mint azt teszik a karizmatikus mozgalomban -, hogy az értelmedben nem bízhatsz, mert azt megszállhatják démonok stb. Ezt is vajon miért mondják?)

Az Ex-Christian című weblap fórumán az egyik hozzászóló (andyjj) felvetett egy érdekes észrevételt ezzel kapcsolatban – és szerintem fején találta a szöget:

„Úgy hiszem, hogy ez az egész pünkösdi/karizmatikus jelenség (értsd: az Asuza utcai ébredés és hasonlók) közvetlen eredménye volt a darwinizmustól és a magasabb szintű bibliakritikától stb. elszenvedett vereségnek, amely aláásta a kereszténységben való hit teljes racionális bázisát. Ha egyszer megszabadulunk Ádámtól és Évától és megmutatjuk, hogy az Ószövetség és az Újszövetség nagyrészt történelmietlen, akkor mi marad, amire alapozhatnánk a kereszténységet? Vallásos élmények.

Azonban – legalább egy évtizedes tűnődés után – elég világossá vált számomra, hogy a ’karizmatikus megújulás’ élményei klasszikus hisztéria jelenségek, csak nézd meg azokat a dolgokat, amik folytak a Torontói Áldásnál és hasonlók. Nem hiszem, hogy véletlen, hogy a karizmatikus gyülekezetek pont azok, amelyek lágy rock zenét alkalmaznak, hogy az embereket az érzelmi őrjöngés állapotába hozzák.

Sok gyülekezetben betiltották a zenei hangszerek alkalmazását, feltehetőleg azért, mert a zenére adott érzelmi reakciókat és a szellemi élményeket könnyen össze lehet keverni.”

http://www.ex-christian.net/topic/43239-speaking-in-tongues/page__view__findpost__p__629629

A nyelveken szólás után röviden szólnék a többi karizmatikus jelenségről, amelyeket  az ebben a hozzászólásban az utolsó videóban 6:17-től is láthatsz: földre esések, görcsös rángatózások, transzszerű állapotok stb. Nos, ezeknek még bibliai alapjuk sincs. A Biblia ugyan beszél olyan esetekről, amikor Isten megjelent valakinek (pl. amikor a leendő Pál apostolnak megjelent Jézus a damaszkuszi úton) és az illető földre esett, de ezek mind Istennel való személyes találkozásokhoz köthető egyéni esetek. A karizmatikusok persze itt érvelhetnek azzal, hogy a gyülekezetben a hívek is „személyesen találkoznak Istennel”, de azért számomra ez őszintén szólva nem túl meggyőző, ha a dolog bibliai alátámasztottságát keressük. Nekem Pál damaszkuszi találkája Jézussal nem hasonlít a mostani karizmatikus gyülekezetekben ezeket a jelenségeket övező körülményekhez. Nem jelenik meg Jézus személyesen ezeknek az embereknek – lehetőleg olyan módon, hogy azt a környezetük is tapasztalja (ahogy Pál esetében az útitársai is hallották a hangot), stb.

Marjoe

De még ha bibliailag alá is lehetne támasztani ezeket a jelenségeket, akkor is – a nyelveken szóláshoz hasonlóan – kétséges eredetűek, és természetesen egyáltalán nem bizonyítékok Isten létére. Íme, bemutatom Marjoe Gortnert, egy korábbi pünkösdi-karizmatikus prédikátort, aki az 1970-es években egy dokumentumfilmben saját magáról rántotta le a leplet.

Apja – egy lelkész – 3-4 éves kora óta prédikátornak tréningezte és ezen a területen csodagyereknek tartották. Azt állították róla, hogy ő „minden idők legfiatalabb felkent pásztora”. A szülei nemcsak a bibliai versekre és a prédikálás fogásaira tanították meg, hanem arra is milyen módszerekkel szedjen ki pénzt a keresztényekből. 16 éves korára a család hárommillió dollárt gyűjtött össze Marjoe prédikációival. Azonban ezután jöttek a lázadás évei és Marjoe hippinek állt. A korai húszas éveire elfogyott a pénze, így ismét visszatért a prédikáláshoz. A 60-as évek végére azonban lelkiismeret furdalása támadt, amiért ilyen módon szed ki pénzt emberekből és végül egy róla szóló dokumentumfilmben, amely 1972-ben Oscar-díjat nyert, leleplezte önmagát. Elmondta, hogy sosem hitt Istenben és ezek az ún. „karizmatikus jelenségek” nem más, mint pszichózis.

Az alábbi videóban látszik, hogy minden „szellemi jelet” fel tudott mutatni, amit csak akarsz: nyelveken szólt ő is és a hívei is, rátette emberekre a kezét és azok földre estek, rázkódtak, sőt, még „gyógyulásokról” is beszámoltak:

A gyógyulásokról elmondta, hogy a betegségek egy nagy része pszichoszomatikus eredetű (pl. hátfájás, lábfájás), így ha az emberek elhiszik, hogy meggyógyultak, akkor az ilyen betegségekből valóban „meg lehet gyógyulni” ezekben a gyülekezetekben. Azaz a placebo hatásról beszélünk.

A nyelveken szólásról ő is azt mondja, hogy semmi más, mint halandzsa, amit aztán át lehet szuggerálni másokra is.  A földre esések, rázkódások, transz-állapotok pszichés hátterét, illetve, hogy hogyan lehet ebbe belelovalni az embereket 8:49-től magyarázza.

“Szent nevetés” a pogány vallásokban

Egyik olvasóm, “Tubákos Szelence” hívta fel erre a videóra a figyelmemet. Ebben egy ázsiai hindu guru mutatja be azt a jelenséget, amit a karizmatikusok a maguk gyülekezeteiben “szent nevetésként” ismerhetnek. A dolognak semmi köze a Szent Szellemhez. A többi “szellemi megnyilvánulással” együtt ez is jelen van a pogány vallásokban is.

 
290 hozzászólás

Szerző: be 2011. március 15. kedd hüvelyk Fundik, Hinduizmus, Karizmatikus

 

Címkék: , , , , , , , , ,

290 responses to “Nyelveken szólás és egyéb „szellemi ajándékok”

 1. krisztianerik

  2011. május 8. vasárnap at 07:43

  Én magam is gyakoroltam a nyelveken szólást, amelyet a szent szellemmel való betöltekezés egyetlen bizonyítékaként kezeltek .
  Azt tanították , hogy angyalok nyelve és istennel beszélünk titkos dolgokat, természetesen mi ezt magunk akik gyakoroltuk semmit nem értettünk belőle.De mindezt a bibliára hivatkozva tanitották , persze aki ellene mert szólni ennek a nyelveken való szólásnak , azt szentlélek káromlással gyanusitották meg. És a szentlélek káromlásra nincs bocsánat ( mert minden bűn megbocsájtatik de a szentlélek áromlása nem ) . Tegnap pont erről beszélgettem a feleségemmel , milyen isten aki egy személyben 3 és 3 személyben 1? Az atyát és a fiút lehet káromolni , és meg is bocsátatik ez a bűn, de a szentlélek káromlása nem , akkor felteszem a kérdést , melyik nagyobb???
  Persze A pásztorok úgy ugráltatják a szentlelket mint egy szolgát , és még engedelmeskedik is még olyan embereknek , mint akit a film bemutat::))))) Őszintén szólva nevetséges.

   
  • hívő fiú

   2012. augusztus 7. kedd at 12:01

   Érdemes megnézni a tudományos vizsgálatot , azokról akik ténylegesen szólnak nyelveken :

    
   • hívő fiú

    2012. augusztus 7. kedd at 12:25

    A fenti videóban az elvégzett tudományos kísérlet lényegi megállapítása ,hogy a mikor nyelveken szólt vizsgált személy a beszédközpontja “kikapcsolt” míg , amikor angolul beszélt a vizsgált személy világosan látható volt a beszédközpont fokozott tevékenysége.
    Aki tud komolyan vehető , ellenőrizhető összehasonlító neurologiai vizsgálatot a különböző eredetű nyelveken szólásról,kérem tegye fel .
    Ilyen eszközökkel talán a hamis nyelveken szólást is könnyebben le lehet leplezni , merthogy van HAMIS és létezik Szentlélek általi nyelveken szólás.

     
   • Warlord

    2012. augusztus 7. kedd at 15:54

    A bökkenő ott van,hogy legfeljebb a csaló,ál-nyelveken szólókat lehetne ezzel kiszűrni,mivel – állítólag(a keresztények szerint!) – a démoni lelkektől vezérelt nyelveken szólás esetében is hasonló jelenség játszódik le,vagyis ilyenkor az agy egyfajta “kikapcsolt” állapotát valamilyen szellem keríti hatalmába,ami ugyebár alapesetben isteni lenne,de lehet akár démoni eredetű is!
    Pont ilyen magyarázatok miatt nem javasolják keresztények pl. a Siva -féle agykontrollt,vagy egyéb meditációs technikákat,vagy hipnózist sem,ahol éppen az az állítólagos veszély,hogy a kikapcsolt tudatot,más,nem isteni eredetű szellem keríti hatalmába!
    Vagyis:Egy kikapcsolt beszédközpontot éppúgy kontrollálhat és vezérelhet egy ördögi eredetű démon is,amit egy ilyen kísérlet viszont már nem fog tudni kimutatni,mint ahogy nem mutatta ki azt sem,hogy a nyelveken szólást mondjuk Szentlélek vezérelte volna!
    Persze világos(-nak kéne lennie),hogy a “szellemi befolyásoltság”-on kívül annak,amit a kísérlet bizonyít, ezerféle másik,természetes eredetű magyarázata is lehet – és bizonyára van is,aki tudja,mondja!
    Occam borotvája elv!!!

     
   • hívő fiú

    2012. augusztus 10. péntek at 13:06

    Kiegészítés a fenti videóhoz illetve válasz Warlord alábbi hozzászólásához.

    A “kikapcsolt” beszédközpont helyett helyesebb lett volna azt írni hogy a nyelveken szólás közben a beszédközpont készenléti állapotban van, vagyis olyan állapotban , mint amikor valaki éppen NEM beszél. A nyelveken szólás közben szó sincs kikapcsolt tudatállapotról a vizsgált személy magánál van és bármikor képes lenne visszaváltani angolra. A különböző meditációs és agykontroll állapotok más jellegű agyi tevékenységet mutatnak , amire ez a videó érintőlegesen utal is.
    A nyelveken szólásban az az igazán érdekes , hogy a test csinál valamit ,de az agyban ennek semmi nyoma.
    Azok az elképzelések hogy az agy más területei veszik át a beszédközpont munkáját már megdőltek.
    A lélek illetve a Szentlélek létezését mivel természetfeletti tények , természettudományos eszközökkel csak körbetapogathatjuk , de akinek személyes élménye van ezek létezésről annak nehéz bemagyarázni az ellenkezőjét .
    Ha szerinted ” ezerféle másik,természetes eredetű magyarázata is lehet ” akkor írjál már egy – kettőt a kutatóknak vagy akár ide , mivel a világ számos egyetemén nem tudnak mit kezdeni a jelenséggel és már nagyon kifogytak a magyarázó ötletekből.
    A különböző eredetű nyelveken szólásokról feltételezem különböző agyi tevékenységet takar , ezért is kérem aki tud hiteles tudományos , összehasonlító idegtudományi vizsgálatot az tegye közzé.

    Addig is kérem azokat akik nyelveken szólnak ,írják le pontosan milyen körülmények közt kapták ezt a képességet . Sok minden kiderülhet már abból is .

     
 2. ateistanaplo

  2011. május 8. vasárnap at 08:51

  Én most is beszélek nyelveken. :)) Ez is bizonyítja, hogy semmi köze a Szentlélekhez. Hitetlenként ugyanis már nem szabadna tudnom nyelveken szólni! :))

   
  • hivő fiú

   2012. július 25. szerda at 12:19

   Sajnálom ami , veled történt ,de tényleg létezik Szent Lélektől kapott nyelveken szólás.
   Viszont van HAMIS nyelveken szólás is , ami valamilyen agycsavar átállítása , lehet veled is
   ez történt ,erre pedig van teljesen tudományos segítség . Hipnotikus élménymaradványok megszüntethetőek.
   A Hit gyüli lehet ,hogy magát pünkösdinek hirdeti ,de például a Magyar Pünkösdi Egyház (akik egy nagyon sokszínű viszont sokkal szelídebb csapat) ezt kábé kikéri magának .

    
   • AK

    2012. július 25. szerda at 22:09

    Valaki? Hm? Senki?

    Szia hívő fiú!
    Mi a különbség az agycsavar átállítása általi hamis nyelveken szólás és a szent lélektől kapott nyelveken szólás között? Mondd meg légyszi!

    “van teljesen tudományos segítség . Hipnotikus élménymaradványok megszüntethetőek.”
    Szerintem félreértetted. Ateistanaplónak nem kell segítség, hogy “eltüntesse” ezt az emléket, élménymaradványt. Egyszerűen csak megállapítja, hogy megy ez mindenféle természetfeletti hókuszpók nélkül is. Bármikor reprodukálható az élmény, ergo nem bizonyíték semmilyen természetfelettire.

    “például a Magyar Pünkösdi Egyház (akik egy nagyon sokszínű viszont sokkal szelídebb csapat) ezt kábé kikéri magának .”
    Mit kér ki magának az EPK (jabocs, MPE)? Esetleg te is oda jársz? Hova?

     
 3. krisztianerik

  2011. május 8. vasárnap at 09:25

  Való igaz , tegnap kipróbáltuk mi is , még mindig szólunk nyelveken::))))) de még évek után is csak sima ” sakaraba lóri sakaraba ” nem ismerős??::)))))

   
 4. ateistanaplo

  2011. május 8. vasárnap at 09:39

  ”sakaraba lóri sakaraba ”

  Vajon ki találta ki először ezeket a “szavakat”? Tényleg sokszor hallani a HGy nyelveken szólásaiban. 🙂

   
  • krisztianerik

   2011. május 8. vasárnap at 09:43

   Azt , hogy ki találta ki nem tudom , de igen sokat hallani az ilyen karizmatikusnak mondott gyülekezetekben.:)

    
  • hivő fiú

   2012. július 26. csütörtök at 14:32

   Válasz AK nak:
   (Sajnos az ő hozzászólása után nem volt válaszlehetőség)

   Aki Szent Lélekkel betöltekezés által szól nyelveken , annak lehetősége van többlet segítségre a belső fejlődésére. A belső fejlődés alatt például azt értem hogy különösebb erőfeszítés nélkül abba hagytam néhány erkölcstelen viselkedést (hadd ne nevezzem nevén ,legtöbb férfi sokszor gyakorolja ezeket).Erre lehet azt mondani ,hogy ismerek ezt-azt aki enélkül is kiváló ember viszont
   magamról tudom , hogy nekem csak a betöltekezésem után sikerült ilyenné válnom .
   Az én történetem egyáltalán nem kapcsolódik szorosan egyik egyházhoz sem , így semmilyen itt említett agymosást nem tudok saját változásomra ráilleszteni.

   A Szentlélekkeresztség egy segítség lehetősége a tisztább élet felé . A Biblia említést tesz olyanokról akik nem élnek ezzel a segítséggel ,sőt megtagadják pedig hívők voltak, például:
   2Pt 2,22
   “Az eb visszatért a saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fertőjébe.”

   Aki valami elmetrükk áldozata az nem tudja ezt a segítséget használni .
   Aki Szentlélekkeresztséget nyert az szól nyelveken , de fordítva nem igaz aki szól nyelveken nem biztos hogy Szentlélekkeresztséget nyert.

   Az ördög munkája pont az hogy meghamisítsa Isten munkáját például :

   Mózes2.7-12
   Ha szól hozzátok a Faraó mondván: tegyetek csudát; akkor mondd Áronnak: Vedd a te vessződet és vesd a Faraó elé; kígyóvá lesz.

   “Beméne azért Mózes és Áron a Faraóhoz, és úgy cselekedének, a mint az Úr parancsolta vala; veté Áron az ő vesszejét a Faraó elé és az ő szolgái elé, és kígyóvá lőn.

   És előhívá a Faraó is a bölcseket és varázslókat, és azok is, Égyiptom írástudói, úgy cselekedének az ő titkos mesterségökkel.”

   De a két látszólag ugyanolyan eredményű csoda más erőt képvisel:

   “Elveté ugyanis mindenik az ő vesszejét és kígyókká lőnek; de az Áron vesszeje elnyelé azok vesszejét.”

   Aki betöltekezett Szentlélekkel azt már soha nem hagyja el , egy kis őrlángként ott lesz benne,
   amit lehet használni ,de el is lehet szomorítani.
   Vagyis ,aki ténylegesen Szentlélekkeresztséget nyert és aztán hitehagyott lett ,annak szerintem
   -és erre több történetet tudnék mondani-előbb-utóbb valami gubanc lesz az életében.

   Mindenek előtt azt kellene tisztázni ,hogy akik nyelveken szólónak mondják magukat
   pontosan milyen körülmények közt lettek azok , talán ebből kiderül hogy már a kezdeteknél
   valami nem volt kóser.

   Az MPE-vel nem akartam semmi különöset mondani , csak azt hogy a “pünkösdi” az egy egyháztípus , amin belül nagyon mély teologiai és gyakorlati ellentétek vannak , így nem kellene minden rossz példát minden más látszólag hasonlóra rácímkézni.

    
   • AK

    2012. július 26. csütörtök at 17:32

    Tudom, hogy a keresztény nyelvezet és gondolkodásmód erősen elrugaszkodott az alapvető logikától, ezért mindent és mindennek az ellenkezőjét képes igazolni bibliai idézetekkel és válogatott logikai bukfencekkel, nekem viszont józan paraszti ésszel végiggondolva az észrevételeim a következők:

    1. Tehát azt mondod, hogy akit az igazi, egyetlen SzentlélekTM tölt be és emiatt szól nyelveken annak az életében olyan változások következnek be, amik másképp nem lehetségesek. (pl. abbahagyja a maszturbálást, dohányzást, heroinozást, káromkodást, gyermek erőszakolást stb…)
    – Ezek bármelyike lehetséges, bármilyen erős érzelmi hatás, vagy akár erős elhatározás miatt. (az hogy melyik -bibliai értelemben vett rossz- szokások elhagyásától lesz valaki tényleg jobb ember az már más kérdés) Valaki autobalesetet szenved, meghal egy hozzátartozója, gyermeke születik, vagy egyszerűen csak elér egy életkort és simán, magától képes változtatni a szokásain, viselkedésformáján, mert ilyenek vagyunk, változunk. Nálad is egy ókori szövegbe vetett hit, egy erős pszichológiai élmény és az azt követő elhatározás együttesen okozhatta azt a bizonyos változást. Nem? Nem marha egyszerű a magyarázat? Nem is kell szentlélek a képbe.

    2. A kutyás, disznós bibliai idézetedhez: Az ellenségeink hitelét nagyon egyszerűen le lehet rombolni a híveink előtt egyszerű mocskolódással. Ezt a taktikát már az ókorban is ismerték, de alkalmazzák ma is (lásd politikai pártok). Azért mert a bibliát író emberek a velük egyet nem értőket becsmérelik és dagonyázó disznóhoz és hányásevő kutyához hasonlítják, attól még ebben nincs semmi bölcsesség, sem igazság. Egyszerű sima mocskolódás, karaktergyilkosság az egész. Magyarul: aki nincs velünk az egy undorító, mocskos állat. Nem valami meggyőző…

    3. Ókori mítoszt szépen kérlek ne higgy el szószerint. Soha, semmilyen körülmények között nem sikerült még semmilyen természetfeletti dolgot reprodukálni. Miért lett ez volna másképp pont abban a történelmi időszakban amikor ezerszámra születtek az ószövetséghez hasonló csodálatos eredetmítoszok, vándorlási legendák, varázslatos hősi eposzok. Ha az Áron vesszeje tényleg kígyóvá vált, akkor a Meduza tekintete is tényleg kővé változtatta azt aki ránézett. Pontosan ugyanennyi hitele van a két sztorinak.

    4. Na modd el légyszi néhány hitehagyott történetét (természetesen névtelenül), akiknek gubanc lett az életében! Kiváncsi vagyok mik azok amik tényleg bizonyítják a szentlélek működését. Nem lehet hogy megint teljesen természetes, normális dolgokat misztifikálsz túl?

    Egyelőre ennyi. Probáltam egyszerűen, logikusan fogalmazni, gondolkodni, várom a gondolataidat.

     
  • hivő fiú

   2012. augusztus 2. csütörtök at 07:48

   Nekem teljesen más szavak jönnek elő és az idők során változott is.
   Volt egy torok és légcső gyulladásom és egy értelmes hangot sem tudtam kipréselni magamból , viszont nyelveken tudtam szólni erőlködés nélkül.

   Légyszíves írd le milyen körülmények közt kezdtél nyelveken szólni.

    
 5. mdrue

  2011. május 29. vasárnap at 17:15

  Kedves ateistanaplo!

  Első sorban az utolsó hozzászólásodra szeretnék reagálni, ahol a gyógyulásokat firtattad. Először is leszögezném, hogy én magamat meglehetősen szkeptikus embernek tartom, ugyanakkor kereszténynek. Én a szkepticizmust előnyös tulajdonságnak tartom, megakadályozza a hiszékenységet, és ha jól látom, te is szkeptikus vagy, csak úgymond a másik oldalról. 🙂

  Rátérve tehát ezekre a gyógyulásokra. Való igaz, hogy egy részükre ráhúzható a pszichoszomatikus címke, amelyekből a kilábalást az ún. placebo hatás idézi elő; de hadd mondjak példát olyan gyógyulásokra, amelyekről véleményem szerint ez nem mondható el.

  Volt alkalmam részt venni egy hetes keresztény dicsőítő iskolában. A lényeg az, hogy volt ott egy lány, akinek különböző hosszúságúak voltak a lábai. A héten imádkoztak érte, és mérőszalaggal lemérve is egyenlő hosszúságúak lettek. Kérdezem én, ezt hogyan magyarázza bármiféle placebo-hatás?

  Másik példa: Nagymamámnak mellrákja volt. Rokonaim nagyon sokat imádkoztak érte, és meggyógyult a rákból. A poén az egészben az, hogy ő maga (a mamám) a mai napig nem tudja, hogy az rosszindulatú daganat volt, tehát a gyógyulás még csak arra sem fogható, hogy ő tudta, hogy halálos beteg, és ő mindenáron akarta és hitt benne, hogy meg fog gyógyulni. Az ilyen jelenséget mivel magyarázod?

   
  • ateistanaplo

   2011. május 30. hétfő at 04:41

   A rövidebb lábas trükk az egyik legrégebbi trükkje a “hit gyógyítóknak”! Ajánlom figyelmedbe ezt a filmet, ebben választ kapsz arra hogyan működik (ahogy más “gyógyulások” is): https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/04/30/derren-brown-filmje-a-csodakat-arulokrol/

   Egyébként nem furcsa, hogy ez a “rövidebb láb” probléma ilyen gyakran felbukkan a “hit gyógyítók” praxisában? Persze, mert jó trükk, látványos trükk, régi trükk. 😉

   Rákból való spontán vagy kezelés hatására történő gyógyulások pedig előfordulnak teljesen függetlenül a hittől. Minden “meghallgatott” imára jut X millió meg nem hallgatott. Az orvostudomány (amely egyébiránt nagyban támaszkodik a fundamentalista vallásosok által elvetett evolúció elméletére) ennél azért hatékonyabb. 😉

   Én általában szeretem megvizsgálni alaposan a hátterét ezeknek az eseteknek. Pl. összevetni egy diagnózist előtte és utána, megvizsgálni a kórtörténetet, hogy milyen orvosi kezeléseket kapott közben az illető stb. Ilyenkor rendszerint kiderül hol van a svindli a dologban. 😉

    
   • mdrue

    2011. május 30. hétfő at 06:35

    A lábas trükk részt leírnád kb. magyarul? Mert sajnos nem túl jó az angol tudásom, és kíváncsi vagyok, hogy mit mond. Bár el nem tudom képzelni, milyen trükköt lehet egy olyan emberen végrehajtani, aki egész addigi életében különböző hosszúságú végtagokkal rendelkezett, és utána ez megváltozott. Mondjuk, ha a csoda szót “trükk”-ként definiálod, ám legyen, csak ez így önmagában félrevezető.

    “Minden “meghallgatott” imára jut X millió meg nem hallgatott. Az orvostudomány ennél azért hatékonyabb.”

    Akkor bizonyára azt állítod, hogy tudják már a rák ellenszerét? Miért nem kiáltották még ki, hogy milyen kezelés hatására múlik el? És igen, nem minden imádság válik valóra. Mégis, ahol efféle gyógyulás történik, rendszerint imaháttér is volt. Akkor hogy is jön képbe a statisztikai valószínűség? 🙂
    Hogy lehetséges tehát az, hogy a mai tudomány még nem talált ellenszert a rák ellen, de azért ha valaki kigyógyul belőle, azt mégis az orvostudomány számlájára írják? Nem ellentmondás ez egy kicsit? 🙂

    Volt akinek a szeméért imádkoztak, azelőtt szemüvegre volt szüksége, utána szemüveg nélkül is tisztán látott. Miféle orvosi jelenség adhat magyarázatot spontán szemgyógyulásra? Tudom, hogy valahol ezt is taglalja a film; ha azt megfelelő válasznak találod, kérlek azt is fordítsd le pár szóval.

     
   • Zsuzsa

    2011. október 3. hétfő at 21:09

    Ameddig nem gyogyit meg teged Isten addig pont ugy mint masok csak “trukkok”-rol beszelhetsz….

    Isten engem is meggyogyitott, nagy fajdalmaim voltak s imadkoztam hozza es abban a pillanatban elmultak…ezt nevezzuk mi hitnek:)

    Ameddig nem ismertem igazan Istent en is azt mondtan hogy mindez egy hokuszpok…de amikor igazan hivttam Ot es kerestem Ot megendgedte hogy megtalaljam…s megmutatta hogy a Szentlelek munkaja nem egy hokuszpok…:) Csak sajnos ezt nem mindenki veheti eszre. Es vajon Isten a hibas? Nem. Hanem az ember mert szeret kettos eletet elni. De mindaddig amig mi nem szolgalunk Istennek teljes szivunkbol es az eletunket nem adjuk neki addig ezek a dolgok sajnos csak egy nagy hokuszpok a szamunkra…SAJNOS!

     
  • Csabai Máté

   2012. április 30. hétfő at 18:09

   Úgy, hogy van Iste. Most mondom, hogy Hallelujah! Mert Isten gyógyít ma is, csak ritkábban, mert a világ is bűnösebb. Olvassuk a Bibliában, hogy Péter meggyógyított egy embert, egy sántát, de ne hasonlítsuk össze Pétert és mondjuk Benny Hinnt. Mert Benny Hinn állítólag meggyógyít ezreket – Péterről ezt nem olvassuk. Akkor B. H. a nagyobb? Ugyan már!
   Mekkora káosz van ebben a karizmatikus mozgalomban, te jó ég!

    
 6. mdrue

  2011. május 29. vasárnap at 17:20

  Alkoholisták és drogosok is megszabadulnak szenvedélyeiktől kemény küzdelem és ima hatására, pedig az ateisták szerint úgy tudom, hogy aki alkoholista vagy drogos, az is marad. Minek köszönhető akkor az a sok megszabadulás, amit a szüleim a munkahelyükön tapasztalnak (ami egy keresztény rehabilitációs otthon)?

   
  • ateistanaplo

   2011. május 30. hétfő at 04:48

   Ugyanúgy “szabadulnak meg”, szoknak le drogosok, alkoholisták világi kezelés hatására is. A lényeg az, hogy legyen egy erős motiváció rá. Van akinek ez az istenhit (attól persze még nem létezik Isten), van akinek más.

    
   • Zsuzsa

    2011. október 3. hétfő at 21:14

    csak az olyanok mondanak ilyet “Isten nem letezik” akik mar teljesen elveszettnek erzik magukat…

    Ajanlom neked a szegeny Lazar es a gazdag tortenetet…mit sem adott volna csak hogy tudjon szolni a testvereinek hogy terjenek meg Istenhez? Mert ha nem akkor a pokolba jutnak….sajnos sokan lesznek ugy..de ameddig azt mondod hogy ma meg tudsz valtoztani ezen Isten segitsegevel

     
  • pelyhe sándor

   2012. április 30. hétfő at 21:55

   mdrue.Olvasom a hozzászólásaid és csak azért írok mert maximálisan támogatom és melletted vagyok az általad leírtakban.Én igaz,hogy már megfogadtam,hogy ezen a blogon nem fogok hozzá szólni semmihez hisz itt nem lehet bizonyságokkal meggyőzni senkit,aki ateista be állítottságu.Én is kersztény vagyok.És olyan személyes csodáknak vagyok a birtokában amik egyértelműsítik a biblia hitelességét számomra.Látom és értem hogy te is a szemednek hiszel és azoknak a hit által megtapasztalt bizonyságoknak amit mások akik nem Isten félők nem tudnak megérteni mert nem érthetnek .Mindent tudományosan próbálnak megközelíteni de sok csodánál csak az erőlködés,puhatolózás vagy kétkedés az, ami egy énközpontu embernél talán természetes.Számtalan kérdést fel tudnék tenni és talán fel is teszek egyet-kettőt.A biblia szerint van a Teremtő Isten és van sátán.Annak idején(10éve vok hitben)nagyon sok misztikus dolog foglalkoztatott.Többek közt asztal táncoltatás.Nagyon sokat csináltam és kétkedve vettem részt ezeken az u.n szeánszokon és megakartam bizonyosodni hogy csalás van a háttérben,de ma is borzongva gondolok vissza azokra a negatív erőkre amik fizikálisan kinyilvánították magukat.Pedig még az asztal alá is benéztem mikor megemelkedet és mozgott és sajnos semmi csalást nem tudtam leleplezni soha.Sőt.Már hívő kerestény voltam és én és a feleségem és az akkor 5 éves kisfiunk 2 hónapon keresztül egy kisértet házban éltünk.Rettegés volt az életünk és nem halucináltunk és nem képzelődtünk és nem voltunk belőve stb..A második hónap végén olyan intenzívek lettek azok a poltergeis jelenségek hogy szabály szerüen ffi léttemre rettegtem haza menni..Pedig nem voltam(vagyok) egy félős tipus. sőt! Évek óta sportolok, tőbbek közt súlyzós testedzést végzek.Tehát azt hiszem,a fizikumom is megfelelő..Most részletesen nem írok le mindent mert azt hiszem hogy így is hosszúra nyúlik a hozzá szólásom.DE….Végső kétségbe esésemben azt, amit 2 hónapig titokban tartottunk, mert nem mertünk elmondani senkinek mivel úgy mint most is hülyének néztek volna bennünket rászántam magam és elmondtam az akkor a gyülekezetünkbe járó egy idős házaspárnak.Neki is fenntartással adtuk tudtukra,hogy mit gondolnak rólunk mint keresztény emberekről,hogy ilyen démonikus jelenségek uralják pont a mi hajlékunkat.Ők azonnal cselekedtek.Jézus nevében a pincétől kezdve az emeletig imátkozva kiűzték a gonoszt a házunkból.Már akkor évek óta megtért hívő ember voltam de mégis kétkedve fogadtam azt a hókuszpóknak tűnő imádságot ami ma már tudom hogy ördögűzés volt.Azon az estén szintén vártam(vártuk) a jelenségeket…de elmaradtak.És sose felejtjük el hogy rendkívül megerősített bennünket az Istenbe vetett hitünkbe az a liderces 2 hónap.És az az ige amit azt mondja.hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk hanem gonosz szellemiségek ellen ma már egyértelművé vált számunkra.Ma már olyan kapcsolatban vagyok Istennel,hogy azt szoktam mondani,hogy én már nem hiszek hanem tudok Istenről.Tehát:Ha van ördög van Isten is.Ha van fekete van fehér is.A következő amit egy ateistra állít.Nem Isten teremtette a világot az univerzumot a mindenséget.Kérdem én:akkor KI??.Mi előtt Darvinnal meg az ősmaszlaggal jönne vki egy egyszerü kérdés.Ahoz hogy az atomokból molekulákból részecskékből össze álljon az ősmaszlag ahoz kellenek ezek az alkotó elemek.De kérdem én:az alkotó elemek honnan lettek.Tehát:a valamiből (vagy valakiből)lehet valami.De a semmiből mi lehet??SEMMI!..:)))Köszönöm,hogy leírhattam mindezt és mdrue hajrá.Ne hagyd magad befolyásolni mert nagy kincsnek vagy birtokosa.Üdv Neked….

    
   • xingtao

    2012. május 1. kedd at 02:02

    “Kérdem én:akkor KI??”

    Ki, ki…hát a magratheaiak! Még ezt sem tudod?

    “Mi előtt Darvinnal meg az ősmaszlaggal jönne vki egy egyszerü kérdés.”

    Mi a túró köze van Darwinnak az univerzum kialakulásához????!!
    Osztán csodálkoznak a hívők, hogy tudatlannak tartják őket (teljes joggal)….

     
   • krisztianerik

    2012. május 1. kedd at 05:42

    Kedves pelyhe úr.
    Kérem amenyiben lehetséges keressen fel egy olyan pszihátriai intézetet, ahol van lehetőség a kersztény képzeleterő visszaszorítására vagy teljes kiszoritásra an ön elme illetve érzelem világából.
    Nagyon érdekes dolog trörtén amig keresztény voltam pl: ha fájt a fejem akkor azt mindjárt az ördöggel hozták összefüggésbe , igy ha lehetett nem használat gyógyszeres megoldást , hanem inkább ” igyekeztem leimádkozni magamról”. igaz a fejfájás nagyon ritkán vagy egyáltalán nem mult el ::)) Ahogy éltem a csodákkal teli keresztény életemet , melybe napról -napra egyre jobban és jobban beleéltem magam , egy idő után furcsa ” nyomásokat” kezdtem magamon érezni. A választ már megtanultam , mindez nem más volt mint démoni nyomás az életemen . Mint szellemi keresztény , nem volt más dolgom, mint leimádkozni magamról:))) Gyakram éltem is eme szuperszellemi tehetségemmel és kötöztem az ördögöt ezerrel :)))) Már már annyi ördögöt megkötöztem , hogy csak azon csodálkoztam el , honnan a csudából jön megint a nyomás, ha már szinten minden géjmont megkörtöztem 2x is ! Majd megvilágositott a szent szellem , hogy nem elég nagy a hitem , ekkor erőt vettem magamon és eldöntöttem , hogy miután olvasom a bibliát és újra imádkozom , jobban fogok hinni mint ezután , és életemet még jobban alávetem az ige akaratának . maj ezek szépen behálózták az egész életemet , miközben szite teljesen elvesztettem a józan itélőképességemet , mígnem a kerszténységből fakadó képzelet és hitvilág teljesen át nem vette az úralmat az elmém és az érzelmeim felett. Nem én voltam az egytlen , több ezren voltunk és egyszerre dübörögtük “tőccs be szent szellem “. A szent szellem betöltött minket , majd jöttek az újabnál újabb manifesztációk , mi meg boldogan üztük a déjmonokat és kötöztük a fekjedelemségeket . Észre sem vettük , hogy elszaladt velünk a ló, annyira vágtattunk , hogy elfelejtkeztünk magunkról majd teljes önkívületbe vetettük magunkat.
    Nem sok gyógyulás töetént abban az időben , mint most sem , lassan a gyógyulások már csak a képernyőn a 700-as klub.-on történnek és természetesen az USA-ban . Természetesen azért nem , mert nincs az kersztényeknek elég hitük , vagy mert titkolt bün van az életükben ( amiröl még nem tud az egész gyülekezet) vagy nem vetteték alá teljesen az életüket az élő igének és 2 uton akarnak járni. A héten halottam , hogy egy régi ismerősom aki még a gyülibe járt , rákban meghalt , nem ez az első eset , hogy egy kersztény meghal rákban . Csak mert nem veszünk hit által tudomást a betegdégekröl ,a betegség még létezik , ha megimádkozod a dolgot ha nem . Egy volt barátom , mikor megtudta , hogy beteg a kisfia , nem orvosokhoz szaladgált hanem ment egyik pásztortól a másik hoz, de sem a nagy jézus sem a pásztorok nem tudták meggyógyitani .
    Akkor miről is beszélünk ? A hülyeség most Aranykorát éli .
    Ja bocsi , mióta nem járok gyülibe , azóta a nyomások elmultak , ami a fejfájást illeti , a magas vérnyomás volt a déjmon . Ami a renszeres szédülést okozta nálam az meg az alcsony cukorszint :)) aztán rájöttem , miután a hit leple lehult az elmémről , hogy lehetséges reggel nem 3 kávéval kellene inditanom , hanem egy izletes reggelivel ::))))

     
   • inmemoriamhitch

    2012. május 1. kedd at 10:33

    Buszke lehetsz magadra, hogy egy olyan istennek hajbokolsz, akinek nagyobb gondja van piszlicsare nyavalyak kello imadsag eldaralasa utani nagy kegyes “gyogyitasara”, mint arra, hogy ne ehezzenek Afrikaban es a Tavol-Keleten kisgyerekek, vagy ne haljanak meg artatlan milliok termeszeti katasztrofak es ertelmetlen haboruskodasok miatt.

    Hanyok a magadfajta onzo, tajekozatlan rohadekoktol.

     
   • pelyhe sándor

    2012. május 1. kedd at 18:53

    inmemoriamhitch:KI VAGY TE ITT HOGY ÍGY BESZÉLJ VELEM TE SENKI?MI AZ HOGY HÁNYOK A MAGADFAJTA ÖNZŐ ROHADÉKOKTÓL???MIT TUDSZ TE RÓLAM,HOGY KINEK MIKOR HÁNYSZOR SEGÍTETTEM TE LELKINYOMORÉK??SZIVEM SZERINT A FALRA KENNÉLEK TE SZERENCSÉTLEN!!!…….

     
   • fairi

    2012. május 1. kedd at 22:49

    pelyhe sándor
    ha most bunkó lennék, akkor gratulálnák, hogy profin tudsz segget csinálni a szádból, de inkább nem teszem.
    Hosszú személyes élettörténeted nem különösebben foglalkoztat, mivel fogalmam sincs hogy mennyi belőle az igazság, és mennyi a hozzáköltött, de létezik olyan elmélet is hogy a poltergeist jelenség nem szellemek okozzák, hanem spontán pszichokinetikus esemény. ha egy önjelölt boszorkány jött volna és az űzte volna el,akkor valószínű New Ages hívő lennél. Mondjuk kik a hatékonyabbak azt nem tom, ilyen statisztikáról nem tudok. vagyis az hogy keresztény lettél nem Jézusok múlt hanem azon hogy Európába születtél,és hogy először keresztényekkel találkoztál és nem ezoterikus szelleműzővel. Pl.http://www.szellemelengedes.hu/2.htm
    ha már ezoterikába kalandozunk akkor szelleműzés és ördögűzés külön dolgok. Szellemek elvileg meghalt emberek lelke, aki nem találtak nyugalmat, az ördögök meg túlvilági ártó szándékú entitások, akik emberek szállnak meg inkább és nem lakberendezőt játszanak.Tudod nem feltétlenül kell létezni Istennek ÉS Sátánnak, nyugodtan lehet akár egy entitás is, csak tudathasadásban szenved.;)
    “Nem Isten teremtette a világot az univerzumot a mindenséget.Kérdem én:akkor KI?”
    És miért, lehet a Sátán csinálta, aki tudathasadásában jóságos istennek adja ki, de az is lehet teljesen természetes folyamat az Univerzumok létrejötte, csak még pontosan nem tudjuk, így tudatlanságukban istennek tulajdonítjuk, mint az ókori görögök villámot Zeusznak tulajdonították.
    Persze azt is kérdezd meg hogy istent ki teremtette, jah az már tabu vagy ő mindig létezett, ennyi erőből azt is mondhatod Univerzum mindig létezett. egyszerűen te se válaszolod meg a kérdést hanem eltolod oda amiről semmit nem tudunk.
    “Ahoz hogy az atomokból molekulákból részecskékből össze álljon az ősmaszlag ahoz kellenek ezek az alkotó elemek”
    erről már sokat tudunk,tényként kezelhető hogy egyszerű hidrogénatomokból, ami csak egy proton és elektron a csillagokban képes létrejönni a periodusrendzser minden eleme. sőt az ember is képes új elemeket létrehozni,sőt atomokat megsemmisíteni. Csak tudatlan fanatikus hívő vagy, akit hókuszpókusszal és pár hülyeséggel palira vettek.
    “az alkotó elemek honnan lettek”
    csillagokban és supernova robbanásokban, és ez tényként kezelhető

     
   • inmemoriamhitch

    2012. május 2. szerda at 08:20

    Ne emberkedj, pelyhe. Erdemben nem tudtal valaszolni, csak kemenykedsz. Egy betegagyu szarzsak fereg vagy es hidd el, nagyon szivesen a mocskos pofadba mondanam szemelyesen mindezt, ha tehetnem, te monitor mogul fenyegetozo gyava rohadek.

     
 7. krisztianerik

  2011. május 30. hétfő at 06:15

  ÉN ugyan mikor megtértem akkor ” megszabadultam ” a dohányzástól , vagy inkább , a megtérés olyan hatást váltott ki bennem mely hatására leraktam a dohányzást . Igaz sokan erre még megtéréskor is képtelenek voltak , ha minden megtérőnél ez általános dolog lenne akkor azt mondhatnánk , hogy jézus tette az illetővel.Volt olyan ismerősöm aki az alkoholról még sokáig nem tudott lemondani . Az , hogy a drogoktól megszabadulnak , igen van olyan , de ez csak néhányan a sok közül és azokról nem beszélnek akiknek nem sikerült megszabadulni a drog függőségtől. Sajnos néhány példát kiemelnek és azokkal takaróznak , igy sokan azt gondolják , hogy ez az általános dolog egy keresztény felekezetben .

   
  • mdrue

   2011. május 30. hétfő at 06:45

   Igen, ez így van: Sokaknak nem sikerül a megszabadulás. De ez a probléma átruházása a keresztényekre. Mert mi azt mondjuk, hogy sokan feladták közben a hitüket (ráadásul általában nem keresztény háttérből kerülnek oda az otthonba), de a Biblia sem állítja azt, hogy a szenvedélyről könnyű leszokni, épp ellenkezőleg: kiemeli, hogy a szenvedély messzebb visz Krisztustól, lásd gazdag ifjú esete. Neki volt egy afféle gyengesége, hogy képtelen volt “leszokni” a vagyonról. Miért várod el, hogy ezek mind egycsapásra kilábaljanak? Jézus nem azt mondja, hogy kiemellek a bajból, hanem, hogy veled leszek a bajban. 🙂

    
   • ateistanaplo

    2011. május 30. hétfő at 07:31

    Értem. Tehát ha sikeres a szabadulás, akkor az Jézus, ha nem, akkor az a hívő hibája. Tipikus keresztény “érv”. 😀

    Valójában egyszerűen mind a keresztények, mind a hitetlenek között vannak, akik képesek magukat összeszedni, és vannak, akik nem. Ennyi.

     
 8. ateistanaplo

  2011. május 30. hétfő at 07:15

  @ mdrue

  A trükk lényege, hogy a színpadon úgy húzzák ki az illető egyik lábát vagy cipőjét, hogy az hosszabbnak tűnjön, majd ebből “gyógyítják meg” aztán. A vicces az volt a filmben, hogy a film készítőjét is felhívták egy ilyen alkalmon a színpadra és ráfogták, hogy az egyik lába rövidebb a másiknál, majd látványosan “meggyógyították”. 😀 Gondolom ennek többféle variációja létezik, de régi, régi trükk.

  “Akkor bizonyára azt állítod, hogy tudják már a rák ellenszerét? Miért nem kiáltották még ki, hogy milyen kezelés hatására múlik el? És igen, nem minden imádság válik valóra. Mégis, ahol efféle gyógyulás történik, rendszerint imaháttér is volt. Akkor hogy is jön képbe a statisztikai valószínűség? 🙂
  Hogy lehetséges tehát az, hogy a mai tudomány még nem talált ellenszert a rák ellen, de azért ha valaki kigyógyul belőle, azt mégis az orvostudomány számlájára írják? Nem ellentmondás ez egy kicsit? :)”

  Na kezdődik a szokásos keresztény félremagyarázás, értetlenkedés…

  Hol állítottam, hogy ismerik a rák ellenszerét? Azt mondtam, hogy vannak spontán gyógyulások, vallástól és imától függetlenül. Ez ténykérdés. Az orvostudomány számlájára pusztán a kezeléseket írom, amiket a betegek kapnak és amikről általában “elfelejtenek” beszámolni a bizonyságtevéskor, hogy “ja, hát igen, azért orvoshoz is jártam, gyógyszert is szedtem”. Nem feltétlenül a nagymamádról beszélek, hanem általánosságban. A ráknak egyébként sok fajtája van. Van olyan, ami gyógyíthatatlan, de van olyan is, amikor orvosi kezelés sikeresen visszavonulásra kényszeríti. És van spontán gyógyulás.

  Arra, hogy “rendszerint” imaháttér lenne ezeknek a gyógyulásoknak a hátterében semmi bizonyíték nincs. Nincs semmiféle felmérés arra vonatkozóan, hogy a spontán gyógyulások esetében hány betegért imádkoztak és hányért nem. Arra vonatkozóan viszont végeztek már kísérletet, hogy mennyire hatékony az ima. Kiderült, hogy azon csoportoknál, akikért imádkoztak semmivel sem volt nagyobb a gyógyulási, felépülési arány, mint a kontrollcsoportnál, akikért nem imádkoztak…

  “Volt akinek a szeméért imádkoztak, azelőtt szemüvegre volt szüksége, utána szemüveg nélkül is tisztán látott. Miféle orvosi jelenség adhat magyarázatot spontán szemgyógyulásra? Tudom, hogy valahol ezt is taglalja a film; ha azt megfelelő válasznak találod, kérlek azt is fordítsd le pár szóval.”

  Ajánlom figyelmedbe: https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/04/06/igy-gyogyulnak-a-vakok-jezus-altal/

  Mindig kiderül, hogy van valami csúsztatás ezeknek az állításoknak a hátterében. 😀

  Jómagam is szemüveges vagyok és még keresztényként váltam azzá. Látok a keresztény gyülekezetekben számos más szemüveges embert is. Úgy látszik Isten csak szelektíven gyógyít. Másokat meg hagy, hogy keresztényként romoljon el a látásuk 😀 .

  Megint másokat hagy, hogy keresztényként váljanak rákossá, kapjanak agyvérzést, vagy szívinfarktust. (Nekem is vannak példáim.)

  Tudom, tudom, ilyenkor jön az “Isten útjai kifürkészhetetlenek” betétdal vagy alternatívaként az, hogy az illető “biztos nem hitt eléggé”, “nem volt igazán keresztény”, “titkos bűn van az életében” stb.

  Derren Brown filmje erről is beszél. Hogy ez a “hit gyógyítás” leggonoszabb aspektusa. Amikor a meg nem gyógyult híveket még egy bűntudattal is megterhelik azt sugallván, hogy talán nem elég jó keresztények és ezért nem tudják “elvenni a gyógyulásukat”…

  Egyébként nehéz olyan dologról vitatkozni, amiről nincsenek előttünk a konkrét tények. Te állítasz valamit (valószínűleg el is hiszed, amit állítasz, de nem biztos, hogy elfogulatlanul és minden részletre kiterjedően vizsgáltad meg az eseteket), én meg nem tudom leellenőrizni ezt az állítást. Nem azt mondom, hogy nem mondasz igazat, mert a tapasztalatom az, hogy ezeket a “gyógyulásokat” általában valóban elhiszik a szószólóik, viszont roppant elfogultan, szelektíven nézik a rendelkezésre álló tényeket, vagy nem is nagyon vizsgálják meg az állítás hátterét, mert hinni akarnak a “csodában”.

  Én őszintén mondom, hogy 20 év alatt egyetlen egy hiteles csodajelenségnek sem voltam tanúja. A hívek önámításának ezzel kapcsolatban viszont bőségesen….

   
 9. mdrue

  2011. május 30. hétfő at 10:57

  Rátérnék kicsit a nyelveken szólásra is. Való igaz, hogy nagyon sokszor csak monoton “szarababa”-szerű szavakat mormolnak. Igen, ezekre ráhúzható a halandzsa, bár én azt gondolom, hogy ez valami “dicsőség az Úrnak”-szerű kifejezés lehet, olyan mint a hallelujah, vagy ilyesmi. Mivel ez csak 1-2 szó, így vitán felüli (vagy aluli, nem tudom, hogy helyes a kifejezés) dolog, hogy ez akár halandzsa is lehet. Ebben én is sokáig kételkedtem, míg nem meghallottam húgomat nyelveken szólni. Szó szerint lehetett hallani, hogy teljes mondatokat mond, kissé hasonlított a latin nyelvre, a lényeg, hogy lehetett hallani a strukturáltságot a nyelvezetben, és kellemes volt az emberi fül számára. Kérdeztem én magamban, hogy ezt hol tanulta?! Az biztos, hogy sehol, mert latint, görögöt sehol sem tanult, egyszerű középiskolába járt, és ráadásul a nyelvérzéke sem valami jó, most kb. két évvel később rakta le az angol írásbeli középfokút, a szóbelije még így sem sikerült. Kérdezem akkor hát, hogy aki mondhatni semennyire sem járatos a nyelvekben, hogyan képes ilyet hallatni? És erről nem közvetetten szereztem tudomást, ezt a saját fülemmel hallottam, tehát a csúsztatás hibalehetősége is jelentősen csökken.

  Még egy sztori: Voltam egy keresztény konferencián, ahol egy külföldi (azt hiszem amerikai) lelkész tartott nekünk magyarul előadást. Ő szem rebbenés nélkül azt állította, hogy ő nem tanulta sohasem a magyar nyelvet, egész egyszerűen megkapta Istentől a tudást. Igazad van, nem áll módomban leellenőrizni ezt az állítását. De most elveted ezt a gondolatot pusztán azért, mert nem fér bele az ateista világképedbe, vagy van erre valami más magyarázatod azon kívül, hogy egyszerűen hazudik? Csak próbállak figyelmeztetni, nehogy te is belekezdj az elfogult szelektálásba mint sok ember, legyen az akár ateista, akár keresztény. 🙂

  “Tudom, tudom, ilyenkor jön az “Isten útjai kifürkészhetetlenek” betétdal vagy alternatívaként az, hogy az illető “biztos nem hitt eléggé”, “nem volt igazán keresztény”, “titkos bűn van az életében” stb.”

  Nem-nem, túlbonyolítod a dolgot. A Bibliában Jézus, vagy az apostolok mindig úgy gyógyítottak, hogy csak rákérdezett az illetőre: hiszed-e ezt. Ő azt mondta, igen, és a béna járni kezdett, a vak látott, stb. Azonban a Biblia beszél a lelki ajándékokról, és a gyógyítás is ide tartozik. Tehát nem minden hívő rendelkezik a gyógyítás ajándékával, hanem ha meg akarsz gyógyulni, el kell menned egy olyan hívő emberhez, aki megkapta Istentől ezt az ajándékot. Tehát nem elég az, hogy imádkozol, Isten nem mindenkit ruház fel ugyanazokkal az ajándékokkal. Nem mindenki tud pl. nyelveken szólni sem. Pont ezért van az a hasonlat, hogy mi a Test Tagjai vagyunk, mindannyiunknak más a feladatunk. Nem mindenki tudja ugyanazt a szolgálatot elvégezni.

  Aztán nem tudom, mennyire számít OFFolásnak, ha még kitérek az alábbi két esetre, előre is elnézést kérek, ha ez nem idevaló.

  Volt egy szomszédunk, aki egy időre meghalt, de újraélesztették az orvosok. Átélése szerint találkozott egy csuklyás alakkal (halála állapotában), aki egy labdát dobott felé, de akkorát dobott, hogy a férfinek hátra kellett lépnie ahhoz, hogy el tudja kapni. Utána visszadobta a csuklyásnak a labdát, majd ő megint visszadobta neki, megint akkorát, hogy még hátrább kellett lépnie a férfinak. Ez ismétlődött párszor, míg nem a férfi egészen egy szakadékhoz jutott, éppen a szélén állt. És meglátta, hogy a csuklyás alak “fejét”, ami egy halálfej volt. Mielőtt beleesett volna a szakadékba, újraélesztették. A poén az egészben, hogy a szomszédunk az eset előtt és az eset után is ateista volt/maradt, próbálta úgy megmagyarázni a történteket, minthogy az valami játéka lehetett az agynak. De kérdezem én, miféle agyjáték lehet az ilyen, amikor ő nem is volt keresztény, nem foglalkozott vallásos dolgokkal, tehát nem is képzelődgethetett efféle dolgokról. Akkor mégis miért részesül egy ilyen élményben? Mekkora a valószínűsége annak, hogy az agya pont olyan jelenséggel fog játszani, amely keresztény szemszögből nagyon jól értelmezhető, miszerint az ördöggel találkozott, és a pokolba akarta őt vettetni? Az olyan ember, mint a szomszédom, ő is egy hívő ember volt, ugyanis hitt abban, hogy nincs Isten, nincs túlvilág, semmi ilyesmi. A tapasztalatai ellenére. Kérdezem, hogy hát akkor melyik fél is ragaszkodik jobban a saját hitéhez, a tapasztalatai ellenére? Az ateizmus miért lenne több puszta hitnél?

  Még egy eset, ami viszont teljesen objektív, és bárki által újra ellenőrizhető: Izráel újra megalakult. A Biblia ezt határozottan megjósolta kb. 2000 évvel ezelőtt, pedig akkoriban senkinek még csak fogalma sem lehetett a mai viszonyokról. Igen, tudom, Amerika áll a dolog mögött, ő támogatja Izráelt, de erre én azt kérdezem, hogy na és? A Biblia sehol nem taglalja, hogy ez miként fog megtörténni. Egyszerűen megtörtént, és elkezdődött a kiválasztott nép összegyűjtése. Sok ateista azt várja, hogy egy jelenségre, egy csodára olyan példát hozzunk, amelyeknek nincsenek fizikális, “földi” okai. Ez azonban a csoda szó félreértelmezésén alapszik. A csoda nem attól csoda, hogy tudományosan megmagyarázhatatlan jelenség, hanem attól csoda, mert lehet látni benne az isteni gondviselést, a tervszerűséget, hogy Valaki áll az egész dolog mögött. Ez ugyanolyan dolog, minthogy én pl. behúznék egyet valakinek, akinek emiatt bekékülne a szeme. A tudományos magyarázat a kékülésre természetesen az, hogy az eret ütés érte, és belső vérzés keletkezett. De ezzel nem zártuk ki a mögöttes okot, vagyis hogy valaki behúzott a szerencsétlennek.

  Ugyanígy végigtekinthetnénk a Bibliában levő csodákat. Néhol olvasom, hogy Mózes csodáinak egy részére ma már megtalálták a tudományos magyarázatot, és ezáltal az isteni csoda érvényét vesztette. Ez azonban megint a csoda szó félreértelmezése miatt történik: semmit nem csorbít az isteni beavatkozás tekintélyén az, hogy valamire tudnak tudományos magyarázatot adni. Sőt mi több, tudod mit mondok? Hogy előbb-utóbb a kenyér és hal megszaporítására is fognak tudni magyarázatot adni, meg a vízen járásra is. Az előbbinél elképzelhető, hogy Jézus valamiféle kvantummechanikai beavatkozás által hajtotta végre a csodát, mert ugye a kvantummechanikában megengedett, hogy egy objektum (egy részecske) egyszerre több helyen is legyen. Jézus csupán ezt képes volt alkalmazni a makrovilágra. Ugyanígy a vízen járásnak is lehet magyarázata, pl. megnőtt a víz viszkozitása, vagy a felületi feszültsége: na és aztán? A csoda lényege nem az, hogy nincs rá magyarázat, hanem az, hogy akkor és ott történt a szükségnek megfelelően, és hogy ez egy mögöttes, isteni tervszerűségre utal. Izráel megalakulásának is nyilvánvalóan megvannak a fizikai okai, a lényeg a dologban, hogy Isten így vagy úgy, de véghezvitte, amit megígért. És hogy mi is bizonyítja leginkább, hogy ők a kiválasztott nép? Nézd, miért akarták annyiszor kiirtani őket? Hát nem azért, mert az volt az állandó tapasztalat, hogy a zsidó ember okosabb, többre képes, mint egy átlag ember? A Bibliában több történet is van arra vonatkozólag, hogy akit különösen megáld Isten, azt a társai elutasítják, lásd József és testvérei története. A napjainkban megtapasztalható zsidóellenesség is mind-mind a Biblia, Isten szavának az ékes bizonyítéka. És félreértés ne essék, én nem védelmezem a zsidókat, mert ugyanolyan bűnösök ők is, mint bármely más nép. Egész egyszerűen csak rajtuk maradt az áldás, amelyet Isten Ábrahámnak anno megígért.

  Ha tehát igazán objektívan szeretnél gondolkozni, akkor valószínűleg nem teszel elhamarkodott állításokat a hit, a kereszténység ellen, mert igazán nagy elnagyolásra vall, ha te ilyen könnyedén “beláttad”, hogy nincs Isten, a sok csoda ellenére.

   
 10. ateistanaplo

  2011. május 30. hétfő at 12:02

  A glosszoláliának semmi köze sincs ahhoz, hogy kinek milyen egyébként a nyelvérzéke, vagy milyen nyelveket beszél. Én azért egy nyelvésszel is megvizsgáltatnám a húgod nyelveken szólását, hogy valóban fel lehet-e benne fedezni tényleges nyelvre jellemző struktúrákat, vagy csak az átlagnál több tehetsége van a halandzsázásra. 😉

  Elárulok neked egy “titkot”: a mai napig ugyanúgy szólok nyelveken, pedig már nem vagyok keresztény és elvileg el kellett tőlem távoznia a Szent Szellemnek. Ez hogy van akkor? 😉

  “De most elveted ezt a gondolatot pusztán azért, mert nem fér bele az ateista világképedbe, vagy van erre valami más magyarázatod azon kívül, hogy egyszerűen hazudik?”

  “Rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek.” – Carl Sagan

  A keresztények el vannak tévedve, amikor azt mondják, hogy nekünk kell bebizonyítani, hogy az ő állításaik a természetfölötti dolgokról nem igazak. Ennyi erővel megkérlek, hogy bizonyítsd be, hogy a Repülő Spagetti Szörny nevű istenség nem létezik. Nektek kell bebizonyítani azt, hogy az állításaitok igazak! Ki ellenőrizte le a prédikátor állítását? Miért kellene csuklás nélkül elhinnünk, amikor annyi szélhámos mozog keresztény körökben? (Soroljam a példákat a leleplezett hazugságokra, akár híres pásztoroktól is?) Szóval ilyen körülmények között engedtessék meg nekem, hogy szkeptikus legyek és bizonyítékokat kérjek… Amúgy érdekelne a prédikátor neve.

  “Nem-nem, túlbonyolítod a dolgot. A Bibliában Jézus, vagy az apostolok mindig úgy gyógyítottak, hogy csak rákérdezett az illetőre: hiszed-e ezt. Ő azt mondta, igen, és a béna járni kezdett, a vak látott, stb. Azonban a Biblia beszél a lelki ajándékokról, és a gyógyítás is ide tartozik. Tehát nem minden hívő rendelkezik a gyógyítás ajándékával, hanem ha meg akarsz gyógyulni, el kell menned egy olyan hívő emberhez, aki megkapta Istentől ezt az ajándékot. Tehát nem elég az, hogy imádkozol, Isten nem mindenkit ruház fel ugyanazokkal az ajándékokkal. Nem mindenki tud pl. nyelveken szólni sem. Pont ezért van az a hasonlat, hogy mi a Test Tagjai vagyunk, mindannyiunknak más a feladatunk. Nem mindenki tudja ugyanazt a szolgálatot elvégezni.”

  Jézus azt is mondta, hogy akinek annyi hite van, mint egy mustármag, az már hegyeket mozdíthat el. Ehhez képest egy gyógyítás semmi lenne. Akit én ismerek és keresztényként lett nyomorék, az nagyon hisz és járkál mindenféle “gyógyítás ajándékával” rendelkező pásztorhoz is. De ismertem másokat is ugyanígy hittek, imádkoztak, hit gyógyítókhoz jártak. Semmi. Akinek olyan baja van, hogy nem jöhet szóba spontán gyógyulás vagy rendes orvosi kezelés általi gyógyulás, azt valahogy Isten sem akarja soha meggyógyítani…

  “Volt egy szomszédunk, aki egy időre meghalt, de újraélesztették az orvosok. Átélése szerint találkozott egy csuklyás alakkal (halála állapotában), aki egy labdát dobott felé, de akkorát dobott, hogy a férfinek hátra kellett lépnie ahhoz, hogy el tudja kapni. Utána visszadobta a csuklyásnak a labdát, majd ő megint visszadobta neki, megint akkorát, hogy még hátrább kellett lépnie a férfinak. Ez ismétlődött párszor, míg nem a férfi egészen egy szakadékhoz jutott, éppen a szélén állt. És meglátta, hogy a csuklyás alak “fejét”, ami egy halálfej volt. Mielőtt beleesett volna a szakadékba, újraélesztették. A poén az egészben, hogy a szomszédunk az eset előtt és az eset után is ateista volt/maradt, próbálta úgy megmagyarázni a történteket, minthogy az valami játéka lehetett az agynak. De kérdezem én, miféle agyjáték lehet az ilyen, amikor ő nem is volt keresztény, nem foglalkozott vallásos dolgokkal, tehát nem is képzelődgethetett efféle dolgokról. Akkor mégis miért részesül egy ilyen élményben? Mekkora a valószínűsége annak, hogy az agya pont olyan jelenséggel fog játszani, amely keresztény szemszögből nagyon jól értelmezhető, miszerint az ördöggel találkozott, és a pokolba akarta őt vettetni? Az olyan ember, mint a szomszédom, ő is egy hívő ember volt, ugyanis hitt abban, hogy nincs Isten, nincs túlvilág, semmi ilyesmi. A tapasztalatai ellenére. Kérdezem, hogy hát akkor melyik fél is ragaszkodik jobban a saját hitéhez, a tapasztalatai ellenére? Az ateizmus miért lenne több puszta hitnél?”

  A halálközeli agybeli folyamatok témakörét nem vizsgáltam behatóan, de tudom, hogy van irodalma és van rájuk biológiai magyarázat. A te keresztény értelmezésedet nyilván befolyásolja a saját keresztény hited. Hogy csuklyás alakokat, halálfejet meg szakadékot látott miért bizonyítaná a kereszténység igazát? Ha nem is foglalkozott vallásos dolgokkal, azért halálfejet, csuklyás alakokat, szakadékokat biztosan látott életében, így ezekből össze tud az agy rakni valami álomképet. Biztos vagyok benne, hogy ha mást látott volna, ti, keresztények abba is bele tudtátok volna magyarázni valahogy a kereszténységet. 😀

  A “tapasztalatai ellenére” ragaszkodik a “hitéhez”? A tapasztalata pusztán az volt, hogy az agya látott egy álomképet, ami kb. 5 millió féle képpen lehet értelmezhető, ha valaki álmot akar fejteni. Vagy pedig egyszerűen megnézzük a dolog biológiai magyarázatát…

  “Még egy eset, ami viszont teljesen objektív, és bárki által újra ellenőrizhető: Izráel újra megalakult. A Biblia ezt határozottan megjósolta kb. 2000 évvel ezelőtt, pedig akkoriban senkinek még csak fogalma sem lehetett a mai viszonyokról. Igen, tudom, Amerika áll a dolog mögött, ő támogatja Izráelt, de erre én azt kérdezem, hogy na és? A Biblia sehol nem taglalja, hogy ez miként fog megtörténni. Egyszerűen megtörtént, és elkezdődött a kiválasztott nép összegyűjtése.”

  Ó, az Izrael érv. Én is hittem benne valamikor, amíg nem vizsgáltam meg a kérdést alaposabban. 😀 Hogy a próféciák valójában mire is vonatkoznak és tényleg beteljesednek-e a mai Izrael létrejöttével az egy hosszabb téma. Talán egyszer majd szánok rá egy blogbejegyzést. Mindenesetre majd akkor szólj, ha megtörténik az elragadatatás. 😀

  Nemcsak a zsidókat nem szeretik, hanem általában a diaszpórában élő népeket nem szeretik a befogadó népek. A zsidók elleni antipátiát lehet, hogy fokozza, hogy kiválasztott népnek tartják magukat, ami ellenérzést szül a többi népben.

  A zsidókat annak idején irtó Németország roppant gyorsan felállt a II. VH-s verségből és alig 50 év alatt a világ egyik vezető gazdasága és jóléti társadalma lett. Akár csodának is lehetne ezt tekinteni. Bizonyít ez valamit a németekről? Esetleg Odinról, a germán főistenről? 😀

  “Ugyanígy végigtekinthetnénk a Bibliában levő csodákat. Néhol olvasom, hogy Mózes csodáinak egy részére ma már megtalálták a tudományos magyarázatot, és ezáltal az isteni csoda érvényét vesztette. Ez azonban megint a csoda szó félreértelmezése miatt történik: semmit nem csorbít az isteni beavatkozás tekintélyén az, hogy valamire tudnak tudományos magyarázatot adni. Sőt mi több, tudod mit mondok? Hogy előbb-utóbb a kenyér és hal megszaporítására is fognak tudni magyarázatot adni, meg a vízen járásra is. Az előbbinél elképzelhető, hogy Jézus valamiféle kvantummechanikai beavatkozás által hajtotta végre a csodát, mert ugye a kvantummechanikában megengedett, hogy egy objektum (egy részecske) egyszerre több helyen is legyen. Jézus csupán ezt képes volt alkalmazni a makrovilágra.”

  Mi a bizonyítékod rá, hogy ezek a csodák egyáltalán megtörténtek? Még arra sincs bizonyíték, hogy Mózes egyáltalán létezett…

  “Ha tehát igazán objektívan szeretnél gondolkozni, akkor valószínűleg nem teszel elhamarkodott állításokat a hit, a kereszténység ellen, mert igazán nagy elnagyolásra vall, ha te ilyen könnyedén “beláttad”, hogy nincs Isten, a sok csoda ellenére.”

  Milyen sok csoda? 😀

  Egyébként nem, sajnos nem láttam be könnyedén, hogy nincs Isten. 20 év kínlódást megspórolhattam volna magamnak, ha könnyen belátom. Ugyanúgy ragaszkodtam a hithez, ugyanúgy ámítottam magamat, mint most te teszed, így ismerem kívülről-belülről az észjárást és a teológiát, ami alapján te most “érvelsz”. 😉

   
 11. mdrue

  2011. május 30. hétfő at 12:24

  Izráel az egyetlen újonnan megalapított állam, ez nem mond semmit? 🙂 Mekkora a valószínűsége annak, hogy ez megtörténik egy néppel, és hogy ez a nép pont egybeesik azzal a néppel, amit a Biblia említ?

   
 12. mdrue

  2011. május 30. hétfő at 12:26

  Egyébként leírnál ide egy sort, hogy hogyan beszélsz nyelveken? 🙂 Csak kíváncsiságból. Én is ilyen kíváncsi természet vagyok. 🙂

   
  • ateistanaplo

   2011. május 30. hétfő at 12:39

   @ahdqgrqwrzg2ezrg23r32rh23rh23hr42bns dqueqwehwqhe hhqwhb sgqwfqfwqwqvwúű

   Bocsi, de írásban így néz ki Isten nyelve. A Szent Szellem súgta nekem. 😉

   Komolyra fordítva a szót, számít, hogy milyen zagyvaságot mondok vagy írok le? 😀 Ez csak halandzsa. A te nyelveken szólásod ugyanúgy az, még ha ámítod is magadat vele. 😉

   Leírhatnám én is, hogy “szar a baba”, bocs “szarababa”, meg minden, de minek? Ja, amúgy én ezt a szarababát nem szoktam mondani. Hoppá! Ez biztos azt jelenti, hogy a Sátántól van az én nyelveken szólásom. 😉

   Nincs igazán egy begyakorolt rutinom. Jön, ami jön. Biztos vannak visszatérő kifejezések is, mint mindenki másnál, amikre jobban rááll az agyam és a nyelvem, de nem igazán elemeztem ezt ki. Keresztényként azt mondták, hogy ilyenkor nem “elméből” kell imádkozni, hanem hagyni kell jönni, ami jön. Hát én hagyom. 😀

   Legyen mondjuk: sikalarabala gollarabala lipara ler dolollolobara kimera boloroma stb. stb.

   (Ezt persze nagy sebességgel, ezért is nehéz pontosan leírni. Néha vannak olyan hangok is, amiket szintén nehéz írásban visszaadni.)

   Ja, a “lórit” most kihagytam, azt szeretik egymásról lekoppintani a karizmatikusok. Meg a szarababát, amint most megtudtam. Amúgy nagyon tetszik, fel fogom venni én is a repertoáromba. 😉

    
 13. mdrue

  2011. május 30. hétfő at 17:12

  Én nem mondtam h tudok nyelveken szólni, és nem is tudok. 🙂 Mert véletlenül sem akarom lekoppintani másokról.

   
  • ateistanaplo

   2011. május 30. hétfő at 17:33

   Megkérdezhetem melyik gyülekezetbe jársz?

    
  • krisztianerik

   2011. május 30. hétfő at 18:03

   ha soha nem szóltál nyelveken , ugy mint mi , akkor mit akarsz bizonygatni??? Olyan dolgot felesleges bizonygatnod amit sohasem tapasztaltál meg::))

    
 14. Tubákos Szelence

  2011. június 7. kedd at 20:57

  Üdv! Jó az oldal!
  A megnyilvánulások kapcsán:
  Ez már volt? : http://www.youtube.com/watch?v=0m3mwARgVho

  Ez szvsz ugyanaz, mint a H.Gy. ben a “szentlélek”, ami mindent ad, csak nem szentséget.
  Azonosítják még az ún “kundalini” vagy “csí” energiafelszabadítási jógamódszerekkel.

   
  • ateistanaplo

   2011. június 8. szerda at 08:36

   Nem láttam még, de köszi. Be is teszem a cikkbe.

   Igen, ez ugyanaz, mint a karizmatikus mozgalom “szent nevetése”. Persze ők azt fogják mondani, hogy a démonok utánozzák Istent :D.

   Valójában amint a fenti cikkben is írtam már az Újszövetség kora előtt jelen voltak a pogány vallásokban ezek a jelenségek, úgyhogy akkor ki utánoz kit?

    
 15. Ádám

  2011. június 7. kedd at 21:50

  Hmm, érdekes, hogy a keresztények szeretik “visszaböfögni” azokat a meglehetősen gyenge érveket, amiket a lelkipásztoruktól hallanak. Gondolok itt a fenti izraeli államalapításra. Ilyenkor a hívek vagy nem mernek kérdéseket feltenni, vagy már elfelejtették, hogy kell…?

  Hogy további példákat mondjak:
  “Nincs még egy olyan vallás a világon, ami ennyire megváltoztatná az ember életét!” – Hja, végül is más vallásokban akár az öngyilkosságig elmennek a hívek hitüktől vezérelve… Az már eléggé megváltoztatja?

  “A 2004-es indonéziai szökőárban egyetlen keresztény sem vesztette életét, hála a gondoskodó Istennek” – 300.000 ember vesztette életét… Ezek meg ezen kéjelegnek, hogy milyen jóságos Isten??? Amúgy meg kizárt, hogy nem volt keresztény áldozat… De hát kellenek a drasztikus állítások, fenn kell tartani a hívek hitét…

  “Az evolúció elfogadásához SOKKAL nagyon hit kell, mint a teremtés elfogadásához!” – no comment…

  “Az ateisták nem gondolkodnak!”

  stb… (ilyenekkel tömik a nyájat…)

  Annyiszor hallottam már a közelmúltban, hogy “ha ezt a könyvet elolvasod…” vagy “ezt a filmet megnézed, akkor minden kétséged el fog szállni és magad is meggyőződhetsz Isten nagyságáról és létezéséről!”. Aztán miután elolvasom/megnézem az ajánlott irodalmat, azon gondolkozom, hogy tényleg csak ezeket a harmatgyenge, csúsztatásokkal teli érveket tudják felhozni? Ha csak 1-2 kérdést tesz fel az ember, akkor is pár lépésben mattot lehet adni… (Vagy a logika is a sátán műve?) És mégis, vannak akik erre teszik fel az egész életüket…

   
  • ateistanaplo

   2011. június 8. szerda at 08:44

   “A 2004-es indonéziai szökőárban egyetlen keresztény sem vesztette életét, hála a gondoskodó Istennek”

   Ezek azok az állítások, amelyek egyértelmű hazugságok. Több százezer ember közül honnan tudja bárki is mindnek a vallását, hitét?

   Feltételezem ezek az állítások amolyan keresztény városi legendákként alakulhatnak ki (mint az Afrikában feltámadó halottak “hírei”). Valaki kitalálja a “gyüliben”, aztán elterjed, majd egy idő után már mint tényt adják tovább egymásnak. És persze mindenki csuklás nélkül elhiszi, anélkül, hogy elgondolkodnának róla, mert el akarják hinni.

    
   • Warlord

    2011. június 8. szerda at 20:26

    A másik része a dolognak pedig az,hogy egy állítólag gondoskodó Istennek,akinek ráadásul minden ember egyformán fontos,nem kinyírnia kéne több százezer embert,hanem inkább azon dolgoznia,hogy mindenki a követője legyen.Mármint ha ez tényleg olyan fontos a számára.
    Így viszont aligha nevezhető a “szeretet Istenének” vagy “Jóistennek”.Szerintem…

     
 16. krisztianerik

  2011. június 9. csütörtök at 04:55

  Na igen , eléd raknak egy fekete könyvet , olvasd el és higgy benne , ha nem hiszel a könyvben leírtakban akkor jön a kaszás. Ez aztán a mennyei királyság::))))

   
 17. Tubákos Szelence

  2011. június 9. csütörtök at 18:51

  Megnyilvánulások felügyelet alatt:

  Valami az agyakban történik. De hogy mi? Nem normális dolog az biztos.

   
 18. Papírkuya

  2011. június 11. szombat at 13:50

  Valami ijesztőbbre számítottam. 🙂
  Ugyanígy halandzsáztam gyerekkoromban, csak nem akart semmiféle vajákos meggyógyítani. 🙂

   
 19. krisztianerik

  2011. június 12. vasárnap at 05:18

  A keresztények is hasonló módon szolnak nyelveken, ugyanazokat a szavakat ismételgetik , néha megváltoznak vagy és felcserélődnek a szavak. Amit nem értek , hogy már vagy 5 éve nem járunk gyülekezetbe , kb 1 éve jutottunk el odáig , hogy nincs isten , és még a mai napig szólunk nyelveken . Ez hogyan lehetséges? Ugyanazokat a szavakat ismételgetjük a mai napig , mint amit 10 évvel ezelőtt is .Miért jó a nyelveken való imádkozás , ha semmit nem értünk belőle? Szellemben beszélünk titkos dolgokat??? De mindez mire jóó??Álitólag ez a szent szellem ajándéka , mire jó egy olyan ajándék amelyet nem értünk ? Persze ha elkezdünk értetlenkedni , mindjárt ott a magyarázat , igen mert szükség van a nyelvek magyarázata ajándékra . Természetesen 17 éves keresztény pályafutásom alatt , ilyen ajándékkal soha nem találkoztam . Gondolom rosszkor voltam rossz helyen , vagy a következő magyarázat jön — mert nem hittem vagy hittünk eléggé !
  Érdekes módon több ” testvérem ” sem hitt eléggé? mert ők sem használták ezeket az ajándékokat ?

   
  • ateistanaplo

   2011. június 12. vasárnap at 06:05

   A Biblia azt írja a nyelveken szólásról, hogy azért van rá szükség, mert azok jelül szolgálnak a hitetleneknek. Csak az a baj ezzel, hogy pogány vallásokban is szólnak nyelveken – már jóval a keresztény pünkösd előtt szóltak, nyilván innen is jött az ötlet a korai keresztényeknek. Akkor miért fogadnák ezt el a hitetlenek jelül?

   A nyelvek magyarázása állítólag elég bevett szokás amerikai gyülekezetekben. Legalábbis erről olvastam különféle ex-keresztény fórumokon. Az a gond vele, hogy amikor az ember megfigyeli, akkor rendszerint köszönőviszonyban sincs a magyarázat az elhangzott blablával. Pl. a nyelveken szóló ismételget 2-3 szótagot, a magyarázó meg szép kerek mondatokban elmond valamit….

   Olyan is előfordult, hogy valaki direkt halandzsázott és egy “testvér” megmagyarázta a “nyelveken szólását” 😀 . Hát ennyit a magyarázat ajándékáról 😉

   Amit én nem értek az, hogy mi szükség van az állíthangok utánzására, négykézlábon mászkálásra stb? Ha hitgyülis voltál, akkor tudod miről beszélek. Ennek aztán végképp semmi értelmét nem látom, ráadásul nem is bibliai…. Ezek közül a “szellemi megnyilvánulások” közül, amik a karizmatikus gyülekezetekben előfordulnak (nyelveken szólás, földön hempergés, állathangok utánzása, emberek mindenféle transz állapota stb.) egyedül a nyelveken szólás bibliai. A többi nem.

    
   • krisztianerik

    2011. június 12. vasárnap at 12:56

    Igen ezekben igazad van , hogy miért ugrálnak , én magam sem tudom , pedig ugyanugy csináltam én is ::))))
    Ma már inkább szégyenlem magam , hogy ilyen marhaságokat bevettem . A máik ésrdekes dolog , a szent szellem azért jött , hogy ugráltasson ( gondolom érted miről beszélek)? Most ki a nagyobb, a nagy szolgálló aki hajingálja a szent szellemet egyik sarokból a másikba , vagy a szent szellem aki az épp aktuális pásztor kézmozdulatait követi? Most ki vezet kit , a szent szellem vezeti a pásztort ,vagy a szent szellemet vezeti a pásztor.
    Egy hölgyet a BS-ből ugy vitt el a mentő , mert a szent szellem ugy földhöz vágta , hogy eltört néhány bordája:)))Mindez a szemem láttára történt .

     
 20. ateistanaplo

  2011. június 12. vasárnap at 13:02

  Hallottam én is betört, vérző fejekről. Itt azért már erősen megkérdőjeleződik az egésznek a “szentsége”. A Szent Szellem egyrészt “gyógyít”, másrészt viszont sérüléseket okoz? Hogy van ez?

   
 21. hivolány

  2011. június 21. kedd at 16:18

  Hátna ez a lényeg gyermekeim!! Az ördög pontosan így kaparint meg benneteket hogy elhiteti hogy ezt ő is tudja meg az is tudja! Az ördög is hisz akik a sátán kezében vannak különféle médiumok, guruk attól még ugyanúgy képesek a földtől felemelkedni meg akár hasonló természetfeletti dolgokat, nyelveken szólni is lehet hogy képesek (ez az ördög csapdája!!!) csak hogy ezek nem Istentől vannak de ezeket viszont nem feltétlenül tudja bárki megkülönböztetni erre kell a szellemi látás amit az ember megtérés után vagy akár előtte is már ritka esetben megkap. Hogy ez mi? Isten előrelátó Isten tudja hogy neked mi a jó és mit kell cselekedned ahhoz hogy ne kerülj bajba, a betegségek ne vigyenek el….stb. A hit ajándék,Isten ajándéka a nyelveken szólás erőt ad és sokszor azáltal ismeretlen emberekért is imádkozol azt a szent szellem adja ő beszél ilyenkor rajtad keresztül csodálatos dolog! Isten megad neked mindent amire vágysz csak figyelni kell a szavára ő segít, kijelent dolgokat, eléd teszi a párodat aki soha nem fog megcsalni és aki nem hagy téged cserben soha mert azt ő küldte és amit ő ad az tökéletes de nem úgy tökéletes nem fizikálisan hanem szellemben mert ha hívő leszel gyűlölnöd kell a világ elvárásait! az nem az igazi boldogság az becsap! Az Isteni erő képes gyógyítani képes halottakat feltámasztani is nézz utána p.Reinhardt Bonnke. Képes téged pillanatok alatt fölemelni hajléktalanból igazgatót csinálni vagy bármi “Fejjé teszlek benneteket és nem farokká!” Olvassátok a Bibliát kérjétek a szellemi ajándékokat de mindezek előtt térjetek meg mert elkövetkezett az óra és csodálatos életetek lesz! Én hívő vagyok 2 éve lassan és Isten csodákat tesz az életemben megszabadít fájdalmaktól, hozzám rendelte az igazi Istentől jövő párt és az életem egyre csodálatosabb de a harcok azok is hozzátartoznak ám gyermekeim, hiszen “Nem test és vér ellen van tusakodásunk!” Válasszátok az áldást az átok helyett és az életet a halál helyett! Dicsőség az Úrnak! ÁMEN

   
  • ateistanaplo

   2011. június 21. kedd at 16:39

   Volt idő amikor én is elhittem ezt a maszlagot. 😀 Soha nem szeretnék ide visszakerülni! Borzalmas még olvasni is!

    
  • Warlord

   2011. június 22. szerda at 11:34

   2 éves hívőként én katona voltam,annak idején – így utólag visszagondolva a szerencsétlen – társaimat oltottam ilyesmikkel… 😀
   És persze csodálkoztam,miért nem hisz nekem senki,miért nem kell senkinek az,amit hirdetek,pedig az az “igaz hit”,az evangélium!
   Mindig arra a következtetésre jutottam,hogy “ó,hát tényleg mennyire igaz,amit a templomban a szószékről hirdetnek,meg amit a Biblia mond,hogy az egész világ az Ördög által becsapottan él és rohan az ítélet felé!”
   Utólag meg azt gondolom,hogy mekkora barom lehettem,ma úgy pattintom le az ilyeneket,hogy csak úgy porzik! 😛
   Még az jó volt,amikor azzal jöttek,hogy a bibliai események mögött bizonyára földönkívüliek tevékenysége van,mert pl. ott van a Sinai-hegyi leszállás,vagy Illés “tüzes szekere”.Emlékszem,anno mennyire kétségbeestem ezen,mert ha ez igaz,akkor kártyavárként omlana össze az egész evangéliumos,igaz hites történet!
   Utólag csak annyit tudok mondani,semmivel sem volt csodálatosabb az életem hívőként,mint annak előtte,és most sem rosszabb semmivel,miután már nem gyakorlom a hitet!
   Még azon is érdemes lenne elgondolkodni,miféle Isten az,amelyik egyáltalán átok és halál lehetőségét is kínálja???
   Számomra az lenne természetes,ha Isten mindenkit egyetemesen segítene a jóra,nem pedig mindenkinél a saját emberi erejétől várná,hogy rátaláljon,ha pedig valaki nem így dönt,kíméletlenül megbünteti!!!

    
 22. krisztiánerik

  2011. június 21. kedd at 17:13

  Kedves hivolány !
  Nincs szándékomban megbántani téged , de! Én 17 év totális keresztény élet után sokaltam be , de nem kicsit , hanem nagyon. A helyzet a következő , 2 évi kereszténység után én is úgy nyilatkoznék ahogyan te , sőt ugyanezeket a dolgokat irnám le, amit az imént leirtál.

  .-viszont nem feltétlenül tudja bárki megkülönböztetni erre kell a szellemi látás amit az ember megtérés után vagy akár előtte is már ritka esetben megkap.

  A gond ezzel a kijelentéssel a következő , mindenki osztja az észt de senki nem tud semmit , ami a gyülekezeten kivűl történik azt mindet ördöginek mondják .

  hogy ne kerülj bajba, a betegségek ne vigyenek el….stb

  Nem egy keresztény testvérem halt meg rákban , agyvérzésben , és még sorolhatnám , PL: balesetekben, a helyzet közel sem olyan rózsás . Volt aki a gyülekezet előtt tett bizonyságot arról , hogy isten a rákból meggyógyitotta.Igaz 6 hónap múlva meghalt ugyanabban a rákban :(((( sajnos , mert egy nagyon kedves ember volt ( lehet istennek nem volt annyira kedves )

  A hit ajándék,Isten ajándéka a nyelveken szólás erőt ad és sokszor azáltal ismeretlen emberekért is imádkozol azt a szent szellem adja ő beszél ilyenkor rajtad keresztül csodálatos dolog! Isten megad neked mindent amire vágysz csak figyelni kell a szavára ő segít, kijelent dolgokat, eléd teszi a párodat aki soha nem fog megcsalni és aki nem hagy téged cserben soha mert azt ő küldte és amit ő ad az tökéletes de nem úgy tökéletes nem fizikálisan hanem szellemben mert ha hívő leszel gyűlölnöd kell a világ elvárásait

  A nyelveken szólás valóban csodálatos , mig rá nem jön az ember , hogy 90% ban ugyanazokat a szavakat mormolja :))) A 17 év alatt soha egy értelmes magyarázatot nem halottam ( nyelvek magyarázata ajándék) Csak mormolod , de fogalmad sincs , hogy mit sukabarázol össze vissza ! Persze , majd a szent szellem megmondja neked mire van szükséged , ő tudja , csak te nem tudod aki itt élsz a földön és szembenézel az élet minden problémájával . Sok mindenre vágytam , de sajnos töredékét sem kaptam meg , a válasz az volt mint mindig , ( nem isten akarata szerint kértem , vagy nem jól kértem , mert épp a vágyaim hajtottak . Az egyik vágyam az volt , hogy a számláimat kifizessem , hát igaz kifizettem , majd megvacsoráztam , és csak akkor ettem amikor valamelyik testvérem megszánt és adott enni , ( mennyei Királyság:))))Faca) Pedig ezerrel dolgoztam , és a fizetésem a tizedre , majd a számlákra , és nem utolsó sorban a gyülekezetbe járásra költöttem .Emlékszem olyan esetre , mikor napokig azért nem ettem , mert hit által beadakoztam a pénzünket ,hogy isten majd megáld .
  Napokig én nem ettem és csak azért nem , hogy legyen mit enni a terhes feleségemnek , meg a 2 éves kislányomnak ( sima főtt tésztát:))) Faca nem? Boldogság szerelem:)))
  Nem egy válásról tudok keresztény körökben , ugy hogy én már nem hiszek el mindent , a rózsaszin felhők eltüntek , és élem normális életem.
  Ha az isten csak szellemben tud tökéletes ajándékokat adni , akkor csak adjon annak aki szellemben él , én és a családom egyenlőre fizikálisan itt élünk a földön , és nekünk fizikális szükségeink vannak , amelyeket alap szinten nem tudott teljesiteni .Ha már a világ elvárásairól is ejtettél szót , akkor érdemes lenne elolvasnod a Benny Hinn blog bejegyzést is , mig az emberek napi betevőkért küzdenek , ő éli a világi életét . Elhagyta a feleségét és családját , hatalmas vagyont halmozott fel . Még el sem vált a feleségétől , mikor olaszországban turbékolt az új párjával:))) Nevetséges :))!! Tökéletes párt adott neki az isten , csak biztosan nem volt elég szellemi a felesége , ezért isten tökéletes akaratából elvált tőle:)))
  Hála istennek a kenet megmaradt rajta és folytathatja a pénzgyűjtési praktikáit ( ne gyüjtsetek magatoknak kincseket itt a földön:))) ez meg van irva) Ja bocsi ez isten embereire nem vonatkozik:))))

  Boldogság szerelem:)))))

   
  • Tubákos Szelence

   2011. június 26. vasárnap at 16:58

   Szomorú történet. A legrosszabb az, hogy mindig “bedobtak” valami “ellenséget”, hogy arra lehessen fogni az okkult hazugságokban vergődő életek nyomorúságát, hogy a kérdéseket sötétséggel elfojtsák. Hibás volt és lett minden és mindenki, a hívő maga is. A bajok forrásaiként számtalan “ellenséges” csatornát véltek felfedezni. Csak az igének hirdetői nem voltak hibásak semmiben. Mert ők istenemberei. :-S
   Az önhitt, személyiségzavaros elmebetegeknek elfogult tisztelet és hódolat “jár”. Miért is?

   A tizedfizetés meg adománygyűjtés is a legnagyobb hazugságok egyike. Becsapott életek megnyomorítója. Kivéve a vallási MLM piramis áldozatainak befizetéseiből dőzsölő lusta bandát, akik jól élnek az emberi hiszékenységből és az okkultizmus (a kereszténység is az) agyra gyakorolt hatásaiból. A kifosztó, hitető beszéd a termék, azért fizet az áldozat. A semmiért.

   A nyelveken szólás és a “szellemi erők” is a hazugság szolgálatában állnak. A józan, logikus gondolkozás elfojtására valók ezek is. Akárcsak az “ige” és az egyházi tekintély ráerőltetése az emberekre.

   A Julius Meinl nevében. Ámen. 😀

    
  • K Ádám

   2011. december 30. péntek at 11:34

   “Emlékszem olyan esetre , mikor napokig azért nem ettem , mert hit által beadakoztam a pénzünket ,hogy isten majd megáld .”

   A gyülekezet elég erős manipulációt tud gyakorolni a reményteli emberekre. A tagság pénzére licitálnak, és a tized kampányszövege tulajdonképpen az hogy áldásként kapd vissza a tízszeresét, százszorosát, ezerszeresét… kecsegtető, és a prédikátorok, tizedgyűjtő szónoklattal megbízott vezetők nem fordítanak figyelmet arra, hogy a tagság szegényebb része teljesen rátámaszkodik erre a valóságos ‘bujtogatásra’ és kiadja maga alól azt a kevés pénzt is amije van (özvegyasszony két ‘fillére’), és ellehetetlenül, holott BIBLIKUSAN a gyülekezet BEVÉTELI OLDALÁN kellene állnia mint a biblia idejében a rászorulóknak akik ott álltak, és akiket a közösség vagyonából tartottak fenn az asztaloknál szolgáló vezetők. Ott az adakozás terhe a vagyonosok terhe volt, és a közösség nem tartotta vissza a bevételt a ‘gyülekezet céljaira’, hanem SZOLGÁLT belőle a szegényei felé.
   A prédikációkban ez az adománykezelés ismeretlen, nem képzi tárgyát tanításoknak. (akkor sem ha részben alkalmazzák.) Ezzel cirka becsapják az embereket, és nem utolsó sorban magukat is. /Az emberek eleve házakban gyűltek össze, ami fenntarthatóbb is, és kevésbé sikkadnak el benne emberek, illetve emberarcúbb, van valós érintkezés a vezető, és a rábízott résztvevők között./
   Én ha megharagudnék a tizedfizetés miatt, rászorulóknak adnám a pénzt, hogy ellensúlyozzam a tanítást, mert aki segít a szegénynek, az Istennek ad ‘kölcsön’ az ige szerint. Persze ez sem hangzik el a tizedszedéskor, esetleg adakozással kapcsolatban elvétve.. pedig fontos momentum lenne.

   2Kor 8,12-13
   Mert ha a készség megvan, a szerint kedves az, a mije kinek-kinek van, és nem a szerint, a mije nincs.
   Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását;

   Mindezt nem látnám ilyen éles problémának, ha nem olvastam volna hogy számodra mit okozott.

    
 23. abt

  2011. június 21. kedd at 20:16

  Nem tudom eldönteni, hogy ez akkor Poe-e vagy sem… 😀 Sajnos -ismerve a nem is olyan sok évvel ezelőtti önmagamat – valószínűleg nem az.

  Egyébként most látom csak, kívülről nézve, hogy az ,,Isten majd megadja, te imádkozzál érte, de úgysem tudsz tenni érte semmit, várakozzál türelmesen – még mindig nem kaptad meg, nem vagy eléggé hívő/türelmes/hálás/még nem jött el az ideje, azt csak Isten tudja” mennyire elaltatja az embereknek azt a képességét vagy egyáltalán hajlandóságát, hogy valamit tegyenek magukért, hogy változtassanak a sorsukon. Ha mindent Isten tesz meg helyettem, hol marad az én felelősségem? (Bizonyos szempontból épp emiatt, mondjuk, ezért kényelmes ez az álláspont.) A lehetőségek? Hogy én választhassak, és ne kelljen azt bemagyarázni magamnak, hogy ,,kellett volna a jobb munkahely, de Isten nem akarta – fáj a szívem érte, na, de most már nem is akarom, soha nem is akartam, mert így jó ez.”

  ,,az nem az igazi boldogság, az becsap”

  Ez kicsit olyan, mint amikor a kreacionisták azt mondják, hogy az evolúció bizonyítékait Isten helyezte el a világban, hogy átvágja azokat,, akik az evolúcióban ,,hisznek.” Mennyivel logikusabb és egyszerűbb (elvileg) elhinni, hogy itt vannak a bizonyítékok, ez van, így fejlődtünk ki, így változott és alakult a Föld – mint elmagyarázni magunknak meg másoknak, és elhinni, hogy ez a világ csak egy alternatív valóság, ami Isten átverése azoknak, akik nem akarnak hinni benne, és igazából ő direkt elhelyezte azokat a bizonyítékokat, és valójában ő teremtette… Nem? 😀 Mi szükség van arra, hogy az ember agya akrobatikai mutatványokat csináljon erőfeszítéseiben? Bemagyarázni valakinek, hogy igazából te nem is vagy boldog, csak azt hiszed? (Ezt már hívőként is elég erőszakosnak éreztem, soha nem is mertem ilyet még csak leírni se…)

  Mindegy, tudom, evidenciákat feszegetek.

   
 24. Tubákos Szelence

  2011. július 20. szerda at 22:56

  Ez már volt? Ortodoxok “démonűzése” szenteltvíz, kereszt, Biblíjjá segítségével:
  (A Hit Gyüliben ez volt a “szentlélek 😀 )

   
 25. Nick

  2011. augusztus 31. szerda at 11:03

  A villámcsapást ért nőről olvastatok ? a nőszemély élete során rájött racionális gondolkodásával, hogy isten, a papok egy földi tradíció maradéka, és nagyon le van maradva a világtól a jelenlegi világképtől.. majd a reinkarnációban kezdett el hinni, ezt tanította más embereknek is, úgy érezte valakiben megtalálta nagyapja lelkét és satöbbi. ez is egy vallás.
  Egy viharban bele csapott a villám és kétszer élt át kis megszakítással klinikai halált amely során ő nagyon “messzemenően” élte át az általában szokásos élményeket. (ezeknek már biztosan utána olvastál.) A fénylény akivel találkozott kérdés nélkül “kérdezett” lényeg a lényeg számon kérte az eddigi életét és pillanat alatt tudtára adta mit hol rontott el… (Gondolkoztál már el azon, miért a film amely lepereg előtted egy pillanat alatt halálodkor ?) Mindegy még belemehetnék bővebben ezalatt a kis idő alatt mimindennel szembesült, milyen démonokat látott amiket elképzelni sem tudott (ez eléggé furcsa mert valahol megkellett volna tapasztalja) stb De az, hogy ennek a hatására ő gyökeresen megváltozott életében, amikor visszatért és ráadásul teljesen másban hitt előtte én nem érezném h az agya átbaszta bolna vagy skizofrén volna és ez pont a klinikai halálban derül ki és akkor vonja kérdőre az életében a cselekedeteket…

  A nyelvi imára rátérve én olyannal is találkoztam, aki az angol nyelvet kapta meg ( o.0 ) és egyszer a metrón beszóltak neki, h miért beszél angolul ?? hülyére vélték. persze nemtudott angolul alapból. (jó nyilván egy őrült az hétköznepiak szemében h metrón imádkozik?? de az lesz a poén, ha ő valami felsőbbrendűvel beszél és a túlvilágon már neki lesz igaza:D) Hallottam olyanról is aki a latint kapta meg és egy Szerzetes megértette, hogy miért imádkozik, azért h valakinek gyógyuljon meg a torka és tényleg betegvolt valakinek a torka az imaesten.
  csak példák.

  a világnézetem egyébként nem egyérelműen a Biblia által leírtak mert sajnos túl racionális vagyok
  szerintem a fizikai valóság amit látunk az (egyre több fizikus szerint is) csak egy kisebbik valóság, csak mi azt látjuk közvetlen közelről, de az energiák egy bizonyos fizikai megnyilvánulása ami nem örök, de az energia az örök így annak megkell nyílvánulnia máshol is. én itt érzem azt, hogy mi akik vagyunk és szabad akaratunk van. definiálni akarjuk önmagunk. tudatunk van. kérdéseink vannak. állandóan válaszokat várunk. képességeink vannak. Úgy vélem annyit tehetünk ebben a világban hogy amit kaptunk azt kamatoztatjuk azért, hogy a fizikai állapotunk után a lelkünk (ami nyilván valóan van) olyan helyre kerüljön egy olyan valóságba ahová az tartozik.
  Mondhatni szimpatikusnak kell lennünk a fizikai világon túli erőknek. Most az ember erre mondja, h Isten, h személyesebbé tegye.

  Úgy érzem te kizárólag azért tartod ezt a blogot h a keresztény dolgokat cáfold, de szerintem régen túlhaladt ezen már a világ és legvalószinűbb világkép.
  Úgy érzem több az irónia és a cáfolat, mint a korszerű! és logikus érv amellett, h csak ez a fizikai valóság létezik számunkra.

  Érdekel ezekről a véleményed.
  Nick:)

   
  • ateistanaplo

   2011. augusztus 31. szerda at 11:51

   A véleményem röviden és tömören annyi, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar. Sokszor megjelennek itt vallásos emberek állításokkal ilyen-olyan csodákról, majd – ha van lehetőségünk közelebbről is megvizsgálni ezeket a “csodákat” – rendre kiderül róluk, hogy csalások és ámítások.

   “Úgy érzem te kizárólag azért tartod ezt a blogot h a keresztény dolgokat cáfold, de szerintem régen túlhaladt ezen már a világ és legvalószinűbb világkép.
   Úgy érzem több az irónia és a cáfolat, mint a korszerű! és logikus érv amellett, h csak ez a fizikai valóság létezik számunkra.”

   Ez olyan, mintha azt mondanám: létezik a láthatatlan rózsaszínű egyszarvú. Cáfold meg, ha tudod!

   Nem nekem kell bebizonyítani, hogy csak ez a fizikai világ létezik számunkra, hanem azoknak kell bebizonyítani, hogy nem, akik azt állítják, hogy nem.

    
  • Lili

   2011. augusztus 31. szerda at 12:24

   “…mit hol rontott el….”

   A Homo Erectushoz, vagy a Neandervölgyihez képest? Csak mert azok még nálunk is gyökerebbek voltak.

   Vagy valami Marslakóhoz képest, aki lehet, hogy önmagával szaporodik, és tudja mi van a Fekete Lyukban, mi a sötét (láthatatlan) ANYAG és energia.

   ?

   Milyen a nem elronttó Homo Sapiens Sapiens ?

    
 26. Nick

  2011. augusztus 31. szerda at 12:38

  azthittem korszerűbben utánanézel és úgy reagálsz de így nincs is értelme vitatkozni:)

  a láthatalnan rózsaszínű egyszarvú tökéletes példa az iróniára, de én akkor már a hipster runoffot olvasom, v a 9gag-et azért az humorosabb:)

  egyébként ha ismernék is egy olyat mertmonjuk a szobámban látható volt (bármilyen paradox) úgysem hinnéd el és megcáfolnád mert mondjuk utánanéztél egy láthatatlan szőke hercegnek meg egy láthatatlan görbe kacsának ami rájöttél hazugság. Hátakkor biztos a rózsaszínű orszarvú vagy mi is az. na mindegy egyszóval általánosítasz szerintem. túl sok “készületlen” vallásost megcáfoltál.

  én ezeknek utánanéztem és tényleg voltak ilyenek és most lehetek egoista h örüljek magamnak, h én nekem van bizonyosságom neked meg nincs. de nem vagyok mert hát megosztottam veled de sok értelme nemvolt:) (nyelvi adományokra gondolok, tehát aki létező nyelvet kapott) csak szerintem nem interneten kéne ennek utánanézni hanem járni a várost és ismerősöket találni:) ezek a szerencsétlen hívők miért állnának neki csalni egy nyelvi imát mondjuk franciára ? (mert egy barátnőm apja azt kapott meg btw) biztos pénzt akarnak keresni rajta. (amúgy nemkeresnek)

  szép nap:)

   
  • Lili

   2011. augusztus 31. szerda at 15:31

   Ha ezt (video) megmutattad volna egy középkori parasztnak azt állítaná : Látta Máriát a mennyből.

   Pedig ez Kate Moss hologramja… 😀 😀 😀

   Lehet egy törpe Ufo 😀 szórakozott veled, aki 3 cm magas, láthatatlan, ezért kisebbrendűségét kompenzálva szívatja a Homos Sapiens Sapienseket.. 😀 😀 😀 ;-D

    
 27. xingtao

  2011. augusztus 31. szerda at 12:46

  Érdekes, hogy a hívők egy része kezdetben az “én is szkeptikus vagyok” dumával jött, de úgy látszik, hogy mostanra már a “(túl) racionális vagyok” szöveg a menő …

   
 28. Nick

  2011. augusztus 31. szerda at 13:08

  loller. azthittem értelmes helyre tévedtem a világnézeti vitákhoz, de ha nem a szöveg tartalmával foglalkoztok hanem a formával..
  szanaszét szopattak a középsuliban ? ha most ilyeneken ironizálsz
  szar hogy csalódok az ateistákban (jó ezis általánosítás de ezen a blogon mit mondjak? kikben)

  máshol kell vitákat keresnem asszem itt nem fejlődök.:) semmi perspektíva

   
  • Ricsi

   2011. szeptember 17. szombat at 10:38

   Ahogy elnezlek, “loller” apafej, sok eselyed sehol sincs a fejlodesre.

   Szivlapat, kert vegeben esetleg … ?

    
 29. Nakedape

  2011. augusztus 31. szerda at 13:36

  Nick, ha egy állítás meglepő, ne agresszívan kérd számon, hogy egy másik nem néz után. anekdotálisan meg tényleg nehéz vitázni. tehát valami, adat, objektívközeli újság, felmérés, neadjisten tudományos szaklap , dokumentáció stb ezekbe is bele lehet kötni, stb stb, de azért az “én láttam ám sőt utánanéztem te meg nem beee-bee” sem tűnt annyira perspektivikus vitalapnak, ha már vitastruktúrát kritizálunk..

   
 30. ateistanaplo

  2011. augusztus 31. szerda at 14:32

  Annak mit nézzek utána “korszerűbben”, hogy bedobálsz mindenféle állítást fénylényekről, reinkarnációról, meg mindenféléről, ami állítólag veled és/vagy a környezetedben lévő emberekkel történt? (Miközben alig tudsz egy mondatot értelmesen megfogalmazni.) Mint mondtam, ilyeneket bárki állíthat. Őszintén szólva az a zavaros katyvasz, amivel idejöttél inkább csak arra enged következtetni, hogy túl élénk a fantáziád. Jó esetben. 🙂

   
 31. Ádám

  2011. augusztus 31. szerda at 14:49

  “csak szerintem nem interneten kéne ennek utánanézni hanem járni a várost és ismerősöket találni”
  Ismerősöket, akik miután megjelenik a szomszéd földön egy gabonakör rögtön elkezdenek mesélni fényekről, meg hangokról. Valaki tán’ még ufonautákat is látni vél! Még újságcikk is megjelenik az esetről, meg kivonulnak UFO szakértők, akik kimérnek mindenféle megemelkedett sugárzást…

  Persze azt nem tudhatták ezek az emberek, hogy a gabonakört a legjobb barátom csinálta pár osztálytársával előző éjjel, egy biciklitúrán. A gabonakör készüléséről fényképek is készültek…

   
  • Tor

   2011. szeptember 9. péntek at 08:16

    
 32. Laci

  2011. szeptember 13. kedd at 13:09

  Tőőőőőccsd bee energia őket. Guru FAN club.. 🙂

   
  • Ádám

   2011. szeptember 13. kedd at 13:32

   Úgy látszik a Szentlélek a hinduknál is vállal munkát… 😀

    
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 18. vasárnap at 07:38

   Laci, tudhatnád, hogy ez démonok műve, nem a Szentléleké! Ami a karizmatikus keresztény gyülekezetekben működik az más forrásból ered. Honnan tudjuk? Hát mert a Szentlélek megsúgta nekünk. 😉

    
 33. Lehel

  2011. szeptember 16. péntek at 18:56

  Vajon hogyan vélekedenek a történelmi egyházak a nyelveken szólásról, vagy a gyógyításokról, mert tudtommal ők ezt nem gyakorolják, sőt kimondottan ellenzik, és szektának tartják. Miért?

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 17. szombat at 06:47

   Úgy tudom a katolikusoknál van karizmatikus irányzat és gyakorolják is a nyelveken szólást. De hogy erre a fővonalas katolicizmus hogyan tekint azt nem tudom.

   Gondolom a reformátusok, evangélikusok nem fogadják el a nyelveken szólást, legalábbis náluk még nem hallottam ilyen irányzatról.

   De ezt azok jobban tudják, akik reformátusok, evangélikusok vagy katolikusok voltak.

    
   • bumsylik

    2012. november 5. hétfő at 16:30

    Katolikusként csak vakarom a fejem a nyelveken szólásra, kézrátétellel gyógyításra. Nekem ez csak olcsó vásári komédia. Ezek külsőségek, vallási show-elemek, lehet hogy a leginkább átszellemült, extázisban hablagyoló hívő otthon aztán jól megveri az asszonyt meg a gyerekeket is. Általában ez a jellemző, túlkompenzál az illető valamiért. Egyébként egy egyház nem jó, vagy rossz, hanem egyszerűen csak a saját érdekei vezérlik, és annak érdekében felhasználja és kihasználja a híveit, amennyire azok hagyják magukat. Minél butábbak, gyengébbek, kiszolgáltatottabbak, ez annál könnyebb.

     
 34. Warlord

  2011. szeptember 16. péntek at 22:42

  Nem igazán mondható,hogy egyetértés lenne a történelmi keresztény egyházak és az újabb keletű szekták között a nyelveken szólást illetően (sem).

  A hagyományos álláspont:

  http://www.vanmaselet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=66

  (Mindenestre ha nekik van igazuk,az azt jelenti,hogy alig marad,aki valóban kereszténynek tekinthető)

  És a szektás álláspont:

  http://www.hetek.hu/fokusz/199804/masodik_reformacio

  (És lám,ők éppúgy a Bibliára hivatkozva igazolják állításaikat,mint a történelmi egyházak)

   
  • Sven

   2011. szeptember 17. szombat at 07:38

   “(És lám,ők éppúgy a Bibliára hivatkozva igazolják állításaikat,mint a történelmi egyházak)”

   Nincs ebben semmi meglepő. Erre szokás azt mondani, a betű öl, a szellem (lélek) az, ami megelevenít.

    
   • ateistanaplo

    2011. szeptember 17. szombat at 07:42

    Melyik szellem? Nemcsak a Bibliára hivatkozik az összes kb. 30 ezer keresztény irányzat, de a Szent Szellemre is. 🙂

     
   • Warlord

    2011. szeptember 17. szombat at 09:09

    Mármost csak az a kérdés,melyiküket öli meg a betű és melyiküket eleveníti meg a lélek? 😀

     
 35. Sven

  2011. szeptember 17. szombat at 07:59

  Azért nem mindegyik. Vannak, akik a “Sola scriptura” elvét követik.

   
 36. Lehel

  2011. szeptember 17. szombat at 09:28

  Igen? Kik azok, akik a Sola scriptura elvét követik?

   
  • Sven

   2011. szeptember 17. szombat at 09:47

   Pl. a reformátusok. De van nekem olyan ismerősöm is, aki szabadkeresztény, mégis a Sola scriptura híve.

    
 37. Lehel

  2011. szeptember 17. szombat at 09:56

  Ha mondjuk a keresztény vallások többsége, elhatárolódik ettől a karizmatikus szélsőséges irányzattól, akkor azt hiszem, hogy valamit nagyon félreértenek a karizmatikus gyülekezetben. Amúgy olvasatom szerint ez a jelenség már lejátszódott egyszer, akkor amikor Montanus nagy port kavart a korai egyházban.

   
  • Sven

   2011. szeptember 17. szombat at 10:00

   Lehel:
   Most nem értem, mire gondolsz? A Sola scripturára, vagy a nyelveken szólásra?

    
 38. Lehel

  2011. szeptember 17. szombat at 11:21

  Akik a Sola Scriptura elvét követik, azok elhatárolódnak a nyelveken szólástól?

   
  • Sven

   2011. szeptember 17. szombat at 12:28

   A reformátusok igen. De hogy mindenki elhatárolódik-e tőle, aki ezt vallja, azt nem tudom.

    
  • cogíto

   2012. január 1. vasárnap at 22:29

   A sola sriptura elvét, a Keresztény Advent Közösség vallja Magyarországon, Ők ragaszkodnak is hozzá pontosan. Nem fogadják el a pokoltanítását a nyelveken szólást sem,egyáltalán semmilyen a józan értelemmel szemben megnyilvánuló jelenségeket. Mindamellett hisznek abban, hogy Istennek van hatalma természet feletti dolgokat cselekedni, de soha nem úgy teszi, hogy az embernek ki kellene vetkőznie emberi mivoltából, VAGY KIKAPCSOLNIA AZ ÉRTELMÉT,mikor szembesül vele.
   Isten a mai napig is az értelmes Isten kereső emberekhez szól, akik gondolkozva és nem az érzelmeikre hallgatva keresik őt.
   “A Sátán az ember értelmét az érzésein keresztül éri el, az Isten az ember érzéseit a értelmén keresztül”( Pascal, gondolatok)

   Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-é értelmes, Istent kereső?
   Zsolt 14:2

    
 39. krisztianerik

  2011. szeptember 17. szombat at 13:48

  ” A Biblia kijelentése szerint “a teljes Szentírás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre” (2Tim.3:6). Az egész Szentírás isteni ihletettsége és tartalmának hitelessége tehát megkérdőjelezhetetlen tény kell legyen egy magát igaz keresztény hívőnek valló személy számára. Luther Mártonnak, a protestáns vallásmozgalom “atyjának” jól ismert jeligéje a sola scriptura (jelentése: egyedül a Biblia, illetve egyedül a Szentírás) lett. “

   
 40. ateistanaplo

  2011. szeptember 18. vasárnap at 07:19

  Ne keverjük a dolgokat!

  Attól mert valamelyik felekezet elhatárolódik a nyelveken szólástól vagy a karizmatikus jelenségektől, még nem határolódik el a Szentlélektől, illetve attól, hogy hisz abban, hogy a Szentlélek segít értelmezni az Írást! Szerintem ebben a reformátusok is hisznek, de majd Warlord kijavít, ha nem így van. Ugyanígy fordítva, a karizmatikus gyülekezetek nagy része elfogadja az Írást legfőbb tekintélynek. Pl. a Hit Gyülekezete is. Csak ugye a Bibliát annyiféle képpen lehet értelmezni. És itt jön be az, hogy “majd a Szentlélek megmutatja hogy kell”. És általában minden felekezetnek mást mutat. 😉

  Amelyik keresztény felekezet nem támogatja a nyelveken szólást, karizmatikus jelenségeket, az egyszerűen nem hiszi, hogy ezek a jelenségek a Szentlélektől vannak. De ez nem jelenti azt, hogy tagadja magát a Szentlelket vagy a szerepét pl. az Írás magyarázatában.

   
  • Warlord

   2011. szeptember 18. vasárnap at 12:37

   “…Szerintem ebben a reformátusok is hisznek, de majd Warlord kijavít, ha nem így van.”

   Nem javítalak ki,jól látod,így van! 🙂

    
 41. Lehel

  2011. szeptember 19. hétfő at 07:40

  Az egész Szentírás isteni ihletettsége és tartalmának hitelessége tehát megkérdőjelezhetetlen tény kell legyen egy magát igaz keresztény hívőnek valló személy számára.

  Mit jelent ez a mondat? Azt, hogy nem szabad feltenni kérdéseket, és szó szerint kell értelmezni a Bibliát? Ezt a fundamentalista keresztények vallják. Siegfried Zimmer: Árt-e a hitnek a bibliatudomány című könyv tisztázza ezt a nézetet. Olvassátok el, ha a programotok engedi.

  A Sola Scriptura elve pedig azért lett megfogalmazva, mert a katolikusok nemcsak a Bibliára, hanem a hagyományokra alapozva értelmezték a Bibliát. A Sola Scriptura azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás alapján lehet dogmákat megfogalmazni. Ezen belül pedig a Scriptura sacra sui ipsius interpres elve működhet, ami annyit tesz, hogy az Írás önmagát értelmezi. A Szentlélek tehát nem az Írást segít értelmezni, hanem inkább abban játszik szerepet, hogy megtaláljuk a hozzánk szóló üzenetet. Pl. Olvasom a Bibliát, de attól még nem vagyok hívő. A Szentlélek ébreszthet hitet az ember szívében, mert senki nem mondhatja Jézust Úrnak, hanem csak a Szentlélek által. (1Kor 12).
  Tehát ez a mondat: És itt jön be az, hogy “majd a Szentlélek megmutatja hogy kell” nem helyes, és csak a szélsőséges keresztények vallják.
  Na-mármost, ha ez így van, akkor az Írás alapján mit lehet elmondani a nyelveken szólásról, és azokról a rendkívüli csodákról, amelyek valóban nagyon vonzóak meg érdekesek? Ha e kérdéskörben találtok valami anyagot, akkor küldjétek át, mert el akarom olvasni.

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 19. hétfő at 12:23

   Nem a Biblia valójában nem tudja önmagát értelmezni, lévén tele van ellentmondással. Ezeket az ellentmondásokat különféle teológiai magyarázatokkal próbálják feloldani a különféle gyülekezetek, keresztény irányzatok. Ha az Írás magát értelmezi, akkor miért van annyiféle különféle értelmezés és felekezet, miért nem egyértelmű az egész?

   Vegyük pl. a nemrég említett Jézus-családfát Máté, illetve Lukács evangéliumában. Ez esetben hogyan értelmezi önmagát a Biblia?

   “Szentlélek tehát nem az Írást segít értelmezni, hanem inkább abban játszik szerepet, hogy megtaláljuk a hozzánk szóló üzenetet.”

   A kettő nem zárja ki egymást.

   Tehát ez a mondat: És itt jön be az, hogy “majd a Szentlélek megmutatja hogy kell” nem helyes, és csak a szélsőséges keresztények vallják.

   Nem hiszem, hogy ezt csak a szélsőséges keresztények vallják. De felteszem azok felé a kérdést, akik történelmi egyházból jöttek: ott mit mondtak a Szentlélek szerepéről az Írás megértésében, értelmezésében?

   “Na-mármost, ha ez így van, akkor az Írás alapján mit lehet elmondani a nyelveken szólásról, és azokról a rendkívüli csodákról, amelyek valóban nagyon vonzóak meg érdekesek?”

   Hogy mi a nyelveken szólás bibliai alapja azt ebben a bejegyzésben leírtam. A többi karizmatikus jelenségnek (fetrengés, állathangok utánzása stb.) szerintem nincs bibliai alapja.

    
 42. Lehel

  2011. szeptember 19. hétfő at 16:15

  Nem nyitok vitát arról, hogy hogyan értelmezi önmagát a Szentírás. Ezt a reformátorok megfogalmazták. Lásd ott az érveket és ellenérveket.
  Igen, ellentmondásos a Biblia, mert amennyire isteni ihletettségű, annyiban emberi is, és a könyvek között különbségek vannak. De ez nem jelenti azt, hogy hibás. Azt hiszed te vagy az első, aki felfigyelt a Máté és a Lukács evangéliuma közötti különbségekre? Más is látta, sőt ki is javíthatták volna. De nem ezt tették, mert abszolút nem látták bajnak. Sőt még azt is mondják, hogy úgy Máté mint Lukács egy úgynevezett Q forrást használtak alapnak, mert a nyelvi és tartalmi hasonlóságok erre engednek következtetni, és még Márk evangéliumát is ismerték, és tőle másoltak.
  Szövegkritikai, irodalomkritikai, körtörténeti stb. alapon vizsgáld meg az evangéliumot, majd tedd fel a kérdést, hogy kinek íródott eredetileg és milyen szándékkal, majd megkapod az egyes szerzők teológiáját, azokat hasonlítsd össze, majd vond le a következtetést.
  És ha mindezt végigcsináltad, még akkor sem lettél hívő, hacsak a Szentlélek nem ébresztett hitet benned. Ez a Szentlélek munkája.

   
 43. Lehel

  2011. szeptember 19. hétfő at 16:45

  És hogy még érthetőbb legyek, vagy még jobban összezavarjalak itt van egy példa. Olvasok Ézsaiás könyvéből egy igét. Utánanézek, és a kortörténetből kiderül, hogy Ézsaiás akkor mondta ezt Izrael népének, amikor az fogságban volt stb. Ezt a kortörténetből tudom (plusz a Királyok vagy Krónikák könyvéből), nem a Szentlélek súgta a fülembe. A Szentlélek akkor lép működésbe, amikor ennek az igeszakasznak a mába szóló üzenetét keresem. Tehát nem a Szentlélek a hibás a felekezeti különbségekért, hanem inkább emberi gyarlóságunk.

   
 44. ateistanaplo

  2011. szeptember 19. hétfő at 17:10

  Miért gondolod, hogy azt hiszem én vagyok az első, aki felfigyeltem az ellentmondásokra? Ilyen állítást hol láttál? Azzal is tisztában vagyok, hogy minden egyháznak megvan a maga teológiája arra miért is vannak a Bibliában ezek az ellentmondások. Sajnos nem csupán elvétve, hanem tömegével. Azt, hogy a Lukács-Máté ellentmondásnak családfa ügyben mi lehetett az oka nem a Biblia magyarázta meg neked, hanem a történészek. Nagyon helyesen egyébként.

  Ha azt mondjuk ez nem nagy baj, mert lehetnek benne emberi hibák, akkor felmerül a kérdés, hogy miből tudjuk mi az igazság, mi az emberi hiba, esetleg szándékos emberi csúsztatás, hazugság? Itt eljutunk oda, hogy akkor mindenki a maga ízlése szerint csipegetheti ki a Bibliából mi az, amit elfogad és mit nem. Egyébként ezt is teszi a mai keresztények nagy része. Ki kisebb, ki nagyobb mértékben. A paletta széles a fundamentalistáktól az egészen liberálisokig, akiknek még az sem fontos, hogy a Jézus feltámadásáról, messiási mívoltáról szóló mesék igazak-e, hanem azt mondják a tanításaira kell odafigyelni, akkor is, ha csupán egy “jó ember” volt. Hogy ki melyik részén áll a palettának a kereszténységen belül az jóformán csupán egyéni ízlés kérdése. Ide vezet, ha az Írás nem egyértelmű, ha Isten megengedi, hogy hibák, tévedések, ellentmondások, hazugságok vegyüljenek a szavai közé.

  Ha olyan egyértelmű az Írás, mint a hívők állítják (akik persze egymással is vitában állnak teológiai kérdésekben), akkor miért van olyan sok keresztény irányzat (sok kérdésben akár teljesen ellentmondó tanításokkal)? Igen, igen, az emberi gyarlóság. Ezt már ismerjük. Isten sosem hibás, csak az ember. Noha ő volt az, aki mindenható létére sem volt képes egy ellentmondásmentes, hibamentes, hülyebiztos (ha már ennyire hülye az ember, hogy ennyire nem érti Istent) rendszert kialakítani.
  Te egyébként honnan tudod, hogy épp a te felekezeted értelmezése a helyes?

  Arról is beszéltünk már itt sokszor, hogy ha a hit Isten ajándéka (a Szentlélek munkája), akkor elég gyökér dolog tőle, hogy olyanért büntet embereket, amiről nem tehetnek. Mert ha ő nem adja meg valakinek a hit ajándékát, akkor nem tehet arról az illető, hogy nem hisz.

   
 45. Lehel

  2011. szeptember 19. hétfő at 18:48

  Őszinte kérdés: Neked problémát jelent a Lukács-Máté ellentmondás? Ha igen, akkor megvigasztallak, hogy van rá válasz. Az a javaslatom, hogy ne elégedjél meg a Biblia felületes vizsgálatával, hanem járj utána kérdéseidnek.
  Milyen szempontból nem tökéletes a Biblia? Úgy mint dokumentumkönyv, történelemkönyv, irodalmi mű stb? Igaz. Olvasd üdvtörténeti szempontból. Amúgy a keresztyénség nem könyves vallás, úgy mint az iszlám. Az iszlám nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szent könyve nem a földön keletkezett, tehát nem földi viszonyok között, és nem földi feltételek közepette. A keresztyén felfogás szerint a Biblia a földön keletkezett. Ez azt jelenti, hogy meghatározott korban, meghatározott régióban és meghatározott kultúrkörben. Ezt a körülményt a Biblia inspirált volta sem másítja meg. Amiként egy inspirált ember földi ember marad, és nem változik angyallá, úgy egy inspirált könyv is földi könyv. A keresztyének nem a Bibliában hisznek, hanem Istenben. Sehol sem hallottam még úgy a hitvallást, hogy hiszek a Bibliában. A Biblia eszköz Isten kezében, sőt hozzáteszem, hogy ellentmondásaival telítve is alkalmas eszköz.
  Továbbá mindketten egyetértünk (nekem úgy tűnik) azzal kapcsolatosan, hogy az eksztatikus jelenségek nem bizonyítanak semmit. Az eksztázis más világvallásokban is megtalálható…. Főleg az ókori vallások vannak tele ilyenekkel, sőt még az Ószövetség is beszél a baál papok őrjöngéséről. Hogy miért működött az első keresztyén gyülekezetek körében is? Azért, mert számukra ez igazolta az istenség létezését. Hangsúlyozom, hogy számukra, és nem számunkra. (Itt még van egy ószövetségi prófécia is, amire most nem térek ki) Aztán arról beszélnek az apostoli atyák és az egyházatyák, hogy ezek az ajándékok megszűntek. Amúgy olvasd el az 1Kor 13,8-at. Ott Pál arról beszél, hogy legyen bár prófétálás: el fog törültetni, legyen nyelveken szólás meg fognak szűnni, és hogy törekedjünk a fontosabb ajándékokra. (Ezzel még nem vagyok nagyon tisztázban, de tanulmányozom). De azt hiszem nem ez képezi a hit alapját.
  Olyanért büntet embereket, amiről nem tehetnek. Hát tudod Tavaszi Sándor dogmatikája megvilágítja ezt a kérdést. Ha lesz időm, akkor részletesen kifejtem. Jelezd, ha érdekel.

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 20. kedd at 14:43

   Őszinte válasz: A Bibliában nem a Máté-Lukács ellentmondás az egyetlen, ez csupán egy példa. Egyébként azokban a családfákban még nagyobb probléma, hogy felsorolták Jézus ősei között Jekóniást, akit az Ószövetségben Isten megátkozott – és nemcsak őt, hanem az utódait is. A zsidók joggal mondhatják ennek alapján – és mondják is -, hogy Jézus nem lehetett a Messiás. De természetesen nem ez az egyetlen érvük Jézus ellen.

   Azt látom, hogy az ellentmondásokat te elbagatelizálod, a szőnyeg alá söpröd. Pedig az ellentmondások közül sok akkor is problémát jelent, ha valaki elfogadja azt, hogy a Bibliának nem kell tökéletesnek lennie. Oké, ne legyen, de azért annyi elvárható lenne egy Istentől ihletett könyvtől, hogy lényeges kérdésekben ne legyenek benne ekkora hibák, bakik, ellentmondások és ne szüljön ennyi különféle, homlokegyenes eltérő értelmezést.

   “Ez azt jelenti, hogy meghatározott korban, meghatározott régióban és meghatározott kultúrkörben.”

   Nos és ez egyúttal azt is jelenti, hogy a parancsai csak abban a meghatározott korban, régióban és kultúrkörben érvényesek? Pl. vegyük a homoszexualitás elítélését. Vagy a nők helyét, helyzetét. Véleményed szerint a Biblia ezekről örök igazságot nyilatkoztatott ki vagy pedig csak az abban a korban, régióban és kultúrkörben érvényeset?

   “A keresztyének nem a Bibliában hisznek, hanem Istenben. Sehol sem hallottam még úgy a hitvallást, hogy hiszek a Bibliában.”

   A keresztények a Biblia Istenében hisznek. Van sok más Isten képzet is. Más vallásoké vagy a deista felfogás. Ezekhez nem kell a Biblia. De a kereszténység Isten-képéről, annak az Istennek a tulajdonságairól leginkább a Bibliából szerezhetünk tudomást.

   “Aztán arról beszélnek az apostoli atyák és az egyházatyák, hogy ezek az ajándékok megszűntek.”

   Mely egyházatyák? És nekik miért van feltétlenül igazuk?

    
  • Ricsi

   2011. október 2. vasárnap at 15:21

   “Az a javaslatom, hogy ne elégedjél meg a Biblia felületes vizsgálatával, hanem járj utána kérdéseidnek.”

   “Olvasd üdvtörténeti szempontból.”

   Es baszd meg idejon az arc es leall kioktatni a blog irojat, aki maga 20 evig volt kemenyvonalas kereszteny, benne a surujeben. Ez meg itt javasolgat, baszd meg.

   Nem igaz, eszem megall, komolyan mondom, a pofatlan arrogans rohadt fajtajat

    
 46. Lehel

  2011. szeptember 20. kedd at 17:46

  Nem bagatellizálok, csakhogy ez már lejárt lemez.

  Oké, ne legyen, de azért annyi elvárható lenne egy Istentől ihletett könyvtől, hogy lényeges kérdésekben ne legyenek benne ekkora hibák, bakik, ellentmondások és ne szüljön ennyi különféle, homlokegyenes eltérő értelmezést.

  Na most már csak a lényeges kérdésekben ne legyenek benne hibák? Amúgy ajánlom figyelmedbe az ökumenikus chartát, hogy lásd a lényeges kérdésekkel kapcsolatos állításokat.

  “Ez azt jelenti, hogy meghatározott korban, meghatározott régióban és meghatározott kultúrkörben.”

  Mi nem világos abban, hogy különböző körülmények között írták a Bibliát? Tán nem az égből pottyant le? Az ezzel kapcsolatos felvetésed nem helyes, mert kiragadtad a kontextusból a mondatom.
  Ettől eltekintve válaszolok. A nők helyzetét természetesen nem lehet a kortól, kontextustól eltekintve magyarázni. Abban az időben a nők tanulatlanok voltak, erre mondja Pál, hogy ne fecsegjenek a gyülekezetben. Ha a páli teológia egészében vizsgálod a nők helyzetét, akkor megint csak világos, és nincsen benne semmiféle diszkrimináció. A homoszexualitás pedig természetellenes dolog, ez bármely korban kór marad, mindaddig amíg a férfiak nem fejlődnek tovább az evolúció során. 😀

  A keresztények a Biblia Istenében hisznek. Van sok más Isten képzet is. Más vallásoké vagy a deista felfogás. Ezekhez nem kell a Biblia. De a kereszténység Isten-képéről, annak az Istennek a tulajdonságairól leginkább a Bibliából szerezhetünk tudomást.

  A válasz itt nem egyértelmű. Szerinted könyves vallás a keresztyénség?Ha igen, akkor felvetődik a kérdés: ha Istent a Bibliából lehet megismerni, akkor melyik a nagyobb a Biblia vagy Isten? Ha a Biblia tökéletlen, akkor Isten is az? És mi van Jézussal? Ő is egy könyv?

  Az egyházatyák írásai pedig történelmi szempontból érdekesek, nem pedig hermeneutikailag.

   
  • ateistanaplo

   2011. szeptember 25. vasárnap at 10:48

   “Nem bagatellizálok, csakhogy ez már lejárt lemez.”

   Miért lejárt lemez? Az ellentmondások, hibák továbbra is megvannak és amíg megvannak, olyanokkal elütni a dolgot, hogy “ez már lejárt lemez” bizony elbagatellizálás.

   “Amúgy ajánlom figyelmedbe az ökumenikus chartát, hogy lásd a lényeges kérdésekkel kapcsolatos állításokat.”

   És bizonyára sok keresztény felekezet nem fogadja el az ökumenikus charta értelmezéseit. Kinek van igaza? És honnan tudjuk, hogy kinek? Az ellentmondások, hibák csak zavart és ellentéteket szülnek a kereszténységen belül is. Ezt Istennek tudnia kellett volna, amikor megválasztotta a módszert, amivel üzen nekünk.

   “Mi nem világos abban, hogy különböző körülmények között írták a Bibliát? Tán nem az égből pottyant le? Az ezzel kapcsolatos felvetésed nem helyes, mert kiragadtad a kontextusból a mondatom.
   Ettől eltekintve válaszolok. A nők helyzetét természetesen nem lehet a kortól, kontextustól eltekintve magyarázni. Abban az időben a nők tanulatlanok voltak, erre mondja Pál, hogy ne fecsegjenek a gyülekezetben. Ha a páli teológia egészében vizsgálod a nők helyzetét, akkor megint csak világos, és nincsen benne semmiféle diszkrimináció. A homoszexualitás pedig természetellenes dolog, ez bármely korban kór marad, mindaddig amíg a férfiak nem fejlődnek tovább az evolúció során.”

   Pont erre a válaszra számítottam és pontosan arra akartam ezzel rávilágítani, hogy itt látunk két dolgot a Bibliában: az egyik azt mondja, hogy a nők ne szóljanak a gyülekezetben, ne tanítsanak, a férjüket kérdezzék meg, ha valamit tudni akarnak. A másik azt mondja, hogy a homoszexualitás bűn.

   A mai keresztények nagy része ebből az egyiket elfogadja (hogy a homoszexualitás bűn), a másikra meg azt mondja, hogy csak abban az adott kultúrkörben, társadalmi kontextusban volt érvényes. Miért? Legyetek következetesek! Ha az egyik érvényes ma is, akkor a másik is! Ja, hogy ma már nem lehetne a társadalom előtt felvállalni a nők diszkriminációját, mert az azonnal rávilágítana a kereszténység morális elmaradottságára? A homoszexuálisok diszkriminációját meg még elfogadja a mai társadalom nagy része (legalábbis itt nálunk), úgyhogy azt még lehet vállalni. Tőlünk nyugatabbra azt is egyre kevésbé amúgy.

   A magyarázatod arra vonatkozóan, hogy az egyik miért csak adott társadalmi kontextusban volt érvényes, a másik miért nem, nem kielégítő. Azt mondod azért adta ezt a parancsot a nőknek Pál, mert akkor tanulatlanok voltak a nők. És akkor erre az a kereszténység válasza, hogy maradjanak is azok? A nőnek a konyhában a helye? Egy bölcs Isten miért nem azt parancsolja inkább, hogy engedjétek a nőket tanulni, felzárkózni?

   A homoszexualitásról pedig: mi az, hogy természetellenes? A természetellenes az, ami a természetben nem fordul elő. Márpedig a homoszexualitás nagyon is előfordul. Pl. az ember legközelebbi genetikai rokonai, a bonobók csaknem mind biszexuálisak. Az állatvilágban ugyanúgy van homoszexualitás, mint az emberek között. Akkor tehát mi a természetellenes? Sokkal természetellenesebb az pl., hogy autóval járunk.

   A vallások egy része minden bizonnyal azért tiltotta a homoszexualitást, mert az nem produktív szexualitás, nem hoz létre utódot. A régi zsidók úgy hitték, hogy a spermium ki tud fogyni ezért véteknek tekintették, ha azt valaki nem gyermeknemzési célból “pocsékolta” (homoszexualitás, maszturbálás, vagy Onán bűne). Azért ennél ma már kicsit felvilágosultabbak vagyunk. Valahol az is érthető, hogy egy törzsi kultúrában, egy kis népnél fontos volt a szaporulat. De a társadalmi viszonyok mára ehhez képest is megváltoztak. 7 milliárdan vagyunk a Földön, úgyhogy nem fenyeget az emberiség kihalása, legalábbis azért nem, mert nem szaporodunk. Úgyhogy a homoszexualitás bűnné való nyilvánításának is megvoltak az adott korra érvényes indokai, amely indokok azonban ma már nem érvényesek. Tehát akkor ez miért nem csak egy adott korra, társadalmi kontextusra érvényes tiltás?

   “A válasz itt nem egyértelmű. Szerinted könyves vallás a keresztyénség?Ha igen, akkor felvetődik a kérdés: ha Istent a Bibliából lehet megismerni, akkor melyik a nagyobb a Biblia vagy Isten? Ha a Biblia tökéletlen, akkor Isten is az? És mi van Jézussal? Ő is egy könyv?”

   Ha a Biblia tökéletlen, akkor felveti azt az erős gyanút, hogy pusztán és teljes mértékben emberi kreálmány, akárcsak a többi érdekes, ámde ugyanilyen tökéletlen mitológia. Nemhogy nem Isten írta, de még csak nem is Istentől ihletett. Jézussal mi van? Nos, a Biblián kívül nincs bizonyíték arra, hogy egyáltalán létezett, úgyhogy az ő alakját is csak a Bibliából ismerjük (nyilván egy eltorzított formában). Tehát a kereszténység számára fontos a Biblia, igen. “A teljes Írás Istentől ihletett.” – írja. (Persze az jó kérdés, hogy a szerző itt mit értett “teljes Íráson”, lévén akkor még nem létezett a kánon. Beleértette vajon a ma apokrifnak tekintett iratokat? Vagy csak néhány könyvet? Vagy az Ószövetségre értette?)

    
  • Ricsi

   2011. október 2. vasárnap at 15:24

   “A homoszexualitás pedig természetellenes dolog, ez bármely korban kór marad”

   Szemet fasiszta diszno

    
 47. Tubákos Szelence

  2011. szeptember 25. vasárnap at 10:55

   
  • Ádám

   2011. szeptember 25. vasárnap at 11:49

   Nagyon felkavart a videó! Szerencsétlen gyerekek… Egyszerűen megkínozzák őket ezek az állatok! Ilyenkor hol van Ratzinger, meg a többi Isten bajnoka? És persze a pap egy szemét csaló, az ördögűzéses jelenetnél egyértelműen egy trükk segítségével veri át a híveket. És persze, hogy pénzért megy az egész. Irritáló, gyomorforgató! És ezek után van mersze BÁRKINEK azt kérdezni, hogy “mégis mi a bajunk a vallásokkal, miért foglalkozunk vele ennyit?”

    
   • K Ádám

    2011. november 26. szombat at 15:28

    (A pénz nem csak a vallásokat fertőzte meg, hanem a világot is. Bár csak a vallást tudná megfertőzni, hogy karanténban maradhatna..)
    Nem a pénzzel van baj, hanem azzal amit az emberekkel képes tenni, ha minden áron meg akarják szerezni. Nem csak a vallásos embereket, de a világiakat is képes demoralizálni. keresek egy témakört ami ezzel foglalkozik itt, és beemelek egy linket.

     
 48. Tubákos Szelence

  2011. október 2. vasárnap at 12:14

  Hmmm:

   
 49. krisztianerik

  2011. október 2. vasárnap at 18:30

  komolyan mondom ezek a videók megnézése után , nekem ne pampogjon egyetlen szuper szellemi keresztény sem , hogy isten igy meg úgy cselekszik az életében . Nevetséges és egyben felháborító is .
  És még csodálkoznak az ide írogató keresztények , hogy nem kérünk ebből az egész cirkuszból ami isten nevében folyik.
  Inkább hisznek ezeknek a cirkuszi produkcióknak , mint a józan eszüknek .
  Akkor miről is beszélünk???

   
 50. Lili

  2011. október 11. kedd at 09:38

  Allah tőőőőcsdbeee 😀 😀

  Iszlamista benny hinn 😀

   
  • AK

   2011. október 11. kedd at 10:02

   Lám-lám, jó biznyic ez mindenhol…

    
 51. Lajos

  2011. október 25. kedd at 07:56

  A WOODOO:

  Durva!!!

   
 52. brainstomer

  2011. november 25. péntek at 12:46

  Melyik a jobb? ha nem keressük Istent és van? vagy, ha keressük Istent és nem létezik?

  Első esetben az örök életet (boldogságot nyálasan) szalasszuk el. (tudom a földi fejünkkel befogadhatatlan dolog az örök, így inkább fogalmazok úgy, hogy:jutalom ami nem fogy el.)
  Második esetben talán erkölcsösebben kell élnünk (a francba) és hinnünk valamiben (teis hiszel abban, hogy nincs isten így sztem nem olyan nagyon megerőltető hinni abban, hogy van)
  Namost. A második esetben lehet, hogy nem használod ki a RÖVID életed minden pillanatát, de amikor elmúlik úgyis mindegy. nem? 😉 teljesen mindegy, hogy mennyit élveztél belőle. de, ha másokért élsz,. másokon segítesz az (biztos hülye vagyok) de azér az szerintem szép. (kicsit álszenten írok, mert ez nekem nagyon nehezen jön össze, de megpróbálom)

  csak én érzem, h szánalmas élet az, ha lavírozunk a fogyasztható, elmúló boldogságforrások között, pazaroljuk az életünket és közben egyre intellektuálisabban próbáljuk meg bíztatni magunkat, h hülyeség, h lehet isten… sose tudjuk meg bakker 🙂 /ebben az életben/

  (hosszú írásokat olvastam mellette és ellene)

  szerintem sokkal jobb kockázat (végülis 50%, menőbb a lottónál, annyira nem kér nagyot tőlünk az élet, hogy higyjünk benne) hátha tényleg számít az életünk minősége valahol máshol!

  szóval fogadj meg egy tanácsot:) szüntesd meg ezt az ateista naplót és helyette segíts másokon, hidd el csak javítanál vele a világ erkölcsösségén, a világon, mert szerintem ez a demotiváló blog (ahol az írásaid nem megalapozottabbak az Istenhívőkénél, egyik sem tud az lenni) ront a világon, és gondolom nem akarsz negatív szereplője lenni a világnak. (mások számára)

  és attól még maradhatsz irónikus, /mer télleg jól ironizálsz/ csak ne mások kárára, kiröhögésére.

  viszlát 🙂

   
  • ateistanaplo

   2011. november 25. péntek at 18:15

   Sokáig nem voltam egyéb elfoglaltságaim miatt, de látom nem sok mindenből maradtam ki. Amit te itt leírsz az az ócska Pascal fogadása “érv”, amiről a véleményemet egyszer már megírtam itt: https://ateistanaplo.wordpress.com/2011/03/17/pascal-fogadasa/

   Csak sajnálni tudlak, ha a te életed a képzeletbeli barátod nélkül olyan sivár és szánalmas lenne, mint amilyennek itt felvázoltad. Az enyém nem ilyen. Azért is sajnállak, mert jó érvnek tartod az istened mellett a félelmet és a riogatást (azért térjünk meg mert hátha valahol számít bla-bla-bla).

   A tanácsaidat meg tartsd meg magadnak! Az Ateista Napló működtetése és a másokon való segítés nem zárja ki egymást kölcsönösen, úgyhogy engem te ne oktatgass a segítségről. Honnan tudod, hogy nem segítek többet a rászorulókon, mint te például?

    
  • krisztianerik

   2011. november 25. péntek at 18:36

   kedves brainstomer !

   Most nagyon megijedtünk tőled ::)))) egy újabb megmondó embertől ::))) Köszönjük , hogy nem tartod tiszteletben a szabad gondolkozás elvét . Azért szeretnéd , hogy keresztények legyünk mert te is az vagy ! Ami neked jó az nem biztos , hogy a másik félnek is az .Ne adj nekünk tanácsot , mert mi sem adunk neked ::))) A szabad akarat csak addig tart nálatok , míg meg nem tér az ember , utána már nincs szabad akarat azt kell csinálni ami le van írva , ill a nem látható istened diktál , mert ha nem azt csinálod akkor lesz majd dádá ::)))
   Viszlát::))))

    
  • Ricsi

   2011. november 25. péntek at 18:40

   Nem irtam egy ideje, mert elarasztottak a blogot a hozzad hasonlo allatok es mar okadhatnekom van attol az egesztol, amit ideszartok allando jelleggel.

   Am itt azert meg akartam varni, amig Ateistanaplo valaszol, mert ot szolitottad meg:

   “szóval fogadj meg egy tanácsot:) szüntesd meg ezt az ateista naplót és helyette segíts másokon”

   Te meg fogadd meg az en tanacsom: ne utasitgass es ne ugass bele masok dolgaba, amikor nem kerdeznek, te arrogans pofatlan bunko paraszt

    
   • krisztianerik

    2011. november 25. péntek at 20:42

    na ez aztán döfi::)))

     
 53. Lili

  2011. november 25. péntek at 16:02

  “szüntesd meg ezt az ateista naplót és helyette segíts másokon, hidd el csak javítanál vele a világ erkölcsösségén, ”

  Nem gondolkodsz.

   
 54. Lili

  2011. november 30. szerda at 16:10

  Nanorészecskéktől fogunk betépni

  http://index.hu/tudomany/biotech/2011/11/30/digitalis_formaban_erkezhet_a_jovo_kabitoszere/

  “A kaliforniai Berkeley Egyetem idegorvosai már végeztek néhány kísérletet, amelyek során az agytevékenység mintáiból reprodukálták a vizsgált alanyok által látott képeket. Talwar szerint, ha ezt kombinálják a koponyán keresztüli mágneses stimulációval, az lehetőséget kínál az elektronikus úton történő betépésre.”

   
 55. ditte

  2011. december 2. péntek at 13:13

  De jó lesz nektek Lili!jó szórakozást!

   
 56. Tubákos Szelence

  2011. december 3. szombat at 01:22

  A Hologramtechnikával már kézelegni sem kell, mint a gyülekezetekben. Előállítják a képzeletet, hogy még jobban lehessen koncentrálni a hülyeségre:

  (Kiváncsi vagyok mikor jön ki az első nyilvános Jézus hologram. Na ott lesz aztán ereszd el a hajad.. 🙂

   
 57. ditte

  2011. december 4. vasárnap at 10:08

  Majd meglátjuk kedves Tubakus szelence hol fog több őrült fiatal kitermelodni.tudom h számotokra veszélyes a keresztény hit, a ti szempontotokbol biztos igazatok van.de mivel egyre kevesebben ternek meg, igy hat ez mar a jovore nezve nem lesz veszely. mi teszi betegge a fiatalokat. Hu de jó!!! Mar drogot sem kell venni!! Elmegyünk a discoba és mar jól be is tepünk a super technikatol.super.biztos èrtelmes,egészséges generáció fog felnőni.gratulálok az e fajta fejlődésnek.

   
  • Kantarella

   2011. december 4. vasárnap at 14:45

   Szerintem Tubákos Szelence csak viccből tette fel ezt a videót, nem tudom, mit kell ezen fennakadni. Mellesleg meg Hatsune Miku (a zöld hajú csirke a videóban) egy japán emberek által megalkotott, főleg japánok által kedvelt figura, nagyon jól tudják ők, hogy nem valóságos. Ha viszont ezt a technikát alkalmaznánk Jézus megjelenítésére biztos lennének, keresztények, akik azt hinnék igazi. 😛 A vokaloidok nagyon jó kis programok, ha emberi hangokat kell előállítani, és ennyi. Az ehhez kapcsolódó hozzászólásod, olyan a kákán is csomót keresek típusú. Hatsune Miku- tól biztos nem fog senki sem beszívni :D, ők így szórakoznak, szeretik a manga, anime figurákat, végül is a késői kultúrájuknak a részét képezi már.
   Ez a nanorészecskés betépési mód, amit Lili belinkelt, eléggé kísérleti stádiumban van még, és főleg az ártalmas drogok visszaszorítására van kitalálva. Azaz sokkal biztonságosabb lesz, mint a hagyományos szerek, melyeknek így is elég sok használója van még az USA-ban is, ami mellesleg egy keresztény országnak számít.

   Addig is, inkább Mikuval szívjunk be:

    
  • Tubákos Szelence

   2011. december 8. csütörtök at 10:28

   “mi teszi betegge a fiatalokat. ” A keresztény agymosás mindenképpen.
   Olyan igérgetésekre, állitásokra alapozzák az életüket, amik NEM valósak.

   A Hit Gyülekezete tagja voltam 13 évig, de már elötte keresztény voltam.
   Tapasztaltam többtucat ember megnyomorodását, tönkremenetelét személyesen.

   Ne hazudozz itt nekem a szuper kereszténységröl!!!!!!!!!!!!

    
   • krisztianerik

    2011. december 8. csütörtök at 15:05

    Kedves Tubákos szelence!
    Jó néven venném ha te is leírnál 1-2 érdekes esetet ami veled vagy másokkal megtörtént. Hátha van a történeteinkben valami hasonlóság.
    Üdvözlettel krisztianerik::)))

     
 58. ditte

  2011. december 4. vasárnap at 20:54

  Szerintem meg ha gyereked lesz és majd azt mondja “megyek anya a diszkóba.nem fogok igazából drogozni csak biztonságosan betèpek.:)))))))” akkor biztos nyugodt szívvel engeded majd el.nehogymá ez megnyugtató legyen egy anyukanak.a kákán csomó keresés az inkább a keresztenyeken van keresve.lehetne a világba mit osztani, sokkal de sokkal veszélyesebb dolgokat is mint a kereszténység.

   
  • Kantarella

   2011. december 4. vasárnap at 21:23

   Ha gyerekem lesz, akkor remélhetőleg fog annyi értéket kapni tőlem, hogy nem fogja lázba hozni a diszkó hangulat (ellentétben sok keresztény fiatallal). Ha meg mégis, akkor is lesz annyi felelőssége, hogy vigyázzon magára. Van különbség az alkoholtól, kemény drogoktól való betépés és az egészségre nem káros, jó hangulat megteremtése között. Egy vokaloidos videóba (Aminek egyébként, semmi köze sincs sem az ateizmushoz, sem a kereszténységhez. Arról énekel, hogy mennyire örül, hogy énekelhet az embereknek, meg hogy foglalkoznak vele, szórakoztatja őket) való belekötés pedig kákán csomót keresés. A kereszténységnek sokkal több káros hatása van, mint egy szintetikus énekhangot létrehozó programnak.

    
 59. ditte

  2011. december 5. hétfő at 09:44

  Kedves Kantarella?nem mindent keresztenyfenyben kell olvasni amit írok. A betepeshez csak annyit h amikor a te gyereked odanö, h discoba jár, akkorára mar olyan természetes lesz a nanoreszecskes betepes, h az lesz a maradi, kikozositett fiatal aki nem ezt csinálja.most kinevethetsz de hidd el h ez a jövő.és azt is tudod jól h amit mi atadunk a gyerekeinknek, arra sokszor a tinédzser nagy ivben ka… A legnagyobb hatást majd a banda amiben benne lesz az fogja rá gyakorolni.és azok a fiatalok nem biztos ám h azokat az értékeket fogjak otthonról hozni mint a tied.de kívánok neked tényleg,tiszta szívemből minden,minden jót a jövőre nézve.most lelepek végleg,mert mara mar nem sok értelmet látom annak h itt legyek.ne h azt gondold h sértődés vagy hasonló okok miatt.nem.meg mindig ugyanúgy kedvellek benneteket…:))))))
  Legyetek jók!és remelem h egyszer azért osszefutok valakivel közületek mèg ebben életben.

  Pussz mindenkinek.:))

   
  • Kantarella

   2011. december 5. hétfő at 12:40

   Kedves ditte,
   Nekem olyan értékeket tudott adni az ateista apám, és a páromnak is olyan értékeket tudtak adni az ateista szülei, hogy messze elkerültük a bulizós, piálós, cigizős, drogozós társaságokat, rendben, volt jó pár olyan haverunk, de nem folytunk bele az ő életmódjukba, elbeszélgettünk velük és ennyi. Én például sosem voltam diszkóban, és nem érdekelt, hogy a többiek mit gondolnak erről, vagy esetleg kiközösítenek. Kit érdekel, hogy kiközösítenek? Büszke voltam, hogy különb vagyok náluk, és képes voltam felfogni 14-15 évesen is, hogy mi a jó az egészségemnek és az elveimnek. Elvoltam a könyveimmel, meg a filmezéssel, meg a nyelvtanulással. Voltak nagyon jó fej barátaim is, ők sem jártok olyan helyekre, sétálgattunk, vagy beültünk valahová beszélgetni. Persze, kíváncsiságból én is kipróbáltam az alkoholt, meg a cigit, de végül is antialkoholista lettem, és nem cigizek, (Nem tudom, mit szeretnek rajtuk, ocsmány íze van mindkettőnek, a málnaszörpinek például sokkal jobb íze van). Mivel, az egyén képes megválasztani a társaságát, és hajlamos hasonszőrű emberekhez csapódni, ezért a társaság nem bele viszi az ilyen dolgokba, hanem önszántából, a társaság tagjaként, velük együtt lép bele hasonló helyzetekbe. Nem minden fiatal hajlandó ilyen társaság tagját képezni. Gondolom a Te kislányod is megválogatja a barátaid.
   Ettől a nanorészecskés betépéstől meg nem kell félni, jól bevizsgálják, ha valami kártékony hatása is lesz, vagy kiszolgáltatottá teszi az embert, akkor biztos, hogy azonnal le fogják állítani a kísérleteket, nem fogják engedélyezni, vagy be fogják tiltani,. Engem a mostani drogok és az alkohol sokkal jobban megrémít.
   Áh, úgyis jössz majd te. 😀 😀

    
 60. Lili

  2011. december 8. csütörtök at 17:26

  . Ki ölte meg Góliátot???? :

  “Azután újra lőn háború a Filiszteusokkal Góbnál, hol Elkhanán, a Bethlehemből való Jaharé Oregimnek fia megölé a Gitteus Góliátot, kinek kopjanyele olyan vala, mint a szövőknek zugolyfája.”

  Sámuel II. könyve:21:19

   
 61. blamba laji

  2011. december 29. csütörtök at 17:51

  az események ami az agyatokban történnek ti okos ateisták azok hatalmas és felbecsülhetetlen zűrzavarok.Mivel ti azt mondjátok hogy az ember evolúció során fejlődöt ki,akkor ti egy pár év múlva ugy gondolom hogy valamiféle szuperlényé vagy netalán repülő szuperhősé fogtok fejlődni. IGY tovább tovább és tovbb .A VÉGTELENBE ÉS TOVÁBB……..

   
  • AK

   2011. december 29. csütörtök at 19:13

   Hihetetlen tudatlanságról tesz tanúbizonyságot minden szavad.
   Nem tudom mit szeretnél elérni, de eddig csak szánalmat éresztettél.

    
  • krisztianerik

   2011. december 29. csütörtök at 19:25

   Igy van Bamba Laji::))) szerencsétlen eszünkkel fel sem tudjuk fogni az isten és a te magasröptű gondolataitokat . Az események amelyek a beszűkült és korlátolt agyadban zajlanak és mindig csak isten köröl forognak , hagyd meg magadnak . Inkább zárd magadra belső szobád ajtaját és leborulva szüntelen forgasd a csöppnyi agyadban a önámításod által alkotott nem létező isten mennyei beszédit . Övezd magad körös- körűl dicsőséggel és mikor felállva, fényeket látol magad körűl , melyek nem a lámpa fényei , naaaa!!!….. Akkor hívd a mentőket , mert bizonyára kezelésre szorulsz ::))))Tovább..tovább A VÉGTELENBE ÉS TOVÁBB…….

    
 62. K Ádám

  2011. december 29. csütörtök at 19:50

  A cinizmus a bűn barátja.

   
  • xingtao

   2011. december 30. péntek at 01:49

   LOL

    
 63. blamba laji

  2011. december 29. csütörtök at 20:31

  halleluja dicsőség az úr jézusnak mindöröké ÁMEN

   
  • krisztianerik

   2011. december 29. csütörtök at 20:45

   Micsoda tudás van nálatok nem semmi ::)))) Kaptok 1-1 piros pontot::))))

    
 64. Kantarella

  2011. december 29. csütörtök at 21:15

  Bamba Lajcsi:
  Halleluja, dicsőség a Repülő Spagetti Szörnynek mindörökké! ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁMEN! 🙂 🙂

   
 65. AK

  2011. december 29. csütörtök at 23:53

  Ádám:
  Az irónia az intellektus egyetlen finom, kultúrált fegyvere a babonával szemben.

  Kantarella:
  Bocs, de a kánon szerint RÁMEN! 😉

   
  • K Ádám

   2011. december 30. péntek at 10:44

   Az irónia provokatív humor. Illés baál papjait provokálta például, hogy Baál biztosan alszik. Allahról karikatúra jelent meg, ami szintén provokáció volt ezúttal az Iszlám felé. A kereszténység felé is használható provokáció. A provokáció mindig tartalmaz sértést, és mindig van tárgya ami ellen irányul. A humorban szinte mindig van egy kis irónia valamivel kapcsolatban, ettől vicces talán. Az ember csak akkor él valamivel szemben kizárólag iróniával, ha azt ellenzi és nem képes, vagy nem akarja megérteni, legyen az akár politikai, etnikai, vagy vallási téma.
   A folytonos irónia a szembenállás jele is, és a megértés hiánya.
   Ha valaki az iróniájával vétlen embereket bánt, annak az iróniája nem tapintatos. A komikusok például az iróniából élnek meg. A lekezelő, másokat lekicsinyítő, vagy túlságosan egyoldalú humor mindig egyre szűkebb táborban népszerű. A jó humoron az ember nemi, faji, politikai, vallási hovatartozás nélkül tud derülni, de lehetnek fordulatok amelyben érintett. Ilyen dolog ez, én mégis még a melegekkel, vagy az Iszlámmal kapcsolatban sem élek szívesen iróniával, mert nem tartom problémamegoldásnak.

    
   • AK

    2011. december 30. péntek at 11:05

    Mások vagyunk. A vallásosság majd minden formája szembe megy a jelenlegi tudomány bizonyos tényeivel. Az ilyen szándékos tudatlanságra én legszívesebben iróniával reagálok.

    “Az ember csak akkor él valamivel szemben kizárólag iróniával, ha azt ellenzi és nem képes, vagy nem akarja megérteni, legyen az akár politikai, etnikai, vagy vallási téma.”

    A szándékos tudatlanságot ellenzem. Tökéletesen meg tudom érteni azon legkülönfélébb szociális helyzeteket vagy pszichológiai állapotokat amik indokolják a vallásos meggyőződést. Ilyen szempontból nincs hiány a megértésben. Viszont a mindenki számára rendelkezésre álló tényekkel (kb középiskolai szintű tudományos anyag) való arrogáns, önigazult, kritikát nem tűrő szembehelyezkedés szerintem megérdemli a gúnyt.

     
 66. K Ádám

  2011. december 30. péntek at 12:07

  ID/evolúció topikon igen.
  A hit alapvetően fogalmaz meg a természet felett álló csodákat amik tudományosan értelmezhetetlenek, de nem is mint tudományban, hanem mint csodában hisznek benne. Az élet mindaddig csoda amíg nincsenek meg a törvényei a keletkezésének, vagy nem látható benne a fejlődés újat hozó mértéke. A természeti törvényt le lehet írni, és meg lehet jósolni a várható eredményét, hatását. Hogy ki melyik tudós felé elfogultabb az személyfüggő. Az ateisták viszont nem csak a teremtéssel, de alapvetően a hit természetével kapcsolatosan irónikusak, ezért nevezik a hitet babonának, hiedelemnek. Az együgyűséget, a racionalitás hiányát sugalmazzák ezzel. A hívő valóban képes elfogadni az anyagi törvények felett álló jelenségek létezését, de ez nem zárja ki azt, hogy az anyagi törvényekről alaphelyzetben nem gondolkodik racionálisan, főként ha az beleesik a számára észlelhető természeti törvények körébe.

   
  • AK

   2011. december 30. péntek at 12:57

   Hiába állítod be a hitet egy általános természetfelettire való rácsodálkozásnak. A vallásos hit és legfőképpen az intézményesült kereszténység integrált része rengeteg nevetséges babona. Ugyan te most a (még) megmagyarázhatatlan jelenségek természetfeletti okáról való meggyőződésnek definiálod a hitet, attól még erre az alapfeltevésre rárakódik rengeteg nagyon is konkrét, nevetséges bronzkori, középkori babonaság, és ezek adják ki a kereszténység tanításainak, hitelveinek gerincét. Elhatárolódhatsz a vallás nagy részétől, de akkor már hívd másnak légyszíves, mert akkor az már NEM AZ.

    
   • Kantarella

    2011. december 30. péntek at 13:01

    Igen, hívd inkább Kádámizmusnak! 🙂

     
   • K Ádám

    2011. december 30. péntek at 20:31

    Egy templomban láttam egy festményt, kigooglizhatnám kiről, de nem fontos. A halaknak prédikált s azok a vízből fejüket kiemelve hallgatták. Van a fickó aki átvitt egy nagyon nehéz kisfiút a vízen. Van aki sárkányt ölt, és ki tudja még mi minden. Szentek akikhez tárgyak elvesztésekor lehet imádkozni, védőszentek akik várostűztől védenek, vadászni segítenek meg hasonlók.
    Materialistaként nem tudom mennyire lehet különbséget tenni egy csoda leírása és egy babona között. Én hívőként kiváncsiságból beleolvasgattam az apokrif iratokba, és pont a babona volt az ami miatt akkor is éreztem volna a különbözőségét, ha sohasem kánonizálák, egyeztették volna a szent iratokat.

    A szűznemzés például babonaként van elkönyvelve. Eddig azért mert senki nem tartotta lehetségesnek az emlősöknél, és sokan nem is voltak vele tisztában, hogy vannak fajok ahol természetes is. Ma már az emlősöknél is lehetséges, mert a tudomány, pontosabban az ember rájött, hogy hogyan lehet a női ivarsejtet rávenni a termékenységre hímivarsejt nélkül. Ha hallottatok Kagujáról, akkor tudtok erről. Most már csak amiatt babona, hogy ez magától nem történhet meg. (Ezt nem is hiszi senki.) Viszont ma már tudni, hogy beavatkozással technikailag lehetséges. Nem hiszem, hogy az ember valaha is eljut a teremtés kivitelezéséig, még kevésbé, hogy automata természeti törvényt talál rá. A fizikában pedig mára eljutott odáig, hogy aranyat tud csinálni más fémből (régebben a babona szintjén kutatta), de nem tudni meddig jut el ezután az anyag manipulálásában. Amíg a vizet például hűtés nélkül nem tudja megkeményíteni, addig nem hiszi el, hogy viselkedhet így a H2O, de ha valaha is eléri majd, akkor már tudománynak fogja mondani mindaddig amíg emberi beavatkozással valósul meg.
    A babona nem egyszer valóban működőképes dolgok megfigyeléséből, megértés nélküli ismétléséből, alkalmazásából ered. Ha valami véletlenül bevált például egy betegség, egy bőrpanasz ellen, az ember alkalmazta, és minden körülményt, szert használt amíg nem tudta konkrétan azok közül mi milyen mértékben járult hozzá a gyógyuláshoz. A babona egyben kíváncsiság is, és csak az ismétlésekkel, kutatásokkal tisztul tudománnyá, megfejtett ismeretté.
    Az én szememben az evolúció a fajok hasonlóságán alapuló modern babona. Hasonlítunk a majmokra, miért ne lehetnénk közös őstől? Nem feszegetem, mert az evolúció az ateizmus ‘szent tehene’ nem szabad bántani..

     
  • AK

   2011. december 30. péntek at 13:11

   Mondok egy példát, amivel egyik rokonom tett nekem bizonyságot nemrég. Egy teljesen általános, jóhiszemű kereszényi gondolat, egy mindennapi csoda:
   ” Amikor külföldön dolgoztam egy teljesen idegen kultúrában, mint a magyar cég csoport vezetője, rajtam kívül csak férfiak voltak a csapatomban és nehezen fogadtak el vezetőnek, akkor sokat imádkoztam, és Isten olan bölcsességet adott, hogy sikeresen megoldottuk a feladatokat és a végére még el is kezdtek tisztelni és sok elismerést kaptam a munkámra. Erre magamtól nem lettem volna képes, Isten adot erőt és bölcsességet, sokszor olyanokat is mondtam amin akkor és ott meglepődtem, mert “magamtól” nem lehettem olyan bölcs. ”

   Itt a kedves keresztény hölgy a saját intellektusára csodálkozik rá, és a belső értékeit és a saját sikereit tulajdonítja Istennek. Nálam okosabb etológus vagy pszichológus lehet hogy szépen el tudná magyarázni a sikeres vezetői viselkedésnek a kialakulását, annak okait, folyamatát, hogy “felnőtt a feladathoz”. Neki azonban ez mégis egyértelmű bizonyság az Istenhitére. Erre tényleg egy szó van: babona.

   Ez egy szép személyes bizonyság, és szerintem sokkal hatásosabb mint a varázslatos gyógyulásokról vagy természeti katasztrófákról szóló grandiózus isteni csodák… És mégis milyen gyenge lábakon áll nem?

    
 67. AK

  2011. december 31. szombat at 01:38

  Ádám:
  Te most komolyan az alkimisták vágyát igazolod? Megtaláltad a bölcsek kövét? Aranyat lehet csinálni más fémekből? Hogy is van ez? Mire hivatkozol? Tényleg van ilyen? (NINCS)

  Az az érved pedig hogy a szűznemzésre elméletben képes bizonyo szervezet az miért bizonyíték a kereszténység igazára? Az hogy ma már értjük a földrengéseket az bizonyítés arra hogy Jerikót isten rombolta le? (NEM, max arra bizonyíték hogy akkor és ott volt egy földrengés a kőzetlemezek találkozása mentén)
  Tehát megint teljesen hiteltelen az érvelésed, bocs.

  Az evolúció nem a fajok hasonlóságán alapuló modern babona!!! (eddig nem akartam hiteltelenné tenni magam a vulgaritással, de itt indokoltnak érzem) Az evolúció egy kibaszott szerteágazóan bizonyított tudományos faktum. És pont. Az hogy te ezt nem érted az kizárólag a te tudatlanságodra bizonyíték. (na jó és arra is hogy nem egy nagyon egyszerű téma). Tényleg inább olvass el egy ide vonatkozó könyvet (ajánlhatok is) és inább utna nyílváníts véleményt az evolúció témájában.

   
 68. K Ádám

  2011. december 31. szombat at 15:59

  “Aranyat lehet csinálni más fémekből?”

  Most ennyit találtam:
  http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9188578
  Szóban hallottam erről és meglepett. Sem tévében, sem máshol nem találkoztam még ennek a megerősítésével. Csak addig esztelenség, amíg tényleg meg nem csinálják, vagy amíg el nem terjed az ismerete annak, hogy már megcsinálták. Utána tudomány lesz, és kevesek előtt valószínűleg most is az, ha így van, még ha nem is közismert.

  “Az az érved pedig hogy a szűznemzésre elméletben képes bizonyo szervezet ..”

  Nem csak ezt mondtam. Azt is mondtam, hogy az emlősöknél ezt mesterségesen az ember meg tudja oldani. Az emlősök nem képesek erre. Ez csak arra bizonyíték, hogy az ember csak addig hiszi, hogy a természet törvényei megváltoztathatatlanok, amíg nem ő maga változtatja meg, vagy manipulálja azokat.

  Az evolúcióra vannak bizonyítékok. A leletek kormeghatározása, a rétegekben való elrendeződésük, genetikai hasonlóság, illetve a fajok, fajták változásra való képessége. A tudomány szintjén illik elfogadni ezeket, és nem élni ellenvetéssel, de egy civil szabadon dönthet arról, hogy hogyan értelmezi a hasonlóságot, az alkalmazkodóképességet, vagy elfogadja-e a kormeghatározást hitelesnek. Vagy a fényévnyi távolságokban látható csillagok helyzetét. Az átlaghívő átlép ilyen logikai dilemmákon, mert szívből hisznek, és nem foglalkoznak értelmi akadályokkal. Számukra a hit életforma, elhivatottság, és identitás. Mások elvi kérdésekkel is foglalkoznak, és eltöprengenek a tudományos dilemmákon is. Számomra úgy három dolog okoz problémát a fajok, és a Föld eredetével kapcsolatosan. A csillagok távolsága, a ragadozó fajok eredete, a kormeghatározás. A negyedig a kémiai genezis lenne (ha tudományosan ismert lenne). Minthogy Istenben nem tudományos okokból hiszek, így ezek az értelmi korlátok nem zavarnak meg a hitemben. Ellentmondanak annak amiben hiszek, de meg tudom határozni a tudomány hitemmel szembeni állításait, vagy akár csillagászati tényeit, így tudom hogy tudományos értelemben miben vagyok irracionális, miben szkeptikus. A hétköznapok szintjén ez nem tesz babonássá, vagy nem olyan szinten hogy az nyilvánvalóvá váljon. Materialista szemszögből túl vagyok a racionalitás határán. A társadalom ennyit befogad, nem néz furcsa szemmel arra aki imádkozik, vagy áldást kíván, ezek materiálisan irracionálisak, és a bibliai hit is az. A materiális irracionalitás nem feltétlenül az értelem hiánya. Okos ember is dönthet így.

   
  • AK

   2011. december 31. szombat at 17:35

   Természetesen jogodban áll tudatosan figyelmen kívül hagynod a hitednek ellentmondó tényeket. Aki tudatosan a választja a tudatlanságot, még önmagával se hajlandó őszinte lenni, az egyéb gazságokra is képes. 🙂

    
 69. K Ádám

  2012. január 1. vasárnap at 19:19

  “az egyéb gazságokra is képes.”

  A dawkinsi ateizmussal pont ez a problémám. Kriminalizálja a vallást, köztük a kereszténységet úgy, hogy ez rengeteg hívővel szemben nem helytálló.

  “tudatosan a választja a tudatlanságot”

  Egyrészt amit az emberek zöme tud például a csillagászatról az megtanított tudás. Nem biztos hogy a csillagászat tévedhetetlen, hogy a fekete lyuk az aminek gondolják, vagy hogy vannak többmillió fényévre lévő csillagok amiket látunk. A csillagászok meg vannak róla győződve hogy vannak, és hogy a méréseik, valamint a hőképelemzésük helytálló. Én nem vettem részt ilyen vizsgálatban, nem tudom mennyire hiteles, ezért nem tudhatom, hogy úgy van-e, és nincs felltétel nélküli bizalmam sem a csillagászokban, sem a paleontológusokban, sem a geológusokban.

  A tudatlanság az, amikor az ember nem tud valamiről, nem pedig az amikor tud róla de közvetlen részvétel hiányában, valamint ellentmondó meggyőződés alapján megkérdőjelezi a hitelét.
  Semmit nem utasítok el a természettudományból ami nem mond ellent a logikámnak, vagy amibe betekintést nyerhetek és ezáltal győződhetek meg. Ha biztos lennék benne, hogy a kormeghatározás, a csillagászat nem téved, az meglepő módon párhuzamos valóságot teremtene az értelmemben azaz a hitem mellé kerülne különleges rejtélyként. Az evolúciós logika nem okoz ilyen dilemmát. A fentebbi dolgok viszont műszeres vizsgálat eredményei, de nem tudom mennyi bennük az emberi becslés szerepe.

   
  • Kantarella

   2012. január 1. vasárnap at 22:54

   “Én nem vettem részt ilyen vizsgálatban, nem tudom mennyire hiteles”
   Persze, mert a Biblia megírásánál ott voltál… 🙂 Na, azt bezzeg hitelesnek gondolod! 🙂 🙂 🙂 🙂 Kicsit elfogultan mérlegelsz. 🙂

    
  • Ricsi

   2012. január 2. hétfő at 22:19

   “A dawkinsi ateizmussal pont ez a problémám. Kriminalizálja a vallást, köztük a kereszténységet úgy, hogy ez rengeteg hívővel szemben nem helytálló.”

   Te pedig, edesbatyam, soha a budos eletben nem kriminalizaltad az ateizmust es az ateistakat, meg mostad ossze onkenyuralmakkal, mint olyat, mar tobbszor, minden fejtagitasunk ellenere is, ugye … ?

   Eleg szar a rovidtavu memoriad.

    
 70. AK

  2012. január 1. vasárnap at 21:43

  Ádám:
  Hőképet maximum akkor elemzünk, ha egy nyílászáró szigetelését vizsgáljuk, vagy ha marijuana termesztők házait keressük a kanadai rendőrséggel. Én a helyedben nem formálnék még véleményt a paleontológiáról, geológiáról, vagy a csillagászatról… Van sok könyv ami érdekes lehet, de persze hagyhatod a fejedet a homokban is.

   
 71. K Ádám

  2012. január 2. hétfő at 04:54

  “Persze, mert a Biblia megírásánál ott voltál”
  Hitben van saját tapasztalatom. Csillagászatban az említett problémával kapcsolatosan nincs.

  “Van sok könyv ami érdekes lehet”
  Szkeptikusként egy könyvet elolvasni kijelentett eredményekről nem elégséges. Nem elég ha értem, hogy milyen technikával számolnak csillagtávolságot, ha nem győződök meg róla akkor nem kötelezem magam arra hogy elfogadjam. De valószínűleg sosem lesz módom ilyesmiben részt venni.

   
 72. K Ádám

  2012. január 2. hétfő at 05:16

   
 73. blamba laji

  2012. január 2. hétfő at 20:52

  jó estét drága szeretet keresztény testvéreim. Hogy vagytok?

   
 74. blamba laji

  2012. január 2. hétfő at 20:54

  JÖTTEM MÁR BESZÉLGETNI EZEKEL AZ ÉRTELMES TUDÓS ATEISTÁKAL

   
  • Lili

   2012. január 3. kedd at 08:17

   ezeKKel

    
 75. blamba laji

  2012. január 2. hétfő at 20:59

  DE UGY LÁTOM HOGY SEHOL NINCSENNEK.EZÉRT MOST MEGYEK OLVASNI A BIBLIÁMAT ÉS TÁPLÁLOM MAGAMAT EGY KIS SZELLEMI TÁPLÁLÉKKAL.HA UGY GONDOLJÁTOK SZIVESEN TARTOK NEKTEK BIBLIA ÓRÁT GYERMEKEIM.OKÉS FIUCSKÁK?SZÓLJATOK HA TANULNI AKARTOK JÓ ,TELEFONÁLJATOK….

   
  • Kantarella

   2012. január 2. hétfő at 21:59

   Na, I. Bamba Lajos visszajött trollkodni. Figyelj, Lajcsi, mi próbálnánk veled intelligensen párbeszédet folytatni, erőltesd meg a bibliai ócskaságokkal agyonmosott agyadat, és tegyél fel egy értelmes kérdést, írjál egy értelmes hozzászólást, és akkor majd mindenki korrekt válaszokat fog neked visszaírni. Eddig a kommentjeid körülbelül egy 8- 12 éves gyerek szintjén vannak, aki csak azért írogat ide, mert unatkozik, és jó dolgában kötekedik egy kicsit. Szerintem a te esetedben pont ez a helyzet.
   A bibliaórából, meg köszönjük szépen, nem kérünk. Itt a legtöbben mind olvastuk a Bibliádat, és jobban ismerjük, mint te.

    
  • K Ádám

   2012. január 4. szerda at 06:26

   Te azonos vagy a másik blamba lajival, akinek más figura van a neve mellett? Egyáltalán nem tűnsz kereszténynek.

    
 76. blamba laji

  2012. január 2. hétfő at 22:28

  Hát drága karamella asziszem igazad van. Be kell látnom hogy tévedtem és nagyon sajnálom hogy nem tudok nektek segiteni.Igen unatkozom szerettem volna egy jót beszélgetni vagy esetleg ÁÁ mindegy öszetörtétek a szivem lelkem .

   
  • Kantarella

   2012. január 2. hétfő at 22:46

   Ha unatkozol, akkor ajánlok neked egy jó kis blogot, ahol beszélgethetsz. http://kereszteny.blog.hu/ és még sok, hasonló fórum és blog van, ahol beszélgethetsz.
   Néha én is beleolvasok, viszont, veled ellentétben, én nem kezdek el trollkodni, illetve nem szoktam kommentálni a leírtakat, mivel tudom, hogy azzal megbánthatok másokat. Sajnálom, hogy sértettnek érzed magad, ha összeszedettebb és együttműködőbb lett volna a hozzáállásod, akkor azt láttuk volna, hogy tényleg lehet veled értelmes vitát lefolytatni, de sajnos a stílusodból nem ez jött le.

    
 77. Ricsi

  2012. január 2. hétfő at 22:36

  “szeretet keresztény testvéreim” –> a “szeretett” ket t-vel irando

  “EZEKEL” –> ket k-val irando

  “ATEISTÁKAL” –> ket k-val irando

  “NINCSENNEK” –> egy n-nel irando

  “BIBLIA ÓRÁT” –> egybeirando

  Mindezt harom rovid szosszenet alatt sikerult osszehozni.

  Szerintem kukazd ki a Bibliadat es inkabb taplald magad altalanos iskolai nyelvtannal, mielott ideirsz. Amugy is hatranybol indulsz, mert kereszteny gyoker vagy, szoval legalabb ne tetezd. Semmi szemelyes, csak epito jelleggel, erted 🙂

   
 78. blamba laji

  2012. január 5. csütörtök at 21:17

  ricsikém te egy igazi nyelvtan tanár vagy egyem azt a ateista zuzádat. ismerlek amugy majd átmegyek már nállatok elmondom anyádnak miket irogatol, nem lesz vacsi ,tiszta pizsi meleg bili.

   
 79. Tubákos szelence

  2012. február 23. csütörtök at 15:42

   
  • Tubákos szelence

   2012. február 23. csütörtök at 15:42

   Részlet a könyvből; 🙂 ” ..láttam a misztikus Jézust, angyalok beszéltek hozzám, látomásaim voltak, szellemben elragadtattam. Volt olyan átélésben is részem, amit a velem egy szobában lévő
   lányom ugyanúgy megtapasztalt, mint én. Volt, hogy szinte oroszlánként üvöltöttem, láttam aranyport
   is, és sok más szellemi megtapasztalásom is volt. Azonban a legrosszabb az volt, hogy jött egy pont,
   amikor az egész elkezdett szexuális töltetűvé válni. S ez a hamis Jézus elkezdett engem szexuális
   módon is megközelíteni, és én pedig majdnem bedőltem ennek. Még a mai napig sem bírom felfogni,”

    
   • krisztianerik

    2012. február 23. csütörtök at 19:05

    Köszi a könyvet , már el is kezdtem olvasni ::)))

     
  • krisztianerik

   2012. február 23. csütörtök at 19:04

   Miközben a videót néztem , bejött a szobába a 12 éves lányom és a 6 éves fiam.A lányom megkérdezte tőlem – Apa ? mit csinál a bácsi ??
   A fiam — Nemlátod , hülyiti az embereket !! ::)))

   Komolyan nekem már hányingerem van az ilyen kereszténységtől !!!

    
   • Tubákos szelence

    2012. február 24. péntek at 11:51

    Borzasztó az biztos. Amúgy NEM tudok egyetérteni a könybeli keresztény “magyarázatokkal”,
    viszont nagyon érdekes a GURU-kkal való párhuzam a pszichedelikus átéléseknél.

    Magam is hasonlókat éltem meg. Anno azt hittem a keresztény agymosás az magyarázat”.

    Hát NEM az !!!!!!!!!!!!

     
   • krisztianerik

    2012. február 24. péntek at 22:09

    Ha van kedvetek megnézhetitek – Rodney és Keneth Copeland nyelveken beszélgetnek egymással egy prédikáció közben :)) nevetésges a két prédikátor :)))

     
 80. Tubákos szelence

  2012. február 24. péntek at 12:14

  “A “prófétikus mozgalmi” karizmatikus eredendő szentséggel, meg “igazsággal” nem értek egyet. Sem azzal, hogy ezek a dolgok csak az Új Hullámban (Toronto Blessing) jöttek volna be a karizmatikus mozgalomba. Már előtte bennt volt az, sőt végig.
  Szvsz az ókori újszövetségben egyes gyülekezetek élményeit összefüggésbe lehet hozni a korokon átívelő, középkori extázisba eső “szentekkel” (a világon mindenhol ilyen kolostortöltelékek vagy barlanglátogatók vitték tovább a titkot), majd a walesi eseményekkel, majd Amerikával (pl Johnatan Edwards), majd a rabszolgákkal oda beérkező afrikai kereszténységgel keveredett woodoo-val, ami aztán az Azusa Streeten találkozott az európai vonallal. (Seymour-Pranham)…

  Most nem keresgélek ezt csak fejből írom, de valahová leírtam egyszer a szálakat, hogy volt a karizmatikus szellemi evolúció. Majd megkeresem. Ha nem lesz meg, akkor újra összebogarászom.

  ..amit még azért kiemelnék a folyamatban az a Calvary Chapel
  -ből indult Jesus Movement és abban is Lonnie Frisbee hippipünkösdi evangélista
  szerepét az eseményekben amik végül oda vezettek, hogy a kontinensek és népcsoportok különböző kultúráiban bizonyos személyek által mindig továbbvitt, őrzött okkult misztikus kapcsolatnyitási technikák

  TALÁLKOZNI, SŐT EGYESÜLNI tudtak Amerikában. És ez személyek korokon és kontinenseken átívelő lánckapcsolatát is jelenti.”

  Forrás: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=116357714&t=9103733

   
 81. krisztianerik

  2012. február 24. péntek at 22:29

  Az Zúr csodálatosan cselekszik az ő népe közt ::)))

  Vagy inkább Baptista Update /Norbi update/ ????::)))

   
 82. ditte

  2012. május 1. kedd at 10:12

  @krisztianeric
  “Nagyon érdekes dolog történ amig keresztény voltam pl: ha fájt a fejem akkor azt mindjárt az ördöggel hozták összefüggésbe , igy ha lehetett nem használat gyógyszeres megoldást , hanem inkább ” igyekeztem leimádkozni magamról”. igaz a fejfájás nagyon ritkán vagy egyáltalán nem mult el ::)) Ahogy éltem a csodákkal teli keresztény életemet , melybe napról -napra egyre jobban és jobban beleéltem magam , egy idő után furcsa ” nyomásokat” kezdtem magamon érezni. A választ már megtanultam , mindez nem más volt mint démoni nyomás az életemen . Mint szellemi keresztény , nem volt más dolgom, mint leimádkozni magamról:))) Gyakram éltem is eme szuperszellemi tehetségemmel és kötöztem az ördögöt ezerrel”

  Amit Eric ír az ördög megkötözes meg egyebek (bár én soha nem foglalkoztam/tunk ennyit az ördöggel , talán ezert is maradtunk egészséges ker.) meg kérjük h szabadítson meg stb. Az egyiket meg szabadítja a másikat nem? 
  Es ha létezik, akkor miert engedte meg azt, h pl. Krisztianeric és ateistanaplo odáig jussanak h elhagyják a hitüket?Miert nem erősítette meg őket a hitben? Miert nem vette el a szorongást a félelmet a bűntudatot??? Ezernyi kerdes van bennem. Állandóan ezek a dolgok foglalkoztatnak. Nem értem.Persze a Ti válaszotok az lenne h “azert,mert nem létezik” de nekem ez nem megy ilyen egyszerűen, mivel én ebben nőttem fel és mint éreztetek eddig is, boldogan. 

  Meg a “kereszteny agymoso tábor”-ba is beleneztem, amit nem tudtam végig nézni, mert annyira felkavart és rettenetesen dühös lettem. Arra gondoltam h mi lenne az én gyerekeimmel, ha egy ilyenbe keveredne.meg is bolondulna. Mondjuk nem all fenn ennek a veszelye.Biztos vagyok abban,h  sok simonhoz hasonló érzékeny gyerek kerül ilyen táborba. Nagyon Dühös voltam, öszinten szólva Istenre.miert engedi meg ezt?

  @ pelyhe Sándor
  “Annak idején(10éve vok hitben)nagyon sok misztikus dolog foglalkoztatott.Többek közt asztal táncoltatás.Nagyon sokat csináltam és kétkedve vettem részt ezeken az u.n szeánszokon és megakartam bizonyosodni hogy csalás van a háttérben,de ma is borzongva gondolok vissza azokra a negatív erőkre amik fizikálisan kinyilvánították magukat.Pedig még az asztal alá is benéztem mikor megemelkedet és mozgott és sajnos semmi csalást nem tudtam leleplezni ”

  Na ez az ami engem nagyon, nagyon foglalkoztat. Isten létezésevel kapcsolatban ott vannak a kérdések de mi van a másik oldallal?
  Én is ismerek olyan embert aki totál ateista volt és csak szórakozásból ment el a baratjaval egy ilyen szeansra és nagyon kemény dolgokat élt ott át. Ő nem hitt Istenben de miután megérezte ezt az erőt, akkor kezdett el gondolkodni, h lehet van ebben valami. Kíváncsiságból meg elment egy párszor és olyan félelmei lettek amitől nagyon nehezen szabadult meg.
  Én nem mernek elmenni egy szeanszra de lehet mar közületek volt valaki ehhez hasonló helyen. Vagy ha nem, akkor  lehet kipróbálja majd valaki és leírhatja h mit élt át. Persze lehet sokmindent belemagyarázni meg megmagyarázni de számomra egy hiteles válasz attól érkezne, aki mar kipróbált ilyesmit egy olyan helyen, ahol tenyleg komolyan foglalkoznak ezzel..Nagyon, nagyon kiváncsi lennék, mert ahogy Sándor is írta ha a gonosz létezik, akkor a másik oldalnak is kell létezne.
  Mindenki véleményére kiváncsi lennék de leginkabb Ricsi, Ádám, Kantarella, Ateistanaplo…Stb. 

   
 83. ditte

  2012. május 1. kedd at 20:42

  “inmemoriamhitch:KI VAGY TE ITT HOGY ÍGY BESZÉLJ VELEM TE SENKI?MI AZ HOGY HÁNYOK A MAGADFAJTA ÖNZŐ ROHADÉKOKTÓL???MIT TUDSZ TE RÓLAM,HOGY KINEK MIKOR HÁNYSZOR SEGÍTETTEM TE LELKINYOMORÉK??SZIVEM SZERINT A FALRA KENNÉLEK TE SZERENCSÉTLEN!!!…….”

  Kedves Sandor!
  En, mint kereszteny “testvered” mondom neked h ez most nem volt szép.
  Senki nem hívott téged,sem engem ide és hidd el,h nekem is írtak mar cifrakat de soha nem írnék de meg gondolni sem gondolnek ehhez hasonlót.
  Tenyleg ez a minimum ha valahol vendégek vagyunk…

   
  • pelyhe sándor

   2012. május 1. kedd at 20:52

   Megbántam hidd el.Csak tudod ezt a stílust nehéz elviselni a “vendéglátómtól”.Ember vagyok én is.Megkövetlek és bocsánatot kérek.Köszönöm az intést….Többet nem hallotok itt rólam igérem…

    
  • krisztianerik

   2012. május 2. szerda at 05:51

   Kedves Ditte !
   szerintem nincs szükség az intésedre , mert minden ember olyan amilyen , a Pelyhe tezsvíred is ha mondhatjuk tezsvírnek, bemutatkozott . Ez ékes bizonyítéka annak , hogy a megtérés vagy a szent szellemmel való betöltekezés nem változtatja meg az embert gyökeresen . Az ember ugyanolyan marad mint amilyen volt , max kialakul egy képmutató életmód . El karja az ember hinni magárol , hogy egyik percről a másikra megváltozott és hirtelen a rossz emberből jó lett. Az én apám arra tanitott , hogy előbb gondolkodja aztán beszéljek vagy cselekedjek, és mennyire igaza volt .
   Meg a képmutatás , hogy bocsánatkérés az íntés hatására , ha nem lett volna intés akkor bocsánat kérés se lett volna . + jön az igérgetés ::))) többet ilyet nem teszek , mint a gyerekek ::)))
   Ez nem jelenti azt , hogy eggyetértek a másik féllel , de a ki bukását valahol megtudom érteni.
   Sok kerszténynek valló emberke jön ide és osztja az igét ész nélkül, ahelyett , hogy értelemes módon elolvasná a hozzászólásokat , hogy kinek mi a véleménye bizonyos dolgokról. Az is igaz , hogy lassan több 100- hozzászólás van és nem lehet mindegyiket végig olvasni . Valahogy én mégs megtudom tenni más fórumokon .
   Nem kell itt a magad nevében meginteni embereket , azért mert valaki kerszténynek mondja magát, még nem biztos, hogy ugyanazok az erkölcsi értékei mint neked ::)))

    
   • Lajos

    2012. május 4. péntek at 21:54

    Látványos őrület a “szent” szellemben

     
 84. fairi

  2012. május 1. kedd at 23:24

  ditte

  Jézus ide, Jézus oda, nincs különbség teista,ateista közt, ha sértegetés éri, általában azonnal jön a visszasértegetés és fenyegetés.
  Ez a valóság, persze lehet hangoztatni Jézus szeretet, meg rizsázni, de egy személyeskedésre adott válasz szépen megmutatja mi van az álarc mögött, és előbukkan az igaz ember.

  kevés ember tud sértésnél higgadtan gondolkodni,és nem belemenni,és azonnal revánsot venni. Ám ha ezt nem-vallásos ember csinálja, akkor nincs benne semmi különleges, egy ösztönös reváns, ám ha magát 10 éve hitbe levő kereszténynek kiadó egy istennel olyan szoros kapcsolatba van elvileg már tud is róla.csinálja, erre egy szót tudok KÉPMUTATÁS!!!

  pelyhe sándor
  nem kötelező ide irnod, vagy elviseled keresztényien, vagy nem írsz ide.itt is vannak olyan emberek akik nem finoman fogalmaznak, hanem bántóan. Ez van minden ember vérmérséklete,neveltetése,értékrendje más. Ateista erkölcs nem létezik, így mindenki itt maga alakítja az erkölcsét,persze ez nagyrészt egyezik a keresztényi erkölccsel és a társadalmunk által elfogadottal.

  Ám ne felejtsd, ha hithűnek tartod magad akkor követned kell az keresztény erkölcsöt, mivel így revánsokkal csak azt bizonygatod az ateistáknak hogy magukat hithűnek tartó keresztények csak egy képmutató bagázs.

   
 85. Gwendin

  2012. május 23. szerda at 10:38

  Isten áldásával köszöntök mindenkit.
  Sok a hamis tanítás a Szent Lélek Isten ajándékairól. Isten kegyelme mutatkozik meg abban, hogy nyelveken imádkozhatunk.A Szentírásban le van írva, miért adatik meg annak a teremtménynek, aki Jézus Krisztust elfogadja megváltó Urának, kéri a bűnei bocsánatát, kéri, hogy a Szent Szellem Isten tisztítsa meg.(
  De ha Annak a Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.-Pál Apostolnak Rómabeliekhez írt levele » 8. fejezet-11.ige
  Vers Szöveg
  Apostolok Cselekedetei:20:22 És most ímé én a Lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én reám.
  Apostolok Cselekedetei:20:23 Kivéve, hogy a Szent Lélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én reám fogság és nyomorúság következik.
  Apostolok Cselekedetei:20:28 Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett.
  Apostolok Cselekedetei:21:4 És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik Pálnak mondják vala a Lélek által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe.
  Apostolok Cselekedetei:21:11 És mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait, monda: Ezt mondja a Szent Lélek: A férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe.
  Apostolok Cselekedetei:23:8 Mert a sadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek; a farizeusok pedig mind a kettőt vallják.
  Apostolok Cselekedetei:23:9 Támada azért nagy kiáltozás: és felkelvén az írástudók a farizeusok pártjából, tusakodnak vala, mondván: Semmi rosszat sem találunk ez emberben; ha pedig lélek szólott néki, vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen.
  Apostolok Cselekedetei:27:22 Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek; mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó.
  Apostolok Cselekedetei:27:37 Valánk pedig a hajóban lélekszám szerint összesen kétszázhetvenhatan.
  Apostolok Cselekedetei:28:25 Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá: Jól szólott a Szent Lélek Ésaiás próféta által a mi atyáinknak, mondván:
  Róma levél:2:29 Hanem az a zsidó, aki belsőképpen az; és a szívnek lélekben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés; amelynek dícsérete nem emberektől, hanem Istentől van.
  Róma levél:5:5 A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
  Róma levél:7:6 Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk; hogy szolgáljunk a léleknek újságában és nem a betű óságában.
  Róma levél:8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint.
  Róma levél:8:4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint.
  Róma levél:8:5 Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Lélek szerint valók pedig a Lélek dolgaira.
  Róma levél:8:6 Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
  Róma levél:8:9 De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.
  Róma levél:8:10 Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért.
  Róma levél:8:13 Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
  Róma levél:8:16 Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
  Róma levél:8:23 Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását.
  Róma levél:8:26 Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.
  Róma levél:8:27 Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.
  Róma levél:9:1 Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Lélek által,
  Róma levél:12:11 Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az Úrnak szolgáljatok.
  Róma levél:13:1 Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak; mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől: és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek.
  Róma levél:14:17 Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
  Róma levél:15:13 A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
  Róma levél:15:16 Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Lélek által megszentelt.Még több ige helyet lehetne írni. Olvassuk a Szentírást.Akik megrázkódnak, állati hangokat és ehhez hasonlókat adnak ki a bennük lévő démonok nyilvánulnak meg, ez pedig nem azt jelenti, hogy Szent lelket vettek. A nyelveken szólás a tisztításra, adatott. Bizonyságot vehetünk, hogy a Szent Szellem Isten vett lakozást bennünk és így érhetjük el vele együtt az engedelmességünkkel, hogy tiszta, szent emberekké váljunk, így fog megmutatkozni az Új Élet amiben nincsen bűn és még sorolhatnám. Sok a téves tanítás és jelenség. Ahol nincs ott a Szent Szellem Isten ajándékai közül a Lelkek megítélésének az ajándékai, ott nyilvánulhatnak meg olyan dolgok amelyek nem Istentől valóak.Isten megengedi ezt, mert így fogják felismerni és megérteni az emberek az utolsó nagy Ébredésnél, hogy milyen varázslat, hamis vallások és tanítások alatt voltak. Isten áldjon meg minden embereket. Minden hatalom, minden dicsőség, minden erő, egyedül a felséges Istené. Ámen

   
 86. xingtao

  2012. május 24. csütörtök at 02:54

  “Bizonyságot vehetünk, hogy a Szent Szellem Isten vett lakozást bennünk és így érhetjük el vele együtt az engedelmességünkkel, hogy tiszta, szent emberekké váljunk”

  Weiguang Liben is a Szent Szellem vett lakozást, aztán ez lett a vége a nagy engedelmességnek:

  ” Először állt ki a nyilvánosság elé az a kanadai férfi, aki 2008-ban egy távolsági buszon mindenki szeme láttára lefejezte egyik utastársát. Vince Weiguang Li állítása szerint az eset előtt a mindenható hangját hallotta, aki azt mondta neki: ő Jézus második eljövetele, aki megvédi az emberiséget az idegenektől.”
  http://index.hu/kulfold/hirek/2012/05/23/ufonak_nezte_es_lefejezte_utastarsat/

   
  • Gwendin

   2012. május 24. csütörtök at 08:53

   Kedves xingtao!
   isten igéi ezt szólják-. óma levél:1:29 Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, írigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel;
   Galátzia levél:5:21 Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.
   I. Péter levél:4:15 Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó:
   Jelenések könyve:9:21 És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból.” Isten igéi rámutatnak minden hamisságra, nyilvánvaló, hogy az általad bemutatott eset egy újabb dolog volt a fenevadak részéről Isten ellenében.Milyenek az igaz tanítványok? Máté Evangéliuma:5:16 Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.Máté Evangéliuma:5:44 Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket.Róma levél:12:9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.
   Róma levél:12:21 Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.alátzia levél:5:22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.ilippi levél:1:10 Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára;I. Thessalonika levél:5:21 Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok!
   II. Thessalonika levél:1:11 Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával.II. Timóteus levél:3:17 Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.
   Az Úr áldjon meg Téged.

    
   • Gwendin

    2012. május 24. csütörtök at 08:56

    valamiért lemaradt az előbb, azt írtam, hogy az általad betett cikkben a fenevadak szóltak ahhoz az emberhez, aki meg tette a cselekedeteit, az igékkel pedig azt kívántam bemutatni, mit ír Isten igéje.

     
 87. AK

  2012. május 24. csütörtök at 09:59

  Kedves Gwendin!
  Légyszi ne írogass bibliai idézeteket, mert egyikünket sem érdekli!
  Semmivel sincs több tekintélye a bibliai szövegeknek, mint a Kalevalának vagy a Harry Potternek. Fikció mind.
  Az ószövetség ókori sivatagi kecskepásztorok törzsi mitológiája, zéró történelmi hitelességgel. Az újszövetség pedig egy első évszázadi világvége-szekta szövegein alapuló szedett-vedett, válogatott, itt-ott utólag megtoldott, átírt tákolmány, amit a már intézményesített római államegyházban “raktak össze” különböző bizottságok kb. 400 évvel Jézus vélt élete és halála után.
  Zéró a hitelessége a bibliádnak, baromság az egész. Ugyanannyi értelme van, mintha elkezdenél nekünk horoszkópot írogatni. Semmi.
  Ha van saját véleményed, szerintem bármelyikünk szívesen megvitatja, de a babonás szövegekre nem vagyunk kíváncsiak.
  Cthulhu maradjon távol a létsíkunktól!

   
 88. xingtao

  2012. május 24. csütörtök at 10:18

  “az általad betett cikkben a fenevadak szóltak ahhoz az emberhez,”

  Vagy pedig Jahve szólt hozzá- akitől ugye nem áll távol a tömeggyilkosság, mint az látható a Bibliádban. Kedvenc mesehősöd még a sátánnal is fogadást kötött, amit szegény Jób szívott meg 😦
  De ha szerinted mégis a “fenevadak” szóltak Lihez: nem furcsa, hogy az állítólagos mindenható és jóságos (?) istened nem akadályozta meg a fenevadakat, hanem tétlenül nézte végig a lefejezést?
  Erről jut eszembe, hogy valami református oldalon írta valaki azt a “bizonyságot” (remélem csak viccből), hogy X.Y. egy sárga bicikliért imádkozott, amit fél év múlva meg is kapott. Ha igaz a sztori, akkor az istened csip-csup ügyeket intéz ahelyett, hogy megakadályozná a papbűnözést, vagy segítene az éhezőkön, betegeken. Tényleg fontosabb az a kurva bicikli?

  Csatlakoznék AK-hoz: semmi szükség nincsen mitológiai idézetekre, ha van saját gondolatod, inkább azokat írd le. Amennyiben mégis a Bibliához ragaszkodsz, ajánlatos a következőket figyelembe venni: forráskritika, vallástörténet, filológia, kritikus gondolkozás.

   
 89. xingtao

  2012. május 24. csütörtök at 10:19

  Ez lemaradt: Xenu áldása szálljon Reád.

   
  • Kantarella

   2012. május 24. csütörtök at 10:58

   Idézgetős- győzködős, fundi néninek:
   Szia! És a Mindenható Spagetti Múmia kísérjen utadon, édes tesvírem! R’áááááámen!

   Többiek (Ha még olvassa valaki a hozzászólásokat):
   Nem tudtok ajánlani vagy linkelni valami jó kis könyvet vagy anyagot, ami a memetikával foglalkozik jó részletesen? Lehetőleg nem Dawkinsos, mert azokat ismerem. Szakdogához kellene, lehet angolul is! Köszi!

    
   • AK

    2012. május 24. csütörtök at 11:01

    Őő, bocs denem, majd ajánl más. 🙂
    Miből írsz szakdogát?

     
   • Kantarella

    2012. május 24. csütörtök at 12:07

    Őő, memetikával lesz kapcsolatos… Bocs, de a részletek még szuper titkosak. 😛
    Más nem fog, Benned volt az utolsó reményem, hidd el. 😀 😀

     
   • AK

    2012. május 24. csütörtök at 12:36

     
   • Gwendin

    2012. május 24. csütörtök at 13:06

    Tiszteletem, ha ez számomra szól, akkor szeretném leírni semmilyen felekezet, egyház gyülekezet, szekta tagja nem vagyok. A győzködést pedig nem tudom értelmezni, mivel ilyen utalás semmilyen módon nem történt a hozzászólásomban.Tisztelettel-szép napot kívánok.

     
   • Kantarella

    2012. május 24. csütörtök at 21:32

    AK! Ezer köszönet! Zseni vagy! Sokat segítettél!!!! 😀

     
   • Kantarella

    2012. május 24. csütörtök at 21:58

    Ui..: Most lett meg a tetoválás, amit vagy hat éve akarok. Elég facca lett, és még csak nem is fájt! 😛 Csak úgy mellékesen osztom meg ezen örömöm… 😀

     
   • Kantarella

    2012. május 24. csütörtök at 21:59

    Jó, akkor az idézgetős- győzködős néninek:

    Akinek nem inge, nem veszi magára. De magadra vetted, akkor viseld. Amúgy is csak vicceskedtem a megnevezéssel.
    Az a baj, hogy szinte egy önálló gondolatod nem volt. Maximum egy negédes, utolsó ítélettel való burkolt kis „de vigyázz, mert megbánod!” :

    „Végezetül azt szeretném írni, hiszen, hogy az utolsó nagy Ébredéskor sok megtévesztett, becsapott, megfélemlített, “ateistává” vált ember fog előjönni és megtapasztalni a valóságos Istent, hatalmát, csodatételeit, erejét és felismerik mennyi hazug ámításban, csalásban volt részük. Az úr áldjon meg Téged.”

    Meg magyarázod itt nekünk a mechanizmust: „De ez csak a gonosz, a démonok műve.”
    Üdvözöllek ember a 21. században. Elég felnőtt vagy, most már kezdj el kinőni a démonok, angyalkák világából!

    Nagyon szépen köszönöm, amit belinkeltél. Eddig még nem jött el benne az a rész, amit kerestem, de hátha egyszer az életben! 🙂 Amúgy az angol anyagok jobban jönnének, a szakdoga is angolul lesz.

     
   • Gwendin

    2012. május 24. csütörtök at 23:24

    Kedves Kantarella!Éppen, hogy nem vettem magamra a jelzőt- igaz néni már vagyok, nincs ezzel semmi gond-, de a többit nem éreztem jellemzőnek, egyrészt a Szentírást nem szó szerint veszem, hiszen a Szent Szellem Isten tárja fel, másrészt nem vagyok gyülekezetek, stb tagja. Győzködni sem kívántam itt senkit semmire, – ha így értelmezted- mint írtam szabad akarat van Azt nem értem, honnan vetted a megfélemlítést, hiszen éppen erről lett lerántva a lepel. . (Szakdolgozattal kapcsolatban, mi a konkrét téma, mert akkor ahhoz teszek be linket, ha találok érdemlegeset.)

     
   • Kantarella

    2012. május 25. péntek at 00:08

    Kedves idézgetős- győzködős néni,

    Azzal már magadra vetted, hogy reagáltál rá. Tudomásul vetted, hogy rólad beszélek, pedig név szerint nem is említettelek.
    „Szentírást nem szó szerint veszem”
    Persze, értettem én azt. A fundi jelzőt már a második hozzászólásban azért nem tettem oda. 🙂
    „Azt nem értem, honnan vetted a megfélemlítést”
    Én sem tudom, honnan vetted azt, hogy én megfélemlítésről beszéltem. Ez valamiféle freudi elszólás volt részedről? Igen, ha esetleg kiderülne, hogy a bibliai isten létezik (aminek körülbelül annyi az esélye, mint Zeusz létének), akkor nyilván megbánná az, aki nem hitt benne. Ugyanis a jóságos, szerető isten küldené saját teremtményét a pokolra örök időkig szenvedni.
    Nem akarsz győzködni? Akkor ne írj idézeteket. Írd le saját szavaiddal, mit gondolsz, kezdj valakivel egy normális, értékes vitát, amiből mindannyian tanulunk, fel értelmes érveket. Én konkrétan, a memetikával kapcsolatban kértem anyagot. Bármi lehet, csak legyen benne szó a témáról.

     
  • AK

   2012. május 24. csütörtök at 11:02

   NAh, Cthulhut már kise guglizta… Pedig attól tudna csak igazán elhatárolódni. 😀

    
   • Gwendin

    2012. május 24. csütörtök at 13:44

    Köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet, teljesen igaz amit írsz, “még csak attól határolódom el igazán”. (nem ismertem, nem tudtam mi az)

     
 90. Gwendin

  2012. május 24. csütörtök at 10:29

  Kedves hozzászólók, tiszteletben tartva kívánságotokat, nem kívánok többé írni, ezen témához, amit leszerettem volna írni, az megtörtént, mint ahogy vitatkozni sem kívánok. Szeretettel: Ilona

   
 91. Gwendin

  2012. május 24. csütörtök at 10:45

  Utóirat. a xenut megnéztem, mi az, szcientológiát adta ki a google – elhatárolom magam tőle és elutasítom-
  Igazad van, inkább szeretettel köszönjük el egymástól.

   
 92. Gwendin

  2012. május 24. csütörtök at 10:56

  Tisztelettel, azért azt nem értem, ha a Bibliával kapcsolatos ez a blog, akkor miért nem lehet a Bibliáról írni,de köszönöm a hozzászólási lehetőséget, további szép hetet kívánok.

   
  • AK

   2012. május 24. csütörtök at 10:59

   Szerintem elég részletesen és egyértelműen megindokoltam miért súlytalan egy bibliai idézet. Ha nem érted, sajnálom!

    
   • Gwendin

    2012. május 24. csütörtök at 13:25

    Tisztelt hozzászólok!Az előbbiekben betettél egy cikket, ami leírt egy eseményt. Az igék első részében azt kívántam bemutatni, hogy a Szentírás mit ír a gyilkosságról, a másik részében pedig mi Isten akarata, és milyenné válnak azok az emberek akik igazságban, képmutatás nélkül Istennek-nem embereknek- engedelmesek. Vitatkozni pedig azért nem szeretnék, mert egy részt senkit nem kívánok “győzködni”, mint írta valaki fentebb, más részt szabad akarat van. Értelmes embereknek gondollak benneteket- csak az avatar mögött nehéz “meglátni” az embert, de hozzászólásotok ad egy képet, hiszen a szívnek a teljességéből szól a száj.Gyakorta találkoztam már a Szentírással kapcsolatban olyan érvekkel, hogy miként állítottak össze, stb.Azonban nincs még egy olyan könyv amiben ott van Isten ereje, másrészt hiszem, hogy Istennek van olyan hatalma, hogy megtudja őrizni ami tőle való, hiszen azok az igék is ott vannak, ami a hamis vallásokat, a 666-ot a pápaságot leplezi le. A személyes életemben váltak az igék valóra. Írok erre egy dolgot, ha valaki megégeti a kezét, akkor emberek hada mondhatja, nem történt semmi, még sem fogsz mást mondani, hiszen megélted. Ezt csak az érthetőség kedvéért írtam, a tapasztalatokkal kapcsolatosan- a könyvemben írva van, de nem ajánlom, még így direkt formában sem, hiszen ha valakit-valami érdekel utána tud keresni-.Tisztelettel.

     
  • xingtao

   2012. május 24. csütörtök at 11:39

   “akkor miért nem lehet a Bibliáról írni,”

   De, lehet, az alábbiak figyelembevételével: filológia, forráskritika,vallástörténet.

   De Te nem a BibliáRÓL írtál, hanem idehánytál egy csomó idézetet kritikátlanul, aztán kiderült, hogy még vitatkozni sem akarsz. Akkor ennek mi értelme volt?

    
   • xingtao

    2012. május 24. csütörtök at 14:38

    “Azonban nincs még egy olyan könyv amiben ott van Isten ereje,”

    Korán, Bhagavad Gíta, Aveszta, Kodzsiki stb…kinyilatkoztatni én is tudok, de az ilyet mondjuk illene bebizonyítani, alátámasztani…

    “hiszen azok az igék is ott vannak, ami a hamis vallásokat, a 666-ot a pápaságot leplezi le. ”

    Szíved joga abban HINNI, hogy a Biblia isteni eredetű, de attól még a tények tények maradnak, akár tetszik, akár nem.
    A kéz megégetése nem jó hasonlat, hiszen az égési sérülés szemmel látható stb.
    Sokkal találóbb lenne az, ha ” valaki az Úr Krisnával van személyes kapcsolatban, akkor mondhatod, hogy nem történt semmi, de az illető nem tud mást mondani, hiszen megélte a találkozást”. De akár felhozhatnám az UFO-hívőket is, nincs sok különbség.

     
   • Gwendin

    2012. május 24. csütörtök at 16:54

    Kedves xingtao! Úgy látom megértetted mire szerettem volna utalni.A könyvemben le vannak írva a tények, de mint írtam nem ajánlom és nem teszek be ide belőle semmit- “nem győzködöm senkit”. Hiszen ez “csak” egy beszélgetés, ha engem valami érdekel utána nézek és “megszűröm” honnan jön, mert a hamis dolgokat elutasítom. Az ufó hívőket én nem ismerem, nem ítélkezem senki felett, hiszen a hitem töretlen abban is, hogy Istennek van hatalma adni a szemgyógyító irt, hogy az emberek felismerjék milyen varázslat alatt volt az életük.

     
 93. AK

  2012. május 24. csütörtök at 15:15

  baszki elhatárolódott Ctulhutól 😀 😀 😀
  Made my day! 🙂

   
  • xingtao

   2012. május 24. csütörtök at 15:27

   Pedig Ctulhu az Egyetlen Igaz Úr 🙂

    
 94. krisztianerik

  2012. május 24. csütörtök at 20:06

  Kedves Gwendin!
  Teljesen igazat adok neked abban ,amit itt leírtál. –“Istennek van hatalma adni a szemgyógyító irt, hogy az emberek felismerjék milyen varázslat alatt volt az életük”
  –Mert ugyanis ,én személyesen vagyok tanúja annak , hogy a varázslat eltünt ,már közel 4 éve az életemből ! Mert nem más mint keresztény varázslat volt az életemen , de hála a csöppnyi eltorzult agyamnak , még volt bennem annyi erő , hogy átgondoljam a közel 17 évnyi keresztény marhaságot amivel be manipuláltak . Láss csodát elmúlt a varázslat ::))) Nem kell többet önmagamnak hazudoznom és eltorzult képmutató keresztény életet élnem :))) Most végre az lehetek aki vagyok , na ez valóságos örömmel tölt el engem::)))
  Tudod a mai napig szólok nyelveken ( sukabarázok) ::)))és nem történik semmi , nem csak a keresztények szólnak nyelveken hanem más vallásúak is , csak egy tipp olvasgass utána! Ma már látom azokat a bibliai hazugságokat melyekben közel 17 évig vakul hittem . Na persze ilyenkor jönnek a keresztények , hogy az ördög által is lehet nyelveken szólni , hát persze ami nem fér bele a keresztények érték világába az minden az ördögtől van . 17 év aktiv kereszténységből sok mindent megláttam , ja és persze csak is én voltam az aki tév tanításokra építette az életét. Sajnos a keresztény értékrend már csak ilyen , mindig belemagyaráznak a dolgokba valamit , a keresztények úgy gondolják , hogy nekik mindig mindenre megvan a tuti válaszuk és csak nekik van egyedül igazuk , mindenki más csak tévelyegve bolyong ebben az ördögi világban . Mi már azon sem lepődünk meg , hogy 1 önálló gondolatot sem tudnak ide leírni a keresztények , hanem csak a bibliai idézeteket másolgatnak halomra , mintha ezzel megtudnának félemlíteni minket , és majd hanyatt-homlok rohanunk mellünket verve megtérni . Rajtunk már nem fognak az ilyen és ehhez hasonló manipuláló bibliai idézetek :))) Nem szarjuk össze magunkat attól , hogy az ide írogató keresztények többsége isten ítéletével és a pokollal fenyeget minket .Mert ugyanis ezek a keresztények alaphangon fel sem fogják miket írogatnak !! Ugyanis ,isten szeretetéről prédikálnak , de ha nem fogadjuk el isten szeretetét akkor jön az ítélet és mehetünk a pokolba , ez inkább úgy fest , mintha valaki meg akarna őlni minket ha nem hiszünk benne . Na ezt nevezem isteni szeretetnek faca mi? Mi annak ellenére , hogy ők így gondolkoznak , nem gátoljuk meg őket abban, hogy ezekben az beteges isteni perverz hazugságokban higgyenek: pokol , ítélet , örök gyötrelem , kín , halál , fájdalom . Na és nem utolsó sorban a népirtó isten csodálatos szeretete melyben ha nem hiszel mehetsz a pokolba .

   
  • Gwendin

   2012. május 24. csütörtök at 23:12

   Kedves Krisztinaerik!Köszönöm a hozzászólásodat, egyrészt, mert leírtad, hogy képmutató volt amit cselekedtél, sajnos nagyon sok az ilyen hívő ember száma, ebből nagyon jó, hogy kijöttél és szabad lettél a látszat kereszténységtől.A Szentírás nem hiába ír a juhokról és kecskékről, az egyik igaz hívő ember , a másik pedig látszat keresztény.Szomorú, hogy ezt kellett ennyi éven át megélned és nem azt amit valóban Isten ad.Nem Istentől való az sem, hogy bárki a másik embert bármilyen módon félelembe tartsa. Édesanyámmal és jómagammal is megtették ezt, hiszen a látszat keresztények, testi hívők üldöztek minket, hálát adok Istennek, hogy megőrzött és megvédett, mert egyetlen egy gyülekezet tagjává nem váltam, nem kellett emberi rendeléseket követnem- nem is tettem volna meg és soha nem is teszem.A legszomorúbb azonban az, hogy mindezek a fájdalmas dolgok Istentől távolítottak el, holott ezt emberek cselekedték meg.Sok ember olvas a Szentírásról vélekedéseket, okoskodásokat, de magát a Szentírást nem olvassa, hanem inkább ezeket az elmélkedéseket fogadja el, ezt nem számodra írom, hanem mint általános jellemzőt,hiszen az emberi okoskodás soha nem fogja “megfejteni”, hiszen a Szent Szellem Isten tárja fel az Övéinek.remélem eljöhet az az idő sok ember életében, amikor megismeri magát Istent sok ember, mint ahogyan fentebb írtam. Szeretettel: Ilona

    
 95. fairi

  2012. május 25. péntek at 00:20

  Gwendin
  Ez valami különleges képesség, hogy úgy tudsz hosszú sorokon keresztül írni, hogy semmi de semmi értelme.
  Élhetsz vmi álomvilágban, de én már jóideje a valóságban létezek.Olvastam a “Szent” Írást, de külön feltűnt benne a brutalitás (más összeszámolta, 1300 különböző erőszakra utaló sor) és a benne szereplő baromságok tengere (2000 felett) fájdalmas olvasni.
  te csak a szépet olvasod belőle,és ami a magasröptű gondolataidba nem illik bele azt elfelejted vagy letudod “isten jobban tudja” vagy megideologizálód, hogy ez az abszolút igazság?

  ha az emberek csak régi regegyűjteménynek tartanák nem lenne ezzel baj, de emberek milliói veszik halálosan komolyan, és isten nevében meghalt emberek számát sok millióba lehet mérni, akiknak legtöbbször az volt a bűne, hogy másképp érteszték a bibliát. Hát az a kibaszott Szent szellem rosszul végzi a munkáját, ki kéne rúgni hanyag munkavégzés miatt. Szerencse nálad a Szent Szellem csak annyit mondott hogy irkálj könyveket és nem azt hogy kezd el ölni a “hitetleneket”. “Megnyugtató” olvasni a weblapodat!

  Ahelyett hogy itt osztod a nemlétező észt, lapozd fel a bibliát végy egy papírt és kezd összeírni isten által közvetlenül vagy közvetve megölt emberek számát. Bírák könyve vagy Mózes negyedik könyve különösen hemzseg brutalitástól. ha igaz az Ószövetség 1 milliónál több embert is megölhetett isten vagy ő segedelmével a kiválasztott népe. árad belőle a szeretet, mint ahogy a kisgyerekből égeti a hangyákat öngyújtóval:S Másik szenvedésének szerete!

   
  • Gwendin

   2012. május 25. péntek at 01:53

   Kedves Fairi!Ha nem csak a nyitólapot nézed meg, hanem beleolvasol, mást is megláttál volna.Kedves Tőled, hogy megnézted és már egyből is határozott véleményed van, noha nem olvastad, de nem baj, ez a te gondolatod, írásod amit felém közöltél, köszönöm.”Álomvilág” nem tudom ez számodra mit jelent, mert jómagam nem ebben élek, hanem megélve a hétköznapokat, látva a nyomorúságot, szenvedést, elromlott életeket,a szegénységet,kevélységet, gonoszságok megcselekedését és még sorolhatnám.Ha valaki Istenben nem hisz, vagy éppen kiragadja az”ideológiájának” megfelelő igéket, miképpen kérheti számon őt?Másrészt emberi értelmezés, aki emberi módon olvassa, nem a Szent Szellem Isten tárja fel a számára az “csak annyit és azt lát meg belőle” amit akar. A gyertyás dolgot nem értem? Hiszen iszonyat amit ott megcselekszenek azon a videón a gyermekekkel, ha arra gondolsz.

    
   • fairi

    2012. május 25. péntek at 17:07

    “a nem csak a nyitólapot nézed meg, hanem beleolvasol, mást is megláttál volna.”
    nem is fogom, mert mindenféle sugalmazásra írt gondolatokra nem vagyok kíváncsi! ha van önálló gondolatod azt elolvasom, de valami állítólagos szent lélek által küldött baromságokra nem izgat. Ez nálam alapelv! Első két sor elég volt nekem a weblapodból!

    “Tőled, hogy megnézted és már egyből is határozott véleményed van, noha nem olvastad, de nem baj, ez a te gondolatod, írásod amit felém közöltél, köszönöm”

    én már több tucat hasonszőrű biblia fanatikussal beszéltem vagy olvastam. kevés dolog tud meglepni, pár sor bőven elég a weblapból hogy tudjam mi a fáma. Ezt nevezik tapasztalatnak! Pontosabban a stílusodtól rosszul leszek, pár sornál többet nem bírok elolvasni. “Dicsőség a Felséges Mennyei Atyának az Áldott Jézus Krisztusnak, hogy a Szent Szellem Isten sok testvéremet indította arra, hogy felejthetetlen emléket állítson a hívő testvéreimnek az utókor számára, melyet sokszor szeretet volna bemocskolni a Sátán, de Istenünk mindig gondoskodott arról, hogy az ő szolgáinak munkáját megismerje a „világ”.” könyved pár sora elég volt, hogy tudjam mi a szitu!

    “….hazugság, hiszen éppen az ellenkezője az igaz a bennük lévő démonok rázkódnak, nevetnek, ugatnak stb.sok a hamis tanítás, félrevezetés a Szent Lélekkel kapcsolatban, ezért néztem meg az írást ami a Szentlélekről íródott, azt viszont már nem hagyhattam szó nélkül. Igaz nem erről kérdeztél, de lekívántam írni, hogyan “kerültem” ide…..”
    1. honnan tudjam te az igazat írod? mert azt mondod? én is mondhatok bármit!
    2. hogy validálod hogy tényleg a szent lélek szólt hozzád? és nem egy démon hülyített téged? mert a hang azt mondta a fejedben ő a szent lélek? ha azt mondja kezd harcolni a hitetlenek ellen, akkor megtetted volna? jah kész szerencse hogy csak könyvet íratott veled:)

    Több ezer szekta van, és mind azt állítja hogy ő az igazi, honnan tudjam hogy te vagy az igazi és nem sátán akar tévútra vezetni? Mivel tudod bizonyítani hogy a te értelmezésed az igazi és nem a jehova tanúinál, vagy hit gyülekezetben vagy a többi szektában találom meg a helyes értelmezést?

    ha sátán mindenhol ott van és elvileg sátáné a Föld, ilyet is hallottam akkor sokkal valószínűbb hogy ő hülyített téged!!!

    “szakdolgozatot ír, a maga által választott témában, alátámasztja a forrásanyagokkal”
    igaz, de egy forrásanyag nem elég, pl egy BSC szakdolgozat 20 cikk kell, egy msc-hez 40 nem árt egy doktorihoz 100 illik! ha nem is tudományos mű, akkor is illő jó pár egymástól FÜGGETLEN forrást alkalmazni egy igényes íráshoz?
    Szted elég egy könyvre való hivatkozás? Csak a biblia nevű szöveggyűjtemény összeállítása önkényesen történt, pontosabban elvileg akik végezték kanonizálást a Szent Szellem utasította őket ezt fogadják el, ezt égessék el, de ki tudja lehet sátáni utasításra végezték az egészet ezt nem tudhatod. és a valódi Biblia amit a szent Lélek irt az már régesrég hamu!

    “Másrészt emberi értelmezés, aki emberi módon olvassa, nem a Szent Szellem Isten tárja fel a számára az “csak annyit és azt lát meg belőle” amit akar.”
    légyszi ne röhögtess, Szent Szellem értelmezése nem egyértelmű, ha az lenne nem létezne annyi nevéhez köthető Biblia értelmezés! MINDEN SZEKTA SZERETI VELE IGAZOLNI AZ ÉRTELMEZÉSÉT! Valljuk be nem létezik két teljesen azonos olvasat, vagy már találkoztál, hogy két megvilágosodott ember 100%( és nem nagyjából hasonlított) hasonlóan értelmezte?????
    Mivel szabadgondolkodó, ha egy kollektív bűnösség elvén elkövezett tömeggyilkosságot tartalmaznak a sorok, akkor lényegtelen ki hogy akarja ezt magyarázni, azt fogom olvasni ami ott van,vagyis kollektív bűnösség elvén elkövetett tömeggyilkosság! Lényegtelen ki követi el az bűnösnek tartom(pont)

    ““vallásos”, bigott, “szektás , stb mellé állítanak..”
    aki Szent Szellem sugalmazására ír könyvet én pszichiátriai esetnek tartom, de még a jobbik fajtából, rosszabbik fajta embereket bántalmaz vagy öl meg.
    Ha szektás bigott vallásos szöveget nyomsz az orrunk elé, akkor szektás vallásos bigottnak tartunk! saját magadnak okozod a bajt, mert képzeld rengeteg ember nem kíváncsi az ilyen dumákra,és ha nem szeretnéd ha kellemetlen jelzőkkel illessenek akkor fogd vissza magad és érezd hogy hol lehet ilyenekről beszélni és kik előtt! ha nem vagy hajlandó másik vallásoktól való szabadságát tiszteletbe tartani, ne csodálkozz ha agyhalott szektás jelzőt kapsz, viseld büszkén és vállald, NE PANASZKODJ!

    Kezét csókolom!

     
 96. Gwendin

  2012. május 25. péntek at 01:36

  Kedves Kantarella!Úgy találtam erre az oldalra, hogy itt van Andrew Strom könyve, aminek igen megörültem.Hiszen ezeket már évek óta felismertem, – mint az oldalra betett videókon is látható- mit cselekszenek úgy beállítva, hogy Szent lelket vesznek, hazugság, hiszen éppen az ellenkezője az igaz a bennük lévő démonok rázkódnak, nevetnek, ugatnak stb.sok a hamis tanítás, félrevezetés a Szent Lélekkel kapcsolatban, ezért néztem meg az írást ami a Szentlélekről íródott, azt viszont már nem hagyhattam szó nélkül. Igaz nem erről kérdeztél, de lekívántam írni, hogyan “kerültem” ide.Ha az ember szakdolgozatot ír, a maga által választott témában, alátámasztja a forrásanyagokkal – jómagam is írtam-, akkor ha én hívő ember vagyok és a Szentírás ami a mértékzsinórom, miképpen tehetném meg, hogy nem az igékkel támasztom alá, amit megéltem?Másrészt, egy alkalommal tettem be az igéket, azóta írok- a saját szavaimmal-.Érdekes témát felvetni? Magazinom, és ahova meghívtak rovatot szerkeszteni sok témát felölel.( nem “vallásos” a témájuk”)1986 óta vagyok hívő, azóta is megkel küzdenem, hogy egyből a “vallásos”, bigott, “szektás , stb mellé állítanak, de bizony van más is.(rendben utána nézek a matematika könyvnek, remélem éppen az lesz meg amire szükséged van.)

   
 97. xingtao

  2012. május 25. péntek at 06:10

  “mit cselekszenek úgy beállítva, hogy Szent lelket vesznek, hazugság, hiszen éppen az ellenkezője az igaz a bennük lévő démonok rázkódnak, nevetnek, ugatnak stb.sok a hamis tanítás, félrevezetés a Szent Lélekkel kapcsolatban, ”

  Igen, ez tipikus…a más hite, bibliaértelmezése, bizonyságai mindig hamis, bezzeg a saját hitem, élményem a valódi. Érdekes, hogy az ideírkáló keresztények mindig eljátszák ezt – ezek szerint még egymás hitét sem fogadjátok el. Vicces. Nem baj, a következő hittársad majd téged fog ledémonozni, ahogy az lenni szokott.
  Azért érdekelne, hogy szerinted a Szent Szellem miért engedi a hamis tanításokat, papbűnőzést?

  “nem a Szent Szellem Isten tárja fel a számára az “csak annyit és azt lát meg belőle” amit akar. ”

  És mit mond a Szent Szellem a tömeggyilkosságokról? Vagy a Sátánnal kötött fogadásáról?

   
  • krisztianerik

   2012. május 25. péntek at 11:43

   Kedves Gwendin , csatlakozom az előttem szólo xintagó-hoz !
   Akinek igaza van , halvány lila fi-god sincs arról amit neked írtam , úgy olvasol a sorok közt mint aki nem látja a betüket . Szerintem a többi hozzászólónak nem igazán kell elmagyaráznom mi is az ábra . Szinte 1000% -ra tudtam , hogy te leszel az egyetlen igaz istenhívő aki tudja , érti az igazságot , mindenki más csak képmutató . Nehogy már megmagyarázd nekem, hogy őszinte megtérés és lekiismeret nélkül képes egy ember lehúzni 17 évet keresztényként.Te sem vagy különb a többinél , és itt kezdődik az életed legnagyobb hazugsága , hogy őszintén elhiszed a saját hazugságaidat , maga a hit ami megakadályoz téged abban , hogy őszintén szembenézz önmagaddal. Szép ez az álomvilág de köszönöm nem kérek belőle .
   xintagó-nak igaza van ebbem –“ezek szerint még egymás hitét sem fogadjátok el. Vicces. Nem baj, a következő hittársad majd téged fog ledémonozni, ahogy az lenni szokott.”
   Tí vagytok akik egymásra mutogattok, és kárhoztatjátok , megitélitek egymást . Újjal mutogattok egymásra mint a farizeusok ::))””köszönöm uram , hogy én nem vagyok olyan mint a többi “”””::))) egyszerüen nevetségesek vagytok , és megérdemlitek azt , hogy az emberek az istenetekkel egybe ne vegyenek komolyan ::)))
   Milyen szent szellemről beszélünk??? nevetséges :)))ha ezt munkálja bennetek a szent szellem akkor az faca::))) Előre a végső győzelemig ::)))

    
   • xingtao

    2012. május 25. péntek at 14:59

    Ahány hívő, annyi keresztény irányzat – és ezek egymás ellenségei 🙂
    A szeretet vallása(i) 🙂

     
   • fairi

    2012. május 25. péntek at 17:20


    Gwendin videója hamis prófétákról, nagyon kemény cucc! Nem tud mit szív Ica néni, de én is kérek belőle, kemény anyag:) Ám megnyugtatott fenevad nem az ateistákat fogja zaklatni hanem hívőket, kb ennyi jött le belőle:)

     
 98. krisztianerik

  2012. május 25. péntek at 18:38

  Beszarás gyerekek ez beszarás !!:)))XDXD Gvendin icanéni nagyon anyag amit akkor szívsz mikor ilyen videókat csinálsz ::)))XDXD
  Na mondom hogy ha valaki nem tiszta az tutti , hogy te nem vagy az ::)))))
  Vannak még jó orvosok , hidd el nem mindegyik menekült el külföldre , kezelztesd magad::))))))
  Ne te sajnálj minket , mert mi aztán valóban sajnálunk !!! Merek fogadni , hogy se férjed se gyermeked sincs ::)))

   
  • fairi

   2012. május 25. péntek at 20:11

   Ha kell még egy belövés, kapsz egyet!
   Meg lehet ezen a videón csodálni a fenomenális számítógépes effektusokat, a professzionális hangalámondást és végighallgathatjuk a kristálytiszta gondolatok áramlatát. :):):)
   Ajánlott adagolás 2*1 perc naponta. Várható mellékhatások: súlyos röhögőgörcs, közveszélyes ideggörcs, krónikus facepalm-görcs:P
   Csak óvatosan a nézéssel 😛

    
   • Gwendin

    2012. május 25. péntek at 22:12

    Jogos a kritika, a minőséggel kapcsolatban- telefonnal lett felvéve- ekkor még nem ismertem a movie markert, régi volt a gépem is, folyamatosan javítom át.

     
   • Gwendin

    2012. május 25. péntek at 23:08

    @fairi, Köszönöm már régóta kerestem, hogy feliratot miképpen tudok feltenni, jó lenne a CC, de sajnos nem tudok angolul, a google translate nem minden szót fordít le, át javítom , mert nem szeretném ha más lenne egyetlen szó is, megnézem amit betettél , ez nagy segítség lesz, ha beválik. Lehet, hogy monotonnak tűnik, mert ezeket a kijelentéseket felolvasom.Figyelembe vettem javaslataidat, köszönöm.

     
  • Gwendin

   2012. május 25. péntek at 22:16

   Tisztelettel, mint írtam emberi rendeléseket nem fogadok el.A családomat nem tudom miért írod, a blog nem erről szól, de ha már rákérdeztél, bizony férjem, gyermekem, kisállataim is vannak.Szeretettel: Ilona

    
   • fairi

    2012. május 25. péntek at 22:52

    Gwendin

    Képminőség hagyján de az előadásmód is szörnyű! Monoton olvasás, vesszőnél felviszed a hangsúlyt, utána mondat végén megállsz. Semmi élet a mondatokban, mintha egy gép olvasná fel. hallgathatatlan, 1 perc után bárki elveszti a figyelmét! ha nincs tehetséged prédikációban akkor ne csináld,magadat fogod leégetni.
    A fordítás! nem vetted észre hogy lehet feliratot tenni youtube videokhoz, kicsit utána kell nézni, és ezerszer igényesebb lesz mint amit most csinálsz. http://instantfilm.blogter.hu/289978/srt_felirat_a_youtube-on .srt meg megfelelő programmal elkészíthető.

     
   • fairi

    2012. május 25. péntek at 23:45

    http://felirat.blog.hu/2011/10/17/felirat_srt_feltoltese_youtube_videohoz
    Egy video hogy kell csinálni az srt feltöltést!
    Ám kétleném hogy akár egy angol nyelvű is érdeklődne videod iránt. Elképesztő sok angol anyanyelvű prédikációt talál, népszerű amerikai prédikátoroktől. Nézettséged 10 0alatt van /video.

     
   • Gwendin

    2012. május 26. szombat at 00:19

    Köszönöm, nagyon örülnék ha ez jó lenne, mert mint írtam már régóta szeretném a cc-ét. Ezek a videók nem prédikációk, hanem Kijelentések.Köszönöm a segítségedet, kedves tőled.

     
   • Gwendin

    2012. május 26. szombat at 12:47

     
 99. Warlord

  2012. május 25. péntek at 20:09

  Ezzel az egesszel kapcsolatban megintcsak az merül fel,hogyha Isten egy olyan mindenhato leny,aki ur minden felett es egyedül ö adja meg azt is,hogy valaki a Szentlelek altal helyesen erthesse az irasokat es az ö akaratat,es mindeközben ellensege,a hamis profeta zavartalanul vegezheti a megtevesztest az egesz emberiseg között,aminek következteben milliok es milliardok jutnak örök karhozatra,szoval akkor marpedig csakis Istenen mulik,hogy ki menekül meg es ki nem!
  Hogyha azt Isten adja meg,hogy ki erthesse es ki ne,amin vegsösoron az üdvösseg is mulik,akkor az egesz emberiseg valojaban az istenseg jatszotere csupan,ahol megengedi az ellensegenek,hogy az emberiseg legnagyobb reszet elhitesse es öellene hangolja,miközben maroknyi keveseknek azert megmutatja magat,hogy azert maradjon,aki imadja öt.
  A törtenet vegen meg lecsap az ellensegekre,akiknel amugy mindvegig erösebb volt es akiket szinten mindvegig sajat maga hagyott sajat maga ellen tevekenykedni,hogy megrontva,megtevesztve az emberiseget a karhozatba rantsak a legtöbb embert,tönkreteve ezzel a teremteset.
  Mindezalatt persze vegig jol tudta,hogy mi lesz a vegeredmeny,tehat csakis egyedül ö a felelös azert,hogyha emberek karhozatra jutnak!
  Megtehette volna ugyanis barkivel azt,amit keves kivalasztottal megtett,dehat ugy latszik,ez nala nem szempont,VIP nyilvan Istennel sem lehet mindenki…

  Amugy azt meg sosem fogom megerteni,miert jo propagalni es abban hinni,hogy nem marad meg a Föld,meg hogy vege lesz a vilagnak!(Mellesleg azt a Tudomany sem allitja,hogy örökre megmaradna,de semmikepp sem nehany evtizeden-evszazadon belül pusztul el,mint ahogy azt mar Pal apostol is hirdette idestova 2000 eve!)
  Egy epeszü Istennek azon kene dolgoznia,hogy jobba,szebbe tegye a müvet,amit alkotott.Mifele Isten az,aki hagyja megrontani a teremteset,kockara teve embermillardok üdvösseget,csak azert,hogy aztan leradirozhassa az egeszet es bebizonyithassa,hogy ö az erösebb,aztan meg persze teremt egy ujat,ami meg mar jo lesz.
  De hiszen akkor kezdhette volna mindjart ezzel,de nem,mert ugy mar nem lenne kit a pokolra küldeni!
  Egy ilyen teremtö lehet,hogy nagyhatalmu,de alapjaban veve nem több,mint egy nagybalf…!!!

   
 100. AK

  2012. május 26. szombat at 19:06

  http://cluejlabarike.blogspot.com/p/fajdalmas-evek-vege.html
  tragikomédia basszus.
  mennyi ilyen bolond él még köztünk?
  nehogy elolvassátok, borzasztó! ime néhány szemelvény:
  ilonka nem hivott orvost a tüdőgyulladásos anyjához, mert a joisten ugyis meggyogyitja, mire szegény mama meghalt (nahát).
  depressziós, alkoholista öccse ájultra itta magát, mikor ilonka nyelveken imádkozva ördögűzött belőle, mire lásscsodát hajnalra a részeg elcsendesedett. 🙂

  mondjátok meg mi a joatyauristennek kell nekem ilyen baromságokat elolvasni? 😦

   
  • Gwendin

   2012. május 26. szombat at 23:26

   Kedves Ak! Ha, “csak ennyit látsz belőle”, ne is olvasd, – az átdolgozott-bővített oldalt feltüntettem, mert ezt hamarosan megszüntetem,ott már fent van a teljes könyv-.köszönöm, hogy megnézted, vetted a fáradtságot, javadra-dicséretedre válik.Szeretettel. Ilona

    
 101. xingtao

  2012. május 27. vasárnap at 01:54

  “Mióta hívők lettünk és váltunk Jézus Krisztus tanítványaivá, gyógyszerekhez sohasem nyúltunk s az Úr mindig meggyógyított minket.
  Orvoshoz most sem mentem el szólni.”

  “1986 óta vagyok hívő, azóta is megkel küzdenem, hogy egyből a “vallásos”, bigott, “szektás , stb mellé állítanak,”

  Talán nem véletlenül…..
  Nem sok különbséget látok azok között , akik (beteg) embereket ölnek meg azzal, hogy nem viszik őket orvoshoz, mondván isten meggyógyítja, és azok között, akik isten parancsát követve felrobbantanak, lefejeznek, felnégyelnek másokat…
  A neten kicsit nézelődtem, és nem Gwendin az egyetlen , aki a betegek gyógyítását a hangokra bízná…. A beteg halálának esetén ez vajon milyen büntetőjogi kategória? Gondatlanságból elkövetett emberölés?

   
  • fairi

   2012. május 27. vasárnap at 10:03

   Egy vallási elmebeteg szemszögéből nézve átsegítette az anyját a túlvilágra ahol most már a mennyországban örök boldogságban ájvékolhat Jézus lába előtt örökkön örökké.

   Ha elvitte volna orvoshoz időben akkor antibiotikummal kikezelik,és lehet még most is élne, vagy később halt volna meg. Mivel idős ember előbb-utóbb meghal, orvosok csak nyújtani tudják az idejét fél tonna gyógyszerrel.

   nem történt semmi gondatlanság,hanem hagyta hogy a “szent szellem” magához hívhassa, amit a ‘sátáni’ orvosok évekre később tolták volna el.

   Igazán szörnyű az lesz mikor a beteg fiával (gondolom már 20 év feletti, vagyis kicsi erre az esély) fogja ezt eljátszani, csak reménykedni lehet a gyerek agyát nem mosta át még teljesen és képes az önálló gondolkodásra. Net hemzseg a rémtörténetektől ebben a témába, későn vitte gyerekét orvoshoz mert reménykedett a szent szellembe, aki leszarta.

    
   • xingtao

    2012. május 27. vasárnap at 10:24

    „És felelvén Jézus, monda nékik: Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra, hanem a betegeknek.” (Lukács 5:31)

    “Net hemzseg a rémtörténetektől ebben a témába, későn vitte gyerekét orvoshoz mert reménykedett a szent szellembe, aki leszarta.”

    Biztos erre is megvan a fundi válasz: nem hitt eléggé, démonokkal haverkodott stb….

    Itt van valami gyűjtemény erről:
    http://childrenshealthcare.org/?page_id=190

     
   • Gwendin

    2012. május 27. vasárnap at 17:34

    Kedves Hozzászólók! Tovább lehet olvasni és megjönnek a válaszok.Szeretettel: Ilona

     
 102. krisztianerik

  2012. május 27. vasárnap at 18:45

  Kedves Gwendin ! Mint olvastam te igen jóban vagy istennel :)) Mégis kiváncsi lennék, istennek mi a véleménye a HIT Gyülekezetéröl , vagy a főpásztorrol a nagy NÉMETH Sándor-rol?észrevettem irásaidból próféta lélek vagy:))

   
  • Gwendin

   2012. május 27. vasárnap at 22:17

   Kedves Krisztinaerik! A Véres évek 8-10. részben lehet olvasni a Hit gyülekezetéről, de előbbre is találsz a feléjük tett szolgálatról.Szeretettel: Ilona

    
 103. krisztianerik

  2012. május 27. vasárnap at 19:03

  Gwendin !
  Most ez komolyan írtad , hogy édesanyád idézem
  –“A Nagymamát tehát most is felhasználta a fenevad ellenem, elmondta, hogy Édesanyámnak nem kellett volna meghalnia, ha evett volna rendesen, és nem pedig a kakaót 20 évig.”

  –“Hogyan érthetné meg a Mama, hogy Édesanyám miért evett 20 évig zacskós kakaót és tejet, hogyan érthetné meg a nagyböjtöt, hogyan érthetné meg, hogy Édesanyám mindenét odaadta Istennek.”

  Ha jól értem édesanyád isten akaratából , vagy a szent lélek indittatásából ivott 20 évig csak kakaót és tejet ??
  mert nekem ez jön le az irásaidból ahonnan idéztem is:))

   
 104. krisztianerik

  2012. május 27. vasárnap at 20:18

  Íme a harmadik bizonyíték : –“Ekkor ő még a kakaót ette eledelül iszonyatos kínokat állt ki az Édesanyám és a fenevadak állandóan, támadták,(most már tudom mit jelent ez, és mennyire gyötörhették őt.)””::))) Látom most már édesanyád nagyon komolyan vette a dolgokat :))

   
  • AK

   2012. május 27. vasárnap at 22:51

   bocs, de zéró tolerancia:
   Simán el tudom képzelni, hogy a mammer még laktózérzékeny is volt nochdazu. Úgy lehet csak igazán lefogyni, elgyengülni, belehalni egy náthába egy szimpla kakaódiétaszentböjt miatt… (kis matekkal kijött, hogy a “mamóka” 50 körül lehetett anno, tehát kurvára nem volt még mennyország-érett)
   Aztakurva! Mi folyik itt Gyöngyösön?
   Empatikus vagy bunkó legyek? Sírjak vagy nevessek?
   Inkább nevetek, miközben Icushoz ötpercenként beszél a SzentLélekAtyaÚrSzentIstenJézusEmbernekFiaKrisztus, hogy most éppen a késnek melyik felével kenje a lekvárt a kenyér melyik felére.

    
   • krisztianerik

    2012. május 27. vasárnap at 23:15

    AK ha jól olvastam a mama kb 40 kg lehetet de nem volt 50 kg az tuti !!!

     
 105. AK

  2012. május 27. vasárnap at 23:36

  Bocs, nem voltam egyértelmű! 50 évesre (nem kg) gondoltam. Ilonka mai korát alapul véve, a haláleset dátumából (90-es évek) és a katona korú öcs/fiú miatt jött ki ez a -hozzávetőleges- életkor.

   
  • Gwendin

   2012. május 28. hétfő at 00:17

   Kedves Hozzászólók!Az Úr megáld benneteket, már kezdtek nemesebb lelkületűek lenni.Szeretettel: Ilona

    
  • krisztianerik

   2012. május 28. hétfő at 07:05

   AK bocsi én olvastam rosszul :))) de a 40kg -sem elhanyagolható::)) na igen ha ez így igaz akkor valóban hamarabb távozott az élők sorából , mint kellett volna . Nem olvastam még el az egészet , de megteszem , mert így betekintést nyerhet az ember ezen keresztény emberek életébe , gondolataiba és érzelem világába.
   Ha valóban igaz az , hogy a mama csak kizárólag zacskós kakaón vagy zacskós tejen élt , akkor nem csodálkozik az ember , hogy ily hamar elragadta a jóatyuska..
   A kérdés csupán az , hogy mindezt miért tette ? Az általa imádott “szent lélek” kényszerítette erre , vagy nem volt annyi pénzük , hogy normális ételt vegyenek . Mert amint az általa könyvnek leírt beszámolójában írja , hogy igencsak szegények voltak . Noha abban az időben könnyebb volt munkát találni mint a mai időben .Az egyoldalú táplálkozás valóban nagyon legyengíti az embert , pláne ha csak tejet vagy kakaót fogyaszt és abból is csak napi 0.5-1 litert. Amely igencsak legyengíti a szervezetet . tehát ha a leírtakat vesszük alapul akkor valóban kiderül , hogy csak isten részéről beszélhetünk gyilkosságról , már ha istent létezési alapnak vesszük. Isten kényszerítette a mamát arra , hogy ne fogyasszon normális ételt . Istennek ezt tudnia kellett de isten és a szentlélek akaratából és vezetésétől indíttatva csak tejet -kakaót ivott amely a végén a teljes legyengüléshez vezetett: A mama részéről öngyilkosságnak nevezhetjük és a kedves Ilonka csak asszisztált ehhez .
   Véleményem szerint a kedves mama állandóan böjtölt és imádkozott , tehát a böjt miatt nem fogyasztott szilárd élelmiszert . Ez ugy néz ki hogy egyfolytában mindössze 10-20évig tejet és kakaót fogyasztott . Ez sok mindent megmagyaráz mind lelkileg , testileg és orvosilag is .
   Elég nehéz olvasmány , mert ugyanis egyszerre játszódik a múltban és az Ilonka jelen idejében , és mellé még berak állítólagos isteni kijelentéseket is , majd hirtelen átvált egy teljesen más történetbe ami vagy a jelenben vagy a múltban megtörtént események .
   A könyvet állítólagosan a szent szellem ihlette , mert amint írja is , hogy az Ilonka száját a szent lélek használja és nem tudja egyik percben mint mond a másik percben . A gondolatai is ugyanezt tükrözik , nem tudja rendszerezni , ezért könyvben átvált egyikből történetből a másikba , mintha egyes történetek közt lenne összefüggés . Én személyesen is találkoztam ilyen keresztényekkel , sajnos a saját életüket tették tönkre , igaz nem mindegyik de javarészt ugyanaz a gondolatvilág , érzelemvilág fedezhető fel náluk is mint a kedves Ilonkánknál .

    
   • Gwendin

    2012. május 29. kedd at 05:43

    Kedves Papirkutya
    “Máté Evangéliuma:16:17 És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.”
    II. Timóteus levél:1:7 Mert nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét.”
    “Máté Evangéliuma:15:19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások.”
    Zsidó levél:4:12 Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”
    Minden hatalom, minden dicsőség, minden erő egyedül a felséges Istené, az Úr áldjon meg Téged, szeretettel: Ilona

     
   • Gwendin

    2012. május 29. kedd at 05:52

    Kedves Krisztinaerik!
    Megértem, ha kemény eledelnek találod a könyvet, a hozzászólókat is megértem, hiszen Isten , a Szentírás ismerete nélkül különböző véleményeket válthatnak ki a leírtak, most is csak azt írhatom a könyv végére megjönnek a válaszok.Szabad akarat van, Édesanyámat, jómagamat sem “kényszerített” Isten semmire, annál inkább tették volna meg az emberek . Köszönöm, hogy olvastál a könyvből, a szív elrejtett emberének pedig meglesznek a válaszok mindenre.Szeretettel Ilona

     
   • fairi

    2012. május 29. kedd at 14:36

    Gwendin

    talán az emberek jót akartak, és el szerették volna érni hogy ne feltétlen kövessétek a hangokat a fejetekbe. Hangok miatt anyád idő előtt távozott, ha normálisan eszik és időben elmegy orvoshoz és szedi a kellő gyógyszereket valszeg ma is élhetne, vagy tovább élt volna jó pár évvel. Világos???

    ott sokan jobban ismerik a Bibliát mint Te, csak az a különbség hogy nekünk nem szólnak fejünkben mindenféle hangok,és lehetetlenség dekódolni zavaros dolgokat.

    Tényleg kiknek szánod a könyved? Olyan embereknek akik minimum ötvenszer átolvasták a könyvet és kisujjukból szopják ki az irreleváns idézeteket, vagy mérsékelt hívőknek,akik talán kétszer elolvasták a Bibliát és vmi gyülekezetben hallgatják a prédikációkat, vagy átlag különösebben nem vallásos embereknek?

    ha utóbbi kettőnek akkor egyértelműségre kell törekedni!

     
   • Gwendin

    2012. május 29. kedd at 21:43

    Kedves fairi! A könyv bevezetőjében írva van kiknek szól a könyv.Szeretettel: Ilona

     
 106. Papírkutya

  2012. május 28. hétfő at 17:16

  Amikor elkezdtem olvasni Ilonka hozzászólásait, azt hittem, csak egy átlagos, jóindulatú keresztény. De tévedtem. Ilonka az Úr különlegesen áldott tanítványa és választott edénye!
  Uram, köszönöm, hogy elhoztad közénk Ilonkát! És köszönöm, hogy megáldottál minket legnagyobb ajándékoddal, a gondolkodás képességével, mely reményteljes fényt gyújt az ijesztő homályban… Ámen!!! 😀

   
 107. Xmes

  2012. május 29. kedd at 09:57

  “hiszen Isten , a Szentírás ismerete nélkül”
  Ez is egy olyan “érv” amit gyakran elsütnek a hívek. 😀
  Te ismered az istened? Bemutatkozott? Beszélgettél vele (nem, nem azt kérdem, hogy te beszéltél-e hozzá, “ima” címszóval)?
  Honnan veszed, hogy ismered? Mit tudsz róla (az nem érdekel mit ír a Biblia című mesegyűjtemény, az sem, hogy mit érzel össze magadnak)? Tudod, hogy mi ez az isten (nem az érdekel, hogy kicsoda, hanem az, hogy micsoda)? Elregélte a szándékait is?
  Mi az amit ténylegesen tudsz is róla, és nem csak elhiszed, mert mások elhitették veled, vagy mert azt írja egy rakás mese amit?
  Tudsz egyáltalán bármit róla?
  Ha meg semmit, és mindent maximum csak elhiszel róla, ne írd, hogy “ismerem”. Ismerni azt lehet, amiről tudsz dolgokat, nem csak elhiszel egy csomó alaptalan állítást róla.

   
  • fairi

   2012. május 29. kedd at 14:41

   Kicsit mellélőttél, mivel Ilonka napi kapcsolatba van állítólag istennek (Szent Szellem), folyamatosan hall hangokat és ezek a hangok mondták neki írjon könyvet!

   ha hangok azt mondjuk eredeti akkor eredeti, mert szte istentől származnak:):)
   Téged meg a sátán téveszt meg, de jön Ica Néni és ő profin felvilágosít téged! xDxD

    
   • Xmes

    2012. május 29. kedd at 17:50

    Hm… Erről most az jut eszembe, hogy a bostoni fojtogatót személyesen Jézus kérte meg, hogy nyírja ki a prostikat.
    Ennyit a hangokról. 😀

    A hallucinációkban az a legcsodálatosabb, hogy a hallucináló csak néha-néha veszi észre, hogy csak hallucinál.
    Az hogy hangokat, hall, nekem kissé gyanús. A mese szerint Ábrám (Ábrahám) bátyó is hallott valami féle hangokat. Ő is holmi istennek gondolta, és meg is lett az eredménye (azóta is dicsőítik a hívek, hogy milyen frankó dolog volt tőle, hogy elvitte Izsákot egy kicsit kivégezni).

     
   • Gwendin

    2012. május 29. kedd at 21:26

    Kedves Fairi!
    Szeretnélek helyesbíteni, nem hangokat hallok, hanem a Szent Szellem Isten szól, ilyet nem írtam, hanem mindig így, a Szent Szellem Isten szólt, így olvashatod.A Szent Szellem Isten ajándéka között van a lelkek megítélésének az ajándéka,a bölcsesség és tudomány beszéde.Isten méltóságot, mennyei erőt ad, de ez soha nem fog úgy megnyilvánulni, mint némely videókon látni, ahol az emberek, ugatnak, és had ne soroljam, erre az oldalra is lett betéve – nagyon helyesen- ezek a megnyilvánulások nem a Szent Szellem vételét jelentik, mert ilyenkor a démoni lelkek nyilvánulnak meg.A Szent Szellem Isten a tisztaságot,szentséget, új életet, örömet, erőt, hatalmat, vigasztalást adja meg.Szeretettel: Ilona

     
   • fairi

    2012. május 30. szerda at 12:32

    Gwendin
    “hanem a Szent Szellem Isten szól,”
    nekem a hangok hallásával szinonima, mivel a szent szellem csak a fejedben létező téveszme, ami hozzád szól vagyis hangokat hallasz.. Egyik családtagom a pszichiátrián dolgozik, ott vannak olyanok akikhez különböző dolgok szólnak, hogy ezt vagy azt csinálja, és ha család megunja a hóbortukat akkor beutalják kezelésre, megfelelő gyógyszerekkel eltűnnek ezek a hangok.

    “úgy megnyilvánulni, mint némely videókon látni, ahol az emberek, ugatnak, és had ne soroljam, erre az oldalra is lett betéve”
    te könyvet írsz aminek semmi értelme, pontosabban rajtad kivül mindenkinek zavaros, vagy youtube videókat csinálsz, amelyek hallgatása felér egy emberkínzással, annyira monoton és egysíkú.
    Kicsi a különbség, te nem rángatózol a földön, helyette mást csinálsz.

     
   • Gwendin

    2012. május 30. szerda at 23:13

    Kedves Faira!
    Munkámból és a szolgálatból adódóan több ilyen intézetet láttam, volt amelyiknek huzamosabb ideig végig kísérhettem a mindennapjait.Egy ilyen intézetben is több féle ember van a betegségével.Sok esetben éppen a család, családtagok miatt kerülnek az emberek ilyen helyekre. Volt egy beteg aki szépen felgyógyult, hazavitték – jómagam már akkor is láttam az Édesanyjában lévő keménységet és szeretetlenséget- nem telt bele egy hét már hozták is vissza rosszabb állapotban mint volt- ő nem hangokat hallott más volt a betegsége-. Milyen egyszerű és könnyű valakit be utaltatni, és aki a másikat kikészíti “vígan” éli az életét.Olyan beteggel is találkoztam aki elmondta a hangokat amit hall, melyek ebbe az állapotba sodorták, kiderült, hogy olyan filmeket nézett ami a szellemvilággal foglalkozott és ebbe mélyült bele, sok példa lehetne még.A könyvvel kapcsolatban számodra ennyit jelentett, más embernek mást. Ez a véleményed, köszönöm.Szeretettel: Ilona

     
   • fairi

    2012. május 31. csütörtök at 10:47

    “Olyan beteggel is találkoztam aki elmondta a hangokat amit hall, melyek ebbe az állapotba sodorták, kiderült, hogy olyan filmeket nézett ami a szellemvilággal foglalkozott és ebbe mélyült bele, sok példa lehetne még.”
    te meg aBibliába mélyültél bele, így nem szellemnek nevezett a hang forrását hanem Szent szellemnek, én semmilyen különbséget nem látok. Míg annál a embernél világosan látod túlságosan belemélyült a szellemvilágba és így nekik tulajdonítja a hangokat (ha bibliával tette volna valszeg akkor hasonló nézetett vallanátok). te túlságosan belemélyedtél a bibliába, és szent szellemnek tulajdonítod!
    megideologizáld meg hangok hallása, vmi rejtélyes dolog hozzád szól az nemnormális. ezt a jelenséget bárhogy ideologizálod, ugyanaz a jelenség!
    pszichiátria kezelés sok múlik a nővéreken és az orvoson, kegyetlenül félre lehet vinni, de ki is lehet hozni a betegségéből. ha múltba visszatekintünk régen falun a fura emberekre vigyáztak a többiek, falu bolondja kategória. mentális betegségek nagyon nehéz témakör, ki a beteg, ki nem, mi a határ, minden beteg vmi szinten egyedi. gyógyszerek mellett fontos lenne az elbeszélgetés, sőt vmikor gyógyszer többet árt mint használ.

     
   • Gwendin

    2012. május 31. csütörtök at 13:32

    Kedves Fairi!
    Bölcs dolog, hogy leírtad a gyógyszerek még több bajt is okozhatnak, valóban így van- pl bedagadt lábak. Olyan gyógyszerek is vannak amelyek hallucinációkat okozhatnak.Arra is van példa amit írsz a Nobel díjas matematikus aki élete végéig látta az őt körülvevőket, ezek a jelenségek nem szűntek meg.Szolgálat alkalmából egy pszichiátriai intézetben az egyik orvossal úgy indult a beszélgetés, hogy nyelveken imádkoztam és utána a magyarázat kegyelmi ajándékával az Istentől való kijelentések a számára, amit Isten szólt feléje.Gondolom ha olyasminek gondolt volna a szakember amit írtál akkor, nem a tisztelet és odafigyelés nyilvánult volna meg felém, hanem egyéb – erről is írva lesz a Varázslatok földjén-.

     
   • fairi

    2012. május 31. csütörtök at 20:19

    “ondolom ha olyasminek gondolt volna a szakember amit írtál akkor, nem a tisztelet és odafigyelés nyilvánult volna meg felém, hanem egyéb”

    ha azt mondtad volna manók adják az infót vagy ET üzennek rajtad kívül akkor azonnal kezelés alá vont volna, ha istennel takarózol akkor vallásnak nyilvánítják. Általában akkor kezdenek foglalkozni isteni hangokkal ha gyilkosságot vagy bűntényt követsz el, akkor No vallási tolerancia! ha vki panaszt tenne miattad,és az elkövetett gondot Szent szellemre fognád, akkor mennél a zártosztályra. míg “csendes őrülten” csinálod addig belefér a vallásgyakorlás határmezsgyéjébe!
    Zártosztály nem is szkrizofénekkel és mentális betegekkel szokott tele lenni hanem drogosokkal,alkoholistákkal, öngyilkossággal fenyegetőekkel, és demens öregekkel.

     
 108. Xmes

  2012. május 29. kedd at 10:09

  “a Szentírás ismerete nélkül”
  Amúgy te mennyire ismered a “szent” (plagizált) írást?
  Tudtad, hogy minden eleme más, korábbi vallásokból lett átimportálva?
  Tudtad, hogy a mese szerint az isten hamarabb teremtette a Földre a növényzetet, mint a Föld köré az egész univerzumot?
  Tudtad, hogy a “jó” isten rávette Ábrámot, hogy ölje meg a kedvenc fiát, csak mert kiváncsi volt, őt jobban szereti-e az öreg, mint a fiát?
  Tudtad, hogy az vén “jó” isten egy Elizeus nevű kopasz fazon kedvéért kisgyerekekre uszított medvéket, csak mert Elizeus besértődött, és megkérte az öreget, hogy bosszulja meg neki, az meg jó kiskutya módjára engedelmeskedett?
  Tudtad, hogy a 4 kanonizált evangéliumról senki nem hallott a 100-as évek második feléig (szöveg töredékek ismeretek voltak más evangéliumokban, de a teljes evangéliumokat a 100-as évek második felében írták)?
  Tudtad, hogy a katolikus egyház papjai a hivatalos keresztény vallás születése előtt (és utána is a 400-as évekig) rettentő sokat hamisítottak?
  És még hosszasan sorolhatnám.

  Te mennyire ismered a “szent” írást? Tartalma, történelme? Rémlik valamelyik?

   
  • Gwendin

   2012. május 31. csütörtök at 18:31

   Kedves Xmes!
   Fentebb írtam már erről, akárhogyan is próbálták hamisítani a Szentírást az emberek és bárki is állította össze, akkor miért van az, hogy a hamis egyházat leleplezi- lásd János Jelenések 16. részét-, miért van az, hogy minden beteljesedik ami a Szentírásban le van írva,miért nincs szó olyan szertartásokról amit emberek vezettek be Isten nevét felvéve hozzá, hol van pl leírva a cölibátus, gyónás, pápaság, miért vették ki az emberek kezéből a Szentírást a középkorban, miért égtek a máglyák, miért voltak az üldözések, miért van az, hogy minden kérdésre a választ megtaláljuk benne,miért vannak az elpecsételések – lásd János Jelenéseket?
   A kiragadott részeket ismerem, de hiába is írnék neked magyarázatot, a válaszod egyértelmű lenne az eddigi hozzászólásaid alapján.
   Elszeretnék búcsúzni minden hozzászólótól- de már nem látom további értelmét a beszélgetésnek- örülök, hogy megismertelek és a többi hozzászólót is, mindenkinek szép, örömteli életet kívánok, köszönöm a lehetőséget a hozzászólásra. Szeretettel. Ilona

    
 109. Xmes

  2012. május 29. kedd at 22:46

  Gwendin
  “Szeretnélek helyesbíteni, nem hangokat hallok, hanem a Szent Szellem Isten szól, ilyet nem írtam, hanem mindig így, a Szent Szellem Isten szólt, így olvashatod.”

  Természetes, hogy te nem mondtál ilyet,
  Sokan nevezik el maguknak a hangokat, vagy épp társítják hozzá valamilyen létező/létezett valakihez, vagy egy általa kedvel történet valamelyik szereplőjéhez.
  A zsidó isten e tekintetben rettentő népszerű, divatos, meg Jézus is a szent szellentéssel együtt.
  Különösen igaz ez azokra, akik kognitív disszonancia (tudathasadás, többszörös személyiség) valamelyik formájában, vagy épp skizofréniában leledzenek. Ez teljesen szokványos.
  Persze ezzel nem azt mondom, hogy skizofrén vagy vagy tudathasadásos vagy, csak azt, hogy amit te produkálsz, és hozzá társítod valamihez, az nem annyira ritka.
  Sőt! Általában még a mentálisan teljesen ép emberek is hajlamosak egymáshoz társítani össze nem függő dolgokat. Pl, hall valami neszt, és azt hiszi van a kertben valaki. Ha meg szellemekben is hisz, simán kinevezi kísértetnek. Pedig lehet, hogy csak egy kósza macska flangál a kertben.
  A hit “csodákra” ugyanis képes, ha hülyeséggel és fantáziával keverik. 😀

  Mint említettem, a bostoni fojtogatót “személyesen” Jézus kérte fel a prostik kivégzésére. Ő is csak hangokat hallott, amiket hozzá társított egy általa kedvelt mesefigurához, és elnevezte Jézusnak.
  Pont mint te tetted, amikor elnevezted a hangokat szent szellemnek.

  De amennyiben nem hangélményként “tapasztalod” a szentszellemet, akkor légyszíves magyarázd el nekem, hogy akkor hogyan.

   
  • Gwendin

   2012. május 30. szerda at 08:48

   Kedves Xmes!Köszönöm, nagyon jó ahogyan leírtad a hangok közötti különbséget.magam is találkoztam “skizofrén emberrel, mert így nevezik, miként leírtad.Tudom, most ismét lesznek válaszaid, de akkor is azt írhatom, mivel ezt megtapasztaltam, hogy ezeknek az embereknek a szellemüket a démonok uralják, Isten megtanított erre, abból az asszonyból akivel találkoztam,ki is szóltak felém: Ezt volt az az asszony akinek annyi fájdalmat okoztunk?!Ekkor értettem meg azt az asszonyt és azt is mi van a cselekedetei, élete mögött. (A könyv folytatásában Varázslatok földjén lesz írva erről is.) Nekem személyes kérésem volt és lesz mindig is, hogy hatalmasan mutassa meg Isten a kegyelmét, gyógyítását azok felé az emberek felé akiket a Sátán az értelmük, szellemük által nyomorított meg.Régebbi munkámból és a szolgálatból adódóan sok ilyen emberrel találkoztam a társadalom különböző rétegeiből, iszonyat, hogy sok esetben így kell leélni az egész életüket is.Találkoztam olyan emberekkel is akik elmerték mondani a megtapasztalásaikat és sokáig éltek rettegésben, félelemben azoktól a hangoktól amit hallottak – nem merték elmondani, nehogy – tudod minek tartsák őket-.
   Abban is igazad van, hogy Isten nevét felhasználják a gonosz cselekedetekre, de mind ez mögött a Sátán van.Az Ő uszítására, az ő hangjára teszik ezt meg, Magyarországon is volt erre már több eset.
   Amikor a megtért embert a Szent Szellem Isten megtisztította, akkor kezdi el hallani Isten áldott, szelíd hangját, ezzel egy időben a Sátán is próbálkozik, de A Szent Szellem Isten megtanítja és leleplezi, a megtisztított, bűn nélküli ember pedig már el sem tudná hinni, fogadni a hamis dolgokat. Isten hangja szelíd, egy belső hang amit ért és hall az ember. (A Sátán hiába próbálja leutánozni, mert megpróbálhatja, de az erőszakosság mindig kiérződik belőle és nincsen meg benne a szeretet.)Nem elvont dolgokra kell itt gondolni, amikor Isten szól, hiszen az első emberpárral is beszélt, hiszen így teremtett meg bennünket.Írok egy példát, éppen hazafelé igyekeztem, amikor Isten szólt, hogy menjek be a munkaügyi központba- semmi dolgom nem volt ott, nem igazán tudtam, hogy miért menjek oda, emberileg semmi értelme nem volt-, engedelmes lévén bementem, ott egy volt “főnökömmel” találkoztam, aki éppen leszámolt és elmondta, mi történik a volt munkahelyemen. Ez az asszony sokszor megalázott – ártatlanul, mert a munkatársaim is már mondták, miért tűröm el, hiszen nem igaz amit ő szól-.Így megtudtam tőle , mi is volt a mi hátunk mögött, másrészt nem háborúságban, hanem békességben vagyok az asszonnyal és éppen ő mondta el még a legbelsőbb “titkokat” is, amiről nem volt tudomásunk. Másrészt látnom kellett, hogy most ő került abba a helyzetbe, mint ami az előtt velünk történt meg. Kifelé jövet , csak hálát tudtam adni Istennek, hogy engedelmes voltam és így létre jöhetett a találkozás. Az élet minden területére , vonatkozik, hogy Isten szól a legkicsinyebb dolgokban is, azt írhatom sok esetben amikor olyan ravasz támadás volt ellenem, amiről tudomásom sem volt, úgy tönkre tudtak volna tenni, hogy még csak azt sem tudtam volna mi és miért történik meg, de ott volt Isten kegyelme és nem csak lelepleződtek, de meg is szégyenültek, meglehet alázni az embert, de legyőzni sohasem.

    
   • fairi

    2012. május 30. szerda at 13:03

    ha már a sátáni megszállás szóba jött.
    Egyik fajtájuknak neurológiai betegségük van, lehet belőlük űzni a “sátánt”,lehet ideiglenesen sikerül, de visszajön, mivel maga a betegség gyökere nem lett kezelve. Ám másik hatásként ha beveszi hogy ő megtisztult és mostantól a hangok amiket hall a Szent Szellem, neki lesz társítva a fejében és nem lesz többször “megszállva”. betegség maradt, de közösség számára elfogadható állapot került. mentális betegeket sokféleképp kezelte a társadalom, vmikor isten hirnőkének tartozzák, mert hangokat hallott aki mást nem, máskor embertelen módon kínozták őket(19.század), hogy jöjjön meg a józan esze.

    megszállottak másik kategóriája, színleli a tüneteket 8tudatosan vagy az ideg összeroppanás így nyilvánul meg), szigorú közösségben van, és frusztrációját így tudja kiadni, megszállás alatt szidhat mindenkit, mindenki vele foglalkozik, ő van a központban, ez főleg gyerekeknél fordul elő. ha megkapja amit akar,és változás áll be az életében ezután többször nem szállja meg a “démon”.Ezeknél a gyógyszeres kezelés nem biztos segít.

     
 110. Xmes

  2012. május 30. szerda at 11:16

  Gwindin

  “Tudom, most ismét lesznek válaszaid, de akkor is azt írhatom, mivel ezt megtapasztaltam, hogy ezeknek az embereknek a szellemüket a démonok uralják, Isten megtanított erre, abból az asszonyból akivel találkoztam,ki is szóltak felém”
  Pffff….. Na erre mondják, hogy “a hit csodákra képes”. 😀
  A skizofrénia nem démoni megszállás.
  A skizofrénia az egy poligén szintű genetikai rendellenességből (mutáció) származó hajlam, ami megfelelő környezeti feltételek között ki is alakul, többnyire tinédzser korban, ritkábban később, felnőtt korban.
  A genetikai összetevői is többé-kevésbé ismertek.
  Az is tudható, hogy mely agyterületek felelősek a hallucinációkért, és gyógyszerrel kezelhetőek a tünetek. Nem tudom miket magyaráztál be magadnak tapasztalatként, de valószínű, hogy az a skizofrén akivel te találkoztál, és az a “démon” beszélt belőle hozzá, nem szedte a gyógyszereket (talán nem is diagnosztizálták még akkor).
  Azt, hogy mely agyterületek felelősek a hallucinációkért, olyannyira tudjuk, hogy, mint a “halálközeli élményeket”, és az érzelmeket, ezeket is ki tudjuk váltani mesterségesen.
  Ne sértődj meg, de néha utána nézhetnél a dolgoknak, mielőtt eszetlen nagy badarságokat hordasz össze róla.

  “Abban is igazad van, hogy Isten nevét felhasználják a gonosz cselekedetekre, de mind ez mögött a Sátán van.”
  Persze… Ideje lenne elolvasnod a bibliát. A biblia legalizálja és az istennek tetszővé nyilvánítja a keresztények minden bűnét amit a hit és/vagy az isten és Jézus nevében követnek el.

  A hozzászólásod tovább olvasva, én komolyan gondolom, hogy fel kéne keresned egy-két szakembert. És a szakemberen nem papot, lelkészt, és hasonló mentalitású agymosó emberkéket értem, hanem egy neurológust, és egy pszichiátert.
  Az, hogy hangokat hallasz, nagyon nem egészséges agyműködésre utal.
  Hidd el, nem akarok neked rosszat, de mivel nyilvánosan dicsekedsz azzal, hogy hangokat hallasz, az rád nézve is elég kellemetlen.
  Ahogy a mondás mondja “Ha te szólsz az istenhez, akkor imádkozol, ha az isten szól hozzád, akkor beteg vagy”.
  És ez igaz. Bár személy szerint én az imát se tartom sokkal egészségesebb dolognak (gyermekkori képzelt barát szindróma felnőtt korba erőltetése)….
  Az amit te itt leírtál, nem különbözik számomra attól, hogy egy idegszanatórium lakója a szék lábával beszélget, és az még “válaszol” is neki.

   
  • Gwendin

   2012. május 30. szerda at 23:01

   Kedves Xmes!
   Vagy nem akartad megérteni amit leírtam, vagy egyszerűbb volt ezeket a szavakat felém közvetíteni, kedves tanácsaidat köszönöm, de mint írtam emberi rendeléseket nem fogadok el.szeretettel. Ilona

    
 111. Xmes

  2012. május 31. csütörtök at 09:06

  Gwendin
  De, tökéletesen megértettem minden szavad.
  Csak veled ellentétben én tudom mi a skizofrénia, és nem képzelek bele kísérteteket, démonokat, angyalokat, manókat, tündéreket, isteneket, és más hasonló mese alakokat.

  Továbbá szeretnélek itt is megkérni, hogy a 2012. Május 29. kedd 10:09-kor ez alatt a cikk alatt feltett kérdésemre légyszíves válaszolj, ha már olyan rosszul esett, hogy meg mertelek kérni, hogy nekem ne idézz a bibliából, és kitaláltad azt a badarságot, hogy megtiltottam, hogy írj róla. Ugyanis az a kérdés konkrétan csak a bibliáról szól.

  Köszönöm!

   
 112. xingtao

  2012. május 31. csütörtök at 14:50

  “erről is írva lesz a Varázslatok földjén-.”

  Gwendin a magyar Tolkien 🙂
  Valószínűleg a démonok a nazgûlok magyar megfelelői 🙂

  sakaraba-sakaraba-abrakadabra-apacuka-fundaluka-sakaraba-sakaraba rÁmen!

   
  • Gwendin

   2012. május 31. csütörtök at 22:04

   Kedves xingtao!
   Tőled is elköszönök, örülök, hogy megismerhettelek.Sok örömben, szeretetben legyen részed.

    
 113. Gwendin

  2012. május 31. csütörtök at 22:02

  Kedves fairi!
  Tőled is elköszönök, örülök, hogy megismertelek, ezzel búcsúzom. “A Szeretet soha el nem fogy”

   
 114. Xmes

  2012. június 1. péntek at 09:10

  Gwendin, ez tipikus. Nem ment a hittérítés, nem hittek neked a csúnya, gonosz ateisták, nem mennek hihető sem a válaszok sem a kérdésekre, hát lelépsz. Az összes bibliáról szóló kérdésedre tudnék válaszolni, de ha lelépsz, mert “nem látod további értelmét” (vajon miért nem?), akkor válaszolni sem érdemes.
  Tudod nem tartom korrektnek azokat, akik bármilyen témában a beszélgetés kellős közepén egyszerűen lelépnek, mert a másik félnek van bőr a képén nem elhinni tények hiányában az állításokat. Ezt gyáva megfutamodásnak tartom.

   
  • xingtao

   2012. június 1. péntek at 11:48

   Így csak annyit tudtunk meg, hogy

   -Gwendin tudja, hogy kell bekopizni idézeteket
   – csak az ő hite az igazi, minden más keresztény a démonok játéka
   – csak ő beszél a Szent Szellemmel, mindenki más, aki isten hangját véli hallani, szintén a démonok játéka
   – halálra éheztette az édesanyját

   Engem is érdekelt volna a válasza a kérdésedre..

    
 115. krisztianerik

  2012. június 1. péntek at 16:50

  Amint látom a kedves Gwendin lelépett tőlünk , pedig szerettem volna néhány kérdést feltenni neki .
  PL: Azt írta a könyvében , hogy istentől az édesanyján lévő kenet 2x-ét kérte magára és szolgálatára , a kérdésem az lenne, ez hogyan nyilvánult meg az életén ? 2x több kakaót és tejet iszik , vagy esetleg kevesebbet ?
  Hogyan jött rá, hogy a kutya amellyel találkozott az angyal volt ?
  Mind a 9 lelki ajándékkal rendelkezik , akkor miért nem gyógyítja a betegeket .
  Miért annyira biztos abban , hogy csak ő egyedül jár jó úton a többi keresztény felekezethez képest , és honnan veszi azt , hogy isten csak is egyedül vele ossza meg a gondolatait és terveit , és mindenki más csak tévelyeg .
  Maga a könyv véleményem szerint teljesen alkalmatlan a keresztény értékrend bemutatására ,viszont alkalmas arra , hogy mély bepillantást nyerjünk egy beteg skizofrén ember érzelem és gondolat világába. Láthatjuk , hogy egy hang a semmiből mennyire tönkre tudja tenni egy anya és lánya életét . Milyen stresszes életet élhet egy ilyen ember reggeltől -reggelig, állandó készenlétben lenni , hogy mikor mit mond a hang és feltétel nélkül engedelmeskedni neki .Mit egyen , mit igyon , mibe öltözzön, és ezzel folyamatosan nyomást gyakorol az emberi lélekre .Ez az élet amit a drága Ica nénink leírt egyáltalán nem vonzó ! Köszönjük de mi nem szeretnénk ezzel a hanggal együtt élni drága Icuska , mert nem tudunk azonosulni egy beteg skizofrén hanggal a semmiből. Számunkra a józan, értelmes emberi értékek fontosabbak mint egy hang a semmiből.
  Ez olyan mikor hangot hallok de embert nem látok szituáció::)))
  Hangot hallok de istent nem látok :)) Milyen lehet az az isten aki fél megmutatni magát az embernek ? Vagy szeret bújócskázni? Minek néz minket ez az isten ? Gyerekeknek , csupán ezért játszik velünk bújócskát? A hangját halljuk de őt magát nem látjuk ?::))) kezdek belezavarodni , inkább hagyjuk is .
  Kedves Ilonka néni:))
  köszönjük , hogy benéztél ateistanapló oldalára , és próbáltál nyomást gyakorolni elfajult csöppnyi kis agyunkra , melynek igen jól hasznát vesszük ebben az eltorzult keresztény világban .A bűnös agyunk nem akar hangokat hallani a semmiből , ezért mi ezt a csodás élményt meghagynánk neked , kedves Ilonka és a többi hasonlóan gondolkodó hittestvéreidnek . Ha nektek ez különleges élményt nyújt , ám legyen , mi nem állunk az utatokba , hogy a semmiből az érzelmeiteken keresztül hangokat halljatok és engedelmeskedjetek neki .
  Orvoshoz ne menj , mert már szerintem az sem segít az olyan embereken mint te :)))További kellemes napot neked ( zacskós kakaót ne igyál sokat mert nem igazán tartalmaz már tejet , a Tescós tejet pedig ne vegyél , mert az nem magyar , inkább támogasd a magyar tejtermelőket )

   
  • Gwendin

   2012. június 2. szombat at 09:16

   Kedves Hozzászólók!
   “közkívánatra” itt vagyok, mindenkinek fogok válaszolni.

   Kedves Krisztinaerik!
   Először is szeretném megköszönni, hogy olvastál a könyvből- a véleményed még változhat-.
   Szeretnék a kérdéseidre válaszolni.
   Amikor elkértem a Lélek kettős mértékét még nem tudtam mi az, azonban később a Szent Szellem Isten a Szentírásban megmutatta, hogy ez tőle való volt-
   Királyok II. könyve:2:9” És mikor általmentek, monda Illés Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam.”
   Olvashatjuk Illést milyen csodák követték. Ezért az ajándékért a Sátán kegyetlen módon támadott
   10 éven keresztül – a- Varázslatok földjén lesz olvasható erről-, sok miért hangzott fel ezekben az időkben, és amikor eljött az elrendelt idő, megértettem mindent, minden a helyére került és boldog voltam.
   Amikor elkértem én még nem tudtam mi fog várni rám, de tudta Isten és már előre megerősített a küzdelmekhez. Hatalomnak, erőnek a kettős mértéke. Benny Hinn: A kenet című könyvében olvasható erről- Tudom sok bírálat éri őt, de ez a könyve akkor is jó.
   Leírtam, hogy a kutya váratlanul, a semmiből jelent meg a lépcsőház előtt, a nézése viselkedése más volt min egy kutyáé, ekkor már volt tapasztalatom abban, milyen az, ha valamiért várakozni kell. Ezért egyből felismertem, hogy nem véletlenül van ott az a kutya, amikor elment tudtam, hogy most már mehetek a dolgomra.
   Így jött létre a találkozás a könyvben megnevezett személyekkel. Később gondoltam végig ezeket és a Szent Szellem is megerősített ebben, így vált bennem bizonyossá, hogy Isten küldte őt, mert nekem az a találkozás sokat jelentett és nem jött volna létre, ha nincs ott a kutya.
   Soha többé nem láttam az utcánkban, sem máshol, most gondolhatsz arra, hogy odatévedt valami kóbor kutya, de nem olyan volt a külseje, méltóság áradt belőle, egész végig szótlanul állt mellettem – ezt úgy értelmezd, hogy nem ugatott- és tudtam, hogy maradnom kell, mert mint írtam ezt már ismertem, milyen, ha valamiért várakozni kell.
   Jómagam egész életemben az igazságot kerestem – már gyermekként is-. Később ott volt az ellentmondás, hogy van az, hogy valaki elbeszélget a másik emberrel, jóban van, alig, hogy arrébb megy, már róla beszél és még sok minden, ami az életben megtalálható. Saját magamban is ott volt az ellentmondás, mert mást szerettem volna tenni, vagy szólni és még sem tudtam. – Pál apostolnak Rómaibeliekhez írt levelének 7. részében lehet olvasni erről-.
   Megtérésem után ez megszűnt, már milyen csodálatos dolog volt és ez a mai napig is így van.
   Mint írtam megkérdeztem Édesanyám halálakor, hogy a nagyböjtöt folytassam –e, Isten válasza az volt, hogy nem, mert az Édesanyám szolgálata volt, nekem más a szolgálatom – ez le van írva a könyvben, lehet, hogy elkerülte a figyelmedet-.
   Jómagam kevés kakaót iszom, szeretek sütni, befőzni, új ételeket elkészíteni- a Facebookon megtekintheted a Magyar konyha mappámat-.
   Azonban ha böjt ideje van, még csak éhes sem vagyok – ez nem a vallási szokásokra vonatkozik, amikor bizonyos ünnep előtt böjtölnek, aztán fogyasztják a sonkát-ez mindig Isten által való böjt és megerősít, vannak olyan démonok melyeket könyörgéssel és böjtöléssel lehet kiűzni. Gyomromnak nincs baja, egészséges vagyok, Egyébként sohasem volt az elsődleges az életemben az evés, mert ha fontosabb dolgom volt elég volt egy szendvics.
   Kicsit belebonyolódsz, a látom, nem látom kérdésbe, mint írod. Látod, éppen te magyarázod meg ezt a legjobban, miről is van szó. Látod itt vagy kedves Krisztinaerik, semmit nem tudok rólad, hol élsz, mit csinálsz, milyen a kinézeted, stb., de az írásaid alapján már kezd bennem egy kép kialakulni, hogy milyen ember vagy. Nem kell, hogy lássalak, hogy már legyen „elképzelésem rólad”, hiszen számomra alapvetően nem a kinézet a fontos, hanem maga az ember. A Szentírást olvasom, az igék megmutatják Istent, a valóságban megélem őket, meg is tapasztalom Isten erejét szeretetét, írok egy példát az egyik munkahelyemen volt egy asszony, aki jómódban élt, nekünk egy nehezebb időszakunk volt. Éppen akkor halt meg a férje, akik a temetésen voltak mesélték mekkora volt, én csak néztem azt az asszonyt és az volt a gondolatomban, hiába van meg minden, ha már nincs mellette a férje, akit nagyon szeretett, Isten tudja a mi gondolatainkat, ekkor éreztem, hogy valaki megsimogatja fejemet gyengéden, szívemet békesség-öröm és szeretet töltötte el. Tudtam, hogy a Szent Szellem Isten volt, persze írhatod, hogy beképzeltem magamnak, de olyan szeretet volt a szívemben az asszony felé, hogy megérezte és odajött hozzám beszélgetni. Később mondta el nekem, milyen gonosz dolgokat cselekedtek ellene az örökségért, tovább nem részletezem, mert a bizalmát mindenkinek becsülöm és megtartom.
   Hányan vagytok? Ezt csak azért kérdezem, mert kinek a nevében írsz?
   Drága Icuska, Ilona néni? Tudom ezek csak becézések, magad sem tudod eldönteni mit, írjál?
   Ha valakivel tegeződni szoktam, általában megkérdezem, mit szeret, hogy szólítják és tőlem is. Általában az a válaszom, ami a szájára jön-, vagyis amit Ő szeretne. Valóban van, aki Icának, Ilonkának Ilonának hív az Ilit nem szeretem, de ha valakinek ez a jó, ám tegye, de az nem biztos, hogy figyelek rá.
   Keresztény értékrendet is említesz, ateista lévén jól ismered, de miben nyilvánul ez meg? Honnan veszed, milyennek kell lennie, az eltorzult keresztényvilágból? – mert ezt írtad, ha eltorzult, akkor hogyan lehet az hiteles, vagy követendő példa?
   Lehet, hogy valamilyen bábnak, vagy robotnak képzelsz el engemet, mert a szavaid erre utalnak, mit egyen, mit igyon, mibe öltözzön stb., bizony ki kell, hogy ábrándítsalak. Szabad akarattal rendelkező ember vagyok, és csak hálát tudok adni Istennek, amikor a szemeivel tanácsol, engem- vajon ez mit jelenthet, olvassuk el a Szentírásban, de ez önmagában kevés, ha nem tudjuk a jelentését-.
   „. János levél:4:4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.”
   Milyen a világ, ami körül vesz bennünket, erről mindenki másképp tud szólni, hiszen mindenki más élethelyzetet él meg és a véleménye is ez alapján alakul ki.
   De, azért ha a” homokba dugjuk a fejünket”, akkor is meg kell látni az egyre növekvő gonoszságot, szeretetlenséget, gyűlölködést és sorolhatnám.
   A kilenc ajándék ezeket a való életben adta meg Isten.
   A gyógyítás? Nem ember gyógyít, hanem Jézus Krisztus, aki azt állítja magáról, hogy ő gyógyít, az nagy tévelygésben van és hiú dicsőségkívánó-.
   Írok példát, összeismerkedtem román hívőkkel. Egy alkalommal Isten szólt – Varázslatok földjén írva lesz róla, dátumra nem emlékszem, jegyzeteimben van-, a… zsoltárt. Fenyítésről, csodatételről volt szó benne, tudtam Isten már előre felkészít valamire, de elgondolni sem tudtam mi az.
   Váratlanul kora délután telefonáltak ezek a hívők és kérdezték elmennék e velük az egyik Budapest melletti kórházba. Elmentem velük és odafele szóltam, milyen igét adott az Úr, ennek nagyon örvendtek, mert ők ugyan ezt kapták, mondtam, hogy az Úr fenyítése van, mert bűnökre mutatott az Úr, de a kegyelmet, csodát is szólta. Isten megerősítését mindig három oldalról kapom és várom, mert semmi bizonytalanság nem lehet az emberben, hogy a maga gondolatát adja tovább, most sem inogtam a feléjük mondott üzenettel, amin megint örvendeztek, mert elmondták egy rokonukhoz megyünk, aki komában fekszik, vérmérgezést kapott, bádogos, a lábát érte a sérülés, valóban bűnöket követett el és Isten megfenyítette, amivel teljesen egyetértettek és a csodára vártak. Örömmel fogadtam ezeket a szavakat, mert Isten megerősített, hogy minden tőle való. Hármas megerősítés, az ige, a Szent Szellem Isten szól és a valóság, az élet.
   Az egész rokonság, család ott volt a kórház udvarán és körém jöttek, szólva lett számukra Isten kijelentése.
   Közben 2 ember felmehetett a beteghez és kértem, hogy a feleség hadd jöjjön velem. A férfi egy üvegfal mögött volt be akartam menni, de szóltak nem lehet a fertőzés miatt. – Mondtam, én nem félek, de nem erről volt szó, hanem én ne vigyek be.
   Ott az üvegajtó előtt lett imádkozva nyelveken és a Jézus Krisztus nevében el lett zavarva a halál angyala, imádkozva lett az orvosokért, betegekért, mindenkiért.
   Ezt a betegek, orvosok, ápolónők, mindenki végig hallgatta, aki ott volt. Nagy betegségben szenvedő emberek voltak itt.
   Az ablakon keresztül láttam, hogy a férfi lába véres volt, és mozdulatlanul feküdt, az orvosok nem tudtak mit tenni, amit meg is mondtak.
   Tudtam, hogy Isten megcselekedte a csodát, hiszen el lett zavarva a Halál angyala a fenyítés helyére.
   Még egy félórát várakoztunk az udvaron, sorba jöttek oda hozzám a rokonok és szóltak feléjük a kijelentések, intések, álmélkodtak, honnan tudom ezeket a dolgokat, hiszen akkor találkoztunk először. Isten megmutatta a hatalmát és a kivezető utat is a bűnökből.
   Közben lejött az orvos, akit ők professzornak szóltak, – nem tudom mi volt a titulusa, de ő volt a rangidős és magas beosztású volt-.
   A vele beszélő rokon odajött hozzám és elmondta, hogy az orvos azt mondja, nem tudja mi történt, de a beteg jobban van az óta mióta „Én „fent voltam.
   Később eljutott hozzám a hír, nemsokára evett és teljesen felgyógyult, dicsőség az Úrnak. Ámen.
   Még, hála Istennek sokat tudnék írni. Az egyik munkahelyemen, az egyik helyi iskola igazgatóhelyettes nője odajött hozzám – a férjét egy civilszervezetből ismertem, aminek tagja is voltam-, halkan súgta nekem,- ez egy nyilvános hely, üzlet volt-, hogy a férje kórházban van Veszprémben, imádkozzam érte, mert nagyon beteg, megtettem, a szívemet a fájdalom járta át érte.
   Ő örömmel hozta el számomra az üzenetet, hogy a férje meggyógyult, az orvosok is azt mondták, hogy csoda, ami történt vele.
   Az Édesanyámmal való kapcsolat legfőbb jellemzője a szeretet volt, nem tudom, honnan veszed, amit írtál.
   A többi kérdésedre is válaszolok, de egyszerre sok kérdést tettél fel, melyeket nem lehet „hányaveti” félmondatokkal megválaszolni.
   Megtiszteltél írásoddal én is megtisztellek a válaszokkal. Szeretettel Ilona.

    
   • AK

    2012. június 2. szombat at 10:04

    Hess, el innen oltári nagy faszságoknak szelleme! Szeretek én mindenkit, de a bolondokat nehezen viselem. Ritkán ugyan, de olyankor egész jókat elbeszélgetünk ezen a fórumon, most meg már egy hete megszállta Ilonka, aki szét floodolja vérlázító baromságaival (és én hülye pedig elolvasom). Bocs, de kicsit szétfejelném.

     
   • Gwendin

    2012. június 2. szombat at 10:30

    Kedves AK!
    Te valóban nem írtál, de más hozzászóló igen, beszéld meg velük, mi legyen, mert ők írtak, hogy miért köszöntem el, mivel én már nem kívántam itt hozzászólni.Azt írtad mindenkit szeretsz, aztán meg szétfejelni, érdekes módja a szereteted kifejezésének, de te tudod, rád tartozik.Kedves Tőled, hogy elolvasod.

     
 116. AK

  2012. június 2. szombat at 10:37

  Szövegértés egyes, leülhetsz. Más világban élünk szori. Az enyémet úgy hívják, hogy valóság, a tiédet pedig valahol a fejedben kéne keresni. Vagyis miket beszélek. Dehogy kéne keresni! Hisz mindenki láthatja, mert telehányod a fél internetet az agyszüleményeiddel. Az az egyetlen nagy baj velük, hogy egy ideig szörnyülködni ugyan érdekes, viszont aztán már inkább fárasztó és idegesítő. Egyenes, értelmes párbeszédre képtelen “elvarázsolt” személyiség vagy.

   
  • Gwendin

   2012. június 2. szombat at 11:08

   Kedves Ak!
   Azért ez már másabb hozzászólás,szép délutánt, most mennem kell, mert az “én valóságomban” készítem az ebédet.

    
 117. Xmes

  2012. június 2. szombat at 19:41

  Gwendin, megkérdezhetem, hogy a “megtérésed” előtt milyen voltál?
  Az érdekelne hogyan gondolkodtál.
  És szeretném azt is megkérdezni, hogy előtte milyen viszonyban voltál a zsidó-keresztény mémplexel.
  Szeretném jobban megérteni a “megtérésed” körülményeit.
  Köszönöm!

  Ui: a “megtérést” azért teszem idézőjelbe, mert kettőnk közül ezt csak te nevezed megtérésnek. Én nem.

   
  • Gwendin

   2012. június 2. szombat at 22:40

   Kedves Xmes!
   Semmi gond nincs azzal, hogy idézőjelbe tetted a megtérést, azért írom, így mert így ismert az emberek előtt. A megtérés, megbékülést jelent az Istennel. (II. Korinthusi levél:5:20 Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.)
   Nagyon szerettem olvasni, műfajoktól függetlenül, szerettem tanulni is. A történelem és irodalom volt a kedvencem. Barátaim is voltak, de igazából ezek a kapcsolatok soha nem mélyültek el, azért nem írnám felszínesnek sem, úgy a kettő között körülbelül. Szerettem a Karl May könyvek igazságos bátor hőseit, talán éppen ezért figyeltem fel a későbbi férjemre is, aki akkor a farmer öltözékében, mintha a hősök világából jelent volna meg.
   Édesanyám a tanuló éveimben is megkönnyítette az életemet, hogy ne tudjanak lenézni – ő már tudta milyen a világ, én meg „csak” éltem bele. Képes volt felmenni az Ecseri piacra nekem valódi farmert venni, ami nagy erőfeszítés volt számára anyagilag is. Az osztálytársaim persze irigyeltek, volt, amelyik a „barátnőm” azt mondta nem is igazi, hanem hamisítvány, a többiek intették le.
   Már gyerekkoromban, fiatalkoromban sem szerettem „versenyezni”, vagy minden áron elérni valamit. Egy történet erre, az egyik osztályfőnököm, aki kedvelt kinevezett rajtitkárnak, túl nagy kedvet nem is éreztem iránta, de így alakult. Aztán mégis inkább lemondtam róla az egyik osztálytársam nagyon „fúrt” aki a helyemre akart kerülni, nem vettem fel vele a harcot, inkább lemondtam, az osztálytársaim nagy része kiállt mellettem, szerették volna, ha én maradok, de döntésem végleges volt, végül még sem sikerült az osztálytársam terve, mert éppen a legjobb barátnőmet választották meg. Volt egy osztálytársam, aki már akkor is beteg volt az elméjével, ideges kirohanásai voltak – később intézetbe került, mert nem bírtak már vele otthon, vagy kitudja, nem ismerem a körülményeket- kiálltam mellette, amiért aztán ellenem fordultak a többiek is és gúnyoltak, volt egy fiú osztálytársam, aki leintette őket.
   Fiatalkoromban érdekelt a filmvilág, színjátszó körbe is jártam, amatőr filmezéssel, versmondással is foglalkoztam.
   De, ha belegondolok, valahogy mindig kívülálló voltam. A nevem miatt is értek azért sérelmek – amit gyerekként nem is igazán értettem-.
   Édesanyám mindenben segített, de ez nekem fel sem tűnt akkor. Hittel, Istennel nem igen foglalkoztam, nem is igen érdekelt ez a téma, fentebb írtam mi volt az érdeklődési köröm. Aztán megismerkedtem a leendő férjemmel, – akkor még nem láttam milyen is ő valójában- teljesen elvakult voltam vele szemben, létrejött a házasság, de a vége válás lett- a könnyben írva van erről-, ezért itt nem részletezem.
   A válásom után zűrzavaros időszak volt, egyszerűen csak éltem-, de Isten már ekkor is vigyázott rám, később visszagondolva az egész életemre már felismertem ezeket, és nem győztem hálát adni Istennek, hogy már akkor is mennyi mindentől megóvott engem-. Követtem el bűnöket is, de volt, ami csak egy csapda volt kihasználva a fájdalmamat és kínlódásomat.
   Édesanyámmal nem igen beszélgettünk Isten dolgairól, nem is hallgattam meg. Amikor egy alkalommal ott volt a Károly és szinte erőszakos módon beszélt, az nem igazán tetszett, mondtam is így nem lehet az emberekkel bánni. – ekkor még nem tértem meg-. Inkább eltávolított, mint közelebb vitt Istenhez.
   Közben vágyódtam valami más után, ami jobb, a lelkemben lévő zűrzavar, fájdalom enyhülését, de megoldást nem adott semmi sem, inkább csak egy vergődés volt ez. Ezt ennél jobban nem tudom leírni, de remélem érthető, amiről írok. (Édesanyám imái, könyörgései ott voltak értem, amiről nem tudtam és nem is igen érdekelt volna).
   Aztán egy alkalommal meghívott vendégségbe a Nagy Eszter- a könyvben van írva róla-, Édesanyám nagy reménykedéssel várta a hazajövetelemet – most már tudom, hogy a megtérésemet remélte-,
   de nem történt semmi, a napok teltek és lelkemnek nyugalma nem volt, nem értettem a körülöttem levő világot, a hazugságokat, képmutatást csak a vágyam lett egyre nagyobb, hogy változtatni, új életet kezdeni, amit nem tudtam megvalósítani. Napközis nevelőként dolgoztam, aztán úgy alakult, hogy a helyi könyvtárba mentem volna dolgozni, éppen már a szerződés részleteinek megbeszélésére mentem – ami a felvételi napjára esett, ezért nem mentem el újból jelentkezni a főiskolára, pedig előző évben az egyik felvételiztető mondta, mindenféleképpen próbáljam meg újból-. (Kitudja, miért jött ki utánam még külön is biztatni, talán megint a nevem volt az akadály.)
   Az akkori könyvtárigazgató, azzal fogadott, hogy nem tud felvenni, különböző dolgokra hivatkozott, de végül mégis kénytelen volt elmondani az igazat, az iskolából hívta az igazgatónő és ő beszélt ellenem- már nem emlékszem mi volt, de azt tudom, hogy felháborított-.
   Haza rohantam az Anyuhoz, most mi lesz velem, mit tegyek. Az Édesanyám annyit szólt, várjak egy kicsit kiment a szobából – most már tudom megkérdezte Istent-. Szólta nekem menjek le az iskolába és beszéljek vele, ne féljek tőle, kérdezzem meg tőle mi volt a kifogása ellenem? (Az igazgatónő, igen erős jellemű asszony volt sok féle szóbeszéd keringett róla.) Éppen értekezlet volt, amikor beléptem a tanári ajtaján, zavarba jött, még a hangja is megbicsaklott- pedig ez nem igazán volt jellemző rá-. Hamar vége lett és utána odamentem hozzá, hogy beszélni szeretnék vele, betessékelt az irodájába, de ha jól emlékszem nem kívántam leülni, csak megkérdeztem mi a kifogása, a telefont is említettem, mellébeszélt, de végül azt mondta, hogy úgy sem tudtam volna elvégezni, meg egyedül vagyok, hasonlókat, semmit nem tudott ellenem mondani. (Később vigasztaltam őt, amikor férje beteg lett, meghalt, a Miből váltotta meg Jézus Krisztus az embereket? kijelentésből is adtam neki, amit elfogadott és el is olvasott, mert éppen akkor találkoztunk egyszer, amikor az újév nagy csapásokkal kezdődött és ezek felől kérdezett engem. )
   Hazamentem Édesanyámhoz és csak ültem, összeomlott minden álmom, minden vágyam, ekkor szóltam néki, hogy meg akarok térni. Váratlanul érte, de láttam mennyire örült.
   Az is ott volt a szívemben ezt nem azért teszem, hogy a „pillanatnyi” nehézségeim megoldódjanak, hanem végérvényesen és örökre. (Ha bármit is teszek „csak a maximum”, félmegoldásokkal nem egyezek ki és mindent véghezviszek, nem szeretem a „sem hév-sem hideg állapotot”)
   Édesanyámmal a kisszobában térdeltünk le, elfogadtam Jézus Krisztust megváltó Uramnak, hálát adtam a bűneim bocsánatáért, az értem kiomló véréért, örökre és visszavonhatatlanul letettem az életemet a kezébe, elkértem a Szent lélek keresztséget és kértem, hogy tisztítson meg. Édesanyám keze a vállamon volt, abból olyan erő áradt, hogy tudtam sem az Édesanyámnak sem bármely embernek ilyen ereje nincsen-, ahhoz tudnám hasonlítani, mintha több mázsás súlyt éreztem volna a vállamon- egyszerűen tudtam, hogy ez Isten ereje.
   Isten akaratára el kellett kérnem még a bölcsesség – és tudomány beszédét, a hit kegyelmi ajándékát a magyarázat kegyelmi ajándékát,– ekkor kértem a rendkívüli, nagy hitet, ez volt a szívemben, mint írtam fentebb a „félmegoldásokat „nem szeretem-. Isten kijelentése is szólt felém, hogy nagy munkára hívott el és meg fogja mutatni a hatalmát bennem, elégedett leszek a szolgálatommal, megelégedett leszek és többet ad számomra, amit én elképzelni tudok. – (Így is lett a valóságban, de itt ne anyagi javakra gondoljunk).
   Mint írtam az egyik hozzászólásban, jómagam az igazságot kerestem, megtaláltam azt – megtaláltam, hiszen 1986 óta rendületlenül haladok előre, nem váltam megfáradt hívővé, – igaz voltak szárazévek, de az az érlelés ideje volt.
   Örömmel gondolok rá vissza, Isten mennyire vigyázott rám-, mert Isten mindig előbbre vitt – melyet az engedelmességemnek köszönhetek-, adta a növekedést, nem egy „mindennapi életet” élhettem és élek, mert az élet minden területére elvitt Isten, így minden társadalmi réteget ismerek, a gondolkodásmódjukat, életüket stb.
   A megtérésem után teltek a napok és nem igazán történt semmi, de aztán a gondolataimban előjöttek olyan bűnök is, amit én már elfelejtettem, bocsánatot kértem Istentől, aki ellen vétettem azokat a kapcsolatokat úgy tettem rendbe, hogy bocsánatot kértem, személyesen vagy levélben.
   Kezdtem változni, amit észre is vettek a barátaim és el is távolodtak tőlem, mondván már nem olyan vagyok, mint régen. ( A mai napig is beszélgetünk, ha összefutunk) Isten pedig vezetett előre és előre, nyitottá, széles látókörűvé tett, felnyitotta a szemem a zűrzavar megszűnt, minden a helyére került, már nem volt ellentmondás az életemben. Munkám is lett, persze nem olyan, amit elképzeltem, mert Isten iskolájába kerültem. A Növényházba- a könyvben írva van erről-. Mindent odaadtam Istennek a tanulmányaimat is- szakmám, érettségim volt ekkor-, de Isten még többet adott, mert az egész életemet végig tanultam-, hanem szervezett formában akkor magamtól- a felsőfokú végzettség is meglett, de mind ennek már oka volt mikor kik közé kerülök oda. Sok szenvedés, küzdelem, fájdalom volt az életemben, de mégis egy percét sem sajnálom, és nem cserélném fel más élettel. Volt, amikor nem tetszett, amikor Édesanyám azt mondta, mivé vált volna az életem, ha ő nem tér meg, de most már csak hálát tudok adni, hogy megtért és az Igazság ösvényeire vezetett el engem, mondta ő, hogy nekem már kevesebbet kell szenvednem és az utánunk jövőknek még kevesebbet, mert már nem kell feltörniük a kitaposatlan ugart és egyből az igazság útjára vannak vezetve. 1995- ben halt meg Édesanyám a legszebb, legjobb örökséget hagyta rám, ami maradandó, hiszen azóta sem tértem le az útról, hanem megyek előre töretlenül.
   (Hosszú lett az írásom, de csak így tudtam eleget tenni a kérésednek-kérdésednek.) Szeretettel. Ilona

    
 118. hivő fiú

  2012. augusztus 2. csütörtök at 08:39

  Második válasz AK nak:

  1. Két idézet AKtól
  -“Bármikor reprodukálható az élmény, ergo nem bizonyíték semmilyen természetfelettire.”

  -“Soha, semmilyen körülmények között nem sikerült még semmilyen természetfeletti dolgot reprodukálni.”

  Érzek némi ellentmondást a logikusnak gondolt érvelésedben.
  Úgy tűnik ha megismételhető valami az a baj , ha nem megismételhető akkor az a baj .
  Ha nem akarsz hinni bármit is mondanék nem győzne meg.

  2.
  Attól hogy egy vélemény nem tetszik neked , az még lehet igaz állítás.
  A politikusok sem mindig alaptalanul vádolják egymást például lopással.

  3.
  A ki nem mondott kérdésed az, hogy “miért kellene a Bibliában hinni”?
  Erről az istenletezik.hu honlapon találsz hanganyagokat . Egy kis türelem kell hozzá, de szerintem
  egy nem hívőnek is tanulságos .

  4.
  Erről nálam sokkal többet és hitelesebben tudna beszélni mondjuk a Feléledési közösség pásztora.
  (Nem oda járok , nem reklám de ismerem őket.)
  Nyilvános a telefonja ezért ki írom ide is: Kaye Christopher pásztor 06 (30) 932-184
  20 éve itt él , félig magyar , a neve ellenére tud magyarul.

  Légyszíves írd le milyen körülmények közt kezdtél nyelveken szólni !

  Remélem tudtam segíteni.

   
  • hivő fiú

   2012. augusztus 2. csütörtök at 08:44

   Az ajánlott honlap kattinthatóan:

   http://istenletezik.hu/

    
  • AK

   2012. augusztus 2. csütörtök at 11:06

   “Érzek némi ellentmondást a logikusnak gondolt érvelésedben.”
   Lehet, hogy sután fogalmaztam, bocs ha nem egyértelmű. Nem ugyanarról van szó, még ha ugyanazokat a szavakat is használom.

   “Bármikor reprodukálható az élmény, ergo nem bizonyíték semmilyen természetfelettire.”
   – Amikor egyesek a saját élményeikkel bizonyítják a természetfeletti létezését (Szentlelket, Jézust stb.), akkor ez számomra nem bizonyíték. Miért? Mert teljesen természetes agyi folyamatok zajlanak le a fejükben. Mindenféle istenség nélkül is meg lehet élni pontosan ugyanazokat az élményeket. Nekem tegnap este a G3 koncerten néhányszor kicsordult a könnyem, libabőrös is lettem, feltöltődtem, emelkedett hangulatba kerültem, melegséget éreztem a mellkasomban stb. Ugyanezt keresztények egy dicsőítő alkalmon tutira a szentléleknek tulajdonítanák. Minden “személyes istenélmény” reprodukálható mindenféle istenség nélkül is, mert TÖK TERMÉSZETES agyi folyamatok okozzák, egyáltalán semmilyen csoda nincs benne, ergo nem bizonyíték isten létezésére.

   ”Soha, semmilyen körülmények között nem sikerült még semmilyen természetfeletti dolgot reprodukálni.”
   – A természetfeletti csodák létezése is egy istenérv. Na ezekből pedig nem történt még egy sem. Sohasenem figyelt meg senki olyan csodát ami nem magyarázható. Legtöbbször teljesen természetes jelenségeket hisznek csodának a hívők, de van sok csaló/szemfényvesztő is, aki mindenféle trükkökkel csapja be a híveket, olykor még saját magát is. Tehát egyelőre nem létezik bizonyított “csoda”. Nem sikerült még reprodukálni hitelesen a vizen járást, feltámadást, Áron vesszejének kígyóvá változását stb. Isten nem nyilvánult meg eleddig.

   Remélem érthető a különbség. Két istenérvet (személyes megtapasztalás és természetfeletti csodák) cáfolok hasonló szavakat használva. Szerintem logikus, csak némi szövegértés kéne kedves hívőfiú…

    
   • hivő fiú

    2012. augusztus 2. csütörtök at 16:50

    Az ajándék nyelvekről még annyit , amit fentebb is írtam egy bejegyzés után, nekem változott az elmúlt kábé másfél év alatt .
    Egy személyes élményem evvel kapcsolatban , hogy volt egy torok gyulladásom és egy értelmes hangot sem tudtam kipréselni magamból , viszont nyelveken tudtam szólni különösebb erőlködés nélkül.

    Ez biztos nem fog meggyőzni mindenesetre érdekes:

    http://www.life.hu/gyogyulj/egeszseghirek/20111115-komabol-ebredve-idegen-nyelven-beszelni-csoda-vagy-agyunk-rejtett-kepessege.html

    Légyszíves írd le milyen körülmények közt , kezdtél nyelveken szólni . Tényleg érdekel !

     
   • hivő fiú

    2012. augusztus 2. csütörtök at 17:11

    Az ajánlott pásztor telefonszámából egy szám lemaradt az előbbi bejegyzésemből:
    Tehát a szám helyesen :
    Kaye Christopher pásztor 06 (30) 932-1847

     
 119. Warlord

  2012. augusztus 10. péntek at 20:10

  Hívő fiu:

  “A “kikapcsolt” beszédközpont helyett helyesebb lett volna azt írni hogy a nyelveken szólás közben a beszédközpont készenléti állapotban van, vagyis olyan állapotban , mint amikor valaki éppen NEM beszél. A nyelveken szólás közben szó sincs kikapcsolt tudatállapotról a vizsgált személy magánál van és bármikor képes lenne visszaváltani angolra.”

  Mindez nem befolyásolja ill. zárja ki azt,amit én írtam,vagyis hogy mindez alapján nem állapítható meg hogy démoni,avagy biblikus nyelveken szólásról van szó!

  “A különböző meditációs és agykontroll állapotok más jellegű agyi tevékenységet mutatnak,amire ez a videó érintőlegesen utal is.”

  Ez sem zárja ki,hogy ilyen esetekben és nyelveken szólás esetében is lehet ugyanolyan az eredet és az ok!

  “A nyelveken szólásban az az igazán érdekes,hogy a test csinál valamit,de az agyban ennek semmi nyoma.”

  Mondjuk inkább úgy,hogy jelenlegi tudásunk és ismereteink alapján!

  “Azok az elképzelések hogy az agy más területei veszik át a beszédközpont munkáját már megdőltek.”

  Azért én kíváncsi lennék olyanok véleményére is erről,akik ezt állítják,vagy állították!

  “A lélek illetve a Szentlélek létezését mivel természetfeletti tények,természettudományos eszközökkel csak körbetapogathatjuk,de akinek személyes élménye van ezek létezésről annak nehéz bemagyarázni az ellenkezőjét.”

  Ez esetben viszont aki nem részese ilyen tapasztalatnak,az sem várható el tőle,hogy mindezt ténynek fogadja el!

  “Ha szerinted ” ezerféle másik,természetes eredetű magyarázata is lehet ” akkor írjál már egy – kettőt a kutatóknak vagy akár ide , mivel a világ számos egyetemén nem tudnak mit kezdeni a jelenséggel és már nagyon kifogytak a magyarázó ötletekből.”

  Én nem állítottam,hogy tudok ilyet,csak annyit mondtam,simán el tudom képzelni és szerintem lehet!Ezért is írtam utána,hogy “ki tudja,mondja”!!!

  “A különböző eredetű nyelveken szólásokról feltételezem különböző agyi tevékenységet takar, ezért is kérem aki tud hiteles tudományos,összehasonlító idegtudományi vizsgálatot az tegye közzé.”

  Én nem tudok ilyenről.

  “Addig is kérem azokat akik nyelveken szólnak,írják le pontosan milyen körülmények közt kapták ezt a képességet . Sok minden kiderülhet már abból is.”

  Én anno,mikor karizmatikus gyülekezetbe jártam,szerintem csak a tömegpszichózis hatására kezdtem el “nyelveken szólni”,ugyanazt a halandzsát kezdtem el mormolni,mint amit a többiektől hallottam.
  Mellesleg megnyugtatlak “hívő fiú”,hogy legalább annyi – ha nem több – olyan “hívő fiú” van,aki veled ellentétben a ma tapasztalható nyelveken szólásról azt állítja,hogy az démoni eredetű és nem biblikus,mivel Isten ezt az ajándékot annak idején a pogányok számára jelül adta és mindez csak arra az időre szólt,amíg az írás nem lett teljessé.Ezt nem én állítom,hanem keresztények jelentős része gondolja így!!!

   
 120. Irpi

  2013. június 6. csütörtök at 01:49

  Sziasztok

  Nem vagyok ateista, valláson kívüli Krisztus-követőnek mondanám magam és örömömet lelem a az igekutatásban.
  Pár dolgot szeretnék ide is oda is mondani.

  1. A karizmatikusok Igei alapon jócskán el vannak tévedve amikor ajándéknak nevezik a nyelveken szólást. Az ajándék a görög bibliában “dórea” és egyetlen egyszer se fordul elő a nyelveken szólás vonatkozásában, csakis a Szentszellem kapcsán. Vagyis az ajándékunk nem a nyelveken szólás, hanem a Szentszellem aminek megkapását Igétlen a “Szentlélek keresztség”-nek nevezni. Először is nem lélek, hanem Szellem, másodszor nem kereszt, mert ez a szó se nyerhető ki az eredeti Igéből, harmadszor pedig amit keresztelésnek fordítottak az a “baptidzó” be- vagy alámerítést jelent melynek jelentősége a tisztulás, olyannyira, hogy a baptidzó szóval van leírva pár kézmosás és edénymosás is (azt csak nem keresztelték 🙂 ) Tehát a Szentszellemmel való keresztelés semmiképp nem a közkedvelt “betöltekezés” (pléthó)-t jelenti, hanem azt, hogy a Szentszellembe merülve (ahogy átengedjük magunkat neki) tisztulunk meg.

  2. Másik karizmatikus tévelygés az, hogy a karizma=ajándék. A szó alapja a “Khara” örömöt jelent, az “isz” okozatot kifejező szócska vagyis “kharisz”=öröm-okozat a ma végződés pedig az előbbiek hatás vagyis a “khariszma” nem más mint “öröm-okozati-hatás”
  Összerakva a dolgot, ha valaki ajándékképp Szentszellemet kap, annál jelentkezhet az “öröm-okozati-hatás” (hallelujah)

  Valóban zavaró, hogy démoni örömokozat is kiválthatja ugyanezt a tünetet, ezért magam részéről ódzkodom is, különösen a tömeges megnyilvánulásoktól, de hála Istennek eléggé érzéketlen vagyok a szellemvilágra, sajnos Istenből se sokat receptálok így teljesen a hit-hűségemre hagyatkozom.

  Eltökélt ateistáktól kérdezném, hogy mivel egyszerűbb elhinni, hogy a lassan kiismert destruktív környezetünkben puszta véletlenül rekonstruálhatatlan módon a szervetlen anyagból szerves anyag lett, abból pedig reproduktív élő organizmus ami később differenciálódott hogy anyaggal végképp nem magyarázható ösztönt váratlan felbukkanásának segítségével a reprodukció izgalmasabb válfaját élvezhessük. Mert – ugye – az evolúció élvezetet is produkált számunkra, nehogy elfelejtsünk reprudukálódni 🙂 Mi több kifejlesztett nekünk egy agyat aminek töredékrészét használjuk (mely körülmény hatására fejlődött ki a többi?)
  Számomra egyszerűbb rácsodálkozni a természetfeletti tervezettségre és elfogadni, hogy van egy magasabb dimenzió amelyhez úgy viszonyul a mi 3D-s világunk ahogy a sík a térhez, vagyis a síkban létező lény képtelen felfogni a tér dolgait.
  Márpedig, ha felismerem a világban a tervszerűséget akkor egy tervező-kivitelező létét is feltételeznem kell és azt, hogy annak vannak motivációi és bizonyos dolgokat a tudomásomra is akar juttatni. Hát véleményem szerint a Biblia az amiben minden benne van amit a tervező-alkotó tudatni akar velem, de hogyan értsem meg, ha bele se olvasok? Szóval javasolom, hogy olvassátok, könnyebbség végett első sorban az Új-Testamentumot és ne az úgynevezett egyszerű fordítást, hanem lehetőleg Vida vagy Csia fordítást, mert ők következetesebben ragaszkodnak az eredeti értelmekhez.

  Isten Áldjon titeket.

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: